c c Kerstconcerten te kust en te keur C 1 Concert agenda Museumweekeinde ook in Leiden Leidse stadsgezichten Kunst te kijk Scheepvaart 3 VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 Kunst LEIDEN - K&O laat op woens dagavond 15 december het Flau- to Cordi Kwartet naar Leiden ko men. Dit ensemble bestaat uit de fluitiste Fraukje Wiebenga, de violiste Rsaline Fiveteau, de alt violiste Willa Kozupsky en de celliste Ageet Zweistra. Deze vier musiciennes brengen een programma met composities van Haydn, Reicha, Van Beethoven en Mozart. In het K&O-maandblad staat ver meld dat tijdens het concert door leden van het Residentie Orkest op maandag 13 december in de Stadsgehoorzaal, composities van Boccherini, Schubert en Mo zart gespeeld zullen worden. De ze opgave blijkt echter niet volle dig te zijn. Het concert wordt geopend met de uitvoering van het Kwartet voor fluit, viool, altviool en cello, K.V. 285 b van Mozart. Daarna volgt de 'Triosatz' voor viool, altviool en cello van Schubert. Vervol gens worden twee werken van Luigi Boccherini uitgevoerd n.l. het Kwintet voor twee violen, fluit, altviool en cello, opus 10 nr. 2 en het Kwintet voor dezelfde samenstelling opus 17 nr. 5. Het gedeelte na de pauze wordt ge heel ingenomen door het Kwin tet voor piano, twee violen, alt viool en cello in c kleine terts, opus 1 van Ernst von Dohnanyi. De leden van het Residentie Or kest die dit concert zullen geven zijn de fluitist Govert Jurriaanse, de violisten Wim de Jong, Erdo- gan Kürkcü, Claire Huydts en Janet Krause, de altiviolisten Just Gerretsen en Vladimir Men delssohn, de cellisten Wim Mer- tens en Sviatoslav Zagursky en de pianist Jan Sprij. LEIDEN - De donkere december maand heeft zoals gebruikelijk heel wat kerstconcerten in petto. De reeks begint voor wat Leiden en naaste omgeving betreft op woensdagavond 15 december met een als kerstwijding bedoeld concert door de christelijke ora toriumvereniging 'Con Amore' in de Leidse Stadsgehoorzaal. De keus is dit jaar gevallen op Han dels 'Messiah'. Aan dit concert werken mee de sopraan Rita van Harmeien, de alt Heieen Resoort, de tenor Jos v.d. Lans en de bas Joep Bröcheler. Het clavecimbel wordt bespeeld door Tijn van Eyk en het orgel door Gonnie van der Maten. De begeleiding berust bij het Gewestelijk Orkest voor Zuid-Holland. Het geheel staat onder leiding van Piet Kiel jr. Op donderdagavond 16 en vrijdag avond 17 december staat het Rijnlands Chr. Mannenkoor op het podium van de Stadsgehoor zaal. Aan beide uitvoeringen, die onder leiding staan van Sander van Marion, werken mee de Amerikaanse sopraan Patsy Gil- liland, de bas Pieter van Eg- mond, de fluitiste Berdien Steu nenberg, de harpisten Diana de Vries en Saskia Vol, de hoboist Han Kapaan en de organist Ad- die de Jong. Als declamatrice treedt op Wilma de Graaf. Het mannenkoor verleent overi gens samen met eerder genoem de sopraan medewerking aan het kerstconcert van de christelijke oratorium vereniging 'Exultate Deo' op woensdagavond 22 de cember in de Voorschotense sporthal 'De Vliethorst'. Ook de ze avond, waarvoor een geva rieerd programma is samenge steld, o.m. in de vorm van sa menzang, wordt geleid door San- der van Marion. Als bas treedt bij 'Exultate Deo' op Henk v.d. Brink en als declamator Pieter C. van den Bos. Onder auspiciën van K&O Oegst- geest geven 'Capella pro Canti- bus' en het Haags Matrozenkoor vrijdagavond 17 december een kerstconcert in de St. Willibror- duskerk. Het Haags Matrozen- koor wordt geleid door Sipke de Jong, het Oegstgeester jongeren koor 'Capella pro Cantibus' door Theo Tobé. Het