Onbegonnen Werk actief in I vrije tijd Wordt universiteit een bejaardenhuis? Staten: Merenwijk per 1 januari ontpolderen Uit IS CU eers te en de Laatste kt maar Lezers schrijven PAGINA 4 Leiden VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 Leidse kroniek door Ruud Paauw Zo'n dag of tien heeft Leiden in de veronderstelling verkeerd dat wethouder Fase (VVD) op die bewuste zaterdag bij het hek van de Groenoordhal door de megafoon heeft getoeterd "Dit is de eerste en levens laat ste snuffelmarkt in een gemeen- tepand in Leiden". Pas gisteravond bleek, tijdens de vergadering van de raadscom missie voor economische aan gelegenheden, dat de wethou der ook nog iets "achter de komma" heeft gezegd. Of lie ver: hééft willen zeggen. En wel dit: "Dit is de eerste en laatste snuf felmarkt, waarbij naast zolde ropruimingen van particulie ren ook beroepshandelaren hun waren kunnen slijten". (Dat laatste was één der stenen des aanstoots bij de gewone markthandel). De wethouder was en bleef dus wel degelijk voor dit soort rommelmarkten. Geen sprake van wijziging van het beleid derhalve. De commissie hoorde hel aan met een mengeling van beleefdheid en lichte gêne. Alleen Dleijie (CDA) zei nog snaaks: "Als u dat toen echt zo had gezegd, zou de gewone markthandel de zaak waarschijnlijk nu nog staan blokkeren". Nee, het was geen sterk nummer tje van wethouder Fase. Walenkamp (CDA), Hoekema (D'66), De Vries (VVD) en Van Dongen (PvdA) lieten er gister avond geen twijfel over be staan dal de indruk de wereld uit moet dat de gewone markt handel kan bepalen óf en in welke frequentie er snuffel-, rommel-, witte dan wel zwarte markten in Leiden worden ge houden. Voor dergelijke mark ten moet plaats zijn. De gewone markthandel dient te worden gehoord, zijn belangen moeten in het oog worden gehouden, maar daarbij eindigt zijn in vloed. Het was plezierig dat de raadsle den dit geluid lieten horen, want het leek er langzamer hand op dat voorzitter Ver- plancke van de markthandel de zaken in deze stad kon dicte ren. De raadsleden zelf ge bruikten het woord "onder-ko ning" al. Ook had Verplancke de Stichting Pieterskerk al zo ver gekregen dat de witte markt van morgen de eerste en de laatste zou zijn. Burgemees ter Goekoop, voorzitter van de stichting, zei daarop dat "wij vorm. Toen bij het onderwerp Wegloophuis PvdA-fractielei- der Marietje v.d. Molen zei dat ze liever over een aanmoedi gingssubsidie dan over een er kenning ssubsidie sprak, flitste meteen de rapier in Brands hand: "De enige die moet wor den aangemoedigd bent u, me vrouw Van der Molen". De erkenningssubsidie (f25) voor het Wegloophuis kwam er niet, hoewel een even geïrriteerde als geïnspireerde De la Mar gegaan, al mag de hemel weten waarom, want er was niets |B ter tafel gekomen. Milieu Bij de behandeling van de mi lieu-nota vertolkte Marietje weer een markante rol. Ze sprak met zoveel vuur over de bestrijding van hondepoep dat het leek of ze daar aandelen in had. "Een bestrijdbaar milieu probleem. Geen natuurramp X 7 I x x 7 nu eenmaal iedereen te vriend moeten houden". Een goed libe raal principe, maar hij vergat even dat hij op déze manier al leen de gewone markthandel te vriend hield. Nog tal van onderdelen bleven gisteravond in de commissie vaag of onbelicht. Zo moet nog worden opgehelderd met wat voor instructie de politie daar op die gedenkwaardige zater dagochtend bij de Groenoord hal patrouilleerde. Maar goed. over de snuffelmarkt zijn we nog Idng niet uitgeschreven. Aanmoediging Jan Brands van de CPN zat maandag, na weken van afwe zigheid, gelukkig weer in de ge meenteraad. Ooit verliet hij de PvdA omdat hij de welzijns werkers, de drs. en mensen die minstens zo erg zijn niet langer kon verdragen en nu moet hij meemaken dat de CPN zoiets overkomt. Harde tijden, maar Jan blijkt de klap te