Muzikale parodie een detective c c 'De dader heeft het gedaan' 'Litteris' speelt 'Driekoningenavond' PODIUMBLIK D Scheepvaart 3 DINSDAG 14 DECEMBER 1982 Kunst PAGINA 19 LEIDEN - Toneel en musical de komende dagen in de Leidse Schouwburg en geen voorstel lingen meer deze maand in het LAK-theater. John Lanting reist met 'Een sche ve schaats' nog steeds stad en land af. Zijn Theater van de Lach doet met deze klucht van Ray Cooney en Tony Hilton over de verwikkelingen rond een grote som geld opnieuw de schowburg aan. Deze herha ling wordt in het theater aan de Oude Vest gegeven op woensdagavond 15 december. De Leidse toneelvereniging 'Lit- tens Sacrum' speelt op donder dagavond 16 december in de schouwburg Shakespaeres 'Driekoningenavond', waar over elders op deze pagina Voor vrijdagavond 17 december staat het blijspel 'Die gouden tijd' van A.R. Gumey op de schouwburg agenda. Aan deze vrije produktie werken mee Jo sephine van Gasteren, Jules Hamel en Ellen Röhrman. Het stuk, voor een deel geïnspireerd op 'The Aspem Papers' van Henry James, speelt zich af ten huize van Isabel Hasting Hoyt (Josepine van GasterenJ, een stralende, geestige vrouw op leeftijd. In haar 'gouden tijd' was zij de vriendin en toever laat van vele grote schrijvers en had haar eigen literaire sa lon. Ze woont nu teruggetrok ken in een sjieke wijk van New York samen met haar klein dochter Virginia Ellen Röhr man), in financieel moeilijke omstandigheden. Op zekere dag komt er, onder valse voor wendsels, een journalist (Jules Hamellangs. Hij blijkt geïnte resseerd te zijn in een 'levens verhaal' van de oude Isabel en een nog niet gepubliceerd ma nuscript van een beroemd schrijver, dat in haar bezit zou zijn. Getrouwd en met een ge zin schuwt hij niet Virginia te versieren en te gebruiken. Door de dood van Isabel hoopt hij in het bezit van het manuscript te kunnen komen. Virginia door ziet echter het spelletje en neemt een besluit, waardoor hij de grote verliezer wordt. De eerst wat verdorde Virginia is een doortastende vrouw gewor den. die haar lot in eiaen han- AMSTERDAM/LEIDEN - Kort na Annie M.G. Schmidts suc cesvolle én controversiële mu sical 'Madam' wordt nu de vol gende musical uitgebracht, met Conny Stuart weer in een hoofdrol. Naast haar verschij nen onder anderen Lo van Hensbergen, Ferd Hugas en Hans van der Woude in 'De da der heeft het gedaan'. De laat ste werkte ook mee aan 'Pro mises Promises' en aan het ca baret van Rients Gratama, maar is landelijk nog niet zo bekend. Van der Woude: 'Ik verkeer, even als de anderen, in de sjie ke positie dat de rol in deze musical speciaal op my ge schreven is. Annie M.G. heeft mij zien spelen in mijn eigen produktie 'Volg jij die serie?' met Maeve van der Steen, en kwam in de pauze even praten. Ik had impresario John de Cra ne al geschreven dat ik graag eens in een musical wilde staan, en toen het besluit tot 'De dader' werd genomen, vroegen ze ook my. Ik speel een regisseur van recla mefilms, die zo graag grote speelfilms zou willen maken. 'De dader' is namelijk een pa rodie op een detective, die zich afspeelt in de reclamewereld. Conny Stuart is daarin een ac trice op haar retour die alleen nog maar reclamefilms doet, en die zicht ontpopt als een soort Miss Marple wanneer er een moord gepleegd wordt. Ze loopt dan de inspecteur con stant voor de voeten. Zoals je weet geeft Annie M.G. je een avond amusement, maar ook iets meer dan dat, als je het er uit wil halen. Annie M.G. en Harrie Bannink hebben een soort musicaltraditie opge bouwd die voortkomt uit het Nederlandse cabaret. Het be zig zijn met de maatschappij van dit moment willen ze er toch in verwerken. LEIDEN - Voor 'Litteris Sacrum', de toneelver eniging, die nog steeds een belangrijke plaats in neemt in het wereldje van Leidse podiumama teurs, gaat geen zee te hoog. Er staat namelijk een Shakespaere-produktie op stapel, die op donder dagavond 16 december in de Leidse Schouwburg wordt uitgebracht en vervolgens op zaterdag avond 18 december in de Leiderdorpse Muzen- hof komt. De keus van 'Litteris Sacrum' is gevallen op 'Drie koningenavond', een stuk uit Shakespeares tweede periode, waarin de grote schrijver meer en meer vertrouwd raakte met het hoofse leven en zowel historische toneelspelen als een serie blijspelen tot stand bracht, die zijn lyrisch mees terschap bevestigen. 