orgel zal worden bespeeld door Hans van Nieuw koop. Het programma bevat tal van kerstliederen en biedt ruim te voor samenzang. De Leidse Cantorij geeft op zon dagavond 19 december het jaar lijkse adventsconcert in de voor deze gelegenheid te versieren Hooglandse Kerk. Medewerking aan de uitvoering, die wordt ge leid door de cantor-organist Joop Brons, verleent de mezzo-so praan en harpiste Rachel Ann Morgan. Het programma van de cantorij vermeldt o.m. Christmas Carols en een Jubilate van Stan ford. Rachel Ann Morgan brengt Franse kerstliederen en gedich ten van Revius (getoonzet door Jurriaan Andriessen) ten gehore. Joop Brons speelt werken van Buxtehude, Scheidemann en La Beque op het zestiende-eeuwse hoofdorgel. Het programma wordt besloten met samenzang. De toegang is vrij, maar er wordt wel een collecte gehouden ter be strijding van de onkosten. Het jaarlijkse, grote K&O-kerstcon- cert in Leiden wordt op dinsdag avond 21 december gegeven in de Stadsgehoorzaal. Deze avond wordt verzorgd door het Ge westelijk Orkest voor Zuid-Hol land en de christelijke orato riumvereniging 'Ex Animo'. Me dewerking wordt verleend door de Bulgaarse pianiste Genny Za- charieva. Het programma ver meldt Wagners 'Siegfried Idyll', het Pianoconcert van Schu mann, de Serenata Notturna van Mozart, Psalm 117 van Telemann en delen uit het Weihnachtsora- torium van J.S. Bach. De muzi kale leiding is in handen van Da vid Porcelijn (Gewestelijk Or kest) en Wim de Ru (Ex Animo). De avond wordt besloten met sa menzang. LEIDEN/DEN HAAG (GPD/ANP) - Het aantal uitge geven nationale museumjaarkaarten is in twee jaar gestegen van 140.000 tot 200.000. In die periode nam het aantal musea en oudheidskamers, dat de hou ders van zo'n kaart gratis toegang verleent, toe van 170 tot ruim 250. De nieuwe museum-jaarkaart voor 1983, die recht op gratis toegang verleent in een groot aantal Neder landse musea, waaronder een aantal Leidse, wordt echter niet meer via de postkantoren verkocht. De Stichting Museumjaarkaart heeft opdracht gegeven die verkoop te staken in verband met de hoge tarie ven die de PTT de stichting voor die dienstverlening berekent. In plaats van het postkantoor zal de kaart voor het eerst bij de VW-kantoren worden verkocht. Voor komend jaar is de prijs van de kaart vastgesteld op 15 gulden. Houders van een 65-pluskaart betalen 7,50 gulden. De leeftijdsgroep tot en met 25 jaar be taalt 5 gulden. Het Cultureel Jongeren Paspoort geldt tevens als museumjaarkaart. Hiervan worden LEIDEN - De Engelse kunstenaar Jeremy Barlow exposeert van 15 de cember t/m 6 januari Leidse stadsgezichten in de Openbare Bibliotheek aan de Nieuwstraat 4 (Burchtcomplex) in Leiden. Deze expositie wordt georganiseerd door de VW Leiden, in samenwerking met PloemP Produkties in Delft. In ongeveer 15 werken, merendeels aquarellen, geeft Jeremy Barlow zijn eerste impressies van de stad Leiden weer Al deze werken kunnen gedurende de expositie aangekocht worden. De openingstijden zijn: maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 20.30 uur; dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur; en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. De opening van de expositie heeft plaats op dinsdag. 