c Opheffing dreigt voor boerderij "Valkendam Weer klachten over hinder van Katwijks vatenreinigingsbedrijf Alcohol oorzaak familiedrama Alphen wil WSW-project geen geld toekennen Nieuwkoopse onderscheiden voor redden 3-jarig meisje 'Rijnsburg moet schade betalen' VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 Streek Jiska Kooyman met haar NIEUWKOOP - De Nieuwkoop- se mevrouw J.E. Van Lamme ren-Aartman ontving gisteren uit handen van burgemeester Seinstra een onderscheiding van het Carnegie-heldenfonds voor de moedige reddingsactie in maart vorig jaar, toen ze de driejarige Jiska Kooyman van een wisse verdrinkingsdood redde. Toen de Nieuwkoopse 's mor gens vroeg met haar fiets de kruising Achttienkavelse weg/ Aarlanderveense weg naderde, was ze getuige van een ongeval waarbij een auto met daarin mevrouw Kooyman en haar dochtertje Jiska te water raak te. Het zwaar gehavende voer tuig zonk vrijwel onmiddellijk. Uit de roep van de bestuurster, die zelf ernstig rugletsel had opgelopen, maakte mevrouw Van Lammeren op dat zich op de achterbank nog het kleine meisje bevond. Zonder zich te bedenken dook ze in het ijs koude water en redde de peu ter van de verdrinkingsdood. Voor die moedige daad werd ze voorgedragen bij het Carnegie- heldenfonds, dat de aanvraag honoreerde. Het was burge meester Seinstra van Nieuw koop die gisteren mevrouw Van Lammeren in het bijzijn van haar gezin en het gezin Kooyman de onderscheiding uitreikte. ALPHEN AAN DEN RIJN - Boerderij "Valkendam" aan de Kortsteekterweg wordt ernstig in haar voortbestaan bedreigd. De gemeente Alphen wil de bedrijfskosten van de boerderij niet voor eigen rekening nemen. De ge meente meent namelijk dat die kosten later niet door het ministerie van Sociale Zaken zullen wor den vergoed. Het bestuur van de Stichting Boerderij Alphen stelt dat het minis terie die kosten wel wil vergoeden. Op die boerderij wonen zes geeste lijk gehandicapte boerenzoons uit de omgeving. Ze worden op "Valkendam" verzorgd door vijf begeleiders en doen er agrarisch werk, zoals het verzorgen van de veestapel en de moestuin. De be drijfskosten, waaronder het loon van de bedrijfsleider, bedragen volgens het bestuur jaarlijks on geveer 90.000 gulden. Een deel daarvan (voor volgend jaar door het bestuur geschat op 55.000 gulden) komt terug uit de ver koop van landbouwprodukten en de WSW-uitkering. Het reste rende bedrag is tot nu toe uit di verse ontwikkelingsfondsen be taald. Met ingang van het vol gend jaar vervallen die en zou de gemeente die financiering over moeten nemen. De gemeente is alleen bereid om dat te doen, als dat geld later van Sociale Zaken wordt teruggekre gen. Dat is de regeling die ge woonlijk bestaat voor WSW-pro- jecten. Het ministerie wil die re geling echter niet toepassen op "Valkendam". De argumentatie daarvoor is, dat boerderijen niet thuishoren in de WSW-regeling, dat er voldoende andere werkge legenheid is voor WSW-ers in Al phen en dat de kosten van het boerderij-project zo ver uitrijzen boven die van normale plaatsen, dat het handhaven ervan in deze financieel moeilijke tijden on haalbaar is. Boerderij "Valkendam" aan de Kortsteekterweg Oneens De regionale WSW-commissie heeft op grond daarvan de ge meente geadviseerd de boerderij niet op te nemen in de WSW-A1- phen. Het college is van plan dat advies op te volgen. Burgemees ter Paats: "We hebben het minis terie in april gevraagd of de be drijfskosten van de boerderij binnen de WSW-regeling vallen. Het antwoord daarop was duide lijk: Financiering door het minis terie is niet mogelijk. Daar moe ten wij ons, helaas, aan houden". Het bestuur van de Stichting Boer derij Alphen is het met dat ad vies volstrekt oneens. Woord voerder Kees Rademaker van het bestuur beroept zich op WSW-boerderijen in Gouda en Egmond aan den Hoef. Die boer derijen werken op precies dezelf de wijze als "Valkendam". De betrokken gemeenten hebben geen enkel probleem hun subsi die van het ministerie terug te krijgen, dus waarom zou Alphen die problemen wel krijgen, vraagt hij zich af. Rademaker vertelt dat hij op 6 de cember een gesprek heeft gehad met hoge ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en van het