y Executies in Suriname Bezoek van Shultz niet meer dan 'n verplicht nummer C Bulgarijes rol achter Italiaanse schermen "Voorlichting over NAVO moet beter" "Sancties nodig tegen militairen" Regering Neijhorst treedt af VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 ROME - Bulgarije staat plotseling in het middelpunt van de Ita liaanse aandacht, omdat de be langstelling van dit meest Mos kou-getrouwe Balkanland de af gelopen jaren zo verdacht sterk op Italië geconcentreerd blijkt te zijn. In drie opzienbarende mis daad- en spionagegevallen zou Sofia een beslissende rol op de achtergrond hebben gespeeld: bij de aanslag van 13 mei 1981 op paus Johannes Paulus II, bij een gigantisch netwerk van wapen en heroinesmokkel, dat onlangs in Milaan werd ontdekt, en bij de spionage van een lid van het bu reau buitenlandse betrekkingen van de Italiaanse vakbeweging, Luigi Scricciolo, nu in de gevan genis op verdenking van deelna me aan gewapende benden en medeplichtigheid aan de ontvoe ring van de NAVO-generaal Ja mes Dozier in december 1980. Het laatste geval werd het eerst ontdekt: een lid van de Rode Bri gades, Loris Scricciolo, beschul digde na zijn arrestatie zijn neef Luigi ervan, als verbindingsman tussen de Rode Brigades en le den van de Bulgaarse ambassade in Rome te zijn opgetreden. Na aanvankelijke ontkenningen be vestigde de vakbondsman (die onder meer de Italiaanse con tactman was voor de Poolse vrije Buitenland vakbond Solidariteit) zijn con tacten met een viertal Bulgaarse ambassadeleden, die via hem in aanraking probeerden te komen met de Rode Brigades, aan wie zij wapens en andere hulp zou den hebben aangeboden, in ruil voor eventuele NAVO-geheimen die de terroristen aan generaal Dozier zouden weten te ontfutse len. Toen het onderzoek op gang kwam, verdwenen de betrokken Bulgaren naar hun land. Intussen was de jonge Turk Meh- met Ali Agca onmiddellijk na zijn aanslag op de paus gearres teerd en kort daarna tot levens lang veroordeeld. Bij het vonnis sprak de rechter de overtuiging uit, dat hij niet alleen had gehan deld, maar „samen met onbeken de medeplichtigen". Dat was al duidelijk uit het feit dat Agca, na zijn mysterieuze ontsnapping uit een Turkse gevangenis (hij was in zijn vaderland ter dood ver oordeeld voor de moord op een progressief journalist), bijna an derhalfjaar door Europa had ge zworven, waarbij het hem kenne lijk niet aan middelen had ont broken. Bij zijn verhoren en tijdens het proces deed hij geen mond open, maar hij uitte een bedekte be- door Hein ten Kortenaar dreiging, dat er een ogenblik kon aanbreken waarop hij namen zou noemen. Dat ogenblik schijnt nu te zijn aangebroken, en de jong ste arrestatiebevelen van onder zoeksrechter Ilario Martella zijn er het resultaat van. Twee Tur ken, beiden evenals Agca lid van de „Grijze Wolven", zijn al gear resteerd en naar drie anderen wordt nog gezocht. Maar de op zienbarendste ontwikkeling kwam met de arrestatie van de Bulgaarse luchtvaartemployé Sergej Antonov, die samen met twee leden van de Bulgaarse am bassade (intussen vermoedelijk uit Italië verdwenen) door Agca was aangewezen als zijn helpers bij het beramen van de aanslag. Opzienbarend was ook de woeden de reactie uit Sofia, waar de ver denkingen tegen Antonov on middellijk werden bestempeld als een vijandige daad tegen de regering en het volk van Bulga rije. Zover was de Italiaanse poli tie nog lang niet, al kwam het wel overeen met de theorie van som mige Amerikaanse journalisten, die al maanden geleden was ge lanceerd. Volgens deze theorie zou Moskou hebben besloten de paus uit de weg te ruimen, omdat zijn inmenging in de Poolse toe stand te lastig was geworden. Het Bulgaarse regime zou als uit voerder zijn opgetreden en de Turken als werktuigen hebben gebruikt In Italië werd noch door de politie, noch door de re gering op deze complottheorie gezinspeeld, en het was alleen de onbeheerste Bulgaarse reactie