boven. Hij toonde meteen al zijn goede (PSP) er de blaren voor op zijn tong praatte. Wethouder Schoute (WD) wilde niet. Het ging natuurlijk niet om dat geeltje, want dat had Schoute desnoods wel zelf uit de achterzak willen trekken. Nee, het was het opstapje naar meer. En dat heeft de gemeente niet. De PvdA zat er somber bij, zwaar verdeeld op dit punt (evenals het CDA trouwens maar tot overmaat van ramp weer énders verdeeld dan eni ge tijd terug toen over de subsi die de stemmen staakten. Ma rietje van der Molen speelde een soort krijgertje met de be grippen meerderheid en min derheid; in haar gelederen ble ken ook problemen te bestaan met het tellen der koppen. De hilariteit steeg en het eind van het lied was dat Marietje ook maar in gelach uitbarstte. Al hadden ze mijn hoofd op het hakblok gelegd, ik had tevoren niet kunnen zeggen hoe de PvdA zou stemmen. Ten slotte bleek Corrie Snélders om te zijn en niet grensoverschrijdend". Ze droeg er een sprookje bij voor: Acht vingers in de hon depoep". Enfin, het probleem gaat, als ik het goed begrepen heb, naar een ambtelijke werk groep, dus we horen er nog van. Of nooit meer, natuurlijk. Wie ook de schijnwerper op zich plaatste was Cor Vergeer (SP), met een grommend betoog over de rondwarende "milieu-ma fia". Hij stelde de onthulling van nieuwe Leidse milieu schandalen in het vooruitzicht. Dat kon nu nog niet, want de feiten waren niet hard genoeg. Jan Hoekema (D'66) vond het maar niets dat Vergeer zaken "onder zijn pet" hield en zei wrevelig: "Als ik het zo hoor dan denk ik: we zitten met z'n allen eigenlijk te wachten op dé grote vervuiling. Andere plaat sen hebben die, waarom wij nou niet. Dan komen we ook eens op de tv en krijgen we ein delijk landelijke bekendheid". Het "spitwerk" van Vergeer wordt toch met belangstelling afgewacht. Agelopen zaterdag stapten olifanten door de Haarlemmer straat. En die beestjes is niets dierlijks vreemd, dus er bleef na afloop wel wat achter. Onze fotograaf legde toen dit stuitende tafereel vast. Zal "Maak vandaag McDonald's dag" hierna ooit nog wel zijn wat het was? Oranjegracht Zou het met die woningen aan de Oranjegracht ooit helemaal goed komen Je gaat er aan twijfelen. "Na de derde oplevering is nog geen enkele woning goedgekeurd", zo las ik. Heeft het bedrijf dat de verwarming installeerde dan nóg geen leergeld betaald, denk je dan. Die mensen prij zen zich wel op een indrukwek kende manier uit de markt. Hoekema wil nu van de wethou der weten of het betrokken be drijf "bij herhaling klungel- (Foto Holvast) werk" heeft afgeleverd en wa ratje óok nog het bier van be woners heeft opgedronken. Ja, dat doet echt de deur dicht: je in de kou laten zitten en dan ook nog je enige troost opzui pen. 't Is om te exploderen. Na alles wat er gebeurd is wil Hoekema van de wethouder weten op welke manier hij de bewoners denkt gerust te stel len "dat de CV in hun wonin gen deskundig wordt aange legd". Mooie vraag. Maar wat moet wethouder Tesse- laar, die langzamerhand ook wel lava zal spuwen, daar nu in hemelsnaam op antwoor den? Garanties en geruststelling - het zijn woorden waar je aan de Oranjegracht niet zo veel meer voor koopt. Verder wil Hoekema weten of de laatste oplevering 15 december plaatsvindt, want ter gelegen heid daarvan is "een feestelijke bijeenkomst" voorzien. Na alle treurigheid een fééstje. Hoe krijg je het uitgedacht. Als ik bewoner van de Oranje- gracht was, zette ik mijn bier nu al vast achter slot en gren del. Vuurwerk Bij de vuurwerkfabriek Kat zat men opgescheept met 52 ton "te zwaar geladen' vuurwerk. Dat mag hier niet worden verkocht. Zeker te gevaarlijk. En wat doe je er dan mee? Je ver nietigt het niet, nee, hup, je ver koopt het door naar België, want daar mag het wél worden verknald. Als de Belgen brok ken willen maken, moeten zij dat