LEIDSCH DAGBLAD Enorme groei wanbetalers tssff Kritische reacties op koopkrachtplan 1983 "VS verplaatsen oorlogshoofdkwartier" Sharon getipt over bloedbad: "t Geeft niet" Bouterse betuigt z'n spijt Voor miljard schuld aan energiebedrijven vl# Haal ayjgStS» HEDEN INSCHRIJVEN! VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 36957 Directeur: G. Koopman Hoofdredacteur: A A. M. Schuurmans Adj.-hoofdredacteur: R. D. Paauw HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Voor tel nrs z* cototon Ambassade van Suriname leeg DEN HAAG (ANP)- De Surinaam se legerleider Desi Bouterse heeft gisteravond via de televisie aan het volk zijn "spijt betuigd dat er mensen zijn gesneuveld". Bouterse repte in de korte tv-uit- zending niet van namen en noemde evenmin aantallen van slachtoffers Dit is vernomen uit welingelichte bron in Cayenne de hoofdstad van Suriname's buurland Frans- Guyana. Volgens dezelfde bron wordt er op het ogenblik op uit gebreide schaal gestaakt. In Pa ramaribo verscheen vanochtend uitsluitend het onafhankelijke dagblad De Ware Tijd. Daarin was slechts de integrale tekst van Bouterse afgedrukt en ad vertenties. Vermoedelijk bij ge brek aan meer informatie nu het land vrijwel volledig van de bui tenwereld is afgesloten. De verblijfplaats van de Surinaam se ambassadeur in ons land, de heer Herrenberg, is onbekend. Het gebouw van de ambassade aan de Alexander Gogelweg in Den Haag is sinds vanochtend geheel verlaten. De telefoon wordt niet meer opgenomen en de post blijft onaangeroerd. Dat zelfde geldt voor het Surinaamse consulaat in Amsterdam. De po litie bevestigde vanmiddag dat het gebouw tot nader order is ge sloten. "Als Suriname op deze manier af glijdt naar een militaire dicta tuur, waarin de mensenrechten worden vertrapt en de macht uit de loop van geweren komt, zul len we ons ernstig moeten bezin nen op de vraag of de ontwikke lingshulp moet worden opge schort dan wel beëindigd". PvdA-woordvoerder Ed van Thijn reageerde met deze woor den op berichten van executies in Suriname, waarvan onder an deren de leider van de Moeder- bond, Cyriel Daal en de journa list Slagveer het slachtoffer zou den zijn geworden. (zie ook pagina 9) Amerikanen ontkennen onthulling in Britse krant: LONDEN (GPD/Reuter) - "De Ver enigde Staten willen hun Euro pese oorlogs hoofdkwartier in het Westduitse Stuttgart ver plaatsen naar Engeland uit angst dat de NAVO een Russische in vasie niet in West-Duitsland zal kunnen stoppen". Dat meldde vanochtend de betrouwbare Britse krant The Guardian. Een woordvoerder van de Ameri kaanse strijdkrachten ontkende vanochtend nadrukkelijk dat die plannen er zijn. Ook het West duitse ministerie van defensie noemde het bericht onjuist. Het Britse ministerie van defensie wilde vanochtend geen commen taar geven. "Het is een zaak van de Amerikanen", aldus een woordvoerder. De overplaatsing zou binnen vier jaar gebeuren, aldus een geheim raDDort van de Amerikaanse mi nister van defensie Caspar Wein berger over de Amerikaanse de fensie-strategie voor de komen de vijf jaar, dat in handen is ge komen van de Amerikaanse cor respondent van The Guardian. Het rapport gaat van de centrale gedachte uit, dat een eventuele confrontatie met de Sowjet-Unie zich in de eerste plaats in West- Europa zal afspelen. Nog niet zo lang geleden liet de Amerikaanse president Reagan zich ontvallen dat hij dacht dat een nucleaire oorlog tot Europa beperkt zou kunnen blijven. Het verplaatsen van de comman do-centrale naar het veiliger geachte Groot-Brittannië past in die gedachte. Het bewijst tegelij kertijd dat de Amerikanen ervan overtuigd zijn dat de kracht van een gecombineerde conventio nele en nucleaire Sowjet-aanval zodanig groot is, dat die niet in West-Duitsland tot staan kan worden gebracht. De Amerikaanse commandant van het Europese hoofdkwartier gaat over het Amerikaanse leger hoofdkwartier in Heidelberg, het Amerikaanse luchtmacht-hoofd kwartier in Ramstein, en alle Amerikaanse marine-eenheden. Dat betekent, dat het hoofdkwar tier van doorslaggevende beteke nis voor de NAVO-strijdkrach ten als geheel in geval van oor log. 24 PAGINA'S ARNHEM (GPD/ANP) - De gas- en elektriciteitsbedrijven hebben samen voor meer dan een miljard gulden aan rekeningen openstaan. Alleen al in de grote steden staan kleinverbruikers en bedrijven voor ongeveer 100 miljoen in het krijt. Overdracht losgeld ontvoering mislukt