Middengroep verst achteruit C Overdracht losgeld ontvoering mislukt Ombudsman moet klacht vaak informeel afdoen Kabinet komt met voorstellen: Moord in Amsterdam na 2V2 jaar opgelost Nep-geestelijke met verlichtende lading Politie slaat bres in illegale omroepwezen STAAT DER NEDERLANDEN VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 Binnenland Woordvoerder van Nieuwenhuyzen: dringend beroep. NULAND (GPD) - Door toedoen van de Rijkspolitie is afgelopen dinsdag een poging van de fami lie van de ontvoerde mevr. Van der Valk (51) uit Nuland om het losgeld van tien miljoen gulden aan de ontvoerders over te dra gen mislukt. Rechercheurs zaten de onderhandelaar van de fami lie, J. van den Nieuwenhuizen, zo dicht met burgerauto's op de hielen, dat de ontvoerders op een parkeerplaats nabij het West- duitse Aken het niet aandurfden de koffer met de miljoenen op te pikken. Een woordvoerder van de rijkspo litie wilde op het falen van de transactie geen enkel commen taar geven. Hij stelde zich op het standpunt dat elke uitlating om trent de ontvoering het leven van mevrouw Van der Valk in gevaar kan brengen. Ook wilde de poli tie niet bevestigen dat de kidnap pers hebben gedreigd dat hun gevangene zal worden doodge schoten als de politie niet onmid dellijk ophoudt de gangen van de onderhandelaar te bespieden. "Dringend beroep" In tegenstelling tot de politie gaf de familiewoordvoerder Van den Nieuwenhuizen een persconfe rentie in motel Nuland. Daarmee doorbrak hij het eerder genomen besluit omwille van het leven van zijn schoonmoeder contac ten met de pers te mijden. „We doen een dringend beroep op de ontvoerders zich weer met ons in verbinding te stellen", zei de geë motioneerde schoonzoon. „Mijn poging het losgeld in handen van de ontvoerders te spelen is mis lukt. De kidnappers waanden dat ze door de politie werden be spioneerd". Via een stukje papier verhaalde Van den Nieuwenhuizen zijn er varingen. Van de ontvoerders kreeg hy dinsdagmorgen telefo nisch de opdracht met een auto een bepaalde route te volgen. Zij bevalen hem op bepaalde punten langs deze route in restaurants op een telefoontje te wachten voor andere opdrachten. De tocht van naar schatting 400 kilo meter leidde langs snel- en bin nenwegen in Noord-Brabant, België, Limburg en West-Duits- land. Aan de hand van een laat ste telefonische aanwijzing moest Van den Nieuwenhuizen zich naar een parkeerplaats be geven langs een Duitse autosnel weg in de buurt van Aken. In een daar geparkeerde auto - die later bleek te z*jn gestolen moest de onderhandelaar de tien miljoen gulden in dne verschil lende valuta's deponeren. Daar na kreeg hij opdracht zich naar een telefooncel een eind verder op te spoeden om verdere orders af te wachten. Doodvermoeid „Ik heb daar uren gestaan", zei een zichtbaar doodvermoeide Van den Nieuwenhuizen. „Toen er maar geen bericht kwam, heb ik ten slotte mijn schoonvader ge beld. Die meldde dat de kidnap pers naar Nuland hadden gebeld en zeer dreigende taal aan mijn adres hadden geuit. Als de poli tie niet zou verdwijnen, zou mij wat overkomen. Ik heb toen maar de Duitse politie gewaar schuwd. Die heeft mij bij de tele fooncel opgehaald en me naar de parkeerplaats teruggebracht Daar bleek dat het geld nog on aangeroerd in de wagen lag. On der begeleiding van de Duitse politie ben ik weer naar Neder land gereden". L)at de ontvoerders zeer professio neel te werk gaan. mag blyken uit de dreiging die zij ten aanzien van de familie van de ontvoerde hebben geuit Zo zou een kid napper via zijn autotelefoon de familie hebben toegesnauwd dat ..als ze het nog éën keer wagen de politie bij de transactie te be trekken. ze