kennelijk weten. Ik vind het een beetje gek. Het zal, vrees ik, de aanzet worden voor wéér een Belgenmop. Eigen terrein Prof. Laeyendecker, decaan van de faculteit van sociale weten schappen in Leiden, vindt dat de zo veelbesproken "vrouwen studies" niet behoren te staan of te vallen met de drie mede werksters die er nu voor arbei den. Nee, vrouwenstudies moe ten eigenlijk geen apart onder deel vormen, dat brengt maar isolement met zich mee. Ze zou den in de vakgroepen geïnte greerd moeten worden. Maar wat zegt hij zelf op de vraag of hij zich wellicht ook eens gaat bezighouden met vrouwenstudies als zijn deca naat er op zit? "Dat is mijn terrein niet". Onhandig, hoor. Want dat is nou precies waar al die te hoop gelopen vrouwen zo bang voor zijn: dat iedereen als puntje bij paaltje komt zal roepen dat het zijn terrein niet is. Hoeveel psychologie zit er eigen lijk in een sociale wetenschap per? Bespiegelingen over toekomst op actualiteitencollege LEIDEN - Bezuinigingen en op heffing van studierichtingen vor men volgens drs. M. Koornstra, lid van het dagelijks bestuur van de Leidse universiteit, geen ech te bedreiging voor de toekomst van de Nederlandse universitei ten. "We moeten niet schromen om af en toe in eigen vlees te snij den. Daar is natuurlijk wel moed voor nodig", zei hij gisteravond op een zogenaamd actualiteiten college in het Academiegebouw aan het Rapenburg. De toekomst van de Nederlandse universiteiten bedreigd? Dat was de titel van het college. Behalve Koornstra sprak ook dr. R. in 't Veld, directeur-generaal voor het hoger onderwijs en wetenschap pelijk onderzoek van het minis terie van onderwijs en weten schappen. Laatstgenoemde ty peerde zichzelf en Koornstra overigens ironisch als mensen die omhoog zijn gevallen. "Wij zijn indertijd in een vat vol va cante functies gevallen", sprak hij beeldend. In 't Veld was vroe ger ambtenaar bij de Leidse uni versiteit. De psycholoog prof. dr. P. Vroon leidde beide sprekers in. Hij sprak de vrees uit dat over dertig jaar de wetenschap alleen nog in het bejaardentehuis zal worden beoefend. Een denkbare oplos sing voor de problemen was vol gens hem: alles ten zuiden van de Moerdijk aan België afstaan. In 't Veld begon zijn redevoering met te stellen dat we in deze tijd van bezuinigen steeds vaker worden geconfronteerd met een zeer schadelijke ziekte: "de krimp-obsessie". Vroon leed vol gens hem ook aan die ziekte als hij zei dat wetenschap over der tigjaar alleen nog maar in bejaar dentehuizen zal worden beoe fend. "De vraag is natuurlijk: hoe zorgen we ervoor dat de universi teiten geen bejaardentehuizen worden". Dat onderzoek en onderwijs steeds belangrijker zullen worden, dat valt volgens In 't Veld niet te ont kennen. Maar: "het staat hele maal niet vast dat de universiteit een belangrijke rol zal blijven spelen. De universiteit neemt he lemaal niet zo'n groot gedeelte van het onderzoek voor haar re kening. Daarom is het ook be langrijk dat de universiteiten in de toekomst sterk genoeg zijn om de concurrentie met de priva te sector aan te gaan. Goed luis teren naar signalen uit de samer. leving, dat is belangrijk". Koornstra legde er in zijn betoog de nadruk op dat de grote bedrei ging voor de universiteiten niet de bezuinigingen zijn. "De wijze waarop door de universitaire ge meenschap op de veranderde omstandigheden wordt gerea geerd, die kan bedreigend zijn. Gebrek aan moed om in eigen vlees te snijden, dat is gevaarlijk. Om nog maar te zwijgen over mensen die een mentaliteit heb ben van: laten we elkaar vooral allemaal de hand boven het hoofd houden". "En nu discussie", zei Vroon nadat beide sprekers klaar waren. Ie mand was van mening dat het toch een kwalijke zaak is dat be langrijke beslissingen worden genomen door universiteitsbe stuurders van vijftig, zestig jaar, terwijl anderen