Mogelijk vlooienmarkt in Leiden op zondagen POUH5398 Steeds Actie rechtshulp tegen invoeren eigen bijdrage HELP DE POLEN DE WINTER DOOR Jongeren dag woedend Gemeente werkt aan opzet VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 V rouwenstudies Ex-bezetters optimistisch LEIDEN - Medewerksters en studenten van de afdeling vrouwenstudies van de Leid- se universiteit zijn vrij opti mistisch over het voortbe staan van vrouwenstudies. Maandag moet de faculteits raad van sociale wetenschap pen stemmen over het bud gettair bestedingsplan, waar in nu iets meer dan een ton voor de vrouwenstudies is gereserveerd. Het beste dingsplan vertoont nu nog een tekort van twee ton, maar het hoeft volgens de ex-be zetters van het faculteitsbu reau geen problemen op te le veren dat tekort op te vullen. De medewerkers en studenten, die gisteren een actieverga dering hielden, geloven dat een positief besluit over de vrouwenstudies zeker te dan ken zou zijn aan hun bezet tingsactie. Duur recht is geen recht Medewerkers gers uit. de Leidse rechtswinkel deelden gisteren nabij de Hartebrugkerk pamfletten aan voorbijgan- LEIDEN - De Leidse rechtshulp verleners zijn sterk gekant tegen de invoering van een eigen bij drage in de rechtshulp voor de allerlaagste inkomensgroepen. Gevreesd wordt dat een dergely- ke maatregel de minst-draag- krachtigen zo hard zal treffen dat zij straks niet meer m staat zullen zijn om hun recht te halen. Het invoeren van een eigen bijdra ge voor de laagste inkomens groepen is een gevolg van de door de regering voorgestelde bezuinigingen op de rechtshulp. De Leidse Rechtswinkel, ge steund door het Bureau Rechtshulp, het Advocatencol lectief en de Leidse burgerraads lieden, protesteerden gisteren in de Haarlemmerstraat tegen de regeringsplannen. De protestac tie is onderdeel van een landelij ke actieweek tegen de dreigende bezuinigingen op het terrein van de gefinancierde rechtshulp. Verwacht wordt dat een aantal bezuinigingsmaatregelen een grotere toeloop naar de sociale advocatuur teweeg zal brengen zonder dat daar personeelsuit breiding tegenover staat. Dit zal resulteren in nog langere wacht tijden dan nu al het geval is. Anderhalf jaar geleden is al een systeem van eigen bijdragen in gevoerd voor het geval men een door de overheid betaalde advo caat, dat wil zeggen een toege voegde advocaat, nodig heeft. De minst draagkrachtigen bleven daarbij nog buiten schot Vol gens de maatregelen die de rege ring nu voorstelt zullen ook de mensen met de laagste inkomens een eigen bijdrage moeten gaan betalen. Van de inkomensgroe pen boven 1750 gulden zal een ei gen bedrage van honderd gulden worden gevraagd terwijl de men sen met de allerlaagste inkomens een bedrag van vyftig gulden moeten bijbetalen. De Leidse actievoerders vragen zich af hoe de mensen die op of onder het bestaansminimum le ven dit moeten opbrengen: "Een week geen verwarming of een week niet eten"? Voor mensen met een minimuminkomen is een eigen bijdrage van vyftig gulden een te hoge drempel om hun recht te halen, menen zij. "Omdat iedereen recht heeft op een advocaat als men die nodig heeft moet een eigen bydrage voor de laagste inkomensgroe pen achterwege blijven. Duur recht is geen recht", aldus de ac tievoerders Kort geding In een kort geding, dat door de Vereniging Sociale Advokatuur Amsterdam is aangespannen te gen de staat, is gisteren ook ge wezen op een groot aantal admi nistratieve, bureaucratische en praktische barrières die in de rechtspleging is opgeworpen. Van deze hindernissen worden ook de mensen die zyn aangewe zen op kosteloze rechtsbijstand de dupe. Door bezuinigings- en andere maatregelen die de rege ring heeft aangekondigd zullen vele rechten van chènten nog meer in de verdrukking komen en zal de positie van de sociale rechtshulp nog verder worden aangetast Volgens de vereniging komt de staat op bepaalde pun ten de wet niet na Geëist werd dat de overheid zich aan zijn ei gen regels houdt. Landsadvocaat Korthals Altes meent dat de ver eniging niet ontvankelijk is in haar vorderingen omdat geen ei gen belang in het spel is maar de belangen van cliènten. De uit spraak in het kort geding is op 16 december. Troef verhuist LEIDEN - Het Troef-vormings- centrum gaat op 14 december verhuizen van het Noordeinde naar een nieuw onderkomen aan de Stationsweg 32. De officiële opening zal begin volgend jaar plaatsvinden. De verhuizing is mede mogelijk ge maakt door de medewerking van de gemeente Leiden en het njk. Het telefoonnummer van Troef blijft hetzelfde 071-130494. het postbusnummer vervalt LEIDEN - Onder strenge bepalingen kunnen er in de toekomst nog wel degelijk rom melmarkten in Leiden worden gehouden. Na de succesvolle acties van de ambulante handel tegen een onlangs in de Groenoordhallen gehouden zwarte snuffelmarkt en tegen een witte vlooienmarkt die morgen voor één keer in de Pieterskerk wordt georganiseerd, is het verschijnsel zwarte markt nog niet defintief uitgebannen. Wethouder Fase (economische za ken) zal met haar ambtenaren en in samenwerking met het plaat selijke bestuur van de ambulante handel en de gemeenteraad gaan werken aan een opzet voor een zwarte markt in Leiden die niet schadelijk is voor de waren markt die op woensdag en zater dag in de binnenstad wordt ge houden. Volgens de WD-bewindsvrouwe Fase is er deze week in gesprek ken met vertegenwoordigers van de ambulante handel al voorzich tig begonnen met het timmeren aan een systeem dat voorkómt dat er professionele handelaren op een zwarte markt verschijnen of particulieren die als handel aangemerkte waar proberen te verkopen. Fase zei gisteravond tijdens een vergadering van de gemeente commissie economische zaken nog altijd sympathiek te staan te genover het verschijnsel zwarte markt maar zich als wethouder economische zaken ook zwaar verantwoordelijk te voelen voor het voortbestaan van de plaatse lijke ambulante handel. Daarom streeft zei nu naar het opzetten van een zwarte markt op zondag met een streng handel- en hande laars werend controlesysteem. Met deze 'onthulling' kwam Fase tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van de raadsleden om het in de toekomst in Leiden moge lijk te maken zwarte markten te organisaren. Of zoals WD- raadslid De Vries het opmerkte: "Zwarte markten zijn veel te leuk om aan Leiden voorbij te la ten gaan. Gebeurt dat wel dan verplaatsen initiatieven voor der gelijke markten zich naar plaat sen als Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten". ADVERTENTIE De zwakkeren in Polen hebben 't zwaar. Kinderen, zieken, bejaarden, gedetineerden en hun gezinnen: samen kunnen we ze de winter door helpen. Met medicijnen, voedsel, kleding en dekens. U kunt geld storten op het giro- en banknummer 5398 van de 'Nederlandse Stichting Hulp Polen'. Tegelijkertijd met deze landelijke campagne zal door vele, ons bekende. regionale en plaatselijke comités actie worden gevoerd. Polen liidt Dat vraagt om solidariteit Dit nummer geldt zowel voor bank als giro. Giften storten tn.v. de 'Nederlandse Stichting Hulp Polen', Den Haag 'Nederlandse Stichting Hulp Polen', Postbus 30427.2500 GK Den Haag. tel.: 070-465223. Profijtbeginsel Het PvdA-raadslid Van Dongen zei er weinig voor te voelen het aan tal zwarte markten dat jaarlijks in Leiden mag worden gehouden vast te leggen, maar van de ani mo te laten afhangen. "Dan ko men er alleen zwarte markten wanneer er voldoende zolders zijn leeggehaald om een markt te organiseren", aldus Van Dongen die hier onmiddellijk aan toe voegde dat sommigen van haar De Vries (WD): Zwarte markt te leuk om te laten gaan. fractieleden hier anders over denken: "Die vinden dat de zaak wel moet worden vastgelegd om zuigkracht op de professionele handel te voorkomen". Een nogal afwijkend geluid liet CDA-er Bleijie horen die opper de om zowel professionele als particuliere handelaren naast el kaar op een vaste plaats neer te zetten, bij voorkeur in een ge meentegebouw als de Stadsge hoorzaal zodat de gemeente er ook nog wat aan verdient. Op de ze markt zouden dan ook de han delaren moeten worden gezet die nu met tweedehands goederen op de 'gewone' warenmarkt staan. De plekken die daardoor