'Driekoningenavond' staat te boek als een komedie vol afwisseling en muziek met als meest bekende regel 'If music be the food of love, play on...'. Met zijn rijkdom aan kleurschakeringen is het vol gens 'Litteris Sacrum' zelf én een romantisch én een ironisch én een onweerstaanbaar vrolijk stuk. Shakespeare schetst hier een fantastische wereld vol irreëele situaties, maar met persona ges, die op een mysterieuze manier toch wel degelijk bewoners van deze aarde zijn Een ver haal, waarvan de meeste ingrediënten trouwens ook in andere Shakespeare-stukken voorkomen: het meisje dat zich als jongen vermomd identi teitsverwisselingen en alle toestanden die daar uit voortvloeien. Het als 'kleurrijk', 'geraffineerd' en 'subtiel' omschreven Shakespeare-stuk, dat een vrij grote bezetting vereist, wordt geregis seerd door Kees Schutte. Men mag er met be langstelling naar uitzien. P.R. 'De dader' gaat ook een beetje over het concessies moeten doen in je leven. Maar ik ver wacht niet dat de musical zul ke reacties zal oproepen als 'Madam' (feministen reageer den toen fel op het truttige beeld dat daarin van hen ge schapen werd JM). door Jacqueline Mahieu 'Paddy Stone, een Engelsman, regisseert de produktie. Het script wordt voor hem ver taald, en hij praat heel veel met Annie M.G. om de dingen dui delijker te krijgen. Vervolgens hoort hy de muziek, en ter plekke bedenkt hij de choreo grafieën en de regie. Hij spreekt weliswaar geen Neder lands, maar hij voelt of iets goed gezegd wordt of niet. En dan hebben we Lo van Hens- bergen die, waar nodig, zich bemoeit met de tekstregie. Dat geeft echter geen wrijving, want het stuk is in principe door Paddy gezet, en ingrij pende wijzingingen worden toch alleen door of met hem aangebracht. En ook is Annie M.G. altijd bereid, ook tot na de première, om dingen te her schrijven als iets niet goed is of niet blijkt aan te slaan. Tijdens de repetitieperiode komt ze ge regeld een doorloop bekijken, Redactie Pieter C. Rosier den neemt, haar koffers pakt en een nieuw leven begint. Het stuk is geregisseerd door Jere my Young. 'Bessen', het eerste doorJos Brink geschreven toneelstuk, is op za terdagavond 18 december in het theater aan de Oude Vest te zien. Brinks 'Bessen' wordt in een al eerder in deze krant ge publiceerde recensie een rede lijk succes genoemd Dit spe ciaal op de actrice Henny Om geschreven toneelstuk speelt zich af in een bejaardentehuis, waar een nieuwe bewoonster zich maar met van haar revue- verleden kan losmaken, en her haaldelijk in haar zoon, de di rectrice van het bejaardente huis en een bejaardenhulp per sonen uit het leerleden herkent Dit leidt tot botsingen met de directrice, die tapdansjes bo ven op een tafel niet kan u>aar- deren. De bejaarde dame wordt dan afgevoerd naar een verpleeghuis. Voor dit niet al te vrolijke onderwerp heeft Brink vooral geput uit zijn ervaring als pastor in een bejaardente huis. 'Bessen' heeft zoals al eer der geschreven een stevige, doortimmerde structuur, alle handelingen zijn lot een be paald punt terug te voeren en er worden geen overbodige zij paden bewandeld hoewel Hen ny Orri vele kwinkslagen en nogal cabaretteske grappen in de mond worden gelegd, die feitelijk misstaan. Vooruitlopend op de première in Amsterdam worden van Annie M.G. Schmidts nieuwe muzika le komedie 'De dader heeft het gedaan' voorstellingen gege ven in de Leidse Schouwburg op maandagavond 20 en dins dagavond 21 december, waar over elders op deze pagina meer. Fragment uit 'De dader heeft het gedaan' met o.a. Conny Stuart, Lo van Hensbergen, Hans van der Woude, Carolien van den Berg en Fred Hugas (v.l.n.r.) verandert ze eventueel iets, en ziet ze of een vorige verande ring inderdaad een verbetering is geweest. De ensemblenummers, met ac teurs en ballet, zijn by Paddy waanzinnig sterk, daar wordt altijd zeer hard aan gewerkt'. 