Verlies Amfas van 60 miljoen Campina sluit 5 fabrieken Duitse kolenindustrie: geen angst voor gaspijp Beurs Amsterdam Verlies NLM baart Smit-Kroes zorgen Verzekeringsgroep gaat reorganiseren Kort zakelijk Twijfel over draaien van Sehipholbaan Knorr bloot aan chantage Mexico wil opnieuw lening vijf miljard Beursovefzicht DINSDAG 14 DECEMBER 1982 Economie PAGINA 17 DEN HAAG (GPD) - Minister Smit-Kroes van verkeer maakt zich grote zorgen over de omvang van de verliezen die de NLM lijdt in het binnen landse luchtverkeer. „Ik meen dat wij van aanpak moeten veranderen en ben mij daarop aan het bezinnen", verklaarde zy gisteren tegen de vaste Tweede-Kamercommissie van verkeer. De NLM heeft verbindingen van Amsterdam met Groningen, Twente, Eindhoven en Maastricht, alsmede van Rotterdam met Eindhoven. In het binnenlandse verkeer hebben deze verbindingen alle jaren verlies opgeleverd. De KLM neemt dat voor zijn rekening. De binnenlandse verbindingen worden niet door de overheid gesubsi dieerd - de KLM zou dat ook niet willen - en worden ook niet uitge voerd op aandrang van de overheid. Smit-Kroes' bezorgdheid geldt vooral de omstandigheid dat de tot dusver positieve resultaten van de KLM nadelig worden beinvloed door de verliezen van de NLM. Wanneer binnenlandse lijnen opgeheven worden, komen die naar Gro ningen en Twente daarvoor het meest in aanmerking. Volgens de NLM hebben deze verbindingen vrijwel uitsluitend een binnenlandse ver- voersfunctie. Het vervoer is zeer gering. ROTTERDAM (GPD) - De Amfas Groep (verzekeringen, vastgoed) heeft een bedrag van 137 miljoen uitgetrokken in verband met van onverwachte tegenvallers. Daardoor zal dit jaar, na afdracht van 80 miljoen vennootschapsbelasting, worden afgesloten met een verlies van ongeveer 60 miljoen. Vijf maanden geleden werd nog gerekend op een winst van 43 miljoen, evenveel als vorig jaar. LEUVEN (ANP) De Leuvenaar Daniel Vierinckx toont zijn trotse vinding: de, zegt hij zelf, kleinste fiets ter wereld. Het vehikel weegt minder dan negen ons en is nog geen 14 centimeter lang. Haring Vanaf vandaag mag de Nederland se visserij in de Keltische zee vijfhonderd ton haring vangen. Minister Braks (visserij) heeft dit gisteren meegedeeld. Het is over eengekomen in EG-verband, zegt het ministerie. Ten westen van de Hebriden mag niet langer op haring worden ge vist. Volgens Braks is de door de EG aan Nederland toegewezen hoeveelheid van 7000 ton in die wateren inmiddels gevangen. Ziektepremies De particuliere ziektekostenverze keraars mogen in 1983 hun pre mies met 4,5 procent verhogen. Dat zijn het ministerie van eco nomische zaken en het Kontakt- orgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ) overeen gekomen. Daarbij is afgesproken dat de ver zekeringsmaatschappijen hun verzekeringsvoorwaarden niet zullen uitbreiden. Dat houdt in dat nieuwe behandelwijzen die nog niet in het verzekeringspak ket voorkomen er in het komen de jaar niet aan toegevoegd zul len worden. Vee-keuring De veehandel wil de dieren die aan het buitenland worden verkocht zelf keuren. Door de bezuinigin gen op het ministerie van land bouw en visserij dreigt de over heid haar bijdrage in de kosten voor de verplichte keuringen op een laag pitje te draaien. De vori ge minister van landbouw, drs. Jan de Koning, had in principe toegezegd dat de overheid de helft van de keuringskosten op zich zou nemen. Kleinmetaal Evenals in de grootmetaal hebben ook in de metaalnijverheid (250.000 werknemers) de werkge vers en de vakbonden besloten uitbetaling van de prijscompen satie per 31 december drie maan den op te schorten. In die drie maanden gaan de cao partijen praten over de mogelijk heden om de prijscompensatie te benutten voor financiering van