BEIROET - Het Libanese leger heeft sinds de evacuatie van Palestijnen de controle in en rondom Beiroet sterk uitgebreid. Op de foto controleren militairen een man die met paard en wagen door Beiroet rijdt. Wao-premie splijtzwam in de SER DEN HAAG (GPD/ANP) - Werkge vers en werknemers in de So ciaal-Economische Raad zijn het volstrekt oneens over de betaling van de wao-premie (arbeidsonge schiktheid) per 1 januari 1983. De werkgevers willen de door het kabinet voorgestelde verdeling: 3,65 procent voor de werkgevers en 17,25 procent voor de werkne mers. De vakbeweging houdt vast aan een in 1967 gemaakte af spraak en komt op 8,5 procent voor de werkgever en 12,4 pro cent voor de werknemer. Met het vaststellen van de wao-pre mie op 20,9 procent en een pre- mievrije voet van 94 gulden per dag gaat staatssecretaris De Graaf van sociale zaken en werk gelegenheid overigens voorbij aan het Arbeidsongeschiktheids fonds. dat de wao-gelden beheert en een premie voorstelde van 18,3 procent bij een premievrije voet van 88 gulden per dag. Het fonds wilde geen rekening hou den met de kabinetsplannen. DEN HAAG (GPD/ANP) - De orga nisaties van werkgevers en werk nemers hebben gisteren kritisch gereageerd op de brief van het kabinet over de koopkrachtont wikkeling voor 1983. Centraal daarin staat een verbetering van de onderlinge inkomensverhou dingen ten opzichte van de oude voorstellen. De minimuminko mens leveren nu geen 4,5 maar 3,5 procent in en de hoogste in komens, die aanvankelijk geen offer hoefden te brengen, 0,5 pro cent. De fracties van de regeringspartij en CDA en WD in de Tweede Kamer reageerden positief op de nieuwe voorstellen, maar de PvdA blijft het onaanvaardbaar vinden dat de laagste inkomens meer inleveren dan de hoogste. CDA-woordvoerder Stef Weijers constateerde gisteren „met vol doening" dat het kabinet pogin gen heeft gedaan om tot een ge wijzigd inkomensbeeld te ko men. „De eerste verantwoorde lijkheid om het nu verder te ver anderen ligt bij werkgevers en werknemers. Lukt dat niet, dan is dat ook hun verantwoordelijk heid". De WD'er Rudolf de Kor te zei dat zijn partij „grote moei te" heeft met de belastingver zwaring voor tweeverdieners. De WD zal zich echter volgende week vrijwel zeker bij de kabi netsvoorstellen neerleggen. Vrouw ontvoerd na weigering van huwelijk UTRECHT (ANP) - De 21-jari ge Turkse Gulver Boskurt uit Utrecht is gisteren in Utrecht ontvoerd omdat zij niet wilde trouwen met een haar opge drongen man. De politie heeft geen idee waar het meisje is ondergebracht. De ontvoerder is een 19-jarige man uit Oss, die samen met zijn familie het meisje als zijn toekomstige echtgenote voor ogen had. Volgens de Utrechtse politie stuitte dit echter op verzet van de fami lie van het meisje. Het meisje ging gisteren naar haar werk en werd bij de bus halte door vier mannen in een auto getrokken, 's Mid dags belde het meisje naar huis met de mededeling dat ze was ontvoerd en niet wist waar ze was heengebracht. De loondeskundige van de FNV, Frans Drabbe, zei dat er nu in derdaad een evenwichtiger inko mensverdeling ligt, maar be treurde dat de middengroepen zo zwaar worden gepakt. CNV- voorzitter Harm van der Meulen zei dat met het CNV wel te pra ten valt over het vrijwillig beper- /-i i ken van het vakantiegeld. „Maar LrOCll VOCtDcll 111 dat is een zaak die in het cao- overleg thuishoort". De werkgevers, verenigd in het VNO en het NCW hadden giste ren kritiek op de verhoging van het minimumloon, die zal leiden tot slechtere bedrijfsresultaten en meer werklozen. Het VNO sprak van een "anti-banenplan". (Zie verder pagina 7) afdeling Leiden LEIDEN Er zal morgen in en rondom Leiden niet worden ge voetbald. Vanwege de slechte toestand van de velden heeft de Afdeling Leiden van de KNVB het programma in zijn geheel afgelast. De volgens hem explosieve groei van wanbetalende elektriciteits verbruikers wordt vooral gecon stateerd in gebieden waar gas en elektra samen in rekening wor den gebracht. „Mensen betalen hun elektriciteit over het alge meen makkelijker dan hun gas- rekening", aldus Van Wijk Tot nu toe valt het aantal afsluitin gen van de elektriciteit niettemin mee. Per jaar gaat bij ongeveer 4500 van de 4,3 miljoen aangeslo tenen het licht uit wegens wan betaling. Van Wijk constateerde wel dat me dewerkers van de nutsbedrijven in toenemende mate worden ge confronteerd met vele vormen van agressief