'In de schouwburg van Hoorn konden we tenslotte repeteren in kostuums en decor, en met de belichting en het geluid. Als we volgende week naar Leiden komen, zyn we nog niet echt in première gegaan, maar er wordt niet veel meer aan ver anderd. Er wordt nog een scè ne geschreven, en een solo voor Conny Stuart; onze echte try-outfase is nu wel voorbij'. 'We hopen deze produktie tot in het volgende seizoen te kun nen spelen, maar de dood van onze producent, John de Crane (hy overleed deze maand aan een hartaanval), is natuurlijk een klap geweest. Hy blykt echter de zaken tot in de pun tjes verzorgd achter te hebben gelaten, tot eind mei zyn de fi nanciële zaken rond deze voor stelling afgehandeld, en we hebben veel vertrouwen in zyn opvolgster, Marga Wagenaar 'De dader' was trouwens de laat ste musical die hy wilde doen, omdat het alles erg duur is ge worden. De aanvangskosten. zonder de salarissen, waren al zes ton. De Crane wilde altyd het beste; voor 'Foxtrot' heelt hij na de première nog nieuwe kostuums laten maken in En geland voor een enorm bedrag, omdat hy met de oude niet te vreden was. Dat vond hy no dig 'De dader* ziet er zeer verzorgd uit Het aluminium decor heelt meer dan 40.000 gekost, en voor een scène waarin een re clamefilm voor velours wordt opgenomen, wordt meer dan 100 meter velours gebruikt Decor, kostuums en rekwisie ten worden in een speciaal daarvoor geconstrueerde vrachtwagen vervoerd. Pas in het tweede speelseizoen zullen de kosten er een beetje uitko men. De Crane heelt zelf eens gezegd dat hy zich verkeken heelt op de snelheid waarmee de recessie doorzette. Iedereen had het over crisis, maar hy dacht dat dat wel meeviel 'De dader heelt het gedaan' komt op maandag 20 en dmsdag 21 december naar de Leidse Schouwburg, de première heelt op 6 januan plaats in Car ré, waar de produktie blyft staan tot en met 13 februari. Bioscopen Leidse bioscopen LUXOR (121239): "De wraak van de mummie", da, 14.30, 19.00 en 21.15 uur. Zo: 14.15,16.30,19.00 en 21.15 uur, 16 jr. LIDO 1 (124130): "E.T.", 14.30, 19.00 en 21.15 uur. Zo: 14.30,16.45,19.00 en 21.15 uur, al. LIDO 2: "De boezemvriend", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. Zo: 14.30,16.45, 19.00 en 21.15 uur. al. LIDO 3: "De smaak van water",da. 19.00 en 21.15 uur. Do, vrij, ma en di ook: 14.30 uur, al. Kindermatinee: "The Aristocats", za, zo en wo: 14.30 uur. Zo ook: 16.45 uur. LIDO 4: "Poltergeist", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. Zo: 14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. STUDIO (133210): "De boezemvriend", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. Zo: 14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur, al. TRIANON (123875): Tiroler blondjes op het liefdespad", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. Zo: 14.15, 16.30, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. REX (125414): "Vurig vlees", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling: "Meisjes die man nen in de hand houden", vrij 23.30 uur, 16 jr. Bioscopen Alphen (Voor reserveringen 01720-20800). EURO 1 en 2: "De boezemvriend", da. 13.30, 18.45 en 21.15 uur.ma. di. en woe. ook 20.00 uur. Zo: 13.30, 16.15, 18.45 en 21.15 uur, al, za. (in Euro 1) ook 24.00 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling Euro 2: "The China Syndrome", za. 24.00 uur, 16 jr. EURO 3: "Poltergeist", da. 18.45 en 21.15 uur. do, vr, ma. en di. ook 13.30 uur, zo. 16.00, 18.30 en 21.00 uur, 16 jr. Kindermatinee: "Billy Turf', za., zo. en woe. 13.30 