die er meer dan een schijn van waarheid aan verleende. Ten slotte arresteerde de politie in Milaan vorige week de 70-jarige Syriër Henri Arsan, die zich al ja ren bezig moet hebben gehou den met een gigantische handel in wapens, van lichte geweren tot en met Amerikaanse aanvals helikopters en Leopard-tanks. grotendeels bestemd voor het Midden-Oosten en, vóór de mili taire machtsovername, voor de elkaar bestrijdende groeperin gen in Turkije, maar ook zonder aanzien des persoons voor Maffia en linkse en rechtse terroristen in Italië. De betaling geschiedde in heroïne en andere drugs, en de centrale van de hele operatie was, al weer in Sofia, in handen van dezelfde Turkse smokkelko- ning Bekir Celenk, die in hetzelf de hotel Vitosha in juli 1980 Ah Agca een beloning van drie mil joen Duitse marken zou hebben beloofd voor de moord op de paus. Het begint langzamerhand wat veel te worden om nog op toeval te lijken. Neijhorst: afgetreden. DEN HAAG (GPD/ANP)- Het ministerie van buitenlandse zaken heeft gisteravond de Surinaamse ambassadeur ontboden om haar „ontzetting" uit te spreken over be richten dat in Suriname in de nacht van woensdag op donderdag enkele arrestanten zouden zijn geëxecuteerd door de legerleiding. Het zou -volgens officiële berichten -om meer dan vijf personen gaan. Maar uit goedingelich- te bronnen in het buurland Frans-Guyana wordt gemeld dat er zeker tien doden zijn gevallen. Het is niet duidelijk of de personen die zijn geëxecuteerd dezelfden zijn als degenen die volgens een bericht van de Surinaamse staatsradio "op de vlucht zijn omgekomen". Onder de mensen die in de nacht van dinsdag op woensdag werden gearresteerd, bevinden zich vakbondsleiders, advocaten en journalisten. De woordvoerder van het ministe rie van buitenlandse zaken ver klaarde dat de Nederlandse rege ring zal moeten bezien welke consequenties dit heeft op de voortzetting van de ontwikke lingshulp voor Suriname. De PvdA wil dat er nog vóór Kerst mis een kamerdebat wordt ge houden over de situatie in Suri name, waarbij ook de vraag aan de orde moet komen of de ont wikkelingshulp moet worden opgeschort of moet worden beëindigd. De WD onder schrijft dit, terwijl het CDA zich nog niet wilde uitspreken. Regering afgetreden Aan ambassadeur Herrenberg is gevraagd de Nederlandse be zorgdheid aan de Surinaamse re gering over te brengen. Inmid dels was bekend dat de regering van premier Neijhorst haar ont slag had aangeboden aan de le gerleiding. Uit het feit dat een woordvoerder van het ministerie later de pers hierover inlichtte, kan worden opgemaakt dat ambassadeur Herrenberg de Nederlandse be zorgdheid niet heeft kunnen wegnemen. De Surinaamse am bassadeur was gisteravond niet bereikbaar voor commentaar. Het ministerie van buitenlandse zaken heeft direct radiocontact met de Nederlandse ambassade in Paramaribo, en is dus niet af hankelijk van de nog steeds ver broken telefoon- en telexverbin dingen. De woordvoerder van het ministerie wilde het bericht over de executies niet direct be vestigen, maar wees erop dat het ministerie een dergelijke stap niet zomaar onderneemt. Hieruit kan worden opgemaakt dat het ministerie via de eigen kanalen een bevestiging van deze berich ten heeft gekregen. Kinderen komen om bij ongeluk met helikopter in Nicaragua MANAGUA (AFP) - In Nicaragua zijn gisteren 75 kinderen omge komen toen aan de grens met Honduras een helikopter neer stortte. De helikopter was inge zet voor de evacuatie van kinde ren uit het gebied waar de laatste tijd gevochten werd in verband met invallen van anti-sandinisti- sche rebellen vanaf Hondurees grondgebied. Een woordvoerder liet zich er niet over uit of de oorzaak van het on geval een technisch mankement was of dat de helikopter was neergehaald. Maar een tweede helikopter van de luchtmacht die bij de evacuatie was ingescha keld, werd met automatische wa pens beschoten toen de piloot probeerde de plek te