rjjksconsulentschap. "Tijdens dat gesprek zijn we tot een heel andere conclusie geko men dan uit de brievan van het ministerie bUjkt. Men zei letter lijk: Het is niet zo, dat boerderij en niet onder de WSW zouden kunnen vallen. Daarmee is niet gezegd dat alle boerderijen eron der vallen. Ze stelden dat de ge meente tot een project moet be sluiten. Als de wet goed is toege past krijgt de gemeente 90 pro cent van de subsidie terug van het ministerie. Ik maak me daar wat onze boerderij betreft geen enkele zorg over". "Gelogen" niet zo. Persoonlijk vind ik de boerderij ren goede zaak. Ik heb me er inderdaad de afgelopen weken voor ingespannen. De af weging van kosten en baten wordt m deze tijd echter steeds straffer". Burgemeester Paats stelt op zyn beurt dat het bestuur daarmee de feiten verdraait "Ik heb de in druk dat men zich teveel door zijn idealisme heeft laten meesle pen. De ambtenaren op het mi nisterie, met wie Rademaker heeft gesproken, heb ik later ge beld. Ze hebben me meegedeeld dat het absoluut oiyuist is. als wordt gezegd dat Rademaker van hen hoop op subsidiëring heeft gekregen. Als hij de indruk wekt, dat het zou staan of vallen op een gemeentelijke bijdrage van 7.000 gulden, dan is dat gelo gen". Rademaker is desondanks opti mistisch gestemd over de kans dat de gemeente "ja" zegt. "Al phen heeft ons altijd positief be naderd. Toen we in 1978 begon nen, hebben ze ook geld gegaran deerd voor de verbouwing en in richting van de boerderyZe zien het belang ervan wel degelijk in. Bovendien heeft burgemeester Paats ons bestuur toegezegd, dat hij zich intensief wil verdiepen in de mogelijkheden. Wat ons be treft is er nog geen reden tot het plaatsen van vraagtekens bij de houding van de gemeente". Burgemeester Paats verwijst dat optimisme naar sprookjesland. "Toen wij die garantie gaven, was één van de voorwaarden dat lonen en bedrijfsopbrengsten sa men de bedrijfskosten zouden moeten dekken. Dat is nog lang Steekspel De boerderij dreigt zo het slachtof fer te worden van een bureaucra tisch steekspel over de toepas sing van de wet sociale werk voorziening. Als de gemeente raad definitief "nee" zegt tegen subsidiénng van de bedrijfskos ten, staat het hele voortbestaan op het spel. De boerderij is een zogeheten woon/werkproject. Als de boerderij geen geld krijgt om te werken, wordt ook het geld voor de begeleiding van het wonen stopgezet De vijf begelei ders worden betaald door het mi nisterie van Welzijn, Volksge zondheid en Cultuur (WVC). Die budrage geldt alleen voor projec ten, waar zowel gewoond als ge werkt wordt. Voor "Valkendam" lijken dan nog twee manieren open te staan om het voortbestaan te garanderen De eerste daarvan is het aanbo ren van nieuwe fondsen die een garantie voor de bedrijfskosten willen verstrekken. De tweede wordt door Paats aan de hand ge daan. De zes WSW-ers zouden op de boerderij kunnen blijven wo nen, maar elders te werk worden gesteld. Paats noemt als voor beeld de gemeentelijke groen voorziening. Nog afgezien of dit voor de bewoners een aanvaard bare oplossing zou zyn, acht Paats de kans op verwezenlij king ervan niet groot KATWIJK - Hoofdpijn, misselijkheid en ademhalings moeilijkheden. Die verschijnselen treden regelmatig op bij bewoners uit de Katwijkse Remisestraat en directe omgeving. De hoofdschuldige is, zo menen zij, het vaten- reinigingsbedrijf Van Duijvenvoorde dat eveneens in de Remisestraat is gevestigd. Het Katwijkse bedrijf Samekofarma dat is gevestigd bedrijf chemisch afval zonder vergunningen. i de Prins Hendrikkade. Volgens de SP loost het Enkele jaren geleden trokken de bewoners ook al aan de bel over de "smerige lucht" die het be drijf zou verspreiden. Er werd spontaan een handtekeningenac tie op touw gezet om de gemeen te te dwingen maatregelen te ne men tegen het bedrijf. Resultaat van die actie was uiteindelijk dat een onderzoek werd verricht naar de stoffen die het bedrijf loosde. Diverse monsters wer den door de gemeente genomen en het bedrijf werd te verstaan Milde straf geëist tegen Noordwijkerhoutse NOORDWIJKERHOUT/D- EN HAAG - Alcohol lag ten grondslag aan een fa miliedrama. dat zich deze zomer in Noordwijker- hout afspeelde maar uit