uur. Nachtvoorstelling: "Pittige poesjes", za. 24.00 uur, 16 jr. EURO 4: "Class of 1984" da., 13.30,18.45 en 21.00 uur. Zo: 13.45, 16.15, 18.45 en 21.00 uur, za. ook 24.00 uur, 16 jr. Bioscoop Voorschoten (Voor reserveringen 0171-4354) GREENWAY: "Dr. No", do. 20.30, vr. 19.30, za. 15.45 en 19.30, zo. 15.45 en 21.00 uur, woe. 15.45 uur, 12 jr. "Hot bubblegum",vr. en za. 21.30 uur, zo. 18.30 uur, 12 jr. "Chariots of fire", ma. tm. woe. 20.30 uur, di. ook 13.30 uur, al. Bioscopen Katwijk (Voor reserveringen 01718-74075) CITY 1: "Honky Tonk Freeway", do. 14.45 en 20.00 uur. vrij., za. en zo. 14.45, 18.45 en 21.15 uur, ma.en di. 20.00 uur,woe. 14.45 en 20.00 uur, al. CITT 2: "Love at first bite", zelfde tij den als City 1, al. CITY 3: "Lemon Popside", zelfde ty- den als City 1, al. CITY 4: "Emanuelle 2" do. 14.45 en 20.00 uur, vrij. 14.45, 18.45 en 21.15 uur. 18 jr. CITY 4: "Ben Hur", za., zo., ma., di. en woe. 20.00 uur, zo. ook 14.45 uur. al. Kindermatinee: "Popeye's grote lachpa- rade", za. en woe. 14.30 uur. Scheepvaartinformatie over de grote en kleine vaart kunt u van maandag tot en met vrijdag telefonisch ver krijgen via nummer 071-144941, toestel 218. Bel len tussen 9 en 12 uur. Exposities Oegstgeest Kunstcentrum Lange- vaart, expositie An Biesot, Ton de Bruin Marianne Koster, Fanny Mazure, tot 4/1, di t/m vr van 13.30-17.30 uur, vr 19-21 uur en za van 12-17 uur. Museum Boerhave Tentoonstelling over Antoni van Leeuwenhoek, tot 1/5, ma t/m za van 10-16 uur en zo van 13-16 Art-tea House Oude Rijn - Stille Mare 4, expositie symbolische poppen Renee van Lint, tot 15/12, di t/m za 10-19 uur, do van 10-21 uur zo van 11-18 uur, ma 12-18 uur. De Bange Duivel - Rijndijkstraat 4, ex positie van Lydia Luyten, wandkleden en aquarellen, Pol Jong, etsen en teke ningen, Arthur Puts, linosneden, tot 24/ 12, dag. 13-17 uur. Ars Studio - Pieterskerkgracht 9, the maexpositie landschappen, tot 15/12, ma t/m do. van 9-12 uur en 19-21.30 uur, za. en zo. 13-17 uur. Rijksmuseum voor Volkenkunde - ten toonstelling van Japanse prentkunst, tot 9/1, ma t/m za van 10-17 uur, zo en feestdagen van 13-17 uur. Galerie Van der Vlist - Botermarkt 3, "Kunst als geschenk", Willy Belinfante pastels en grafiek; Machteld Hooyen gouaches, Denkor tekeningen, nov en dec. di. t/m za. van 10-17 uur. Openbare Bibliotheek - Nieuwstraat 4. tentoonstelling "Jaarfeesten" gemaakt door de Rudolf Steinerschool, ma., woe., do. 10-20.30 uur, di., vr. 10-17.30 uur, za. 10-13 uur, tot 1/1. Wassenaar - Auberge de Kieviet, kant- borduursels van Ena Stok-van Es (EVE), tot 7/1, 9-12 en 15-19 uur (beh. Galerie Fenex Botermarkt 26, foto's van Han Rotteveel, etsen van Twan Hendriks, tot 20/12. 'Lakenhal - Leidse Atliers III: Krijn Giezen, Fer Hakkaart en Frans de Wit, tot 2/1, Floris Verster en tijdgenoten, tot 12/12. Stadhuis - foto-impressie van het pop festival gehouden in het Van der Werff- park, van de groep Reflex '82, t/m 19/12, Galerie Denise Stephan - Tentoonstel ling Frans de Wit en Fer Hakkaart, t/m 2/1, vr. za. zo van 13.30 - 17.30 uur. Ziekenhuizen Bezoekuren St. Eusabeth-Ziekenhuis: hoofdverpleegkundige Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur (Elisabeth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis - doorlopende be zoektijd van 16.00 uur tot 20.00 uur. met uitzondering van: - de kinder- en jongerenafdeling: dage lijks van 14.00 uur tot 19.00 uur. - d^ afdeling intensieve zorg. uitslui Sportmedisch Advies Centrum: Volwassenen: dagelijks van 14.00-14.45 en van 18.30-19.30 uur Klasse afd dage lijks van 11.15-12 00 uur, van 14.00-14.45 uur en van 18 30-19.30 uur. Kraamafdeling: dagelyks van 11.15- 12.00 uur (alleen voor echtgenoot) en van 15.00-16.00 uur en van 18.30-19.30 Kinderaldeling dagelijks van 15.00- 18.30 uur. Afdeling C.C.U. (hartbewaking) dage lijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00- Academlsch Tel. 269111 /oor alle patiënten (behalve kinderen) zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30-19.30 Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.00-19.00 uur. Praematurenafdeling dagelijks van 14 30-14.45 uur en van 18.30-18.45 uur. Bezoek aan ernstige patiënten specia le kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinderkliniek: Dagelijks 15.00-15.45 uur en 18.30-19.0C Bezoektijden kinderafdelingen. Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30-19.00 uur. (Alleen voor ouders van kinderen kart er een afwijkende tijd afgesproken worden met de hoofdverpleegkundige). Alphen aan den Rijn Rijnoord: Bezoektijden 's middags 14.30-15.15 uur, 's avonds 18.30-19.30 uur. Extra be zoek voor de hartbewaking 'i ochtends 11.00-11.30 uur. Extra bezoek voor va ders op de kraamafdeling 's avonds 19.30-20.30 uur. Kinderafdeling 's mid dags 14.30-15.30 uur, 's middags alleen voor ouders 14.30-18.30 uur. Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vlieg verkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden gemeld by het in formatiecentrum Geluidshinder Schip hol (tel: 020-175000). lasjgs de binnenkant knabbelt ge een gaatje •t Moet met groot zijn het water spuit krachtig genoeg binnenj- -/ Morgenvoormiddag Ik denk dat we pas morgenavond j met de laatste mand over zijn t-" PERENPUDOING Los 75 g suiker op een kwart liter kokend water en voeg het aap van een halve citroen en een theelepel vanille suiker toe Schil twee niet al te mpe peren, lie fat Doyenne du Co- mice. die nu in decem ber op hun beat run Halveer te en verwijder resten van het klokhui* Snyd de perehelflen u dobbelstenen en laat a stroopje txnm laaf vuur tot re ra hl ry Weck twee blaadje* laünc vyf minuter koud water Klop \trr i» werk er eetlepel» ing door Giet er dan heel geleide- Ujk een kwart liter me melk by onder voortdurend ros Zet de pan boven vuur en roer verde het mengael licht bindt Vooral niet laten koken Neem de pan van het vuurden roer er de grla •eioct en daarna een be kerye «ure room. de stukjei peer en event j eel not enkele druppel, citroenaap Schep het mengsel in een vorm en set deze enkele ure de koelkast WIN A BORN c(Ö.udc) lieuius 14 december 1982 Honderd jaar geleden stond in de krant. Zonderling zijn dikwijls de grillen der natuur, niettegen staande het ruw en koud weer, staan in den tuin van den Heer Henrik Smeets aan den Stads wal tc Eindhoven, eenjarige aardbeziestruiken in vollen bloei. Jagers hebben in den laatdten tijd te Wijhe een vreeselijke slachting aangericht onder de hazen en konijnen, die door het hooge water uil hun schuil plaatsen verdreven waren. Op één dag werden o.m., door vier jagers, niet minder dan 45 ha zen en eenige konijnen gescho ten. Voor de hazen besteedt men 1,50 f 2, per stuk. De verzen- ding naar elders heeft dagelijks per spoor plaats. - De bekende Fransche sterren kundige Fay geeft aan de kome ten de schuld i»an de vele regens die ons den laatsten en voor- Laatsten zomer gekweld hebben Volgens hem neemt het aantal kometen, die zich nu om de zon bewegen, zooveel van de zonne warmte U>t zich, dat er niet ge noeg overblijft om de dampen, die zich tn onze atmosfeer heb ben verzameld, op te zuigen. Aanhoudende regens, onweders en overstroomingen zijn daar van het gevolg Vijftig jaar geleden -Inde vroege morgenuren zijn twee. tot lange gevangenisstraf fen veroordeelde gevangenen er op wonderbaarlijke wijze tn ge slaagd te ontsnappen uit de ge vangenis Smg Sxng tn den Amenkaansehi'n staat New- York. Op onverklaarbare wijze waren zij tn het bezit gekomen tan zagen, waarmede zij de èèn-duim-dikke stalen tralies van hun "escape-proof cellen (tegen ontvluchting bestand) doorzaagden, waarna zij, zon der gezien te worden, de gan gen doorslopen, eenige bewa kers overmeesterden en met be hulp van ladders die zij aan el kaar bonden, uit de pevanpenis wisten te ontkomen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 19