14 december, om 17.00 uur. De expositie is vrij toegankelijk Jeremy Barlow (37) is een bekend schilder van stadsgezichten. Van hem werd in 1981 het boek "Delft" uitgegeven, met 24 kleurenreprodukties van Jeremy's aquarellen met een begeleidende tekst in het Nederlands en het Engels. Bij voldoende belangstelling in Leiden zal Jeremy's uit gever in het najaar van 1983 ook een boek met Leidse stadsgezichten laten verschijnen. Jeremy Barlow wordt beschouwd als een typische vertegenwoordiger van de traditionele Angelsaksische schildersschool. Zijn werk kan ver geleken worden met dat van zijn vriend en leermeester Stanley Or chard. Jeremy Barlow zelf over zijn werk: "Licht en schaduw zijn mijn inspiratie, maar het weer schrijft mij voor hoe ik ze schilder" er jaarlijks circa 175.000 uitgegeven. Leden van on der meer de Vereniging Rembrandt, Openbaar Kunstbezit, Federatie van Kunstenaarsverenigin gen, Verenigingen van Vrienden van Musea, hou ders van de Holland Culture Card en de Amster damse Uitkaart krijgen bij aanschaf van de kaart 50 procent korting. De Nederlandse musea houden overigens voor de der de achtereenvolgende keer een museumweekeinde: op 11 en 12 december vestigen zij de aandacht van het publiek op het museum in de eigen omgeving. Sommige zijn bij uitzondering open, andere geven gratis toegang. De activiteiten lopen zeer uiteen, naar de Nederlandse Museumvereniging laat weten. In de deelnemende musea is de museumjaarkaart voor '83 te koop. In Leiden bieden het komende weekeinde de volgende musea extra aandacht aan bezoeker en/of collectie: het Rijksmuseum van Oud heden, het Stedelijk Museum 'De Lakenhal' en het Leger- en Wapenmuseum. LEIDEN - In de Ars-studio wordt in de periode van 18 december tot en met 8 januari een expositie ge houden, die het werk toont van het schildersechtpaar Erika en Gerard de Wit uit Oegtsgeest. Het werk van Erika omvat aqua rellen, veelal op groot formaat, met als onderwerpen: stillevens, bloemen en poppen. Van Gerard de Wit komen er olieverfschilde rijen te hangen. Het werk van beiden wordt omschreven als 'eerlijk', 'kleurgevoelig' en 'vak kundig'. De expositie wordt op zaterdagmiddag 18 december ge opend door burgemeester Scheenstra van Oegstgeest. Bij galerie 'De Oude Rijn' aan de Stille Mare wordt vanavond een expositie geopend van Dixy Boonstra. Er worden van haar olieverfschilderijen en goua ches getoond. Concert LESKO LEIDEN - Het Leids Studenten Kamerorkest (LESKO) geeft op dinsdagavond 14 december een concert in het LAK-theater. Er zal op deze avond Amerikaanse muziek van de laatste decennia worden uitgevoerd. Onder lei ding van LESKO's nieuwe diri gent Jacques van Steen en met medewerking van André Vul penhorst zullen worden ge speeld: Seven Pastorales van Lou Harrison, Available Forms I van Earle Brown, Capriccio for tuba and small orchestra van Gunther Schuller en Symphoni I van Elliott Carter. De volgende avond, woensdag 15 december, treedt het LESKO met hetzelfde programma op in 'De IJsbreker' in Amsterdam. Keltische muziekavond voor select publiek LEIDEN - Je kunt de programme ring van 'An Triskell'. een uit vuf man bestaande groep uit Bretag- ne, m de Leidse Schouwburg ge rust wat bizar noemen li' volgens het begeleidende stencil, 'een van de leidende exponenten van de Keltische muziek', is het toch wel aan een uiterst select publiek voorbehouden. Het was daarom gisteravond niet verwon derlijk dat alle toeschouwers op de begane grond bijeengebracht konden worden. Als met mge wijde weet je ook niet goed raad met dit genre muziek ai luiste- rend begrijp je. dat het heel mooi is wat Herve Queffeleant en Pol Queffeleant op de Keltische harp doen, maar bij die constatering blijft het, wat het ongeoefend oor betreft, toch wel. Hoewel Eric Dureau, Jean l'Huillery en Jean- Harks Huitorel door bespeling van o.a. de bombardon, mandoli ne. luit en fluit het Keltische as- peet nog meer benadrukken, werkt deze muziek inmiddels al lang niet meer vervreemdend Gedurende de voorstelling heb je vrede gesloten met het 3parte ge luid van de niet alledaagse mu ziekinstrumenten. Kleine fluitjes, die het volume van een klarinet suggereren en een doe delzak, die plompverloren in de Keltische vergaarbak Ujkt te zijn gesmeten. 