op de warenmarkt openvallen, zouden dan door andere dan handelaren in tweede hands goe deren moeten worden ingeno men zodat er twee gescheiden markten zouden komen, een 'normale' goederenmarkt met daarnaast een tweedehands goe derenmarkt. Een simpele uit breiding van de plaatselijke marktverordening zou volgens Bleijie hiervoor voldoende zijn. D'66 raadslid Hoekema pleitte voor de opzet van een zwarte markt waarbij de controle door gekwalificeerde marktmeesters wordt uitgevoerd. Voor de kos ten hiervan zouden de organisa toren van een zwarte markt moe ten opdraaien. Zijn collega's Wa lenkamp (CDA) en De Vries (WD) bleken wel wat voor het 'profijtbeginsel van Hoekema' te voelen. De raadsleden drongen er ten slot te bij wethouder Fase en haar ambtenaar Keijzer op aan de juri dische en wettelijke bepalingen ten aanzien van het organiseren van markten op een rijtje te zet ten om zo de discussie over zwar te markten makkelijker te ma ken. Van Dongen vroeg voor de eerstvolgende vergadering van de commissie economosche za ken om "Een A-viertje waarop staat wie welke bevoegdheden ten aanzien van de markt heeft". Demonstratie tegen korting uitkeringen LEIDEN Volgende week dinsdag, 14 december, gaan jongeren demonstreren in Den Haag tegen de korting op de uitkeringen van jongeren. De KWJ en het NW-jongerencontact hebben deze dag uitge roepen tot de Jongeren Woede Dag. Vanuit Leiden vertrekt men om twaalf uur vanaf het NS-station. De woedende jongeren komen bijeen in gebouw Ami- citia aan het Haagse Westeinde. De woede richt zich met name op staatssecretaris De Graaf. Hij is de eerst verantwoordelijke bewindsman voor de af schaffing van de WW voor jongeren en het afschaf fen van uitkeringen voor thuiswonende zestien- en zeventieryarigen. Leidse KWJ-ers leggen uit: "De uitkeringen zijn vorig jaar al ontzettend achteruit gegaan. Er is toen bo vendien een wachtperiode van 130 dagen ingesteld. Als gevolg daarvan zitten er in het hele land dertig duizend jongeren te wachten op een uitkering". De Leidse jongeren rekenen voor, dat een zestienjari ge er door de maatregel van de regering 126 gulden per maand op achteruitgaat. In plaats van een RWW- uitkenng van 223 gulden per maand, moet hy/zy nu rondkomen van een kinderbijslag van nog geen honderd gulden. Een zeventienjarige gaat er zelfs 174 gulden per maand op achteruit. De KWJ wijst erop dat dit niet alleen rampzalig is voor de inkomens van de jonge ren en dat deze er hun zelfstandigheid door verhe zen, maar dat het ook de ouders treft. Men geeft nog een rekenvoorbeeld: Een 20-jarige mi nimumloner krijgt per maand 1021 gulden schoon. Wordt hij werkloos dan krijgt hij het eerste halfjaar een maandelijkse WW-uitkenng van 837 gulden. Daarna komt de WWV-uitkering van 826 gulden. Wordt deze afgeschafd, zoals de regering heeft be sloten, dan komt hij in de RWW terecht en krijgt nog maar 751 gulden. De jonge werkloze levert dus 75 gulden in Woont de werkloze jongere thuis, dan krijgt hij alleen maar bijstand: 512 gulden per maand. Hij is dan behalve zijn baan ook de helft van zyn inkomen kwyt De KWJ in Leiden gaat de komende dagen by diverse scholen, met name vormingsscholen en scholen voor lager beroepsonderwijs, op bezoek om de jon geren te informeren over de plannen van de rege ring en hen op te roepen om dinsdag mee te gaan naar Den Haag. Redactie: Bart Jungmann Jaap Visser Bijdrage Leo Maat Sen met fcolmnb bladbteefd Zwerfkarren Rondzwervende winkelkarretjes vormen in Leiden een politiek probleem van de eerste orde. Het is al weer jaren geleden dat Laurens Beijen - toen nog lid van de PPR, ja zelfs nog lid van de gemeenteraad voor die par tij - het probleem ontdekte. Winkelkarretjes, her en der ach tergelaten op de openbare weg, zijn hinderlijk en ontsierend. Aan banden die karren! De ge meente moet ze van de open bare weg bannen, meende het raadslid. Vooral de komst van de Digros naar de Leidse binnenstad gaf voedsel aan de wens om win kelkarretjes op de openbare weg te verbieden. De Algeme ne Plaatselijke Verordening (APV) moest hiertoe worden aangevuld met een verbodsbe paling. De slimme ondernemer Van den Broek was de gemeente echter te snel af. Hij legde zelf in zijn zaak aan de Langegracht de uitstapjes van de winkelkarren aan banden. Door een flink parkeerterrein naast de super markt te pachten werd het pro bleem in de kiem gesmoord. De Digros-karren komen ge woonlijk niet verder dan dat parkeerterrein en het Digros- personeel is dagelijks in de weer om de karren terug te karren. De politici hadden plotseling minder haast met het opnemen van een verbod in de APV. Maandenlang prijkte het onder werp niettemin op de agenda van de raadscommissie voor ruimtelijke ordening. Het is daarvan uiteindelijk verdwe nen zonder tastbaar resultaat. Jan Hoekema, raadslid voor D'66, heeft vorige week maar weer eens een brief geschreven aan B en W. Het zyn vooral de vele zwerfkarrctjes in zijn ei gen woonwyk, de Merenwijk, die hem een doorn in het oog zijn. De karretjes van het win kelcentrum de Kopermolen staan volgens hem tot m h. t wijk park De democraat vindt dat er nu maar eens haast gemaakt moet worden met het verbod of be perking van winkelkarretjes op de openbare weg. Er valt volgens Hoekema ook te den ken aan een soort statiegeld op karretjes. Hy wijst er nog maar eens op dat een wyziging van Winkelhorren hulpeloos in de Merenwijk met de wieltjes in de lucht. Jan Hoekema (D'66) wil ze van de weg hebben. (Foto Holvast» de Leidse APV in voorberei ding is en dat de gemeente Lei derdorp de APV laatst op dit punt heeft aangevuld. Maar als goed democraat vindt Hoekema dat de kwestie "ui teraard een degelijke inspraak ronde vereist, waarbij zowel aan winkeliers, consumenten en andere belanghebbenden (invaliden, bejaarden) gelegen heid wordt gegeven hun visie te geven". Nee, naar de mening van de winkelkarren wordt weer niet gevraagd. L.M. Stoei poezen Een waarschuwing voor allergie- patiënten: mijdt de Leidse Schouwburg op woensdag middag 29 december. Want Leidens cultuurpaleis zit dan hoogstwaarschynlyk vol met poezen. Deze harige kwelgees ten voor 'allergielijers' kunnen dan om de beurt een kunstje flikken Geintje van schouw burgdirecteur Hans van Dam. Op zaterdag 15 en zondag 16 ja nuari geeft het Wintercircus vier voorstellingen in de Schouwburg. Dit circus - ge renommeerde verschillende Europese circus sen - trekt in de winter door Europa om de 'seizoenarbei ders'. die circusartiesten nu eenmaal zyn, ook in de schrale maanden nog een beetje bezig te houden. Na heel veel passen en meten, bleek dat dit circus zo'n beetje al z'n nummers in de krappe Schouwburg kan opvoeren En zo kan het gebeuren dat begin volgend jaar 25 caravans en een lange stoet van vrachtwa- gens. met byvoorbeeld twaalf leeuwen aan boord, m de buurt van de Oude Vest zullen necr- stryken. Bladerend door het circusdraai boek stuitte Van Dam op een poezennummer van het duo Ronnie en Marita. In dit num mer schijnen twee jaar lang ge trainde poezen en witte ratten met elkaar te stoeien Dit bracht de schouwburgdirec teur op het idee een Leidse poczendressuurwedstryd uit te schryven. "Driekwart van de Leidse bevolking heeft thuis een poes rondlopen waar het apetrots op is. Die zyn vast zo gek te krygen om hun poes een kunstje te leren", verwacht Van Dam De 'poezendompteurs' mogen van Van Dam op 29 december hun kunstje in de Schouwburg flikken. Elk u:d kun t wordt beloond met een vry- kaartje voor een van de vier circusvoorstellingen. Bang dat zoiets honderden vrykaartjes en dus een smak geld gaat kos ten. is de directeur allerminst: "Ben je gek. wanneer die poe zen voor een deskundige jury hun kunstjes moeti n tonen dan komt er natuurlyk hele maal niets van terecht". Deskundige jury? Van Dam "Ja zeker Ik denk aan een jury die bestaat uit het PvdA raadslid Mari-Anne Koning, onze poli tieke stocipocs. die meneer van de dierenambulance, onze mobiele poes dus en burge meester Gockoop, de man met z'n constante kater". Last met de dierenbescherming zal Van Dam waarschynlyk niet zo gauw krygen. Eerder met de door hem voorgedra gen juryleden. J.V

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 3