de ontvoerde vrouw als lijk zullen terugzien. En dat kost jullie dan 20 miljoen gul den", aldus het anonieme tele foontje. DEN HAAG (GPD) - Alleen wanneer in 1983 de prijscompensatie niet wordt uitbetaald en de vakantietoeslag wordt beperkt zal er een eerlijker inkomensverdeling kunnen komen. Vooral de middeninkomens zullen daarvoor dan het gelag moeten betalen. Hun koopkracht daalt dan met 5 tot 6 procent. In elk geval zullen de minimumin komens volgend jaar minder koopkracht hoeven in te leveren dan het kabinet-Lubbers eerst had voorgesteld: 3,5 in plaats van 4,5 procent. De „echte" minima zullen zelfs nagenoeg niets hoe ven in te leveren, de hoogste in komens ongeveer 0,5 procent. Dat is het gevolg van een aantal in komensmaatregelen die het ka binet gisteren bekend heeft ge maakt. Het kabinet vindt dat werkgevers en werknemers zelf met voorstellen moeten komen, willen zij dit inkomensbeeld nog verder bijstellen. Sociale partners Met het niet uitkeren van de prijs compensatie en die beperking van het vakantiegeld (tot 7,5 pro cent en aftopping van de hogere vakantietoeslagen) staat of valt het eerlijker koopkrachtplaatje dat het kabinet zegt te willen be reiken. Maar het kabinet legt de verant woordelijkheid daarvoor nu ge heel bij de sociale partners. Mi nister De Koning (sociale zaken) schrijft in zijn brief aan de Twee de Kamer te vertrouwen op een gunstige uitkomst van het ar beidsvoorwaardenoverleg tus sen vakbeweging en werkgevers. De Koning wilde gisteren niet zeg gen of het kabinet die beperkin gen zelf zal opleggen (via een loonmaatregel), wanneer die be reidheid er niet blijkt te zijn. Die situatie zal echter pas rond 1 april 1983 worden beoordeeld. "Het plaatje" Het kabinet heeft gisteren een aan tal maatregelen voorgesteld die het koopkrachtbeeld dat in het regeerakkoord is gepresenteerd moeten verbeteren. Volgens dat „plaatje" zouden de minima 4,5 procent inleveren en de hoogste inkomens niets. Dat wordt nu veranderd. AMSTERDAM (ANP) - De moord die op 5 april 1980 werd gepleegd op de 63-jarige Amsterdammer Jean-Luc van Rees, is opgelost. Een 20-jarige Luxemburger en een 19-jarige Fransman hebben tegenover de politie in Luxem burg bekend dat zij de man om het leven hebbben gebracht, al dus een woordvoerder van de Amsterdamse poilitie. De eerste was al in Luxemburg gedeti neerd in verband met een ander misdrijf. De Fransman kon wor den aangehouden nadat zijn maat had verklaard dat hij de moord samen met hem had ge pleegd. Het slachtoffer werd destijds ge- WEERRAPPORTEN s 1 vonden in zijn woning in de Van Baerlestraat. Hij was ernstig mis handeld en had steekwonden over zijn gehele lichaam. De ver dachten verklaarden dat zij Van Rees in Amsterdam hadden ont moet. Zij waren de stad ingegaan om homofielen te beroven. Zij gingen met hun slachtoffer mee naar zijn wonging en bedreigden hem daarna en eisten geld. Om dat Van Rees begon te schreeu wen, hadden zij hem gedood, al dus hun verkaring. Voor zover bekend verdwenen zij met 15 gulden, een foto- en een filmca- Het kabinet wil enerzijds de inko menspositie van de lage inko mens verbeteren en komt an- derszijds met enkele belasting verhogingen voor de hogere in komens. De - al eerder gemelde - maatregelen voor de laagste in komens zijn: - verhoging van het minimumloon en de sociale uitkeringen met 1 procent op 1 januari 1983, met uitzondering van het minimum jeugdloon en de daaraan gekop pelde uitkeringen; - geen bevriezing in 1983 van de kinderbijslag voor de eerste twee kinderen; - opnieuw een eenmalige uitkering voor de echte minima, waardoor dezen nog eens 3 procent koop kracht minder inleveren, boven op de verhoging