'Diaspora' en 'B.A.I.' zyn dan twee verrassend zuivere nummers, waarbij vooral veel traditioneel geonenteerde mu ziekinstrumenten werden ge bruikt Zo werd gisteravond door ongeveer tweehonderd toe schouwers ook de gitaar gesigna leerd. Met 'Plogo' en 'Rowan Tree1 weet 'An Tnskoll' op be wonderenswaardige wijze het met eerdere elpees opgeroepen 'Keltisch sfeertje' verantwoord uit te bouwen. Maar de niet-inge- wijde blijft na afloop van Set concert, inclusief de na subtiele aandrang van het publiek gege ven toegiften, toch met een wat onbevredigd gevoel zitten. 'Dans Plin' was heel erg mooi. maar heeft daarmee het genre niet vol ledig geaccepteerd gemaakt. Dit soort muziek is, ondanks de mo tivatie van de (overigens zeer muzikale) leden van 'An Triskrll' gisteravond een uiterst selectie ve aangelegenheid gebleven. Het publiek, nog steeds een hank r bare graadmeter, heeft zich in elk geval bijzonder geamuseerd BERT KOEKEBAKKER Bioscopen Leidse bioscopen LUXOR (121239): "De wraak van de mummie", da, 14.30, 19.00 en 21.15 uur. Zo: 14.15. 16.30,19.00 en 21.15 uur, 16 jr. LIDO 1 (124130): "E.T.". 14.30, 19.00 eh 21.15 uur. Zo: 14.30,16.45,19.00 en 21.15 uur, al. LIDO 2: "De boezemvriend", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. Zo: 14.30,16.45,19.00 en 21.15 uur, al. LIDO 3: "De smaak van water",da. 19.00 en 21.15 uur. Do, vrij, ma en di ook: 14.30 uur. al. Kindermatinee: "The Aristocats", za, zo en wo: 14.30 uur. Zo ook: 16.45 uur. LIDO 4: "Poltergeist", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. Zo: 14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. STUDIO (133210): "De boezemvriend", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. Zo: 14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur, al. TRIANON (123875): Tiroler blondes op het liefdespad", da. 14.30,19.00 en 21.15 uur. Zo. 14.15, 16.30, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. REX (125414): "Vurig vlees", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling: "Meisjes die man nen in de hand houden", vrij 23.30 uur, 16 jr. Bioscopen Alphen (Voor reserveringen 01720-209800) EURO 1 en 2: "De boezemvriend", da. 13.30. 18.45 en 21.15 uur,ma. di. en woe. ook 20.00 uur, Zo: 13.30, 16.15, 18.45 en 21.15 uur, al, za. (in Euro 1) ook 24.00 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling Euro 2: "The China Syndrome", za. 24.00 uur, 16 jr. EURO 3: "Poltergeist", da. 18.45 en 21.15 uur. do, vr., ma. en di. ook 13.30 uur, zo. 16.00, 18.30 en 21.00 uur, 16 jr. Kindermatinee: "Billy Turf', za., zo. en woe. 13.30 uur Nachtvoorstelling: "Pittige poesjes", za. 24.00 uur, 16 jr. EURO 4: "Class of 1984" da., 13.30,18.45 en 21.00 uur. Zo: 13.45, 16.15, 18.45 en 21.00 uur, za. ook 24.00 uur, 16 jr. Bioscoop Voorschoten (Voor reserveringen 0171-4354) GREENWAY: "Dr. No", do. 20.30, vr. 19.30, za. 15.45 en 19.30, zo. 15.45 en 21.00 uur, woe 15.45 uur, 12 jr. "Hot bubblegum",vr. en za. 21.30 uur, zo. 18.30 uur. 12 jr. "Chariots of fire", ma. tm. woe. 20.30 uur, di. ook 13.30 uur, al. Bioscopen Katwijk (Voor reserveringen 01718-74075) CITY 1: "Honky Tonk Freeway", do. 14.45 en 20.00 uur. vrij.. za. en zo. 14.45, 18.45 en 21.15 uur, ma.en di. 20.00 uur,woe. 14.45 en 20.00 uur. al. CITY 2: "Love at first bite", zelfde tij den als City 1, al. CITY 3: "Lemon Popsicle", zelfde tij den als City 1, al. CITY 4: "Emanuelle 2" do. 14.45 en 20.00 uur. vrij 14.45. 