werkgelegenheidsdoeleinden, al dus gisteren een woordvoerder van de Unie BLHP, een van de betrokken vakbonden. Chocolade Voor de chocoladeconsumptie is 1982 geen slecht jaar. De totale beschikbare hoeveelheid wordt op 54.000 ton geschat. Hoewel de cijfers over de laatste twee maan den van dit jaar nog ontbreken, verwacht de Nederlandse Cacao en Cacaoprodukten Vereniging, een stijging van de totale markt met 2 pet, gemeten in volume. In geld is van een grotere stijging sprake, aldus de heer E. Roose- gaarder Bisschop, voorzitter van de Vereniging tijdens de jaarver gadering. Aalsmeer De bloemenveiling in Aalsmeer verwacht een jaaromzet van pre cies één miljard gulden aan snij bloemen, pot- en tuinplanten te noteren. Dit is een recordomzet voor de veiling in Aalsmeer, de grootste bloemenveiling in Ne derland. LEIDEN Op de veemarkt in Leiden werden vandaag 4424 dieren aange voerd. Het totaal van deze week kwam daarmee op 6092. De aanvoer was vandaag als volgt: 105 slachtrunderen, 282 stuks gebruiksvee, 20 graskalveren, 2009 nuchtere kalve ren, 11 veulens of pony's, 1016 varkens, 101 biggen, 814 schapen of lammeren, 66 bokken of geiten. De prijzen van het slachtvee waren ge lijk aan die van gisteren, uitgezonderd de slachtkalveren en slachtzeugen. De pryzen van kalveren liepen vandaag van 125 tot 200 gulden per kilo, van zeugen van 330 tot 335 gulden per kilo. De prijzen van gebruiksvee per stuk: melk- en kalfkoeien van 2000 tot 3050 gulden; varekoeien van 1800 tot 2550 gulden; pinken van 1150 tot 1800 gul den; graskalveren van 750 tot 1250 gul den; nuchtere kalveren rood van 400 tot 600; zwart van 300 tot 465; nuchter Ame rikaans van 150 tot 325; biggen van 125 tot 135; schapen van 180 tot 225; lamme ren van 190 tot 250; weidelammeren van 170 tot 215 en geiten van 20 tot 105 gul- HÜCKELHOVEN (ANP) - De komst na 1986 van Russisch aardgas via de Siberische pijplijn vormt een regelrechte bedrei ging voor de Westduitse steenkoolindustrie. Het ontbre ken van een energiepolitiek op langere termijn vanuit Bonn zorgt daarnaast voor de nodige onzekerheid bij de kolenonder- Dat meent H. Diedrichs, woord voerder van de kolenmijn "Sop hia Jacoba" uit het twintig kilo meter ten oosten van Roermond gelegen Westduitse Hückelho- ven. Desalniettemin ziet de West duitse kolenindustrie de toe komst zonnig tegemoet. "We ko men altijd weer bij kolen te recht", meent Diedrichs. Zijn be drijf investeert momenteel voor 200 miljoen mark. In kolenkringen in West-Duitsland vreest men het Russische gas overigens niet al te zeer. "We moeten nog zien dat de Russen er in slagen om de aangekondig de hoeveelheden op tijd in West- Europa te krijgen. De pijpleiding ligt er voorlopig nog niet", aldus Diedrichs. Bovendien zijn er vol gens hem nog andere "gaten in de markt" die kolen zeer aan trekkelijk in prijs kunnen ma ken. De lage olieprijs is volgens hem conjunctureel en dus van voorbijgaande aard. "De OPEC blijft een onzekere factor, waar nauwelijks een beleid op valt te bouwen. Ook valt te beluisteren dat men in de Bondsrepubliek aanneemt dat de aardgasvoorraden uit de Noorse wateren zeker niet vol doende zijn om een aanzienlijk deel van het industriële verbruik voor langere termijn te dekken. De rol van Nederland zal op dat gebied volgens Diedrichs nog veel sneller hij spreekt van acht jaar - uitgespeeld zijn. Tenslotte wijst Diedrichs erop dat het kernenergieprogramma DEN HAAG (GPD) - Minister Smit-Kroes van verkeer wil de zin van een nieuwe, „gedraaide" Zwanenburgbaan op Schiphol opnieuw in overweging nemen. Maar als ook dan de noodzaak wordt aangetoond .moet Schip hol de kosten betalen. Dit ver klaarde de bewindsvrouw giste ren tegenover de vaste Tweede- Kamercommissie van verkeer. Voor de directie