met 1 procent. Om de hogere inkomens meer te laten inleveren worden - overi gens pas per 1 april, omdat de be lastingtabellen voor 1 januari al gedrukt zijn - de belastingschij ven en -tarieven verhoogd, waar door de hoogste inkomens onge veer 1,5 procent inleveren. Bovendien worden de belastingen van echtparen waarvan man en vrouw verdienen, de „twee-ver dieners", verhoogd door door de belastingvrije voeten van beide partners gelijk te trekken tot f7381,-, dat wil. zeggen voor de man te verlagen en voor de vrouw te verhogen. De op brengst van deze maatregel wordt gebruikt voor de uitkering aan de echte minima. Alle belas tingvoorstellen tesamen leveren f825 miljoen op. Het gevolg van deze maatregelen is een "koopkrachtplaatje" dat er als volgt uit ziet (met tussen haakjes het koopkrachteffect dat optreedt als inderdaad de prijs compensatie van 2,06 procent niet wordt uitbetaald en de vakantietoeslag wordt beperkt): inimum(loon) .3,5 minimum plus -2 -2,5 modaal (f35.000.) -3,5 2 maal modaal -3,5 3 maal modaal -1 4 maal modaal -0,5 (-3,5) (-4,5 -5) (-5,5 -6) (-4 -4,5) KAMPEN (ANP) - De twee helf ten van de nieuwe brug over de IJs- sel tussen Kampen en IJsselmuiden komen langzaam maar zeker bij el kaar in de buurt. In augustus vol gend jaar zou de burg voltooid moeten zijn, waardoor het verkeer straks over drie rijstroken, een breedte van 19,5 en een lengte van 628 meter de IJssel kan oversteken. De brug kost overigens 9 miljoen. Missie voor protestanten DEN HAAG (GPD) - Een be zoek van konining Beatrix aan de paus houdt geen er kenning in van de Rooms- Katholieke leer. Protestanten hoeven zich dan ook niet in hun godsdienstige opvatting gekwetst te voelen. Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) antwoordt dit op vra gen van Tweede-Kamerlid Van Rossum (SGP). Een eventueel bezoek aan de paus is een louter wereldlijke aangelegenheid, zo stelt de minister Van Rossum gerust. „Van andere overwegingen is geen sprake". Het is interna tionaal gebruik dat bij een staatsbezoek aan Italië ook het Vaticaan wordt bezocht, aldus Van den Broek. Overigens noemt hij berichten over een spoedig staatsbe zoek aan Italië, naar aanlei ding waarvan Van Rossum zijn vragen stelde, voorlopig voorbarig. Van den Broek is niet van plan om wegens de opvattingen van het gereformeerde volks deel een bezoek van de ko ningin aan de paus achterwe ge te laten bij een eventueel staatsbezoek aan Italië. Amsterdam De Bilt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlissingen Zd. Limburg Aberdeen Athene Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Genève Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Locarno Londen Luxemburg Malta Munchen Nice Oslo Parijs Stockholm Casa Blanca Istanbul Tel-Aviv Tunis geheel bew. regenbui licht bew. regenbui regen motregen regenbui regenbui geheel bew. half bew. geheel bew. geheel bew. licht bew. onbewolkt DEN HAAG (GPD) - De nationale ombudsman, prof. Rang, en zijn medewerkers hebben het zó druk dat ze klachten van burgers over overheidsbeslissingen zo veel mogelijk informeel afdoen. Officiële onderzoeken stelt de ombudsman alleen in als hij vol gens zijn wettelijke bevoegdhe den kans op succes heeft in het conflict tussen burgers en amb tenaren. De ombudsman, die onafhankelijk van de regering werkt, heeft het SCHIPHOL (ANP) - De douane op Schiphol heeft een 46-jari- ge Italiaan aangehouden in verband met smokkel van hasjiesj. De man had zich uit gedost als rooms-katholiek geestelijke, kennelijk in de verwachting met deze camou flage minder hinder te zullen ondervinden van controle op hasj. De man had in totaal on geveer tien kilo hasj bij zich, verborgen