Regionalisering schooladviesdienst is stap dichterbij Problemen met winkelwagens nog onopgelost eidse agenda C Wassenaarse fracties somber over toekomst Opvang leerlingen stakende onderwijzers in de Sjelter Leiderdorpse raad stemt onder voorwaarden in Reclame bij Beauty Farm is verboden Voor deze kinderen was het vandaag een extra vrije dag want hun juffen en meesters staakten. LEIDERDORP - Rond half tien vanmorgen hadden zich een twintigtal leerlingen van Lei derdorpse scholen gemeld bij het sociaal-cultureel centrum de Sjelter om er de dag door te brengen want hun onderwij zers en onderwijzeressen staakten. De Sjelter had op verzoek van de gemeente de kinderopvang geregeld. Ook elders in de Leidse regio was de stakingsbereidheid on der lesgevenden tamelijk groot. Van bijvoorbeeld het Rijnlands Lyceum in Oegst- geest gingen dertig leerkrach ten vanmorgen niet aan de slag en na het vierde lesuur is er op nog grotere schaal naar Den Haag getogen om er tegen het onderwijsbeleid te proteste- Stad en rand DINSDAG 14 DECEMBER 1982 LEIDERDORP - Het overgaan van het Leiderdorpse onderwijs adviescentrum in een regionale dienst komt steeds dichterbij. De gemeenteraad nam gisteravond de voorlaat ste horde door in principe akkoord te gaan met regionalisering. Alleen drie CDA'ers waren tegen. Ondanks de grote eenstemmigheid in de gemeenteraad is regionali sering nog niet binnen handbe reik. De gemeenteraad ging gis teravond wel akkoord, maar dat gebeurde met een reeks wensen dan wel eisen. De WD wil bij voorbeeld dat iedere gemeente in de toekomst aanspraak kan maken op een bepaalde hoeveel heid van het geld dat beschik baar is. Volgens WD-fractieleid- ster Huigen zou er moeten wor den gesubsidieerd per deelwerk- plan. Dat komt neer op een be paald bedrag per leerling. Op die manier zou de kwaliteit van het schoolbegeleidingswerk zeker worden gehandhaafd. Bevreesd Ook de PvdA wilde duidelijkere af spraken binnen de gemeen schappelijke regeling. PvdA- fractieleider Wesseling was voor al bevreesd voor de invloed van Leiden, die in diverse andere ge meenschappelijke regelingen erg groot is. "Er mag nooit een Leidse vertegenwoordiger de bo ventoon voeren. Daar moeten duidelijke afspraken over wor den gemaakt", aldus Wesseling. Politie-verordening haalt niets uit LEIDERDORP - Het aanpassen van de algemene plaatse lijke verordening in Leiderdorp, waardoor mensen die hun winkelwagentje onbeheerd achterlaten kunnen wor den bekeurd, heeft tot nu toe praktisch geen efffect ge had. Brengt het gros van de mensen ze weliswaar terug naar de plaats waar ze thuishoren, diegenen die dat nalaten veroorzaken overlast en irritatie bij andere bezoekers van het winkelcentrum. Met na me de mensen die zich niet zo goed kunnen verplaatsen wor den de dupe van de zwerfkar- retjes die her en der staan ver spreid. Zo worden vooral de spe ciale rolstoelbanen door de wagentjes versperd. Het karretjesprobleem beperkt zich niet tot de naaste omgeving van het winkelcentrum, maar neemt zodanige vormen aan, dat tot ver in de woonwyk Voorhof met de karren wordt gezeuld. Al die overlast was in april van dit jaar voor de gemeenteraad aan leiding om maatregelen te ne men. Met name het CDA raadslid Den Boeft was het karrenpro bleem een doorn in het oog. Op voorstel van de raad werd toen besloten om de algemene plaat selijke verordening zodanig aan te passen dat het mogelyk werd om de die mensen aan te pakken die de karretjes zouden achterla ten. De regeling is nu een aantal maanden in werking en het re sultaat is ronduit karig te noe men. Weliswaar zijn de meeste karretjes na sluitingstijd opge haald, overdag blijft het proble matisch. De mogelijkheid die de APV biedt om mensen die hun wagentjes achterlaten te bekeu ren blijkt in de praktijk niet te werken. Plaatsvervangend groepscommandant Engelbert, van de Leiderdorpse Rijkspolitie zei, dat er tot