eindelijk met een sisser af liep. Buiten zinnen van woede stak de 39-jarige vrouw S.H. met een mes haar 44-jarige. echtgenoot in z'n zij. Veel scheelde het niet of het steekwapen had z'n longen, nieren en lever beschadigd. Nu ging het er rakelings langs. Verdacht van een poging tot doodslag stond de vrouw gisteren voor de Haagse rechtbank terecht. Tegenover de politie verklaarde ze op het fatale moment de bedoe ling te hebben gehad haar echt genoot dood te steken. Hij had haar die middag dusdanig ge tergd en gesard, dat ze niet meer voor zichzelf'instond. Ze greep dan ook naar een boterhammes, maar dat pakte haar man af. Toen deze vervolgens met de rug naar haar toe voor het raam ging staan, zag ze alsnog haar kans schoon, graaide dit keer naar een mes met een aanzienlijk scherpe re punt en priemde het in zijn rechterzij. Zwaar lichamelijk let sel hield de man er niet aan over, wél moest hij vier dagen in het ziekenhuis worden opgenomen. Alcolholverslaving had hun twin tig-jarig huwelijk volledig ontre geld. Niet alleen de vrouw greep bijna dagelijks naar de fles en wist dan van geen ophouden, ook de man kon er niet buiten. Deze had alleen nog maar oog voor drank en z'n werk. Wat er thuis gebeurde, interesseerde hem niet meer. Dientengevolge waren ruzies met z'n vrouw aan de orde van de dag. Ruzies die deze zomer in de messteek hun climax bereikten en voor een ommekeer in hun huwelijk zorgden. „Alles is weer bijgelegd", zo hield het slachtof fer gisteren de rechtbank voor. In zijn getuigeverklaring vertel de hij dat het huwelijk nu harmo nieuzer is dan ooit. „Drank heb ben we afgezworen. Drie keer per week gaan we samen naar de therapie var. het consultatiebu reau voor alcohol en drugs (CAD). We zijn nu weer voortdu rend samen bezig. Eigenlijk zijn Officier van justitie mr. Den Os wilde dat graag geloven, maar hij zei bezorgd te zijn over een uit spraak van de verdachte, name lijk dat ze onder dezelfde om standigheden vermoedelijk weer buiten zinnen zou raken. „Maar", zei verdachte, „als één van ons beiden opnieuw naar de drank mocht grijpen, pak ik of hij de koffers". Aan haar echtgenoot legde de offi cier de vraag voor wat hij een goede oplossing zou vinden. „Als mijn vrouw moet zitten", ant woordde hij, „zou ik dat denk ik niet kunnen bolwerken. Weer al leen thuis moeten zijn, zal onge twijfeld gevolgen hebben, denk ik. Misschien dat ik dan weer aan de drank ga". De officier merkte op het een heel bijzondere zaak te vinden. „Ik kan hier niets anders van maken dan een poging tot doodslag. Dat acht ik bewezen. En doorgaans luidt de eis dan minimaal een jaar gevangenisstraf. Maar als zij denken dat ze samen wel zullen rooien, moet het Openbaar Mi nisterie dan roet in het eten gooi- ogen van rechtbankpresident mr. Reisig dan ook mild: vijl maanden voorwaardelijke ge vangenisstraf, onder toezicht- stelling van het CAD en ver beurdverklaring van het mes. Uitspraak op 23 december gegeven zich aan de richtlijnen te houden. Woensdag was het weer zover. Op nieuw drong een penetrante "verflucht" de huizen binnen. Mevrouw Noordhuis uit de Re misestraat zegt daarover: "Ge lukkig ruiken we het niet elke dag. Maar steeds die vieze lucht keert wel steeds terug. En ik vraag me af: wat voor invloed heeft dat op de kinderen?" Mevrouw Noordhuis heeft al meer dere keren gemeente-ambtena ren en milieupolitie over de vloer gehad om naar haar klachten te luisteren. "Ik heb niets tegen dat bedrijf. Maar er moet wel wat ge beuren. Dat is tot op heden niet het geval. Ik weet ook niet wat de gemeente aan de klachten doet. Daar is moeilijk en vinger achter te krijgen". Brief Van de zijde van de gemeente Kat wijk wordt desgevraagd gezegd dat "de zaak zeer hoog wordt op genomen". Nog deze week gaat er. aldus de gemeentelijke woordvoerster, een brief uit naar het bedrijf waarin met sancties wordt gedreigd als dergelijke klachten binnenkort opnieuw worden gehoord. In het uiterste geval zal dat een sluiting van het bedrijf inhouden. Gesteld wordt dat door gemeente lijk personeel woensdag op nieuw monsters zijn genomen om de aard van de vervuiling vast te stellen. "Er zyn toen geen giftige stoffen zijn aangetroffen. Maar dat spul