in de dubbele bo dems van een reistas en een diplomatenkoffertje. Ook had hij een plak hasj op het li chaam verborgen. Een woord voerder van de douane heeft dit gistermiddag meegedeeld. De Italiaan was vanuit Marok ko op Schiphol aangekomen. Behalve hasjiesj had hij nog drie valse paspoorten en twee valse rijbewijzen bij zich, waarop hij als geestelijke af gebeeld stond. De Italiaan w ilde na een kort verblijf in Amsterdam per trein doorrei zen naar Milaan. Etherpiraten in Utrecht UTRECHT (ANP) - Met het oprol len van een legertje van 21 ether piraten met 28 zenders (waaron der een tv-zender) hoopt de Utrechtse politie voortaan weer ongestoord via de mobilofoon het contact te kunnen houden met de surveillancewagens. Door het piratendom ging de po- litiemobilofoon in bepaalde de len van de stad de laatste maan den 'om de haverklap de mist in'. Ook een klachtenregen - 83 stuks in een maand van mensen die Hilversum niet of nauwelijks Eis 8 jaar cel voor doodslag HAARLEM (ANP) Officier van justitie mevrouw mr. P. Koch heeft gistermorgen voor de rechtbank in Haarlem een on voorwaardelijke gevangenisstraf van acht jaar geëist tegen een 29- jarige man uit Haarlem. De offi cier eiste tevens terbeschik kingstelling van de regering De man stond terecht omdat hij op 20 juli van dit jaar de 16-jarige Haarlemmer Roger van Dansik op het Bloemendaalse strand heeft doodgeschoten. De dodelijke schietpartij had plaats na een ruzie over een los lopende hond, 's middags nabij het strandhuisje van de familie Van Dansik. Drie vrouwen, on der wie de vriendin van de ver dachte en haar zuster, kregen woorden met de 53-jarige vader van het slachtoffer. De man zou hebben gedreigd de vrouwen en hun hond dood te schieten. De drie verklaarden op hun beurt "dat er 's avonds wel iemand langs zou komen", met wie de verdachte werd bedoeld. meer konden krijgen was gister ochtend aanleiding voor een bliksemactie van ongeveer ze ventig politiemensen en PTT'ers in het Utrechtse clandestiene omroepwezen. Op driekwart van de 28 adressen waar de politie een inval deed. was het raak en zo moesten in Utrecht bekende zenders als Wil ly Wortel en Calimero eraan gelo ven. Er werd voor tussen de 30 en 75 mille aan zendapparatuur in beslag genomen, een record voor Utrecht. Volgens een woordvoerder van de opsporingsdienst van de PTT is het vooral aan de abominabele kwaliteit van de zelf in elkaar ge knutselde zendapparatuur te wij ten dat de piraten zoveel hinder veroorzaken. Ook het vliegver keer in ons land ondervindt vol gens hem in toenemende mate hinder van het piratendom. "Het is een riskante zaak, als je radio het niet meer goed doet als je net in de start of de landing zit", al dus de PTT. Zo hinderde laatst nog een piraat prins Bernhard toen die met de regeringsfellowship van Zestien hoven opsteeg voor een vlucht naar Engeland. De gisteren ge snapte Utrechtse piraten zaten vooral de vliegbasis Soesterberg nogal eens dwars, aldus de poli tie. Volgens de PTT kunnen de 25 mensen van de PTT-opsporings- dlenst de piraten in samenwer king met de plaatselijke politie korpsen wel aan. "Maar ons werk wordt er wel makkelijker op als de mensen bij storingen meteen klagen. Hoe meer klachten, hoe beter we zo'n zender kunnen lo kaliseren. We hebben de indruk dat veel mensen niet klagen om dat ze ten onrechte - veron derstellen dat er met die klach ten niets gebeurt". Verkoopverbod gevaarlijke snoepflesjes DEN HAAG (ANP) - De hoofdin specteur levensmiddelen van het ministerie van welzijn, volksge zondheid en cultuur (WVC) heeft een verbod afgekondigd op de verkoop van kunststof snoep flesjes. De flesjes, vaak gevuld met zwart-wit