nu toe geen bekeu ringen zijn uitgedeeld. "De poli tie moet wennen en het publiek moet wennen. Winkelhof heeft onze aandacht", aldus Engelbert. Hij laat zich wat optimistischer uit dan de heer Immink, de man die Winkelhof runt. Borden De manager van Winkelhof ver klaarde desgevraagd dat de wij ziging van de APV weinig resul taat had opgeleverd. "Wij zijn van plan om grote borden te gaan plaatsen op strategische punten met daarop het verzoek de karren terug te brengen. Ik begrijp goed dat het een pro bleem is, de consument neemt die karren verder mee dan wij zouden willen", aldus Immink. w" '""A. - '«oU - Een onbeheerd, "zwervend" winkelwagentje bij het winkelcentrum in Leiderdorp: duizenden guldens schade Dat de mensen ze inderdaad meenemen wordt bevestigd door de heer Meijer van Albert Heijn. "Ja, ze nemen ze mee naar huis en worden dan pas na sluitings tijd teruggebracht. De schade die wij tot nu toe hebben opgelopen loopt in de duizenden guldens. Ik denk ook dat er sinds die nieu we APV niets is veranderd. Wij halen ze wel zoveel mogelijk naar binnen toe", aldus Meijer. De heer den Elzen, bedrijfsleider bij de Digros, vindt het allemaal niet zo'n probleem. "Ik vind het allemaal wel meevallen. Zoiets gebeurt nu eenmaal. Wij zijn van af het moment dat we hier zitten zo'n dertig karren kwijt geraakt. Die kosten tussen de 250 en 300 gulden per stuk dus reken zelf maar uit wat dat ons heeft ge kost. Het is in elk geval niet erger geworden dan voor de aanpas sing in de politieverordening". "Ik heb nog nooit iemand van de politie hier boven gehad die mij heeft gevraagd om de karren weg te halen. Ja k^k, ik heb ze ook liever boven, maar ze kunnen ons niet verantwoordelijk stellen dat die karren voor het ge meentehuis zwerven. Dat doen wij toch niet, de consument laat ze daar staan, daar hebben wij niet om gevraagd", aldus den El- Statiegeld Het ziet er naar uit, dat het pro bleem voorlopig de wereld nog niet uit is. De houding van enke le Winkelhofbezoekers zou er toe kunnen leiden, dat de gemeente wordt genoodzaakt om verder gaande maatregelen te nemen dan zij in feite zou willen. Dat zou dan kunnen betekenen, dat volgend jaar als de proef met de aanpassing van de APV afloopt, de gemeente overgaat tot het veelbesproken 'Weerter' model of een variant daarop. Het komt er in elk geval op neer dat de ge bruiker statiegeld zou moeten gaan betalen voor het gebruik van de winkelwagens. Daarmee bewijzen de mensen die zich niet de moeite troosten om hun wagentje terug te zetten, niet al leen zichzelf een slechte dienst, maar ook de bedrijven, die ten slotte de kosten moeten opbren gen voor de organisatie van zo'n systeem dat is gebaseerd op sta tiegeld. Daardoor komt dan hoogstwaarschijnlijk wel een einde aan het over de balk smij ten van duizenden guldens per jaar en dat is dan de schrale troost. WASSENAAR "Of veertig procent van de burgers zich niet in het college vertegenwoordigd voelt, geloof ik niet, men slaapt in ieder geval goed". Woorden van burge meester Staab in een reactie op het CDA in de begro tingsvergadering van gisteren. Deze partij kwam nog maals terug op de formatie van het huidig WD-PvdA- D'66-college, dat "niet in overeenstemming met de ver kiezingsuitslag is". Als oppositiepartij diende zij dan ook nogal wat moties in. De WD leek gisteren de meest tevreden partij: er wordt bezuinigd, al zou den de liberalen er nog wel een schepje bovenop willen doen. De twee andere collegepartners volgden het college kritisch, ter wijl Partij Wassenaar een vrij ge matigd standpunt innam. De al gemene beschouwingen van de partijen stonden allemaal in het teken van de sombere financiële vooruitzichten. Er werden dan ook maar liefst 3 moties over de ze zaak ingediend, met ongeveer dezelfde strekking: Wassenaar moet protesteren tegen de one venredig grote aanslag op haar geldmiddelen. Een brief moet uitgaan naar