bereiken, zo zei h«. Volgens de verklaring van het mi nisterie van defensie zijn 75 kin deren omgekomen en zeven an deren gewond, drie kinderen, twee volwassenen passagiers en de twee bemanningsleden. ZWEDEN (AP) - De Zweedse premier Olof Palme en diens vrouw Lisbeth begroetten gisteren de Colomibaanse schrijver Gabriel Garcia Marquez, die in Stockholm de Nobelprijs voor literatuur in ontvangst zal nemen. Conferentie Rijnzout 'anticlimax' DEN HAAG (GPD) - De verga dering van de Internationale Rijncommissie gisteren in Den Haag is een „anti-cli max" geworden, zoals de Ne derlandse delegatieleider, mr. J. G. van der Tas, het zelf uitdrukte. Er zijn geen harde afspraken gemaakt over een tijdschema waarop Frankrijk de lozingen van afvalzout in de Rijn door de Elzasser kali- mijnen gaat terugbrengen. Ofschoon niets op papier staat, is nu duidelijk geworden dat Frankrijk het Rijnzoutver- drag in mei, na de gemeente raadsverkiezingen, gaat voor leggen aan het parlement. De ratificatie kan in augustus voltooid zijn en wordt dan in oktober 1983 van kracht. An derhalf jaar later zou Frank rijk de eerste 20 kilogram zout per seconde in de diepe ondergrond van de Elzas moeten injecteren. BRUSSEL (GPD) - Minister Van den Broek van buitenlandse za ken vindt dat het vorige kabinet te weinig heeft gedaan om de NAVO als vredesorganisatie bij de publieke opinie te doen over komen. Hij zei dit gisteren na een langdurig, zeer vertrouwelijk be raad met de andere NAVO-mi- nisters van buitenlandse zaken op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. De NAVO-ministers maken zich grote zorgen over de ontwikke lingen in 1983, als er onder groeiende weerstand bij het pu bliek besloten moet worden over de eventuele plaatsing van de Actiecomité voor herstel democratie Suriname: DEN HAAG (GPD) - Voorzitter R. G. Wormer van het actie comité Herstel democratie Suriname vindt dat de be vriende landen van Surina me, waaronder Nederland, sancties moeten ondernemen tegen het militaire bewind in Paramaribo. Hij denkt daar bij aan het stopzetten van wa penleveranties en het op een laag pitje zetten van de diplo matieke betrekkingen. Het actiecomité ijvert al sinds de oprichting in februari voor een herstel van de democra tie in Suriname, en zegt een achterban te hebben van dui zenden Surinamers in Neder land Wormer maakt uit eerdere ge sprekken met bevriende lan den (Nederland, de Verenig de Staten, Brazilië en Vene zuela) op dat men het advies van zyn comité zal opvolgen, als daarop wordt aangedron gen. Dat laatste geldt overi gens niet voor Nederland. Eerder op de avond had oud minister en adviseur van de Surinaamse vakcentrale de Moederbond André Haak mat, die sinds enkele weken in Nederland verblijft, het verhaal van legerleider Bou- terse over vermeende coup- plannen „van a tot z gelogen" genoemd. De heer Wormer benadrukte dat hij geen totaalbeeld heeft van de situatie in Suriname, maar meende toch vast te kunnen stellen dat de militai re machthebbers „een soort toneel opvoeren, waarbij zij proberen het accent te ver leggen van hun eigen falen naar andere groepen, en tege lijk hun eigen macht verster ken en bestendigen". „De legerleiding zoekt naar een zondebok", aldus Wormer. „De heren hebben ingezien dat het volk protesteert tegen hun beleid. Destijds gaf het volk de militairen het voor deel van de twijfel, maar nu komen zij in opstand". Ook zei Wormer dat de schuldigen van de brandstichtingen dinsdagnacht van vier gebou wen in Paramaribo, behoren de tot oppositionele groepen, in de richting van de militai ren gezocht moeten worden. - Volgens de legerleiding zou de oude politiek proberen weer aan de macht te komen. „Ik ben ook volstrekt tegen de oude politici als Lachmon en Arron, die het volk en het land aan hun lot hebben overgelaten. Maar andere mensen zoals de nu gearres teerde advocaten Hoost, Ba- boeram en Gonsalvez, dat zijn mensen met kennis die leiding