en ongeveer zeven centimeter lang. leveren volgens de inspecteur een gevaar op voor kinderen Door te zuigen op het speenachtige dopje zijn in het verleden al drie kinderen om het leven gekomen, doordat dat dop je losliet en in de luchtwegen van het kind terecht kwam. Dit is gis teren door het ministerie van WVC bekendgemaakt De keuringsdiensten van waren hebben opdracht uit te kijken naar winkels waar de flesjes wor den verkocht. De flesjes worden bij signalering in beslag geno men. Het ministerie heeft inmid dels een importeur ontdekt De ze heeft de flesjes weer terugge haald. Volgens een woordvoer der van het ministerie zijn er ech ter meerdere kanalen via welke de gevaarlijke flesjes op de markt komen, zodat het moeilijk is ze allemaal op te sporen en in beslag te r De Consumentenbond toonde zich gisteren verheugd over de maat regel. "Verbod betekent echter nog niet, dat voor de toekomst dergelijke flesjes ook zijn verbo den. Vergelijkbare fV door de keuringsdiensten al eer der van de markt gehaald en dat voorkwam niet dat S8 Dl] WW overal worden verkocht". "Niets te vrezen van ongeluk in Dodewaard" DODEWAARD (GPD) - Bij ccn eventueel ernstig ongeval in de kerncentrale van Dodewaard heeft de bevolking niets of nau welijks Ma te duchten. Zelfs bij een calamiteit in een kerncentra le van 1000 megaWatt - 20 maal zo groot als Dodewaard - zijn de gevolgen van zo'n ongeval veel minder ernstig dan aanvankelijk werd aangenomen. De aanwezig heid van de 50 megaWatt grote kerncentrale in Dodewaard vormt dan ook geen enkel Im M sel voor een eventuele uitbrei ding van het woningbestand in die gemeente. Dat schnjfl de Gemeenschappelij ke Kernenergie Centrale Neder land (GKN), exploitant van de centrale in Dodewaard, in het in formatieblad 'Nieuws van Dode waard'. Volgens de GKN heeft het destijds in opdracht - maar inhoudelijk buiten de verantwoordelijkheid - van het ministerie van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening opgestelde rapport 'Kerncentra les en woningbouw" nodeloos ongerustheid gewekt in de om geving van Dodewaard. Bij de samenstelling daarvan zou van verouderde gegevens zijn uitge gaan afgelopen jaar 3150 klachten bin nengekregen. Tweeduizend vijf honderd daarvan zijn afgedaan, 675 zijn nog in behandeling. In 250 gevallen heeft prof. Rang be sloten tot een officieel onder zoek, aldus gisteren minister Rietkerk van binnenlandse za ken. De bewindsman overlegde met de kamerleden over het functioneren van het nog jonge instituut. Prof. Rang heeft de regering eerder verzocht zijn personeel te mogen uitbreiden met 20 personen. Hij krijgt slechts subsidie voor 12 nieuwe arbeidskrachten. „Dat is onvermijdelijk gezien de njksbe- zuinigingen", aldus Rietkerk. De bewindsman sprak gisteren te gen, dat hij het voortbestaan van het instituut Ombudsman op het spel heeft willen zetten toen hij deze week een officiële onder zoekscommissie instelde. Die commissie onderzoekt de schor- sing van directeur Horrevorts, de naaste assistent van prof. Rang Volgens Rietkerk gaat het in dat onderzoek slechts om het per soonlijk functioneren van Horre vorts in plaats van het functione ren van het bureau. ADVERTENTIE "7%% LENING 1982 PER 1999/1993 bedrag open bedrag (vaststelling na de inschrijving) koers de koers wordt na de inschrijving op 14 december vastgesteld volgens het tendersysteem rente jaarlijks op 15 januari aflossing in 5 jaarlijkse termijnen van 15 ianuari 1989 at inschrijving 14 december a s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs storting 17 januari 1983 prospectus kosteloos bij banken en commissionairs

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 7