van Schiphol kwam het vorige week als een volslagen verrassing dat Schip hol die kosten, die de luchtha vendirectie thans op 200 tot 300 miljoen gulden schat, voor eigen rekening moet nemen. De nieu we opstelling van de minister bleek uit de beantwoording van vragen van kamerleden, met het oog op de commissievergadering van maandag, over het onderdeel luchtvaart van de begroting van verkeer en waterstaat. Op vragen om uitleg stelde me vrouw Smit-Kroes zich gisteren steeds trager van de grond komt door de vele protesten en ver gunningenprocedures. Boven dien zijn de kosten hoog. "En het gat dat daardoor ontstaat kan al leen door kolen worden opge vuld", aldus Diedrichts. Er zal volgens de leiding van "Sop hia Jacoba" echter snel een dui delijke energiepolitiek op lange re termijn uit Bonn moeten ko men, zodat de mijnen hun plan nen kunnen maken om op tijd klaar te zijn. Blijven investerin gen uit doordat richting ont breekt, dan dreigt de kolenwin- ning op een lager niveau te ko men. "We mogen niet het risico lopen dezelfde weg als Neder land te gaan", waarschuwt Die drichs. Hij wijst er in dit verband op dat het zeker tien tot twaalf jaar duurt alvorens een generatie mijnwerkers voldoende opgeleid is om kolen boven de grond te kunnen brengen. op het standpunt dat ook in het geval van draaien van deze baan het beginsel moet gelden dat wie vervuilt voor de kosten moet op draaien. Zij weersprak een suggestie van Rienks (PvdA) om deze werk zaamheden te bekostigen uit de geluidsheffingbelasting. „Deze heffing wordt al besteed aan zo nering en isolering, en je kunt een dubbeltje maar een keer uit geven", aldus Smit-Kroes. Alvorens een definitief besluit over draaien van de Zwanenburgbaan te nemen, wil de minister eerst de noodzaak laten onderzoeken omdat als gevolg van de geluid sarmere motoren in de nabije toekomst wel eens kan blijken Het verlies is een gevolg van de slechte situatie op de vastgoed markt, van aanzienlijke verliezen van De Zeven Provinciën op de in 1978 in Londen gestarte trans portverzekeringsactiviteiten en in mindere mate van hoge scha delasten bij kredietverzekerin gen. Al bij het verschijnen van het jaarverslag 1981 was er sprake van 'financiële onnauwkeurighe den' bij De Zeven Provinciën (schadeverzekeringen) die sa men met de RSV (levensverzeke ringen) de kern van de Amfas Groep uitmaakt. Er kwam een nieuwe directie. Een paar weken geleden echter bleek dat het bij kantoor in Londen aanzienlijke verliezen leed door de onverant woorde wijze waarop daar by de transporttekening risico's wer den aanvaard tegen bovendien te lage premies. De directeur in Londen is er een dag of tien gele den uitgezet. Er worden in Lon den geen nieuwe transportzaken meer geaccepteerd, evenmin als in de sector kredietverzekering. Na de aangekondigde ingrepen be gint Amfas 1983 met een schone lei, zo zei de komende voorzitter van de Raad van Bestuur L. L. Colignon, de opvolger van mr. J. van Someren die met pensioen gaat. Het beleid is nu gericht op een ombuiging van de activitei ten van de algemene financiële dienstverlening naar weer een verzekeringsconcern met onder steunende activiteiten. Dit heeff consequenties voor de structuur van de groep. dat de grote investering voor een nieuwe baan niet opweegt tegen de lawaaivermindering die er mee wordt bereikt Belastingvrij kopen De Europese Commissie wil dat binnen de EG' belastingvrydom- men zoals op de luchthavens worden opgeheven, maar minis ter Smit-Kroes wil dat wat Schiphol betreft niet. De winkels vormen een wezenlyk deel van de exploitatie van de luchtha vens en dat is een extra impuls voor het aantrekken van passa giers, verklaarde zy, terwyl ook de hoogte van de havengelden worden beinvloed door de op brengst