18.45 en 21.15 uur. 18 jr. CITY 4: "Ben Hur", za.. zo., ma., di. en woe. 20.00 uur, zo. ook 14.45 uur. al. Kindermatinee: "Popeye's grote lachpa- rade", za. en woe. 14.30 uur. Scheepvaartinformatie over de grote en kleine vaart kunt u van maandag tot en met vrijdag telefonisch ver krijgen via nummer 071-144941. toestel 218. Bel len tussen 9 en 12 uur. Exposities Oegstgeest - Kunstcentrum Lange- vaart, expositie An Biesot, Ton de Bruin Marianne Koster, Fanny Mazure, tot 4/1, di t/m vr van 13.30-17.30 uur, vr 19-21 uur en za van 12-17 uur. Museum Boerhave - Tentoonstelling over Antoni van Leeuwenhoek, tot 1/5, ma t/m za van 10-16 uur en zo van 13-16 Art-tea House Oude Rijn - Stille Mare 4, expositie symbolische poppen Renee van Lint. tot 15/12, di t/m za 10-19 uur, do van 10-21 uur zo van 11-18 uur, ma 12-18 uur. De Bange Duivel - Rijndijkstraat 4, ex positie van Lydia Luyten, wandkleden en aquarellen, Pol Jong, etsen en teke ningen, Arthur Puts, linosneden, tot 24 12, dag. 13-17 uur. Ars Studio - Pieterskerkgracht 9, the- •maexpositie landschappen, tot 15/12, ma t/m do. van 9-12 uur en 19-21.30 uur. za. en zo. 13-17 uur. Rijksmuseum voor Volkenkunde - ten toonstelling van Japanse prentkunst, tot 9/1, ma t/m za van 10-17 uur. zo en feestdagen van 13-17 uur. Galerie Van der Vlist - Botermarkt 3, "Kunst als geschenk", Willy Belinfante pastels en grafiek; Machteld Hooyen gouaches, Denkor tekeningen, nov en dec. di. t/m za. van 10-17 uur. Openbare Bibliotheek - Nieuwstraat 4, tentoonstelling "Jaarfeesten" gemaakt door de Rudolf Steinerschool, ma., woe., do. 10-20.30 uur, di.. vr 10-17.30 uur. za. 10-13 uur, tot 1/1 Wassenaar - Auberge de Kieviet, kant- borduursels van Ena Stok-van Es (EVE), tot 7/1, 9-12 en 15-19 uur (beh. Galerie Fenex - Botermarkt 26, foto's van Han Rotteveel, etsen van Twan Hendriks, tot 20/12. Lakenhal - Leidse Atliers III: Krijn Giezen, Fer Hakkaart en Frans de Wit. tot 2/1, Floris Verster en tijdgenoten, tot 12/12. Stadhuis - foto-impressie van het pop festival gehouden in het Van der Werff- park, van de groep Reflex '82, t/m 19/12, ma t/m vr van 9-17 uur. Galerie Denise Stephan - Tentoonstel ling Frans de Wit en Fer Hakkaart, t/m 2/1, vr. za. zo van 13.30 - 17.30 uur Leiderdorp - Gemeentehuis, expositie Hadewijch Ouwendijk, t/m 4/1,8-17 uur. do 19-21 uur. Wassenaar Art Gallery Gérard, ten toonstelling Hollandse en Franse ro mantici en impressionisten, t/m 11/12, 11-17 uur. zo 13-17 uur. 126-1601 Ziekenhuizen Bezoekuren St. Eusabeth-Ziekenhuis: hoofdverpleegkundige specia- Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur (Elisabeth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconesscnhuis - doorlopende be zoektijd van 16.00 uur tot 20.00 uur; met uitzondering van: - de kinder- en jongerenafdeling: dage lijks van 14 00 uur tot 19 00 uur d^ afdeling intensieve zorg: uitslui- Sportmcdisch Advies Centrum: Blessurespreekuur Elisabethzieken- huis Leiderdorp, 's maandags van 19.30- 20 30 uur Volwassenen: dagelijks van 14.00-14.45 en van 18 30-19.30 uur. Klasse afd dage lijks van 11.15-12.00 uur, van 14.00-14.45 uur en van 18 30-19 30 uur. Kraamafdebng: dagelijks van 11.15- 12.00 uur (alleen voor echtgenoot) en van 15.00-16.00 uur en van 18.30-19.30 Kinderafdeling: dagelijks van 15.00- 18.30 uur. Afdeling C.C.U. (hartbewaking) dage lijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00- 19 30 uur. Intensieve verpleging: dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur Academisch ziekenhuis Tel 269111 Voor alle patiënten (behalve kinderen zijn de bezoekuren als volgt Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18 30-19.30 Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.00-19.00 uur Praematurenafdeling dagelijks van 14.30-14 45 uur en van 18 30-18 45 uur Bezoek aan ernstige patiënten le kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinderkliniek Dagelijks 15.00-15.45 uur en 18.30-19.0C Bezoektijden kinderafdelingen Elke dag 14.15-15.00 uur en 18.30-19.00 uur. (Alleen voor ouders van kinderen kart er een afwijkende tijd afgesproken worden met de hoofdverpleegkundige) Alphen aan den Rijn Rijnoord: Bezoektijden 's middags 14.30-15.15 uur, 's avonds 18.30-19.30 uur. Extra be zoek voor de hartbewaking: s ochtends 11.00-11.30 uur. Extra bezoek voor va ders op de kraamafdeling 's avonds 19.30-20.30 uur. Kinderafdeling 's mid dags 14.30-15.30 uur. 's middags alleen voor ouders 14.30-18 30 uur Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vlieg verkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden gemeld bij het in formatiecentrum Geluidshinder Schip hol (tel 020-175000) 3»T HA, DAT IS C8£D BASSET' Neei-iooa' PBTO 'S »BEL KMAPP6B. Natuurlijkmet hun verrekijker hebben ze alles gezien. Ha, maar wij laten ons niet in de pan hakkenLaat ze maar komen' Hoe gaat gij dat lappenFlliberke 7 Zj zijn met zee y peren zyn nu in decern ber bijzonder fijn Neem er vier van. goed njp Lo» 150 g ruiker <>p in 4 dl kokend water rn voeg het up van ren n trocn loc Schil de pc tm m ir 7.- aM v. wijd het boorgat zo veel mogrlyk rn po. heer tueel met aUgronm Al» de peren erg njp zyn 1* het pocheren nauwelijks nodig, maar lijk niet het fijne pere ïtroopje "^;'^rBORN ((üiidcl l ieuius 10 december 1982 Honderd jaar geleden stond in de krant: Zes der meest geachte ingeze tenen i»an Schevemnqen. onder wie de beide predikanten, doen eeti beroep op Neerlands liefda digheid ten behoeve van de 32 weduwen en 97 weezen van vis- schers te Scheveningen, die bij de jongste zeerampen het leven verloren. Al ontvangen deze we duwen eenige wekelijksche on dersteuning uit een fonds, de dadelijke behoefte is groot, de oogenblikkelijke dringend. De zes heeren, die een comité tot in zameling van liefdegiften vormden, vertrouwen, dat ook ditmaal de zoo noodige hulp niet zal worden onthouden. Ook ds Moll te 's-Grai>enhage is be reid giften te ontvangen Een Armenisch blad deelt bij zonderheden mede omtrent een ontzettend bloedbad, dat in Oc tober 11 in de stad Bitlis, aan het meer Wan (Armenië), werd aangericht. Er brak op ver scheidene plaatsen tegelijk een brand uit, die achttien uren duurde en hel grootste gedeelte van de stad in asch legde Toen de betvoners, btjna uitfluitend Armenische kooplieden, beproe ven wilden om de vlammen te blusschen, werden zij door Kur- dische KoerdischeRed) ko gels een Turksche bajonetten aangevallen, en nu begon de slachting in de brandende stad, waarbij honderden Armeniërs gedood werden. Eenige inwo ners wilden naar Wan telegra- p heer en om hulp. maar men weigerde hunne telegrammen over te seinen. Het aantal doo- den en gewonden is nog niet met zekerheid bekend. Vijftig jaar geleden De bladen te Belgrado maken melding ran een smokkelaars drama, waarbij elf personen om het leven zijn gekomen. Ne gen smokkelaars, die door de douane werden achtervolgd, dwongen een veerman en zijn zoon hen over de Ncretwo-Na renta te zetten. Doordat de br*>t overbelast toas. liep deze vol. met het gevolg dat alle inritten den verdronken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 23