Polen: een jaar na de staat van beleg ir 3l|JöJL*M fj Raad van Kerken frontaal tegenover regering VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 Aanstaande maandag, 13 decem ber, is het precies een jaar gele den dat het 'communisme met rotte tanden' onverwacht en plot seling toch nog in staat bleek te rug te bijten, en de macht in Po len terug te brengen bij de gehate en geminachte minderheid. „De samenleving sprak al een norma le taal, terwijl de hervormingsi deeën van de Partij nog in de greep waren van de houten taal van het marxisme-leninisme" schreef Adam Michnik vanuit de gevangenis. Die houten taal sloeg niet aan bij de Poolse bevolking, zodat alleen een militaire machtsgreep de zaak weer 'recht' kon trekken. Voorgoed? Deze oor log tussen Polen enerzijds en Ja- ruzelski anderzijds kent geen de finitieve overwinningen en ook geen definitieve nederlagen. Het is onmogelijk, schrijft Michnik (geciteerd in het Ruslandbulle tin), om vijftien maanden vrij heid uit het geheugen van de mensen te wissen. Als je achter de tralies zit, lijkt ie der gebaar van solidariteit op een vleugje frisse lucht", zegt Adam Michnik, en die gedachte is voor het Polen Komitee aanlei ding geweest de 13e december te herdenken met een demonstratie die 's avonds om 19.30 uur op het Beursplein in Amsterdam begint, en in de Mozes en Aaron-kerk met medewerking van de Volhar ding, Proloog en sprekers van FNV en Solidamosc wordt afge sloten. Zaterdag 11 december is er bovendien een culturele avond in De Kleine Komedie (8 uur), met medewerking van de 'ausge- burgerte' zangers WolfBiermann (DDR) en Jaroslav Hutka (Tsje- choslowakije), plus een aantal Nederlandse schrijvers en nog zo het een en ander, en op zondag 12 december vindt er in De Balie bij het Leidseplein een politiek debat plaats onder de titel 'Het Westen en Polen'. Wat denkt u, zullen wij Nederlan ders er zijn, maandagavond? Ook al regent het een beetje en is Brideshead op de televisie? Zul len wij ons door zulke kleine te genslagen heen kunnen bijten, zoals het ware solidaristen be taamt? Hoe solidair zijn we nu eigenlijk? Toen het Polen Komi tee zich tot Rob Tieleman, de voorzitter van het Humanistisch Verbond wendde met het verzoek dé 'Vijf minuten bedenktijd' van het Verbond te mogen vullen met een filmpje over de zwarte 13e de cember en de komende manifes taties, werd dat grif goedgevon den. Maar er is ook nog een redactie voor 'Vijf minuten be denktijd', en die vond dat de uit zending alleen aan de idealen van het Humanistisch Verbond kon beantwoorden als de helft van de vijf minuten zendtijd be steed werd aan kritiek op de paus. Daar voelde het Polen Ko mitee niet zoveel voor. De huma nistische waarden worden in Po len nog het best door de katholie ke kerk verdedigd, zei men, en bo vendien: in 'Vijf minuten be denktijd' was eerder aandacht aan het katholieke Uruguay be steed zonder dat het Vaticaan geattaqueerd hoefde te worden. Waarom dan juist wel in een uit- zendinkje over Polen, waar de katholieke kerk een glansrol ver vult? Dus ging de uitzending niet door... Ik herhaal daarom de vraag: hoe solidair zijn we eigenlijk? Is het nu wel of niet waar, dat je de mensen wél de straat op krijgt voor protestdemonstraties tegen regimes die we als semi-, neo- of pipofascistisch plegen aan te duiden van Chilitot en met Zuid-Afrika), maar niet of nau welijks voor demonstraties tegen de communistische regimes (van de Sowjet-Unie tot en met Polen)? Ik denk datje meer mensen op de been krijgt tegen Amerika of Chi li dan tegen de Sowjet-Unie en Polen, maar dat je voor de Polen meer kleding en voedselhulp bij een krijgt dan voor de Chilenen, en dat er ook meer kaarsjes voor de Polen ontstoken zullen worden dan voor de Salvadorianen. De meeste mensen zijn solidair zat, als ze maar niet de straat over hoeven. Dat is typisch jongeren werk, of het nu tegen Chili of te gen Polen gaat. De meeste jonge ren zijn links, - hoewel steeds minder, heb ik begrepen. En het zijn de linkse jongeren die de monstreren, - zowel tegen Chili als tegen Polen. Rechtse jongeren dragen dassen, en dan kun je dus niet zo goed demonstreren. Het vervelende van die linkse jon geren, die bereid zijn Brideshead te laten schieten voor een kloeke demonstratie, is alleen dat een deel van hen nog altijd toegeeflij ker staat tegenover communisti sche regimes dan tegenover fas cistische regimes, omdat zij het vage vermoeden hebben dat com munisten, als puntje bij paaltje komt en de kalveren op het ijs dansen, toch het goede met de mens voorhebben, in tegenstel ling tot de fascisten. Dit is helaas een misvatting. Communisten hebben alleen het goede met het communisme voor, en de mens speelt daarbij slechts een onder geschikte rol. Ik heb nog nooit een Rus of Pool of Tsjech die kans had gezien aan zijn vaderland te ontsnappen ontmoet, die aan het communistische regime in zijn land een zekere goede wil toe dichtte. Daarom zou het zo aar dig zijn als we er maandag avond allemaal waren op het Beursplein, want reken maar dat de handlangers op de Poolse am bassade de demonstranten zullen tellen. WENEN - