Uniek Frans Abbey-orgel geplaatst in Open Hofkerk Bond eist meer informatie over ontslagen bij Samsom Weinig bereidheid tot staken op scholen in regio Felle brand legt in Lisse jongenstehuis nagenoeg in de as Open dag op bollenlab Concernleiding wil van drukkerij af DINSDAG 14 DECEMBER '982 Streek PAGINA 15 Katwijks orgelbestand opnieuw uitgebreid baas kunnen. Toch is de klank niet agressief, niet dictatoriaal, wèl leidend. Het uiterlijk van het orgel in de Open Hofkerk herinnert aan dat van beroemde orgels in Pa rijs. Het is er min of meer een verkleind model van. In de kloosterkapel van Lille kon het orgel niet groter zijn. Dat het in de lage, akoestiekloze Open Hof-ruimte toch nog zo voor delig klinkt, verbaasde intona- teur Schellingerhout. Naar zijn mening bewijst het wel het deugdelijke vakmanschap van de Abbey's. Nico de Raad is er van overtuigd dat hoewel het orgel uit een mystieke rooms-katholieke omgeving komt en daar ook voor was bedoeld, niettemin volkomen in onze traditie past Ook de psalmen komen im mers uit Frankrijk. Om van verwantschap met het grego riaans maar niet eens te spre ken. Concert Het Abbey-orgel wordt donder dag feestelijk in gebruik geno men. Na samenzang en toe spraken volgt een koffic-half- uurtje. Tenslotte zal adviseur Nico de Raad een klein concert verzorgen. De liefhebbers kun nen dan luisteren naar muziek van Boellmann, Pierné, Franck en Jan Zwart. De aan vang 20.00 uur. KATWIJK - Het orgelbestand in Katwijk wordt deze week opnieuw verrijkt. Donderdag wordt in de gere formeerde Open Hofkerk een zeer bijzonder orgel in gebruik genomen. Een in Frankrijk gebouwd Abbey- orgel, een merkwaardig exemplaar, het enige zelfs in ons land. Het orgel werd rond 1865 ge maakt in de werkplaats van de firma Abbey et Fils in Versail les. Het is een van de ongeveer vijfhonderd door de firma ge maakte orgels. Het was aan vankelijk bestemd voor een klooster in Noord-Frankrijk, het "Monastère de Notre D5me de la Plaine" in Lille. Daar werd het orgel echter van de hand gedaan. Waarom is niet bekend. Wel bekend is dat het, via een tussenpersoon tweeën half jaar geleden uit Engeland naar Nederland kwam, en door De oude John Abbey, zoon van een Engelse tim merman, was technisch en muzikaal begaafd. Hij maakte al op z'n veertiende jaar een klein orgeltje met een fijne klank. De vermaarde Britse pianist Mott hoorde het aan en was er meteen weg van. Hij bood de jonge knutselaar aan het voor z'n kostbare zilveren horloge te ruilen. Dat gebeurde. Maar meer dan het horloge was de reputatie die Abbey door deze ruil verwierf waard. Tot over het Kanaal werd zijn naam be kend. De vermaarde piano-bouwer Erard haal de hem naar Parijs. In de lichtstad leerde John de finesses van het vak. Hij werd er na enkele jaren al een veelgevraagd orgelbouwer. Abbey had, dat moet worden gezegd, de tijd wel mee. De oude "barokbouw" was dood. Wie in die ja ren begon was een pionier van iets geheel nieuws dat grote aftrek zou blijken te vinden. John Abbey werd later sterk beïnvloed door de nauw met de Franse "heldere-toon-traditie" verbonden bouwer Cavaillé Coll. Abbey sleepte diverse eervolle opdrachten in de wacht, zoals de bouw van het orgel in de Parijse Opéra en de restauratie van het instrument in de kathe draal van Reims. Na zijn overlijden (in 1859) zetten zijn drie zoons de zaak voort. Organist (èn adviseurNico de Raad achter het klavier van het Abbey-orgel in de Open Hofkerk in Katwijk aan den Rijn. bemiddeling van Piet Ravens- bergen uiteindelijk naar Kat wijk. De organist Nico de Raad kocht het voor zijn Nederlands gere formeerde kerk. Maar het klei ne gebouwtje aan de Willem de Zwijgerlaan kon het nauwe lijks bevatten, laat staan: récht doen. Dus deed hij het weer van de hand: het orgel werd overgedaan aan de Open Hof kerk. Een kerk die gedwongen was geweest het eigen versle ten en destijds slecht gerestau reerde orgel af te danken. Na een periode van opslag in Lei den en op verschillende plaat sen in Katwijk, kreeg het een paar maanden geleden zijn nieuwe standplaats. Restauratie Aan het toen volgende, noodza kelijke herstel hielp iedereen in de gemeente mee, het zij ac tief, het zij door giften. De Bos- koopse orgelmaker Louis Kra mer kreeg de opdracht voor de restauratie, zijn "intonateur" (orgelstemmer) Joop Schellin gerhout volvoerde het precisie werk. Nico de Raad was als ad viseur bij de opknapbeurt be trokken. Het bleef niet bij deze drie. Vanuit de gemeente kwa men er vrijwilligers opdagen. De al eerder genoemde Piet Ravensbergen coördineerde de werkzaamheden, Bas Zwaan maakte het fraaie Frans-eiken hek waarin hij de motieven van het orgelfront verwerkte en Piet Wassenaar, Peter Bekker, Jaap in 't Veld en Hans Lammens hielden zich bezig met tal van andere, zeer nodige werkzaamheden. Een twintigtal dames maakte zich verdienstelijk door in twee dagen tijd alle versleten en hard geworden leertjes tus sen de contacten van het me chanische orgel door nieuwe te vervangen. Daardoor wordt tij dens het bespelen van het or gel het beruchte klepperen (van metaal op metaal) voorko- Klank Het Slavonisch eiken van de or gelkast is een gunstige factor in de klankproduktie. Het ho ge tingehalte van de pijpen geeft een heel heldere toon. De in totaal 15 zogenaamde "spre kende stemmen", verdeeld over twee klavieren en (vrij) pedaal, hebben een roman tisch karakter. Het Abbey-orgel dat donderdag feestelijk in gebruik wordt genomen in de Open Hofkerk in Katwijk. Hoewel afkomstig uit een mystieke rooms-katholieke omgeving, past het orgel wat klankkleur betreft prima in de gereformeerde traditie, zo menen kenners. De klank van het orgel heeft een brede basis, een groot draag vermogen, waardoor een stevi ge zangbegeleidig is gegaran deerd. De zingende gemeente zal het orgel in volume niet de .■■-n -.ii.ir- r - ■- Een pupil gewond LISSE - Bij een felle brand in het jongenstehuis "De Linden" aan de Heereweg in Lisse is een 17- jarige jongen uit die gemeente gewond geraakt. Het slachtoffer is opgenomen in het brandwon dencentrum in Beverwijk. De brand, die omstreeks kwart over LISSE - Het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek en het Consulentschap voor de Bloem bollenteelt houdt morgen een open dag. Centraal op deze dag staat de teelt van bloembollen. Van 9.00-12.00 en van 14.00-16.30 uur zijn geïnteresseerden wel kom in het laboratorium aan de Venneweg in Lisse. Alle onder werpen zijn in het kassencom plex van het laboratorium te be zichtigen. Deskundige toelich ting wordt verzorgd door onder zoekers en voorlichters. Besluit deelname koren Zuid-Afrika valt in januari KATWIJK - Het bestuur van de Katwijkse VW heeft nog geen besluit genomen over het al dan niet uitnodigen van Zuidafri- kaanse muziekgezelschappen voor het Tulip Time Festival. Tijdens een gisteravond gehou den bestuursvergadering is be sloten dat eerst op 10 januari een definitief standpunt wordt ingenomen. Zoals bekend is de komst van Zuidafrikaanse koren naar Kat wijk tijdens de paasdagen, wan neer het festival wordt georgani seerd, bijna een traditie gewor den. Dat geldt ook voor de acties die elk jaar weer worden gehou den om tegen de komst protest aan te tekenen. Daartoe is in het verleden zelfs het zogenaamde Breed Kommitee opgericht, een comité waarin tal van Katwijkse groeperingen zich hebben ver enigd. Dit keer heeft ook de landelijke commissie "VN-jaar voor sanc ties tegen de apartheid" bij het Katwijkse VW-bestuur aan de bel getrokken met het verzoek niet opnieuw Zuidafrikaanse ge zelschappen uit te nodigen. De commissie heeft acties in het vooruitzicht gesteld wanneer blijkt dat de VVV de koten toch uitnodigt. Het Breed Kommitee schaart zich intussen achter de uitlatingen van de commissie. zeven gisteravond op de boven verdieping van het gebouw uit brak, richtte een schade aan van enkele honderdduizenden gul dens. De plaatselijke politie werd - waarschijnlijk door omwonen den gewaarschuwd dat er brand was in het voormalige klooster, dat al lange tijd in ge bruik is bij de Frentrop-stichting voor de opvang van zeer moeilijk opvoedbare jongens. Aanvanke lijk is gepoogd met de aanwezige middelen de brand te blussen, maar de brand greep zo snel om zich heen dat het personeel zich spoedig moest terugtrekken. De bluswerkzaamheden werden ovèrgenomen door de Lissese brandweer, die later werd geas sisteerd door korpsen uit Sassen- heim, Lisserbroek en Noordwijk. Vooral de komst van de brand weer uit Noordwijk was wense lijk omdat dat korps over een hoogwerker beschikt. Met de aanwezigheid van zoveel mensen en materieel werd voor komen dat het gebouw tot de grond toe afbrandde. Wel is spra ke van grote waterschade. In ie der geval is het gebouw voorlo- pig niet meer voor bewoning ge schikt. De pupillen, jongens die in Lisse zijn geplaatst omdat zij in andere tehuizen niet waren te handhaven, zijn voorlopig onder gebracht bij de begeleiders. Vol gens een woordvoerder van de Frentropstichting zal op korte termijn naar andere huisves tingsmogelijkheden in Lisse en omgeving worden omgezien. Daartoe zal onder meer worden gesproken met het ministerie van justitie waarvan de Fren trop-stichting financieel afhan kelijk is. De Frentrop-stichting heeft verschillende huizen in Ne derland. Het centraal bureau is gevestigd aan de Eerste Poellaan in Lisse. Tegen kwart voor negen kon gis teravond het sein "brand mees ter" worden gegeven. Het na blussen duurde vervolgens nog enkele uren. Over de oorzaak van de brand tasten politie en brand weer nog in het duister. Op het moment van de brand wa ren zeven personen in het ge bouw aanwezig: twee begelei ders en vijf pupillen. De gewon de jongeman bevond zich op de bovenverdieping, dicht bij de plek waar de brand is ontstaan. De politie sluit niet uit dat de jongen de brand heeft aangesto ken. Volgens de politie is ondui delijk of de knaap de wonden aan handen en gezicht heeft op gelopen tijdens het blussen of mogelijk bij het veroorzaken van de brand. De jongen kon nog niet door de politie worden gehoord. DUIN- en BOLLENSTREEK - Bij scholen voor het voortgezet onder wijs in de regio duin- en bollenstreek was vandaag nauwelijks spra ke van enige bereidheid tot staken in verband met de voorgenomen bezuinigingen op de salarissen van ambtenaren. Wel vielen op tal van scholen lessen uit omdat docenten de vanmiddag gehouden pro testdemonstratie in Den Haag bijwoonden. Alleen op het christelijk Pieter Groen College in Katwijk waren alle leerlingen na het midda guur vrij. De vlammen slaan uit het dak van het jongerentehuis "De Linden" aan de Heereweg in Lisse. Een jongen i 17 raakte gewond. Vier korpsen namen deel aan de blussingswerkzaamheden. Volgens rector G. Heij was dat niet zozeer het gevolg van een sta king als wel van het feit dat nage noeg alle docenten te kennen hadden gegeven de demonstratie in Den Haag bij te willen wonen. "In overleg tussen docenten en schoolleiding is toen besloten na twaalf uur de school te sluiten", aldus Heij. De Protestants Christelijke Onderwijsvakorga nisatie (PCO) had haar leden geadviseerd niet aan de staking deel te nemen. Hoewel het Pieter Groen College een christelijke school is, zijn volgens de rector de meeste docenten lid van het Nederlands Genootschap van Leraren (NGL). Op verschillende scholen in de re gio werden vandaag schoolon derzoeken gehouden. Zowel op het Fioretti College in Lisse, het College Leeuwenhorst in Noord- wijkerhout als de lagere agrari sche school in Hillegom hebben de docenten er de voorkeur aan gegeven de schoolonderzoeken ALPHEN AAN DEN RIJN - De grafische bond Druk en Papier heeft van de directie van Sam- som-Sijthoff Grafische Bedrij ven in Alphen aan den Rijn meer informatie geëist over de voorgenomen ontslagen. Tesa- men met de ondernemingsraad van het bedrijf onderzoekt de bond hoe het beste stelling kan worden genomen tegen de plan nen om het aantal arbeidsplaat sen met 57 te verminderen. Don derdagmiddag heeft de bond een gesprek met de onderne mingsraad om, zoals wordt ge noemd, "de horloges gelijk te zetten". In de cao voor het grafisch bedrijf is precies omschreven hoe de procedure is bij een voorgeno men reorganisatie. De directie is verplicht de bonden inzicht te geven in de motieven van voor genomen ontslagen. "Dat in zicht hebben wij niet gekre gen", aldus Harry Staas van Druk en Papier. "Pas als de bon den voldoende zijn geinfor- meerd, kan het bedrijf de vol gende stap doen en de ontslagen aanmelden bij het Centraal Bu reau voor de Grafische Bedrij ven. Wat ons betreft is het zover nog niet". De districtsbestuurder heeft het vermoeden dat de concernlei ding, die in Zwolle zit, af wil van de grafische poot. "In de drukkerswereld wordt momen teel voor dumpprijzen gewerkt. De grafische bedrijven zijn voor de concernleiding een blok aan het been. Een jaar geleden is al een besluit genomen om de gra fische activiteiten te beperken. Het ondernemingsplan voor Al phen en Groningen is in de la verdwenen. Er is nu een Zwolle- plan. In veertien dagen tijd zijn bij drukkerij Wolters-NoordhofT 70 en in Alphen 50 gedwongen ontslagen aangekondigd. Er wordt dankbaar gebruik ge maakt van de economische re cessie om tot ontslagen over te gaan". Dit jaar is, volgens een medede ling van directeur J. van Keu len, Samsom-Sijthoff voor het eerst in de rode cijfers gekomen. Om al direct een serie ontslagen aan te kondigen, terwijl het Jaar 1982 nog niet eens om is, wordt nogal voorbarig gevonden. "Wij denken dan ook dat er een be leid achter zit, dat niet het Al phens belang dient. We zullen proberen de schade voor de mensen zoveel mogelijk te be perken", aldus vakbondsman Staas. door te laten gaan. Dat had an ders tot gevolg kunnen hebben dat leerlingen na de kerstvakan tie een onderzoek hadden moe ten inhalen. En die onderzoeken worden juist voor de vakantie ge houden om leerlingen te moge lijkheid te geven ook werkelijk van die vakantie te kunnen ge nieten. Wel ging van het Fioretti College een delegatie van het docenten korps naar Den Haag. Een derge lijk activiteit volstond ook op het Rijnlands Lyceum m SttM heim en het Herbert Vissers Col lege in Nieuw-Vennep. De LHNO-school "De Branding" in Noordwijk volgde het advies van de Protestants-Christelijke On derwrijsvakorganisatie om niet te staken, hoewel slechts vijf do centen lid zijn van die organisa tie. Ook op de KTS in Voorhout werd gewoon doorgewerkt. De Rijksmiddelbare Tuinbouw school in Lisse nam geen deel aan de verschillende acties. Vol gens een woordvoerder van de school is reeds een brief ge stuurd door de vereniging van leerkrachten en directeur in het agrarisch onderwijs. Bovendien heeft een delegatie van de ver eniging inmiddels gesproken met de minister van onderwijs. "Wij zijn zeer verontrust over de voorgenomen kortingen omdat die juist in het middelbaar agra risch onderwijs hard aankomen Meer dan helft van het aantal do centen is namelijk eerste graads bevoegd, terwijl het om zoge naamde tweede-graad s-scholen gaat", aldus een woordvoerder van de school in Lisse. Bij de School voor dc Zeevisvaart in Katwijk gingen de lessen ook gewoon door. Een woordvoerder van die school meent dat al vol doende duidelijk is gemaakt dat docenten het volstrekt oneens zijn met de bezuinigingswoede van de rijksoverheid op de amb tenarensalarissen. Overigens is niet uitgesloten dat op scholen lessen zijn uitgevallen als gevolg van individuele stakingsacties van leraren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 15