kunnen geven. Zij hebben ook de militairen aanvankelijk het voordeel van de twijfel gegeven, maar zij hebben daarna geconsta teerd dat het bergafwaarts gaat". - Wat gaat u in Nederland on dernemen? „Wij nemen nu een afwachten de houding aan. Eerst moet de bevolking in Suriname in actie komen, dan zullen wij dat van hieruit ondersteunen. Wij hebben allerlei middelen om die acties te stimuleren, zoals het geven van financië le steun". „Ik denk dat het Surinaamse volk massaal de straat op zal gaan. Ik wil nog wel eens zien of de militairen dan op de mensen zullen schieten. Er zijn nu meerdere vakbonds leiders gearresteerd (onder wie Cyriel Daal van de Moe derbond en Fred Derby van C-47), en in oktober demon streerden al 15.000 mensen uit protest tegen de arrestatie van alleen Cyriel Daal". - Zojuist is bekend geworden dat er meerdere mensen zou den zijn geëxecuteerd door de legerleiding. „Als dat zo is, dan zijn de uren van de legerleiding geteld". 572 nieuwe NAVO-atoomraket- ten. De Franse minister Cheys- son sprak donderdag ten aanzien van 1983 over „het moeilijkste jaar na de Tweede Wereldoorlog" door de combinatie van econo mische crisis en het besluit over de atoomraketten. De Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken Burt ver klaarde dat de Russen gewoon doorgaan met het opstellen van nieuwe SS-20-installaties, waar door het totale aantal raketten momenteel 333 bedraagt met 999 kernkoppen. Volgens minister Van den Broek moeten de NAVO zelf en de lid staten afzonderlijk zich veel meer inspannen om alle aspec ten van het werk van de NAVO, met name ook op het gebied van de wapenbeheersing, beter over te brengen. „De NAVO komt te veel over als een militaire organi satie", aldus Van den Broek. Hij vindt dat de publieke opinie dui delijker gemaakt moet worden dat het rakettenbesluit van 1979 erop gericht is, via onderhande ling de plaatsing van deze nieu we atoomraketten voor de mid denlange afstand nu juist te voorkomen. Die onderhandelin gen zitten overigens al een jaar vast zonder dat er veel uitzicht op doorbraken bestaat. Lesotho vraagt zitting VN- Veiligheidsraad NEW YORK (AFPl - Lesotho heeft om een zitting de Veilig heidsraad van de Verenigde Na ties gevraagd in verband met de Zuidafnkaanse aanval op grond gebied van Lesotho. Het verzoek om een spoedzitting is ingediend door Lesotho's minis ter van buitenlandse zaken, Charles Dube Molapo. De VN-commissie tegen de apart heid heeft gisteren de Zuidafn kaanse actie in Lesotho veroor deeld. Aan de vooravond van de NA- VO-raad voor ministers van buitenlandse zaken is de Amerikaanse minister Geor ge Shultz begonnen aan zijn eerste tournee langs Europe se hoofdsteden Morgen komt hij in Nederland aan voor een gesprek met zijn ambtgenoot Van den Broek, een offcièle lunch op het Catshuis en als afsluiting een gesprek met journalisten. Drie programmapunten voor wat met recht een bliksembe zoek genoemd kan worden. Voor het belangrijkste onder deel. het gespek met Van den Brock, is minder dan drie kwartier uitgetrokken, een tijdsduur evenredig aan het gewicht van de Nederlandse stem in het bondsgenoot- schap. Shultz begon van de week met een veertigurig bezoek aan Bonn, dat - nu Schmidts ploeg is vervangen door Kohl c.s. - geheel in het teken kon staan van de recente opleving in de Amenkaans/Westduitse betrekkingen. Eensgezind legden Shultz en Hans Die trich Genscher op een geza menlijke persconferentie uit dat "onderhandelingen met de Sowjet-Unie over wapen beheersing slechts vanuit een positie van kracht gevoerd kunnen worden". In dit geval is dat geen tekst die verschil van mening moet verhullen, want ook over de wijze waar op aan die "positie van kracht" inhoud moet worden gegeven, zijn de heren het roerend eens: een onverwijl de plaatsing op Europees grondgebied van de 572 atoomraketten voor de mid dellange afstand. door Ton van Brussel Opmerkelijk aan de Europese agenda van Shultz