spoelt natuurlijk erg snel weg", verklaart de woordvoerster. Op basis van on derzoeken die in het verleden zijn gedaan meent de gemeente echter wel dat de bewoners het gelijk aan hun kant hebben. Uit de destijds verrichte onderzoe ken bleek dat met name butanon werd geloosd. Het destijds opge maakte rapport wees echter uit, zo blijkt uit een gemeentelijke stuk, dat het een geringe concen tratie betrof. "Van gevaar is geen sprake", zo valt te lezen in het schrijven. Directeur J. van Duivenvoorde zegt dat de stankoverlast van af gelopen woensdag "absoluut niet van zijn bednjf afkomstig is". Waar de lucht dan wel van daag komt, dat weet hij ook niet Van Duijvenvoorde zegt zich zeer nauwgezet aan de voor- De i de officier i de Gemeente door A. de Mooij voor rechter gedaagd: RIJNSBURG - De bloemenhan delaar A. de Mooij eist van de gemeente Rijnsburg een scha devergoeding van bijna 240.000 gulden. De bloemen handelaar is de eigenaar van een koelgarage geweest die in september op last van de ge meente is Afgebroken. De Mooij verwijt de gemeente dat zij zijn koelgarage heeft gesloopt terwijl volgens hem juist door de gemeente fouten zijn gemaakt. De Mooij's scha declaim wordt op 4 januari behandeld voor de rechtbank in Den Haag. De bloemenhandelaar wil onder meer de kosten van de bouw van de garage en zijn proces kosten op de gemeente verha len. De gemeente Rijnsburg gaf in 1977 een bouwvergun ning af voor de koelgarage. Die bouwvergunning werd echter tot twee keer toe door de Raad van State vernietigd. De Raad van State heeft dit ge daan omdat twee omwonen den klaagden over overlast van de koelgarage. Later bleek dat de gemeente de bouwvergunning had afgege ven terwijl er volgens het be stemmingsplan van het ge bied geen koelgarage mocht worden gebouwd, zo stelt De Mooij. Toen de bouwvergun ning werd ingetrokken, was de koelgarage al lang vol tooid. De gemeente koos eieren voor haar geld en wilde dat de bloemenhandelaar de garage sloopte, anders zou zij de ga rage op zijn kosten afbreken. De Mooij verzette zich tegen de afbraak, maar zijn protest werd door de Raad van State verworpen. De Mooij bleef zich tot het laatst verzetten tegen de afbraak zodat de ge meente drie maanden geleden de garage zelf maar sloopte. De gemeente ontkent overi gens fouten te hebben ge maakt. schriften te houden zoals die zijn neergelegd in zyn hinderwetver gunning. StoKje Niet alleen zyn dezer dagen klach ten gerezen over het bedryf van Duivenvoorde ook de firma Sa mekofarma bv gelegen aan de Pnns Hendrikkade m Katwijk wordt ervan beschuldigd che misch afval te lozen. De socialis tische partij (SP) heeft daarover een bnef aan burgemeester en wethouders geschreven. De politieke groepering zegt dat uit eigen navraag is gebleken dat de Kamer van Koophandel nooit op de hoogte is gebracht van het gebruik van chemische midde len door deze farmaceutische in dustrie. Het heeft de Kamer al tijd al verbaasd, aldus de SP. dat het bedrijf nooit medewerking wilde verlenen aan enquêtes. Verder zegt de SP dat het bedrijf met over de benodigde vergun ningen voor het lozen van afval stoffen van het Hoogheemraad schap van Rijnland voor het lo zen van afvalstoffen. De partij eist dat op zeer korte termijn een onderzoek wordt verricht by het bedrijf. De SP vraagt tenslotte B en W een stokje te steken voor dergelijk activiteiten en het be dryf aansprakelijk te stellen i de schede reeds aangericht. i het milieu i Regels Volgens de gemeentelijke woord voerster zal naar aanleiding van de bnef van de socialistische par tij op korte termijn een onder zoek wordt verricht naar moge lijke lozing van chemisch afval. Bij de gemeente was daarom trent verder nog niets bekend. Directeur Van Dorp "begrijpt werkelijk niet waar de SP op doelt" Volgens de directeur houdt hij zich met zijn bedrijf volledig aan de regels en gaat hy met buiten zyn boekje. Hy er kent dat hy nog niet in het bezit is van een lozingsvergunning, maar de aanvraag wel is gedaan Van Dorp "We zitten in een overgangsregeling. De gemeente weet wat wy doen. net zo goed als de Kamer van Koophandel en Rynland dat weten. Wy doen mets verkeerd".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 19