Kaad weet evenmin hoe de eindjes aan elkaar te knopen C U=)GIC/S6 agenda Stijging van de reinigingsrechten tot helft terug 3 Mogelijk geld van provincie voor dierenpark Wassenaar Wellicht spoedig einde files Persant Snoepweg Stad en rand VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 Personeel van het Wassenaarse dierenpark heeft gistermiddag gedemonstreerd voor het provinciehuis i Den Haag tegen de sluiting van het park. Aan gedeputeerde Borgman werd door de chauffeur van hi park. Lunenberg (links) 60.000 handtekeningen aangeboden DEN HAAG Gedeputeerde Borgman van Provinciale Sta ten van Zuid-Holland heeft donderdag in Den Haag onge veer 60.000 handtekeningen, tekeningen, briefkaarten en adhesiebetuigingen in ont vangst genomen, die waren in gezameld voor het behoud van het Wassenaarse dierenpark. De actie was georganiseerd door de voedingsbond FNV, terwijl ook een Haagse dag blad zich bij deze manifestatie had aangesloten om verzamel- Vanuit Wassenaar vertrokken de sympathisanten in optocht naar het provinciehuis in Den Haag met het zogenaamde die renpark-treintje. Voedings bondsbestuurder Meere over handigde daarna de adhesiebe tuigingen aan gedeputeerde Borgman. Deze deelde mee dat er op het ogenblik overleg gaande is tussen Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Haagse randgemeenten inzake de kwestie van het dierenpark. "Alleen maar belangstelling to nen is niet voldoende. Er moet geld op tafel komen", aldus Borgman, die het merkwaar dig vindt dat de gemeente Was senaar nog steeds niet van plan is om financieel bij te springen, terwijl deze gemeente wel vele jaren de vermakelijkheidsbe lasting opstrijkt. Hij acht het mogelijk dat de provincie een bijdrage zal leveren. Volgens hem zou dit een stimulans voor de betrokken gemeenten kun nen zijn. Wethouder Marselis tijdens begrotingsdebat: i-nrj VOORSCHOTEN - Herbezinning, afstoten van gemeentelijke taken, privatisering, herij king. Dat waren de kreten van de fracties tijdens de algemene beschouwingen rondom de begroting voor het jaar 1983. Een financiële noodremavond, zo als J. Aikens (D'66) de algemene beschouwingen typeerde. Aan het eind van de avond consta teerde wethouder L. Marselis (CDA) dat het leerzaam was ge weest, waaruit hij de conclusie trok dat de gemeenteraad het ook niet weet hoe de eindjes aan elkaar geknoopt moeten worden en dat de raad zeker niet de steen der wijzen had aangedragen. Wethouder J. van Dalen (VVD) he kelde alle financiële experts die meenden dat een snelle ombui ging mogelijk zou zijn. Het was voor de raad overigens een "on deronsje" want burgemeester P. Cannegieter had zich ziek ge meld en loco-burgemeester Van Dalen zat de vergadering voor. WD en CDA waren tevreden over het huidige afspiegelingscollege. PvdA/PPR deelden mee alleen omwille van de mogelijkheid toch iets terug te zien van hun verkiezingsprogramma een wet houder geleverd te hebben en D'66 toonde zich verheugd geen deel uit te maken van het huidige college, waarvan de samenstel ling volledig in beslotenheid plaats had gevonden. Pijn WD meent dat thans een keer punt is bereikt in het gemeente lijk beleid. Het is afgelopen met de leuke dingen en de taak van de gemeenteraad is om er voor te zorgen dat de niet-leuke dingen zo evenredig mogelijk verdeeld worden over de burgerij. Het CDA zag een eerlijke verdeling van de "pijn" der bezuiniging in het huidige gemeentelijke be leid. PvdA/PPR willen de bezui nigingen niet alleen daar door voeren waar de rijksoverheid minder subsidie wil verlenen. Maar gewoon een totale afweging van het gehele pakket van ge meentelijke taken. Volgend D'66 willen de andere partijen eigen lijk nergens bezuinigen, anders