de Tweede Kamer waarin de gevolgen van de Fi nanciële Verhoudingenwet en het regeerakkoord voor de ge meente worden afgewezen. Was senaar zit al met bezuinigingen, de omvang ervan wordt echter steeds groter en beloopt nu al 7 miljoen tot 1987. De VVD zoekt, blijkens de door fraktielcider Co- cheret de la Morinière uitgespro ken rede, vooral naar een oplos sing d m v. efficiënt en doelma tig beleid "Het it de essentiële, eentonige beleidslijn die wy trekken. Voorop staat dat iedere aantasting van het verzorgings niveau moet worden vermeden". hij dat de WD "geen wild gehak, maar zorgvul dig kappen" wil. Naaktstrand Ook de onroerend goed belasting kwam ter sprake. Deze ïnkom- stenpost is nu al enige jaren niet gegroeid, vooral door toedoen van de liberalen. Ook voor de ko mende 4 jaar is men hier tegen: "verhoging van de ogb moet worden vermeden". Wel ziet men besparingen in de personeels sfeer, zoals bij de beroepsbrand weer: "we beschikken over te veel beroepskrachten". Over het grote aantal woningzoekenden zei men "wij kunnen met alle mensen die tot onze huisvesting- zorg behoren, huisvesten". De Raadhuiskrant werd door Co- cheret gekraakt: "het produkt valt ons niet mee, ondanks de daaraan bestede zorg. Hierin wil men verbetering zien. Opmerke lijk waren de aansporingen voor een drastische verhoging van de hondenbelasting en het instellen van een naaktstrand. Na zijn teleurstelling over de for matie van het college te hebben uitgesproken, zette het CDA ver schillende vraagtekens bij de uit voering van het collegeprogram Fraktieleider Wensveen verweet het college in ieder geval "weinig explosieve kracht" te bezitten: "Wij vragen ons af of dit college eerder een sprong neer - dan op waarts heefi gedaan". Wensveen mende 4 jaar", aldus Lodder. Zo wel PvdA als D'66 bleken giste ren niet ontevreden over het functioneren van het college en waren dan ook matig in hun kri tiek. Over de woningbouw was fractieleider Goulooze echter minder tevreden: "De PvdA is bezorgd over het optreden van vertragingen in het maken van plannen". R. Nieuwenhoven (D'66) had zo zijn twijfels over de hardheid van de treurige prognose's van dit moment. Als hulpmiddelen ter leniging van de financiële nood rekende hij doelmatigheid en wil hij voorgenomen investeringen "opnieuw bezien". Ook hij deel de de ongerustheid over het uit blijven van de struktuurschets en bestemmingsplan Hoge Klei: "Ik mag er toch op rekenen dat de afspraken zullen worden na gekomen"?, vroeg hij zich af. Dwingen waarschuwde voor onrust, door bezuinigingen en een uitblijven van woningbouw. Ontevreden Partij Wassenaar riep op tot "de mocratisch gedrag" van de raadsleden, om de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Voor de toekomst wijst deze partij lasten verzwaringen voor de burger af. Voor de toekomst van het colle ge had woordvoerder Lodder nog een aardige verrassing in petto: hij wil, bij het vertrek van wethouder Dijkstal naar de Tweede Kamer, het college slechts 3 wethouders laten bevat ten: "Dit betekent al een bespa ring van 300 000,- in de ko- In het navolgende debat bleek met name het CDA te twijfelen aan de hardheid van de "Uitgangs punten Collegebeleid 1982-1986". Vooral de woning- bouwparagraaf oogste veel kri tiek van de christen-democraten en dan vooral de uitvoering hier van. Dit resulteerde in twee mo ties. De eerste motie had betrek king op de vertraging van de struktuurschets noord-oost en de bestemming van de Hoge Klei. Raadslid Van Rij verklaar de dat in noord-oost Wassenaar 800 woningen kunnen worden gebouwd. Het college wil er ech ter maar 350 op deze lokatie bou wen. In zijn motie wilde hy het college dwingen slechts dèn de Hoge Klei definitief een agrari sche (en dus niet woning-)be- stemming te geven, als in noord oost Wassenaar locaties kunnen worden aangewezen voor sociale woningbouw". Aan deze motie bleek bij de andere