min of meer bui ten spel worden gezet. "Onzin", vond universiteitsbe stuurder Koornstra, die zichzelf ook niet getypeerd wenste te zien als een bij na-bejaarde. "Neem de reorganisatie van bio logie. Daarbij waren toch ook studenten en jonge medewer kers betrokken!" Nog een bezoeker stak zijn vinger op. Hij vond dat er een kritische herbezinning moest plaatsvin den, want, oordeelde hij, "de uni versiteiten hebben nogal wat maatschappelijke problemen verwaarloosd". Universiteitsbestuurder Cath, ook aanwezig, was het hier duidelijk niet mee eens. Want hij zei hij even later: "Wij worden volgens mij bedreigd als we achter vra gen uit de maatschappij gaan aanhollen. Kijk maar naar de so ciale wetenschappen. Zij hebben het gedaan en wat zie je: ze ver keren in een crisis en hebben hun geloofwaardigheid ver speeld". Aan het einde van de avond zei ie mand: "Ik vind het jammer, maar ik heb toch wel de indruk dat de sprekers van deze avond teveel zweven. Jullie zijn niet concreet genoeg". "Dat kan ook niet anders", zei Vroon, die ook als dagsluiter fungeerde, "want over de onvoorspelbare toe- In 't Veld: krimp-obsessie. komst kun je alleen maar in alge meenheden praten. Ik heb overi gens de heer Koornstra een aan tal keren over voortplanten ho ren praten, dus zou ik willen ein digen met: gaat heen en ver menigvuldigt u!" Provincie: bejaardenhuis Zijloever mag LEIDEN - De bouw van een be jaardenhuis in Leiden Noord kan wat de provincie betreft door gaan. Het provinciebestuur nam deze week een positief besluit en gaf de gemeente Leiden de lang begeerde verklaring van geen be zwaar. Hiermee komt een eind aan de jarenlange strijd van de gemeente voor een bejaarden huis aan de Zijloever: wanneer de provincie ook het bouwplan heeft goedgekeurd, kan de bouw beginnen, mits het rijk toestem ming en geld geeft. Aanvankelijk weigerde de provin cie een zestigtal verzorgings plaatsen in Leiden omdat de stad al aan de toegestane zeven pro cent zou zitten. Bij de verdeling van verzorgingsplaatsen die nog in Zuid-Holland mogen worden gerealiseerd, kreeg Leiden nu echter toch zijn zin. a DEN HAAG/LEIDEN - Provincia le Staten van Zuid-Holland vin den dat de Leidse Merenwijk per 1 januari 1983 moet worden ont- polderd. Tijdens de PS-vergade- ring gisteravond in het Provin ciehuis schaarden alle politieke partijen zich achter het voorstel van Gedeputeerde Staten om de ontpoldering per 1 januari te doen ingaan. Daarmee is de kant gekozen van de gemeente Leiden en van de be woners van de Merenwijk, die vinden dat het waterschap de Oude Veenen sinds 1979 ten on rechte geld incasseert van de Me- renwijkers. Immers, er staan van de kant van de Oude Veenen geen prestaties tegenover. De ge meente Leiden voert in de prak tijk het waterstaatkundig beheer Vogels Op de vorig weekeinde door Avibus georganiseerde vogel- tentoonstelling zijn K.D. Rui ter en zijn kleurkanarie als kampioen geëindigd. Hoge punten werden ook behaald door de harzer meesterzanger van W. Ouiversloot, de gloos ter van J. IJzerman, de bas taarden van C. Scheffer, de tropen van A. de Bolster en agapornis/parkieten van P. Koome. Witte Martk Op de witte markt die zaterdag in de Pieterskerk wordt ge houden is ook muziek te ho ren: om half twaalf treedt het Leidse duo Kees Ouwejan en makker op en om twee uur het trioo Dolf del Prado. en laat daar de bewoners van de Merenwijk via de onroerend- goedbelasting en een doorbere kening in de grondprijs voor be talen. In de vergadering gisteravond werd dus niet gekozen voor een ontpoldering reeds per 1 januari 1979. In dat geval zouden de be woners van de Merenwijk de in de afgelopen vier jaar betaalde polderlasten kunnen terugvorde ren. Wel werd gisteravond door alle partijen, met uitzondering van de WD, een motie aangenomen die zegt dat er een commissie moet komen die