Scheepsbouw redt het niet D Philips met Siemens op weg naar hogere kennis Beufs Amsterdam Kort zakelijk -C Prijsstijging bus en tram onverteerbaar" Verzekeraars: opzet bij één op de vijf branden Inhaalmanoeuvre op Japan mislukt marktberichten Nieuwe top bij Frisol 540 00 VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 Economie Supermarkten De supermarkten verwachten gro te problemen rond de invoering van de vermelding "minimale houdbaarheid" op verpakte le vensmiddelen. Deze verplichting vloeit voort uit het zogenaamde Algemeen Aanduidingen Be sluit, dat per 23 december van kracht wordt. Men verwacht nu inkrimping van het assortiment en misschien op den duur zelfs daling van het huidige winkelbe stand. De winkelier als laatste schakel is de dupe als de uiterste houdbaar heidsdatum al bijna is verstre ken terwijl het produkt nog nau welijks in de winkel is gearri veerd, zo meldt het vakblad "Le vensmiddelenmarkt". Verwacht wordt dat dit vooral in de kleine re winkels knelpunten zal ver oorzaken. Men sluit niet uit dat de nieuwe maatregel ook gevol gen zal hebben voor de consu mentenprijs. Staalboetes De EG-commissie in Brussel heeft 3 Westduitse staalbedrijven, 5 Italiaanse en 1 Belgische onder neming boetes opgelegd, omdat zij meer staal geproduceerd heb ben dan was toegestaan. De grootste boete is voor het Duitse Staalbedrijf 'Klockner-Werke ag'. Dat moet ruim 54 miljoen gulden betalen. Sinds in oktober 1980 voor de Europese staalin dustrie de 'duidelijke crisistoe stand' werd uitgeroepen, stelt de EG-commissie per kwartaal vast hoeveel staal elke onderneming in de EG mag produceren. Voor elke ton staal, die meer wordt vervaardigd, wordt een boete op gelegd van 195 gulden, die bin nen de twee maanden moet wor den betaald. Aluminium Delfzijl De ondernemingsraad van Alumi nium Delfzijl (Aldel) vreest voor sluiting van het bedrijf, nu het ministerie van economische za ken wil gaan onderhandelen over het gascontract dat het gas bedrijf heeft met als doel om de prijs die Aldel voor het gas moet betalen, te verhogen. De or van Aldel vreest, dat dat tot gevolg zou kunnen hebben dat het be drijf over enige jaren zijn poor ten moet sluiten met als gevolg dat de 700 werknemers op straat komen te staan. Bovendien zijn er 1300 arbeidsplaatsen bij toele verende bedrijven in het geding. Mobil Mobil Oil b.v. zal op 3 januari het gehele aandelenkapitaal van H. van der Heijden Service Stations AMSTERDAM (GPD) - Verhoging van de prijs van bus- en tram kaartjes per 1 april 1983 zal de overheidskosten nauwelijks ver minderen, maar zeer veel stads bewoners ernstig treffen. Dat stelt Amsterdam in de nota 'De tarieven van het openbaar ver voer', die deze week aan de mi nister van verkeer en waterstaat is toegezonden. Volgens de gemeente Amsterdam is het openbaar vervoer sinds 1975 91 procent duurder gewor den, terwijl de autorijkosten vol gens gegevens van de ANWB slechts 15 procent stegen. De ge middelde kosten van het levens onderhoud zijn in de afgelopen zeven jaar met 52 procent geste gen. Amsterdam stelt voor om de tarieven voor openbaar vervoer te koppelen aan de kosten van het levensonderhoud. Ook vindt Amsterdam dat de concurrentie positie van het openbaar vervoer ten opzichte van de auto moet worden versterkt. Amsterdam: 99 De minister voor verkeer en water staat heeft aangekondigd dat hij op 1 apnl volgend jaar de tane ven van bus, trein en tram met gemiddeld 13 procent wil verho gen. Bovendien wil hij in de gro te steden in volgende jaren forse prijsstijgingen