van deze belastingvrije artikelen. „Wanneer wy aan deze kwestie gaan sleutelen, halen wy meer overhoop dan alleen het aanpak ken van het al dan niet belasting- vry-zyn van bepaalde artikelen aldus Smit-Kroes. Het bestuur ziet mogelijkheden om het marktaandeel te vergro ten in sectoren waarin Amfas nu nog weinig actief is en heeff de stellige overtuiging dat de aange kondigde weg zal leiden tot krachtig herstel in 1983, al zal het peil van de winst van vorig jaar nog niet worden gehaald In 1982 waren de resultaten in de sector schadeverzekering bevre digend. gezien de economische MEXICO (ANP/Reuter) Mexico heeff 1400 buitenlandse banken gevraagd om uitstel van de aflos sing van bijna een kwart van zijn schuld van 83 miljard dollar en om een bijdrage aan een nieuwe lening van vijf miljard dollar voor 1983. Dit heeft de Mexicaan se minister van financiën, Jesus Silva Herzog, het afgelopen weekeinde verklaard bij de pre sentatie van zyn begroting aan het Mexicaanse congres. Mexico wil de terugbetaling van kortlopende leningen tot een to taal bedrag van twintig miljard dollar uitsmeren over acht jaar, waarbij de eerste vier jaren ge heel vrij van aflossing moeten zijn. Silva Herzog verklaarde dat van de totale schuld 61 miljard dollar voor rekening komt van de Mexicaanse overheid. De en kele maanden geleden genatio naliseerde banken staan voor acht mibard dollar by het buiten land in het kryt en het particulie re bedrijfsleven m Mexico is veertien miljard dollar schuldig. Mexico is de afgelopen zomer in een ernstige financiële crisis ge raakt doordat het als gevolg van de vermindering van de inkom sten uit de olie-export niet meer aan zijn verplichtingen kon vol doen. Het land heeff sinds augus tus geen overheidsschuld meer STUTTGART (DPA) - Sinds begin november blijkt een onbekend persoon de West duitse levensmiddelenfabri kant C.H. Knorr in Heilbronn in Baden-Württemberg te chanteren met de bedreiging dat hy in levensmiddelen winkels vergiftigde produk- ten van Knorr zal uitstallen. Naar de politie gisteren mee deelde zyn enkele pogingen mislukt om aan de onbeken de de geëiste anderhalf mil joen mark te overhandigen. Uitvoering van de bedreiging wordt ovengens zeer onwaar- schynlyk gevonden, "aange zien zy zonder beschadiging van de verpakking m de praktyk onmogelijk is" situatie. Het resultaat m de sec tor levensverzekering was gun stiger dan in 1981. De gang van zaken in het spaarkasbedryf is bevredigend Onzeker is nog of dit jaar een slot-dividend zal wor den uitgekeerd. In september was er wel een interim-dividend van 2.40 per aandeel. Amfas wil de financiële ruimte benutten om 137 miljoen gulden op te van gen. afgelost en de buitenlandse ban ken hebben op 23 augustus voor een periode van negentig dagen vrystelling van rentebetalingen gegeven. Dit moratorium is later verlengd met 120 dagen Mexico heeff toegezegd vóór het verstrij ken van die periode een plan voor sanering van zijn schuld op tafel te brengen. Het Internationale Monetaire Fonds zou graag zien dat Mexico met de banken een akkoord over schuldsanering en nieuwe kre dieten aanging. Het fonds heeff zich in principe bereid verklaard Mexico 3,84 miljard dollar te le nen. Daarby is de voorwaarde gesteld dat het Mexicaanse be grotingstekort wordt gehalveerd. Brazilië Om te voorkomen dat het niet aan zyn betalingsverplichtingen kan voldoen hebben de Verenigde Staten. Groot-Bnttannié, Frank rijk en West-Duitsland aan Brazi lië een onmiddellyk op te nemen krediet van 1,5 miljard dollar (ruim vier miljard gulden) ter be schikking gesteld Bovendien hebben Amerikaanse banken krediet verleend aan de staatsin stelling Banco do Brasil omdat die anders vervallende schulden van ruim 175 miljoen dollar (473 miljoen