is, dat voor Frankrijk en Nederland, landen waarmee de VS een wat moeizamer band onder houden, de minste tijd is uit getrokken. Frankrijk is welis waar ook voorstander van plaatsing, maar recentelijk was er het door de Amerika nen allerminst toegejuichte initiatief van de Franse mi nister van defensie Charles Hernu om de bejaarde West- europese Unie nieuw leven in te blazen door deze te gaan inzetten voor het streven naar een eigen Europese de fensie. Reden: als het puntje bij paaltje komt is het zeer de vraag of de Amerikanen de Europese bondgenoten in da den zullen bijstaan. Daar komt bij dat het ook de Fransen zijn die na Reagans uitlatingen over een volledig akkoord tussen de VS en Eu ropa over de kwestie van de Russische gaspijpleiding, zijn blijven beweren dat zo'n overeenkomst helemaal niet bestaat. Tevens is er de door de Fransen hoog gespeelde handelscontroverse met de VS (landbouw, instabiele dol lar, staal) en om al die rede nen is het slecht denkbaar dat het gesprek dat George Shultz in Parijs met zijn ambtgenoot Claude Cheys- son zal hebben, plezierig zal verlopen. Hoewel er aan Nederlandse zij de zeker grote bereidheid is om niet de geschilpunten, maar de overeenkomsten met de Amerikanen te bena drukken, zal het gesprek tus sen Shultz en Van den Broek morgen ook vooral over het eerste gaan Weliswaar heeft Nederland geen steun be tuigd aan de "freeze-motie" die afgelopen week in de Ver enigde Naties door Zweden en Mexico in stemming is ge bracht, maar uit de Neder landse stemverklaring kun nen ook de Amerikanen voor de zoveelste maal de conclu sie trekken dat plaatsing van nieuwe kernwapens in Ne derland nog geen beklonken zaak is. Een tamelijk riante meerder heid in de Tweede Kamer deelt de Amerikaanse opvat ting over de "positie van kracht", maar minder groot is de meerderheid die dat uit legt als een voorkeur voor di recte plaatsing (of daarvoor uiteindelijk een meerderheid bestaat is nog steeds ondui delijk). Waar de Amerikanen het liefst de onderhandelin gen met de Sowjet-Unie door feitelijke plaatsing onder druk zouden willen zetten, wil Nederland pas volgend jaar een keuze maken Het andere belangrijke geschil punt, dat van de landbouw, ziet er al even onoplosbaar uit. De Amerikaanse eis om alle subsidies op landbouw- produkten af te schaffen, be tekent zoveel als een bank roet van de Nederlandse landbouw, en is bijgevolg in Den Haag onbespreekbaar Behalve die wrijfpunten is er ter elfder ure nog wat nieuwe irritatie naar buitengekomen. In Washington blijkt mm niet gelukkig met de verslag geving over Amerika in het NOS-joumaal en de NOS- buitenlandrubriek Panora- miek. De Amerikaanse am bassadeur in Nederland heeft dat deze week aan de betrok ken NOS-chcf, Leo Kool, la ten weten. Gevolg is onder meer geweest dat correspon dent Haye Thomas dit jaar niet is uitgenodigd voor het programma "Meet the press". De Amerikanen blijken ook met ingenomen met het feit dat op de Nederlandse televi sie Russen aan het woord ko men Voor kritiek als deze is in Nederland vermoedelijk niet meer dan een minimaal gehoor De NOS zelf heeft zich verdedigd door de eigen verslaggeving als "objectief' te kwalificeren en heeft ge weigerd om aan de hand van Amerika te lopen Curieus is natuurlijk ook dat de Amerikaanse ambassadeur met zyn opmerkingen de in druk wekt dat in Amerikaan se media nooit kritiek op het eigen beleid wordt g«v en ook nimmer Russen aan het woord komen. Niets is minder waar en dat maakt de Amerikaanse klacht alleen nog maar knulliger dan die al is Als volwassen democra tieën zich met de kwaliteit van eikaars informatiestroom gaan bemoeien, is er iets pyn- lyk mis. Overbodig te melden dat een gesprek van dne kwartier dit soort conflicten en misverstanden niet uit de wereld helpt en Shultzs be zoek aan Den Haag met dat al niet meer kan zyn dan "een verplicht r Van den Broek

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 9