blijven doorvoe ren. Abonnementen worden in verhouding met strippenkaarten meer verhoogd. Dat noemt Am sterdam onrechtvaardig voor stadsbewoners, die van dit ver voer afhankelijk zijn. Het aantal abonnementhouders in Amsterdam is de laatste twee jaar al gedaald van 54 naar 39 procent en tariefsverhoging zal de abonnementen nog minder aantrekkelijk maken. Bovendien zullen meer mensen proberen om zwart mee te rijden, meente de gemeente. Treinkaartjes worden minder in prijs verhoogd dan die van bus en tram omdat, volgens de minis ter, de tekorten bij de Spoorwe gen minder groot zouden zijn. Amsterdam noemt dit een verte kenend beeld doordat de ge meentelijke vervoerbedrijven kosten dragen die in het geval van de Spoorwegen door het rijk worden overgenomen. Amsterdam doet dne voorstellen om het gat in de rijksbegroting te dichten: een geringe stijging van de telefoontarieven met bijvoor beeld 1 cent per impuls levert 140 mihoen gulden per jaar, een verhoging van de benzine-ac- cijns met 1 cent per liter levert het rijk ongeveer 45 miljoen gu- len op. Als derde mogelijkheid stelt Amsterdam voor om de be lastingvrijstelling voor reiskos tenvergoedingen te herzien. Wanneer reiskostenvergoedingen onbelast blijven tot een bedrag dat vergelijkbaar is met een spoorkaartje 2e klas (plus de mi nimum vaste aftrek voor lokaal vervoer) ontstaat een evenwich tiger behandeling tussen trein reizigers 2e klas en autoreizigers- treingebruikers le klas. Met an dere woorden: werknemers die liever autocomfort willen heb ben met zijn negatieve maat schappelijke effecten en trein- comfort le klas moeten dat maar uit eigen zak bijpassen. BUNNIK (ANP) - Hoewel er geen harde cijfers voorhanden zijn, is er ook in Nederland sprake van een forse stijging van het aantal fraudu leuze brandstichtingen. Uit schattingen komt naar voren, dat vorig jaar niet minder dan ca. 20 pet van het totale aantal branden zou zijn aangestoken tegen ongeveer 8 pet in 1977. Dit zei de heer A L. van Koert, voorzitter van de Contactcom missie Brand van de Vereniging van Brandassuradeuren De directe brandschade in Neder land was volgens schattingen van het CBS (gebaseerd op gege vens van de brandweer) in 1981 682 min. Dat zou betekenen, dat 140 min schade ontstaan zou zijn door al dan niet opzettelijke brandstichting. De brandschade in de eerste helft van dit jaar wordt geschat op 398 min. KRIMPEN AAN DEN IJSSEL (ANP) Het overdekt bou wen van schepen zal niet leiden tot een concurrerende positie ten opzichte van Japan, ondanks een kostenbe sparing van twintig procent. Dat deelde gisteren het bestuur van de scheepswerf Van der Giessen-de Noord in Krimpen aan den IJssel mee bij de inge bruikname van Europa's groot ste overdekte scheepshelling. Daarmee is het mogelijk om bij vorst door te werken en een goedkoper en kwalitatief beter produkt af te leveren. De moder nisering, in het kader van een overlevingsplan, heeft 135 mil joen gulden gekost. Daarvan heeft het rijk 30 procent voor zijn rekening genomen. Anderhalf jaar geleden zou de nieuwe kostprijs concurrerend zijn geweest met Japan, maar in tussen is een nieuwe druk op de prijzen ontstaan. Ook het verkrij gen van nieuwe orders stuit op problemen. Minister van Aar- denne, die gisteren de kielleg ging verrichte van de laatste van een srie van drie containersche pen voor Neddlloyd, zei dat de vraag naar nieuwe schepen in de jaren tot 1990 lager zal zijn dan twee jaar geleden nog was bere kend. Hij baseerde zich op nieu we cijfers betreffende de