lag er geen wensenpakket in het beleidsplan voor miljoenen gul dens. Het profijtbeginsel staat bij de WD voorop. Gewoon nazien of de gebruiker niet iets meer zelf kan bijdragen. Ook het CDA wil de subsidieverleningen wel kri tisch beschouwen, maar gaat minder ver in het trachten de ge bruiker zelf meer te laten betalen voor voorzieningen. De WD wil zelfs de volkstuinen niet meer verhuren maar verkopen. Vol gens wethouder J. van Dalen (WD) kost elke volkstuin 8500,-. De bijdragen kunnen wel omhoog, omdat de volkstuinder tegenwoordig ook wel agrarische recreant genoemd wordt. De WD wil snel een beslissing over de eventuele verbouw van het voormalige instructiebad tot turnzaal. Ook het CDA meent dat nu begonnen dient te worden aan een oplossing voor het in structiebad. PvdA/PPR willen daar niets van weten en menen dat het oude Instructiebad ver kocht moet worden. Ten aanzien van het Cultureel Centrum wil de PvdA/PPR een heel sobere aanpassing een zgn. facelift. Die intentie is ook te vinden bij de drie andere partijen. Geen groots opgezet renovatie en herbouw plan voor dit culturele centrum. Overeenstemming bestaat er bij PvdA/PPR en D'66 ten aanzien van de post voor sport en rekrea- Warmond rondt begroting 1983 af WARMOND - Het Warmondse collegetrio burgemeester Hendrickx en de wethouders Van Schagen en Dalhuisen is gisteravond zonder kleerscheuren de tweede en laatste ronde van de behandeling van de gemeentebegroting over 1983 doorgekomen. Alleen wat de reinigingsrechten betreft heeft wethouder Van Schagen (CDA) iets moeten toe geven, al dient hierbij opgemerkt te worden dat Van Schagen zelf de vorige week ontstane me ningsverschillen al voor een groot deel ongedaan had ge maakt. Zijn voorstel van toen om de reinigingsrechten niet met 8,5 maar met vier procent te laten stijgen werd gisteravond dan ook aanvaard door de fracties van het CDA en Progressief War mond; alleen de WD stemde te gen. De lichtjes van de microfoons brandden het felst zodra de reini gingsrechten, de onroerend- goedbelasting en de personeels kosten ter sprake kwamen. Zo wilde de WD afzien van elke verhoging van de ogb-tarieven in tegenstelling tot PW dat alleen de tarieven van de eigenaren met de geplande drie procent wilde laten stijgen. PW werd hierin ge steund door het CDA dat bij monde van fractieleider Bonnet had laten weten te willen streven naar een groter verschil tussen de tarieven voor gebruikers en eigenaren. Bonnet had becijferd dat de getaxeerde waarde van huizen boven de 150.000 gulden veel meer zou dalen dan die van huizen onder die prijs zodat eige naren van duurdere woningen konden rekenen op een groter belastingvoordeel dan Warmon- ders die een huis van onder de 150.000 gulden bezitten. Sporen Van Schagen stelde PW en het CDA gisteravond andermaal ge rust door zijn berekeningen die erop wezen dat bij het niet verho gen van de ogb-tarieven voor ge bruikers het voordeeltje voor de ze categorie zo minimaal zou zijn dat het beter was om de lagere inkomensgroepen op een andere wijze te sparen. De CDA-wethou- der stelde dan ook voor om de reinigingsrechten niet met 8,5 maar met vier procent te verho gen. Dit levert voor elke aange slagene een voordeel van zes gul den op. Het CDA ging daarmee akkoord, evenals PW echter on der de voorwaarde dat onder zocht moet worden hoe het War mondse afval goedkoper afge voerd kan worden. De personeelskosten leverden aan zienlijk minder vuurwerk op dan verwacht. Alle drie de fracties drongen er vorige week bij het college sterk op aan te bestude ren hoe de personeelslasten ge drukt kunnen worden. Dit moest gebeuren door een onderzoek naar de mogelijkheden tot een grotere doelmatigheid van de werkzaamheden en organisatie van het Warmondse ambtenaren apparaat, desnoods door inscha keling van een extern bureau. Gisteravond kon burgemeester Hendrickx-Vlaar de strijd hier om winnend afsluiten. Er wordt dan ook geen extern bureau in geschakeld maar de chefs van de diverse gemeente-afdelingen gaan zelf nog eens bekijken wat de mogelijkheden zijn. De WD, PW en het CDA probeerden nog een termijn af te dwingen waar binnen het college de eerste re sultaten bekend moet maken maar hierover werd gisteravond niet gestemd en bleven harde af spraken eveneens achterwege. Verrassend Nogal verrassend was voorts de nieuwe reactie van wethouder mevrouw Dalhuisen (PW) op de WD-plannen om van de kleuter school "De Hummelburcht", die als de integratie van het War mondse onderwijs een feit wordt leeg komt te staan, een werk plaats te maken waarin hulpin strumenten voor bejaarden, ge handicapten en revalidatie kun nen worden gemaakt. Werd dit plan vorige week nogal juichend ontvangen, gisteravond maakte Dalhuisen tot ontsteltenis van de WD bekend dat inmidcfels al overleg is gevoerd met de school adviesdienst die zich eveneens wil huisvesten in de Hummel burcht. Dalhuisen stelde Viel- voye (WD) enigszins gerust door af te spreken dat deze zaak over twee maanden nog eens aan bod zal komen. LEIDERDORP/LEIDEN - De Leidse politie zal een verzoek van de collega's uit Leiderdorp om in het spitsuur 's morgens verkeersregelend op te treden op de Hoge Rijndijk bij de Leider- dorpse brug, positief overwegen. Dit heeft woordvoerder Grave- land van de Leidse politie gister middag desgevraagd meege deeld. Indien ze zou besluiten om hier verkeersregelende agenten te plaatsen zal dit het einde beteke nen van de kilometerlange file die elke morgen op de Persant Snoepweg in Leiderdorp ont staat. Deze wordt met name ver oorzaakt door vanuit de richting Leiderdorp links-af slaand ver keer. Deze verkeersstroom moet de Ho ge Rijndijk oversteken en aange zien dit een voorrangsweg is, duurt dit vaak lang. Achteropko mend verkeer moet dan hierop wachten. Aangezien lussen on der het wegdek de stilstaande rij auto's registreren en doorgeven aan de verkeerslichtinstallatie op de Valk Boumanweg ontstaat ook hier, door zeer lang rood licht, een file. De verkeersregeling door agenten zou slechts voor enkele maanden nodig zijn omdat Rijkswaterstaat verkeerslichten op de Hoge Rijn dijk gaat plaatsen. Deze zouden al in november geplaatst worden maar hierin is vertraging opge treden. Een woordvo.erder van de gemeente Leiderdorp ver wacht dat de lichten nu in fe bruari 1983 zullen worden neer gezet. Film De rolprent "Slapshot" wordt woensdag 15 december vertoont in De Fuik, gebouw Taberna, Oegstgeest. De projector gaat om 20.30 uur draaien. Van Schagen (CDA) "Reini- Hendrickx: "Zelf zoeken naar Dalhuisen (PW): "Er zijn nog gingsrechten hoeven maar viermiddelen om de personeelslasten te meer gegadigden voor De Hummel procent te stijgen" drukken" burcht" Postduiven De Leiderdorpse postduivenver eniging De Rijnklievers houdt haar jaarlijkse tentoonstelling op 11 en 12 december in de kan tine van de Verenigde Touwfa- briek in Leiderdorp. Hier wordt tevens een grote verloting ge houden. De openingstijden zijn 11 december vanaf 19.00 uur en 12 december vanaf 10.00 uur. VRIJDAG Leiden - Aniba's muziekkamer, Heren straat 1, optreden het Westcoast Jazz Quartet met Dick Huybrechts op piano, 21 uur. Filmhuis LVC - Breestraat 66, 'Dramma della Gelosia'-Ettore Scola, vr en za 21.15 uur. Buurthuis Het Mierennest - Morsweg 59. film Take it as a man. madam', 20 LVC - Breestraat 66, swingavond en op treden van de twee dichters Bart Cha- bot en J.P. Abrahams, 21 uur. Gebouw de Linde - Herenstraat 64, bin go-avond buurtcomité Tuinstadstaal- wijk, 19.30 uur. LVL - Caeciliastraat 18, optreden het vrouwenkoor de Sirenes. 21 uur. Repelsteel - Breestraat 19, lezing irisco- pie, 20.30 uur. Marinecomplex 2a - Matrogoth 'Waarom maken ze mensen', vr en za om 20.30 tie. Die mag niet meer stijgen en D'66 wil zelfs een korting toepas sen van 5%. Inmiddels subsi dieert de gemeente ook de trai ners en dat kan nooit de bedoe ling geweest zijn bij de sportsub- sidie volgens Aikens (D'66). Niet klakkeloos De woningbouw moet met voort varendheid ter hand genomen worden. De WD ziet diverse mogelijkheden ook in de zgn. vrije sector en met het CDA en PvdA/PPR wil deze partij bezui nigen op de zgn. randverschijn selen die het wonen zo duur maakt. D'66 gaat nog verder en ziet een verlaging van de steeds stijgende woonlasten mogelijk door niet klakkeloos alle verho gingen van gas, licht en water door te berekenen. D'66 wil een onderscheid maken tussen luxe gas en water en dat deel dat no dig is om te leven. Volgens wethouder Van Dalen (WD) is daar niet aan te begin nen en bovendien financieel niet haalbaar voor de gemeente. De impasse waarin de gemeente Voorschoten zich bevindt bij het totstandkomen van de nieuwe openbare school op de plek van de vroegere MAVO-school bij het cultureel centrum moet door broken worden. Wethouders Marselis (CDA) kon de raad mee delen inmiddels de steun verkre gen te hebben van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die de vraagprijs van het rijk voor de oude school ook absurd vinden. Het rijk vraagt voor de oude school enige miljoenen gul dens en dat is niet op te brengen. De vergadering wordt vanavond voortgezet. Hoofdwond en schrammen na aanrijding LEIDEN - Een 32-jarige vrouw met een vierjarig kind voorop en een zesjarig kind achterop de fiets werd gistermorgen op de Burg- gravenlaan geschept door een personenauto. Zij liep daarbij een flinke hoofdwond op en de kinderen vele schrammen. De vrouw wilde de Oppenheim- straat inrijden, maar gaf op geen enkele manier aan dat ze naar links wilde. De auto die vlak ach ter haar reed kon haar niet meer ontwijken. Woningen op plaats van kleuterschool LEIDERDORP - De gemeente Leiderdorp overweegt om op het terrein van de oude kleuter school aan de Sternstraat 12 ge subsidieerde eensgezinswonin gen te bouwen. Een voorstel hiertoe wordt in de vergadering van de raadscommissie voor ruimtelijke ordening, donderdag 16 december, besproken. Dan hebben tevens de buurtbewo ners gelegenheid hun zegje over het bouwplan te doen. Met de bouw van de woningen zou op z'n vroegst in de tweede helft van 1983 kunnen worden begon nen. Dit tijdstip is mede afhanke lijk van het moment dat het rijk de premiebeschikking voor de huizen afgeeft. B en W schrijven dat ze tot het bouwplan zijn gekomen omdat ze geen gegadigden hebben kun nen vinden om het gebouw waar in vroeger een keuterschool zat te bemannen. De voormalige kleuterschool is daardoor in de loop der tijd ten prooi gevallen aan vernielingen die reden wa ren voor de buurtbewoners om de gemeente te verzoeken hier aan wat te doen. NVSH trefcentrum - Rapenburg 48, open soos. 22 uur, tel. 149987. Dierenbescherming Leiden, melding zwerf- en gevonden dieren, tel. 212026. Voorschoten - gemeentehuis, vergade ring van de gemeenteraad over de be groting, 19 uur. ZATERDAG Leiden - Nieuw Mare/hoek Oude Singel, avond, 21-1 i Leidse Werkgroep Homoseksualiteit - Caeciliastraat 18, 22-2 uur, disco. Jongeren Advies Centrum - Caecilia straat 67, 14-17 uur. LVC - open café, optreden de Leidse punkband 'Materie Explosive', 14-17 uur, om 21 uur o.a. optreden de Belgi sche groep de Kreuners. Anthonius Clubhuis - Lange Mare, show 8t amusementsprogramma, 14-16 ZONDAG Caeciliastraat 18, 'De Roze Salon', 14-18 Ontmoetingscentrum - hoek Boshuizer- laan, bejaardensoos Zuid-West, ma 14.30 uur. Breestraat 56 - Bhagwancentrum, Bhag- wan op video, 17 uur. Kijkhuis - Vrouwenkerkkoorstraat 17, film Rodeo van Stuart Miller, 20 uur. Hooglandse kerk - kerkdienst Leidse Studenten EkkleSia in het teken van mensenrechten en verzet, 11.45 uur. ARTSEN De weekenddienst begint zaterdag om 8 uur en eindigt zondag om 24 uur. Wijk 1 - Boerhaavedistrict, Binnenstad- Noord, Groenoord, Kooi, Merenwijk: za 8 uur tot zo 8 uur: F.B. Kruis, Hooi gracht 24, tel. 126371; spreekuur 12 en 17 zo 8 uur tot 24 uur: J. Stolk, Burggra- venlaan 16, tel. 125820; spreekuur vlgs afspraak. Wijk 2 - Binnenstad-Zuid, Tuinstadwijk, Professorènwijk, de Waard: za 8 uur tot zo 8 uur: R.M.G Taytelbaum, Hogewoerd 138, tel. 120266; spreekuur vlgs afspraak. zo 8 uur tot 24 uur: H. Engel, de M. van Streefkerkstraat 53, tel. 121334, spreek uur vlgs afspraak. Wijk 3 - Mors, Haagwegkwartier, Zuid- za 8 uur tot zo 8 uur: W. Schellekens, Paganinistraat 24, tel. 764035, spreekuur vlgs afspraak. zo 8 uur tot 24 uur: E.H. Nieuwenhuis- Smalbraak, Bevrijdingsplein 60, tel. 768918, spreekuur 12 en 17 uur. Voor dé praktijk van Groeneveld, R. v. Leeuwen. Meijer, Reinders, Tan. v. Tol, Verhage, Zwijnenburg: Y. Groenveld, Brikkenwal 19, tel. 133834, spreekuur 11-11.30 uur in Ge zondheidscentrum Merenwijk, Rosmo len 2. Leiderdorp - za, F.O.A.M. Kemme, Gro- tiuslaart 12, tel. 893139; zo, M.B. Lands meer, Drakestein 2, tel. 413913; za en zo van 12.30-13 uur spreekuur. Florijn 10, tel. 891000. Oegstgeest - D. Held, Marelaan 36, teL 174955. Voorschoten - za, C. Meijer, Rouwcoop- park 11, tel. 2493; zo, A. Tromp, Leidse- weg 328, tel. 762159. APOTHEKEN Leiden - de avond-, nacht- en zondags dienst van de apotheken in de regio Lei den, wordt waargenomen van: vr 10 dec tot 17 dec door: Apotheek Tot Hulp der Menschheid, Rosmolen 13, tel. 121060; Apotheek Voorschoten, Leidseweg 66, Voorscho ten, tel. 2525. DIERENARTSEN Leiden - voor de praktijk van Muurling, Helder, Roest: G. Roest, Haaghuishof 5, Leiderdorp, tel. 890405. E.J.M. v.d. Wouw, Boshuizerlaan 26, tel. 764058. Oegstgeest - R.J.W. Duyn, Pres. Kenne- dylaan 260, tel. 153266. Voorschoten - C. Westgeest, Leidseweg 560, Voorschoten, tel. 768616 en Mevr. Birnie-Heringa, Kon. Wilhelminalaan 27, Leidschendam, tel. 070-275450. TANDARTSEN De weekenddienst voor Leiden, Leider dorp en Oegstgeest wordt waargeno- M.J. v. Dam, Plantage 10, Leiden, tel. 141874. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn 134604; tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - Kruis- gebouw, Berkenkade 7, tel. 410131, spreekuur ma t/m do van 13-14 uur. Gezondheidscentrum, Florijn 10, tel. 896193, spreekuur ma, woe, vr van 13- 13.30 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan, tel. 4641. OPGERICHT 1 MAART I860 LEIDSCH £L DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad B V Geen krant ontvangen tel 071-123143 tussen 18 00-19 30 uur (nabezorging na 19.30 uur); zaterdag van 16.30-18 00 uur Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 t.n v Damiate Holding BV te Haarlem Kwartaalabonnement 61.25 Per post 83.60 Jaarabonnement 233,50 Per post 1 322,90 Losse nummers 0,85 Maandabonnement 20,59 (machtiging per incassogiro) Directie: G Koopman Adj.dir N. Quakernaat Plv Alg redactiechef Rubriekchefs J. Kroon (stad) B.W T Jungman (plv) W F J Wirtz (bin./buit./ec J Ruygrok-Hoogevc Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen Rome. Madrid. Mexu

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 2