partijen geen behoefte. "Voor woningbouw aan de Hoge Klei is toch geen raadsmeerderheid", zei R. Nieu wenhoven (D'66). "Bovendien is verdeeldheid in het CDA zelf aanwezig over een woonbestem ming van de Hoge Klei". DINSDAG Ook de andere partijen wilde meer garanties hebben dat de onder wijsbegeleiding niet al te veel aan kwaliteit zou inboeten. Vol gens de meerderheid van de raad waren er al veel waarborgen maar toch was dat nog niet vol doende. Wethouder Bezemer meende echter dat daar geen for mele afspraken over konden worden gemaakt. Volgens hem moet het huidige ontwerp wor den geaccepteerd en kan de raad van Leiderdorp daar geen veran deringen in aanbrengen. Beze mer waarschuwde overings ook de Leidse raad, die volgende week vergadert over de regiona lisering, geen veranderingen in het ontwerp aan te brengen. "Als de gemeenteraad van Leiden een amendement aan wil brengen dan loopt ze het risico dat de re gionalisering op losse schroeven te zetten. Dan zal het overleg op nieuw moeten worden ge opend", aldus Bezemer. Eisen De wethouder beloofde wel dat hij de eisen van de Leiderdorpse raad zoveel mogelijk zou probe ren te regelen via bestuursaf- spraken. Dat is nodig omdat de positieve uitspraak van de raad gisteravond alleen wordt ge handhaafd als aan de voorwaar den wordt voldaan. Een ja, mits als het ware. Het pleidooi dat het CDA-raadslid Van der Kwaak mede namens zijn fractiegenoten Roest en Tie- ken hield om de huidige dienst te handhaven vond geen gehoor bij de raad. Van der Kwaak prees vooral de kwaliteit van het OAC. "Dit OAC hebben we zelf gewild. Het is bekend, het is dichtbij, ze kunnen zo inspringen", hield Van der Kwaak zijn mederaads leden voor. Volgens de CDA'er is het onderwijs in Leiderdorp ge baat bij rust en daarom moet het OAC blijven. Van der Kwaak vond geen gehoor bij de andere raadsleden. SSR, Hogewoerd 108: forumavond over Centrumpartij, 20 uur. Nieuw Minerva, Vrouwesteeg 11: lezing Rozekruisers Genootschap, 20 uur. Kakhuis, Vrouwenkerkkoorstraat 17: films over de Palestijnen, 20 en 22.15 Rapenburg 100: toespraak Rosalinda Blondé uit Namibië in kader manifesta tie Mensenrechten en verzet; tentoon stelling over depoortaties in Zuid-Afri- ka, 20 uur. 't Mierennest, Morsweg 59: inspraak avond gemeente over bestemmingsplan Nieuwenhuizen/Rijnzicht, 20.30 uur. Sterrewacht, Kaiserstraat: lezing over kosmologie, 20 uur. NVSH, Rapenburg 48: informatiecen trum, 20-21. Vrouwenhuis, Hooigracht 79: café avond, 21-01 uur. KWJ, Koppenhinksteeg 2: klachten- en informatiespreekuur 19-20 uur. Voorschoten, gemeentehuis: raadscom missie sport en recreatie, 20 uur. Wassenaar, gemeentehuis: gemeente raad (begrotingsbehandeling). WOENSDAG Leiden. K&O, Oude Vest 45: kinderfilm "Jason de bergleeuw", 14.30 uur. 't Spoortje, Bernhardkade 40: spreek uur vrouwen in de bijstand, 's ochtends. Buurtwinkel, Haarlemmerstraat 73b: adviesbureau Werklozen Belangen Ver eniging, 10-12 uur. Jongeren Advies Centrum, Caecilia- straat 67: meisjestelefoon (126052), 16-22 uur. Architectenwinkel Oude Vest 163: kosteloos advies, 17-18 uur. Kakhuis, Vrouwenkerkkoorstraat 17: films en discussie over Chili, 20 uur. Rapenburg 100: videofilm over Guate- maJe, 20 uur. De Lakenhal, Oude Singel 28: literaire avond, lezing J. Brugman ("literatuur contra universiteit") en gedichten D. Hillenius, 20.15 uur. Filmhuis LVC, Breestraat 66: film "Pas sion" van Jean-Luc Godard, 20 en 22.15 Stadhuis, raadscommissie maatschap pelijke aangelegenheden, volksgezond heid, cultuur en sport, 20 uur; raads commissie financiën, 20 uur. De Lakenhal, Oude Singel 28: deelcom- missie De Lakenhal, 16.30 uur. Leiderdorp. Zijloordkade 3: gespreks- avond over borstvoeding, 20 uur. Zoeterwoude, gemeentehuis: gemeen teraad behandelt begroting, 20 uur. DONDERDAG Leiden. Antonius kerk, kerstviering school De Noorderwiek, 19.30 uur. Scarabee, Pieterskerkchoorsteeg: op treden dichter/schrijver J. van Doorn, 200 en 22.15 ut Volkshuis, Apothekersdgk 33: forum discussie over Palestijnen, 20 uur. Vrouwenhuis, Hooigracht 79: films over vrouwen in Zuid-Afrika, 20 uur. Filmhuis LVC, Breestraat 66: film "Pas sion" van Jean-Luc Godard, 20 en 22.15 WASSENAAR - De reclameborden bij de Beauty Farm aan de Rijks straatweg (nummer 787) in Was senaar moeten worden verwij derd. Staatsraad M. Troostwijk heeft dit al eerder door de ge meente Wassenaar ingenomen standpunt bestendigd. De eige naresse van de Beauty Farm, me vrouw I. v.d. Pouw Kraan-Stau- dinger, had bij de Raad van State om schorsing van het gemeente lijke besluit gevraagd. Wanneer de gemeente toestaat dat een dergelijk bedrijf in een pand langs de Rijksstraatweg wordt gevestigd, dan moet men ook niet moeilijk doen over de bijbe horende noodzakelijke recla meuitingen, zo was haar redene ring. Volgens de gemeente echter kun nen de reclameborden - één aan de voorgevel en één in de voor tuin - niet worden getolereerd. De veiligheid op de weg kan er door in gevaar worden gebracht en de borden ontsieren de omge ving. Staatsraad Troostwijk deel de de mening van de gemeente. Poppen Hoe te Ieren zelf poppen te maken is de doelstelling van een expo sitie van zelfgemaakte poppen in het Antiek Centrum in Oegst- geest. Organisator, Ria Neute boom, vraagt in het bijzonder aandacht voor het boetseren van de koppen, de handen en de voeten van de poppen. Zij zal deze vaardigheid ook demon streren. Openingstijden zijn: vrijdag 17 december van 10.00 tot 21.00 uur; zaterdag en zon dag van 10.00 tot 17.00 uur. Architectenwinkel Oude Vest 163: kosteloos advies, 17-18 uur. Architectenwinkel Pieterskerkhof 18: gratis advies, 20-21 uur. APOTHEKEN Leiden - de avond-, nacht- en zondags dienst van de apotheken in de regio Lei den, wordt waargenomen van: vr 10 dec tot 17 dec door: Apotheek Tot Hulp der Menschheid, Rosmolen 13, tel. 121060; Apotheek Voorschoten, Leidseweg 66, Voorscho ten, tel. 2525. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604; tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - Kruis- gebouw, Berkenkade 7, tel. 410131, spreekuur ma t/m do van 13-14 uur. Gezondheidscentrum, Florijn 10, tel. 896193, spreekuur ma, woe, vr van 13- 13.30 uur. Oegstgeest - Interkruis, Ljjtweg 7, tel. 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan, tel. 4641. Nieuw riool woonwagenkamp in Leiderdorp LEIDERDORP - Het genkampje aan de Persant Snoepweg in Leiderdorp krijgt een nieuw riool. Het bestuur van de Regionale Woonwagencentra, rayon Leiden, besloot gistermid dag hiervoor een krediet van 16.000 gulden beschikbaar te stellen. Onderzocht zal nog wor den of het aanbrengen van nieu we riolering een afdoende maat regel is. Wanneer dan toch nog blijkt dat verzakking vrij snel te verwachten valt, zullen er wel licht extra maatregelen worden getroffen. De oude riolering van het woonwa genkampje moet worden ver nieuwd omdat deze door de slechte bodemgesteldheid onge veer 25 centimeter is verzakt. Voortdurend hadden de bewo ners klachten over verstopping van de riolering. Regelmatig schoonspuiten mocht niet baten. OPGERICHT 1 MAART 1 LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad B V Geen krant ontvangen te) 071-123143 tussen 18 00-19 30 uur (nabezorging na 19 30 uur); zaterdag van 16 30-18 00 uur Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 t.n.v. Damiate Holding BV Kwartaalabonnement f 61.25 Per post 83.60 Maandabonnement 20,59 (machtiging per incassogiro) Directie: G. Koopman Adi.dir N. Quakernaat Rubriekchels J Kroon (stad) B W T Jungman (plv) W F J Wirtz (bin /buit ec J Ruygrok-Hoogeveen P J de Tombe Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o a. in: Bonn, Brussel. Londen. Parijs. Washington Rome. Madrid. Mexico I 071-144941. tst 219

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 2