wereld- scheepsbouw. Voorts zei hij dat van een herstel van de nieuw- bouwmarkt niet voor 1986 te ver wachten is. Voorzitter P.J. Van der Giessen van de raad van bestuur bij de Krimpense werf zei te verwach ten dat het bedrijf dit jaar met een kleine winst zal afsluiten. Tot eind 1983 is de werf van vol doende werk voorzien, maar nieuwe opdrachten ontbreken nog. Gezien de moeilijke markt zei Van der Giessen het op- nwaarschijnlijk te achten dat kostendekkende opdrachten zul len worden verkregen, zodat steun van de overheid voorlopig geboden blijft. Hij zei wel opti mistisch te zijn over de kansen van het bedrijf in de toekomst. Van der Heijden exploiteert zeven benzinestations in Den Haag, Rijswijk en Wassenaar, waaraan in 1984 een nieuw station in Den Haag zal worden toegevoegd, al dus Mobil. Braniff naar PSA De Amerikaanse regionale lucht vaartmaatschappij Pacific Southwest Airlines (PSA) heeft een principe-overeenkomst ge sloten voor de overneming van een deel van de activiteiten van de in mei failliet gegane maat schappij Braniff International. PSA zal een aantal vliegtuigen van Braniff huren en wil daar mee vanuit de steden Dallas en Fort Worth in de staat Texas bin nenlandse vluchten uitvoeren. PSA, die nu nog uitsluitend vliegt in het westen van de Verenigde Staten, zal in het gebied rond Dallas en Fort Worth 1500 men sen in dienst nemen. Daarbij zul len vroegere werknemers van Braniff de voorkeur krijgen. Bra niff had in totaal 8000 mensen in dienst. LEIDEN - Leidse groenteveiling, vrij dag. Aardappelen 22-23, andijvie 1,72-1,84, boerenkool 68-88, prei 60-76, stoofsla 60-83, spruiten A 52-58, spruiten B 76-89, spruiten C 37, spruiten D 35-59, champions 2,70, uien 13-61, winterpeen 19-31, witlof 1,60-2,30, knolselderij 51-54, sla 23-66, peterselie 44-61, sel derij 34-61. ABN trekt bod op FHH in AMSTERDAM (ANP) - De Algemene Bank Nederland heeft het bod op de aandelen van de Friesch-Hollandsche Hypotheekbank ingetrokken, omdat niet is voldaan aan het minimale aanmeldingspercentage. Slechts 47 pet van het aandelenkapitaal werd aangemeld, aldus de ABN. Hiermee zijn twee pogingen van de ABN om de in Leeuwarden gevestig de hypotheekbank over te nemen gestrand. Op 5 oktober kondigde de bank aan per aandeel van 1000 FHH 5400 te willen betalen. Eén dag voor sluiting van de aanmeldingstermijn - eind vorige maand - ver hoogde zij dit bod tot 6000. De resultaten van de FHH zullen naar verwachting in de tweede helft van dit jaar aanmerkelijk slechter zijn dan in het eerste halfjaar totn nog 240.000 werd verdiend. De nieuwe Frisol-top met v.l.n.r. de heren Voogdgeert, Van Mierlo en Van der Maarel. Van Mierlo is teven parttime directeur bij orgelbedrijf Eminent in Bodegraven, waar hij eveneens de organisatie heeft gewijzigd DORDRECHT (ANP) - Het kolen- en oliebedrijf Frisol Exploitatie maatschappij Nederland bv in Dordrecht krijgt een nieuwe or ganisatiestructuur. Deze moet het onmogelijk maken dat de malversaties, waarvan de voor malige procuratiehouder U wordt verdacht, in de toekomst nog kunnen voorkomen. Dit heeft de nieuwe financieel-eco- nomische directeur drs. H.J. van Mierlo. gisteren gezegd bij de presentatie van de nieuwe Frisol- topstructuur. Deze bestaat naast Van Mierlo uit R. Voogdgeert. adjunct-directeur bij Frisol, en de huidige direc teur oliezaken, J. van der Maarel, die in deze functie blijft. De sporttak van Frisol wordt geheel afgestoten. De daarbij aangestel de ongeveer 15 personen zullen afvloeien. Ook verdwijnt de functie van pre