moet onderzoe ken op welke wijze en in welke mate de woningeigenaren in de Merenwijk tegemoet kunnen Postzegelbeurs In de VNL-kantine op het sport complex aan de Voorschoter- weg wordt morgenmiddag van twee tot vijf uur een postzegel- worden gekomen m de lasten die zij tussen 1 januari 1979 en 1 ja nuari 1983 dubbel hebben be taald, hetzij via omslagen van het waterschap, hetzij via de grond prijs die de gemeente hen des tijds heeft berekend. Die com missie zou moeten worden ge vormd uit afgevaardigden van de gemeente Leiden, het water schap de Oude Veenen, de pro vincie Zuid-Holland en de Me- renwykers. Bij deze motie werd wel een kant tekening geplaatst. Provinciale Staten zei te vinden dat alle be trokken partijen zich vooraf dienden te binden aan het advies dat deze commissie te zijner tijd zal uitbrengen. Op de WD na konden alle partijen zich hier mee verenigen. beurs gehouden. De opbrengst is bestemd voor de jeugd van de voetbalvereniging. Muziek (1) In café Scarabee treedt zondag avond de groep P.S and the Footnotes op. Het café is gele gen in de Pieterskerkchoor- steeg en aanvang is negen Muziek (2) In café De Uyl van Hoogland (Nieuwstraat) treedt zondag Rob Baars op. Deze Leide- naar zingt Nederlandstalige muziek en hij begint daar rond drie uur mee. Dierproeven Naar aanleiding van uw publikatie van 9 december jl. over de invoe ring van computer onderwijs bij het eerste studiejaar aan de Leid se medische faculteit zou ik de volgende kanttekening willen maken. Dat de invoering van dit type on derwijs parallel loopt met het verdwijnen van de dierexperi menten van het praktikum fysio logie, houdt niet in dat hier een oorzakelijk verband bestaat. Een op verantwoorde wijze uitge voerd experiment waarbij ge bruik wordt gemaakt van leven de materie (een proefdier) zal nooit vervangen kunnen worden door het werken met een compu termodel, wanneer dezelfde doelstelling wordt nagestreefd. Het hanteren van levende mate rie met de daarbij behorende ver antwoordelijkheid, het gecon fronteerd worden met het on voorspelbare in het biologisch functioneren, zijn facetten die door geen model kunnen worden benaderd. Dat wij desondanks gemeend heb ben de dierexperimenten in dit deel van het onderwijs aan stu denten te laten vervallen, is slechts mede ingegeven door de invoering van het computer on derwijs. Een aantal zuiver prag matische redenen heeft de ba lans naar deze beslissing laten doorslaan. In de huidige situatie wordt het voor ons door toename van taken en afname van man kracht onmogelijk op verant woorde wijze de dierproeven te begeleiden. Mede namens de vakgroep Fysio logie en Fysiologische Fysica. W.J. Rietveld, voorzitter. Wassenaarseweg 62, Leiden. Homofiel Het bericht in het Leidsch Dagblad van 3 december jl. over de homo fiel die werd afgewezen voor een funktie b*j het Koninklijk Huis, roept bij mij verschillende vra gen op. Vraag 1. Dat de man homofiel is, bleek uit een antecedenten-on derzoek. Betekent dit dat er dos siers zijn, bij de BVD of politie, waarin van iedereen staat ver meld of hij/zij hetero of homo is? En worden die dossiers feestelijk verbrand zodra de anti-diskrimi- natiewet is aangenomen? Vraag 2. Volgens Van Agt heeft sol licitant het vertrouwen in hem aangetast, door pas in een laat stadium bekend te maken dat hij homofiel was. Als hij dit vreselij ke feit eerder had opgebiecht, zou hij dan wél zijn aangeno men? Of wordt er weer eens ste vig gehuicheld, en had men zoals gebruikelijk een smoes verzon nen om hem af te wijzen? Vraag 3. Volgens Van Agt alweer, zou sollicitant niet in alle situa ties optimaal kunnen funktione- ren, omdat er nog altijd mensen zijn die homofilie niet aksepte- ren. Zijn er misschien ook uit zonderlijke situaties waarin Van Agt niet optimaal funktioneert? Me dunkt! Er zijn ook nog altijd mensen