gedrag en lijfelijk geweld. De kantoren worden steeds meer beveiligd met kogel vrij glas. De VEEN heeft becijferd dat ons land een schade lijdt van 70 80 miljoen gulden als de stroom ge durende één uur zou uitvallen. De schade zal bestaan uit ver stoorde produktieprocessen, niet-gebruikte machines, perso neel dat zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren en stagnerend verkeer en vervoer. In Nederland is volgens Van Wijk nog maar weinig onderzoek ge daan naar de maatschappelijke en economische gevolgen van Schepen door storm in nood VLISSINGEN (ANP) - In het vliegende stormweer van afgelo pen nacht zijn het Russische vrachtschip Alexandrox (6.000 ton) en de Panamese bulkcarrier Cara (11.940 ton) met elkaar in aanvaring gekomen. Het Russi sche schip liep daarbij aan de voorsteven een gat op van 20 bij 10 meter en werd vanochtend naar een werf gesleept. De Cara moest met een volledig inge drukte voorsteven op de rede van Vlissingen voor anker gaan. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De Liberiaanse bulkcarrier Union Beauty (16.731 ton) liep vanoch tend vast op het strand van Vlis singen, maar kwam later weer vlot. Op de rede van Vlissingen lagen vanochtend zo'n dertig tot veertig schepen voor anker. De loodsdiensten waren in verband met de harde wind gestaakt. Voor het komende weekeinde wordt opnieuw stormweer ver wacht. grote stroomstoringen. Dat die gevolgen enorm kunnen zijn, be wijst volgens Van Wijk de stroomstoring in New York in 1977, die een totale ontwrichting van de stad tot gevolg had, met als gevolg rellen, plunderingen en allerlei andere misdadige acti viteiten. Over de prijs van de elektriciteit zei Van Wijk, dat die nog steeds voor een groot deel door de prijs van de brandstof wordt bepaald. Daarom pleit hij voor meer in vesteringen, die het mogelijk moeten maken om op goedkope re brandstof om te schakelen. Gezien de prijsopbouw van een kiloWatt-uur een investering die zichzelf altijd terugverdient. Herman van Veens VS-show gekraakt PAGINA 5 Bezoek van Shultz verplicht nummer PAGINA 9 Philips en Siemens bundelen onderzoek BEIROET (GPD) - Dc Israëlische minister van defensie Sharon is er door de commandant van de christelijke falangisten Fadi Frem op gewezen dat het inscha kelen van de falangisten in de Palestijnse vluchtelingenkam pen tot een bloedbad kon leiden, aldus welingelichte Libanese bronnen. In dit gesprek, dat in Libanon plaatshad, zou Sharon hebben gezegd: „Dat geeft niet". Een gedetailleerd gesprek over de rol van de falangisten in de Pale stijnse vluchtelingenkampen bij Beiroet heeft plaatsgevonden op de morgen dat de falangisten de kampen binnentrokken, donder dag 16 september. Op dat mo ment bracht Sharon een condo- léancebezoek aan de familie van de zojuist vermoorde Libanese president Gemayel in hun woon plaats Biqfaia. Bij die gelegen heid zou Sharon de gewraakte opmerking hebben gemaakt. Het plan om de kampen binnen te gaan was niet nieuw. Sharon had al eerder met de gekozen en later vermoorde president Beshir Ge mayel een plan .uitgewerkt tot een gezamenlijke actie van het Israëlische leger en de falangis ten in West-Beiroet tegen de Pa lestijnse kampen zodra Beshir Gemayel tot president gekozen zou zijn. Dat plan was in strijd met het ak koord dat de Amerikaanse be middelaar Habib had gesloten over de aftocht van de Palestij- Iets kouder Wisselend bewolkt met enkele regen- of hagelbuien. Temperatuur in de mid dag geleidelijk dalend tot omstreeks 5 graden. Wind draaiend van west noord, in het binnenland krachtig, rond kracht 6, aan zee en op het IJssel- meer geruime tijd stormachtig met windkracht 8. 11 DECEMBER 1982 Zon op 8.38 uur, onder 16.29 uur. Maan op 4.02, onder 14.53 uur. Hoogwater in Katwijk om 0.05 en 12.31 uur, laagwater om 8.23 en 20.56 uur. hor****1*' tussen DANS-CENTRUM ÊvmmrtÉLÉjf] akDyouLlijn. Hooglandse Kerkgracht 48 Leiden. Tel. 071-12 35 83 b.g.g. 120917 KENNISMAKING GEZOCHT met vriend, asp eigenaar om de kerstdagen gezel lig samen door te brengen. Ik wacht bij: GARDEN CENTRE BLOEMENDAAL B.V. Hoogmadeseweg 43 Leiderdorp. Alphen a/d Rijnyi Hartgvan de Randstad gaal nu ook 7artistiek sneller kloppen. DACA De ACAdemie voor schilderkunst nu ook in West Nederland. Van zaterdag 11 t/m maandag 13 december Open Huis voor geïnteresseerden. Op pagina 18kunt u cr uitgebreid over lezen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 1