sident-directeur, die <5e door de politie aangehouden De V. be kleedde. De V, tevens enig aan deelhouder. heeft zich met deze nieuwe topstructuur volgens de directieleden al begin december akkoord verklaard Inbraken De laatste jaren heeft er ook een enorme stijging plaats gevonden in het aantal inbraken in wonin gen en auto's. "Het inbraakrisico heeft gigantische vormen aange nomen. Daar zit uiteraard ook een deel gefingeerde inbraken bij. De resultaten m de sector in boedelverzekering zijn dan ook desastreus", aldus de heer Van Koert. Het gemiddeld schadebe drag is vorig jaar met 13 pet toe genomen, terwijl er 26 pet meer schadeclaims zyn ingediend. In het begin van het volgend jaar zal er in deze sector dan ook een premieverhoging worden door gevoerd van gemiddeld 9 pet Niet verhoogd worden de pre mies in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, waar het aantal schadeclaims veel geringer is. De brandverzekeraars zullen voor al door het nemen van preventie ve maatregelen proben n het aantal frauduleuze brandstich tingen te verminderen. Zo gaan ze scherpere voorwaarden stel len om fraude te ontmoedigen. Als voorbeeld hiervan noemde de voorzitter van de Vereniging van Brandassuradeuren, de heer F W Lodder, het niet uitkeren van de herbouwwaarde van een verwoest pand als er niet her bouwd wordt. In dat geval zou de, meestal aanzienlijk lagere, marktwaarde uitgekeerd kunnen worden. 'NOM levert te weinig op' ASSEN (ANP) - De resultaten van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) over de ja ren 1974 tot en met 1981 door het deelnemen in noodlijdende be dreven heeft niet opgewogen te gen de publieke middelen die er aan werden besteed. Er werd slechts een zeer beperkte bijdra ge geleverd aan de structurele versterking van de werkgelegen heid in het noorden. Dat is de conclusie uit de gisteren door de provincie Drenthe ge presenteerde discussienota over het principebesluit in 1980 van de minister van economische za ken de betrokkenheid van de drie noordelijke provincies in de NOM te vergroten door ze te la ten participeren in het risicodra gend kapitaal van de NOM Ondanks deze conclusie heeft de provincie Drenthe grote waarde ring voor het werk. aldus gede puteerde C. van Dijk Drenthe staat positief tegenover deelneming in de NOM. maar wil medeweten en medezeggen schap, aldus Van Dijk. Franse overname Gründig onzeker EINDHOVEN (GPD/ANP) - Phi lips en Siemens (West-Duitsland) hebben een overeenkomst geslo ten voor samenwerking op het terrein van lange-termijnonder- zoek en ontwikkeling. Het ge meenschappelijke onderzoek is gericht op het verkrijgen van geavanceerde basiskennis, niet op de ontwikkeling van produk- ten voor de korte termijn. De overeenkomst betreft bestude ring van de nieuwe halfgeleider materialen en -structuren, funda mentele aspecten van de micro- elektronica. onderdelen van de zogenaamde submicrontechno- logie (superchips), ontwerpen met behulp van de computer en elektronische spraakherken ning. De onderwerpen zijn zo ge kozen dat ze passen bij de natio nale onderzoeksprioriteiten en bij EG-initiatieven. Siemens heeft op het ogenblik 30.000 medewerkers in de onder- zoeks- en ontwikkelingslabora toria in dienst met een budget van ruim f3,5 miljard. Philips heeft in zijn betreffende labora toria totaal ruim 24.000 mensen werken met een budget van on geveer f3 miljard. Het Westduitse elektronische con cern Gründig is in bespreking met drie Europese ondernemin gen om een alternatief te vinden voor de overneming door de Franse