die joden niet aksepte- ren. Zou niet juist het Koninklijk Huis het goede voorbeeld moe ten geven? Waar blijft Beatrix, die wel eens geroemd wordt om haar moderne opvattingen? Vraag 4. Wie heeft destijds Hoofd- direkteur van de Rijksvoorlich tingsdienst Van der Wiel aange nomen, die homofilie op één lijn stelt met 'tegen de lamp lopen met een borrel teveel op'? De heer Van der Wiel had bij zijn sollicitatieprocedure wel eens eerder bekend mogen maken dat hij zulke diskriminerende opvat tingen had! A.V. Zimmermann Nieuwe Rijn 111 A LEIDEN Jeukkruid Gaarne wil ik reageren op het schrijven van mevrouw Rijsber- gen onder de rubriek "Steeds" van dinsdag 7 december. Ook ik, mevr. Rijsbergen ben teleurge steld in de handelwijze van V D, zodat ik maar niet eens meer ben gaan kijken naar de lijst met prijswinnaars. Het woord jeuk kruid had ik ook ingevuld en ook ik ben buiten de prijzen gevallen naar nu gebleken is. Reeds bij de eerste prijsvraag, waarbij het winnende woord Cache-sexe werd goedgekeurd, heb ik mij aan de beoordeling geërgerd, daar in de voorwaarden duidelijk vermeld stond, een gewoon Ne derlands woord. Dit was een zui ver Frans woord. Over de uitslag mocht niet worden gecorrespondeerd, zodat ik mij telefonisch gewend heb tot V D in Amsterdam. Ik kreeg uitein delijk toch een (onder)directeur te pakken en na mijn naam be kend gemaakt te hebben, stelde ik hem de volgende vraag. "Kunt u mij vertellen in welk fi liaal ik een cache-sexe kan ko pen"? De heer schoot in de lach en antwoordde dat ik in iedere zaak terecht kon en maar naar een slipje moest vragen. Ik ver telde hem, dat ik mij met het winnende woord niet kon vereni gen. Ook toen waren er meer dan 100 inzendingen, zodat er ook ge loot was. Een bureau neemt die beoordelin gen op zich, doch V D had er op moeten toezien, dat aan de voorwaarden, aan ons gesteld, was voldaan. Hierin is V D schromelijk tekortgeschoten. Daar zitje dan uren met letters te schuiven? Op zo'n manier gaat de aardigheid aan het meedoen aan dergelijke prijsvragen er gauw af. N. de Rooij-Gijselaar Berlicumstraat 3 Oegstgeest Woningonttrekking De heer Van Zijp veronderstelt dat de Leidse Middenstand mij wel dankbaar zal zijn vanwege het initiatief-voorstel omtrent wo ningonttrekking. Vanzelfspre kend ben ik zeer verheugd als middenstanders in de PPR een bondgenoot zien, het zou echter jammer zijn als de uitspraak van de heeT Van Zijp tot misverstan den leidt. Die kans zit er wel in, daarom nog even verduidelijken wat er in de nieuwe regeling wo ningonttrekking staat. 1. De regeling begint met de over weging dat het onttrekken van woonruimte in verband met de grote woningnood zoveel moge lijk voorkomen moet worden. 2. Toestemming tot onttrekking wordt alleen verleend indien het belang van de verzoeker zwaar der weegt dat het algemeen be lang, wat gediend is met in stand houden van de woningvoorraad, (art. I). 3. Als er al toestemming tot ont trekking gegeven wordt, dient de verzoeker te zorgen voor vervan gende woonruimte danwel een bedrag te betalen waarmee zo'n vervangende ruimte door de ge meente gerealiseerd kan worden. 4. Voor een klein deel van het win kelbestand, het kernwinkelappa- raat, waarvoor de gemeenteraad eerder al een bijzondere status heeft uitgesproken, is wél toe stemming vereist maar geen ver goeding. 5. Niemand mag dus bestaande woonruimte onttrekken zonder vergunning daarvoor van het col lege van B en W. Ook voor het kernwinkelapparaat geldt dat goede woonruimte zoveel moge lijk in stand moet blijven. Iedereen die mij nu nog dankbaar is vanwege de strengere eisen die nu van kracht zijn geworden mag dat melden. Met dank aan de heer Van Zijp die zo vriende lijk was vóór het voorstel te stemmen. Frits van Oosten, raadslid PPR, Kooilaan 8 Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 4