gulden) met kan aflos- VEGHEL - Om de melkveehouders in Bra bant, Limburg en Zeeland één cent per liter meer te kunnen uitbetalen, wil zuivelgigant Campina vijf van zijn zeventien fabrieken sluiten. Daaronder de boterfabriek in Maas tricht (waartoe overigens al is besloten) de boterfabriek in Venray en het kaasopslag- en verpakkingsbedrijf in Roermond. Dat bete kent een verlies van 208 arbeidsplaatsen in Roermond, van 39 arbeidsplaatsen in Maas tricht en 34 in Venray. Met de 159 arbeids plaatsen in het Campina-bedrijf in Breda en de 39 in Boekei komt de sluiting van de vijf fabrieken op een totale afbraak van 479 ar beidsplaatsen, waarvan 281 in Limburg. Voorts wil de directie van Campina ten behoe ve van de rendementsverbetering in de ove rige Camping-fabrieken efficiency-ingrepen doorvoeren, welke nog eens tot een verlies van 242 arbeidsplaatsen leiden. Daaronder 17 in de boterfabriek te Weert en 39 in Sit- tard. Tegenover dit totale verlies van 721 arbeids plaatsen staan 214 nieuwe arbeidsplaatsen in Tilburg, waar alle kaas zal worden opge slagen en verpakt, 37 nieuwe arbeidsplaat sen in de in aanbouw zijnde kaasfabriek in Born en 23 nieuwe arbeidsplaatsen in een nieuwe, nog te bouwen fabriek in Veghel: 274 in totaal. De vakbonden zullen geen gedwongen ontsla gen accepteren, zo stelden de woordvoer ders in een persconferentie volgend op die van de Campina-concerndirectie. Zy zullen zich in het overleg keihard opstellen en naar de rechter stappen als de arbeidsplaatsen- overeenkomst (APO) die de vakbonden met Campina sloten en tot 1 januari 1984 reikt, word opengebroken. In de 17 Campina-bedrijven werken i teel 4000 r Schuld is al 83.000.000.000 dollar DINSDAG 14 DECEMBER 1982 ACTIEVE AANDELEN 13100 131.00 42.80 42.80 112.70 112.00 94 80 06.30 «5.00 86.50 87.00 88.50 13.40 13.00 131.00 136.00 91.80 92.50 120.50 128.80 106.00 104.50 126.00 129 50 Rodunco 123.80 124,10 Rollnco 230.00 229,50 Rorcnto 179.80 180,50 Unilever 189.80 191.20 VNU 63,50 65,50 Volker Stevln 23.80 24.60 WUH 85.70 88,00 BINNENLANDSE AANDELEN AmTM A»d. Rijtuig 29.00 29.60 712.00 705.00e HVA-Myei 27.20 27 50 252.00 252.50 1590.00 1560.00 Douwe Egberts 56.70 5670 18.10 1820 200.00 201 50 50,00 51,00e 77.50 78.00 50,00 50,00 68,0" 29,5 51.5 137.00 138,00 40.00 go 00 215.50 219.00 "4.00 108.00 3.15c 3.15 9.70 0 80 79.10 80 00 I.H.C. Inler 76,00 75,50 Ind Mulsch. 87.00a 86.00 IBBKondor 138.00 135 00 970 19.10 1030.00 1030 00 500.00 500.00 250.00 250.00 Ned Sc heep* hyp 224,50 224.00 Ned Spring»! 4401.00» 4400,00a NI er» tras.» 685,00 685,00 58200 590.00 69,80 69.50 146.00 145.00 BELEGGINGS INSTITUTEN 1170,00 1205 00 Technologie P. 335.00 335,00 102 00 101.30 1'17.00 102.00 111.00 111.20 336.00 335.00 28.20 27.80 GOUD EN ZILVER Goud (onbow I M760 - 39MO BUITENLANDS GELD IMdO 111.90 Deen*» kroon (100) Oo»t »hiUing(100i Spaanse peseU 100) open Beg 59.0 Kiene S 294.00 AMSTERDAM (ANP) - Hat Dam rak heeff vandaag nagenoeg ge heel op eigen kracht over een breed front flink»- stijgingen t<- zien gegeven. In de vroege och tend veerden veel fondsen om hoog, waarby het vaak met gul dens tegclyk ging Ook de staats- fondsenmarkt kon zich ruim schoots handhaven met winsten van ca 0.2 punt Erg hard ging het direct na de hervatUng van dc handel in de financiële sector. He r werd Wcstland Utrecht 3 duurder op 88 en Nationalc-Nc- derlanden 5 op 127. Ennia voegde 4 aan dc koers toe op 132, Amev ruim 3 op 100 en ook FGH Hypotheekbank werd een paar dubbeltjes duurder op 42.80 By de internationals liep KLM voorop Het luchtvaartfonds was rond het middaguur al ruim 4 duurder geworden op 136 Uni lever rukte 2 op naar 191, Ak- zo 1 naar 34.80 en Philips 0,40 naar 28

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 17