Thomson-Brandt. Een woordvoerder van Gründig ver klaarde gisteren dat er wordt on derhandeld met Siemens, Bosch en Philips. De laatstgenoemde onderneming heeft al 24,5 pro cent van Gründig in handen. Van vakbondszijde is West-Duits land is er bij Gründig op aange drongen op zoek te gaan naar een andere partij dan Thomson- Brandt. Het Franse bedrijf, dat in de Bondsrepubliek apparatuur onder de merknamen Saba, Nordmende en Dual aan de man brengt, ligt slechts bij de bon den. De ontslagen die bij Thom son zijn gevallen en de sluiting van een fabriek kort na de over neming ervan hebben bij de bon den geen goed woord kunnen vinden. Hypotheekrente per 9 dec. 1982 rentepercentages Naam bank: afsluit- provisie in met Gem. garantie zonder Gem. garantie gedurende opgave bank werkelijk opg bank werkelijk Annuïteiten hypotheken ABN 1 jaar 3 jaar 5 jaar 1.5 1.5 1.5 8.0 8.5 9.0 8.41 8.95 9.49 8.2 8.7 92 8.63 9.17 9.71 AMRO Bouwfonds Ned. Gem. Leidsche Spaarbank Nationale Nederlanden ro en Rijkspostspaarbank Rabobank Leiden Westland Utrecht standaard 2 jaar 5 jaar Rente Rust 5 jaar 10 jaar 5 jaar var. 2 jaar 5/15 jaar 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 2 2 8.0 8.3 9.0 9.2 8.9 8.8 8.6 8.9 9.0 9.2 8.47 8.64 9.38 9.88 9.39 9.49 9.07 9.39 9,82 10.05 8.2 8.5 9.2 9.4 8.9 9.0 8.6 8.9 9.2 9.4 8,69 8.85 9.59 10,10 9,39 9.60 9,07 9.39 W.5 10.27 Leven hypotheken Centraal Beheer Ennia Levensverz. aangesl. bij N.V.L. Nationale Nederlanden 5/10 jaar 5/10 jaar 5/10 jaar 5/10 jaar 5/10 jaar 8.7 8.7 8.7 8,6 8,99 8.99 8.99 9,01 8.7 8.7 8.7 8.7 8.6 8.99 8,99 8,99 8.99 9,01 Copyright 'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort. 143,80 142.00 32.50 32,90 27,20 27,20 95.30 95.50 VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 ACTIEVE AANDELEN Dortsche Petr. Pirf. Elsevier NDL' Helnekeo Hold Nedlloyd Groep 30».50 299,00 136.00 135,00 63,20 63.00 23.80 24.20 BINNENLANDSE AANDELEN 4720,00 4900.00 1030!00 l®®000 255.00 250-00 Tf TeillelTw Tllb. Hyp Bk VUG Gem Be* Technologie F 157.00 223,00 222,00 103.50 100.00 95 50 103,<-i0 112.20 112.00 34 50 33.50 164.70 164,00a 25.00 26 20 80.00 83.50 Ned. Scheepvhyp. 51.00 4 9.00 Ass. St.RDai Aut Ind.Rt. BAM 735.00e 735.00b 69,00 68.00 .31,00 30.20 62.50 60.50 718.00 711.00 BELEGGINGS INSTITUTEN ABN aand. fond» 120.90 120 90 20,20 126.00 185.00 1 83,50 137.00 136.00 163 50 163,00 606 00 608.0 GOUD EN ZILVER Goud onbew 37600 - 36600 Zilver onbew 865 - 935 BUITENLANDS GELD 1U1 lire (10 000) Portu*r»ee»c (100) Can dollar Franac franc 1100) Zwiti franc (100) Ooit ihillingMOO) Spaan ar pctrla (100) .nekar drachme (100) Beursovefzicht AMSTERDAM (ANP) mm sterdamse effectenbeurs Kaf op Li.it t> .ui <i>. wk een ongeïnspireerd beeld tc zien. De koersen moesten over het ai- PMB flink omlaag Wall Street was hierin al voorgegaan en trok Amsterdam mee naar beneden Verder waren er hier en daar wat winstnemingen, die de koersen drukten Over het algemeen was dc handel matig van omvang en werd op de beurs gesproken van een typische vrgdagmarkt Bij de internationals was Konink lljkc Olie de witte raaf met een koersstijging van 3,20 op 91 Op de beurs werd dit in verband gebracht met stggendc pry zen voor olic-termgncontracten in de VS. De overige internationals lieten het behoorlijk afweten. Zo raakte KLM niet minder dan 7.50 kwijt op ƒ128. Unilever zakte 2.50 op ƒ191 en Philips 0.60 op 27.50 De banken zaten eveneens in het slop ABN ging 4 achteruit op 299 en NMB 1.50 op 129.50

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 21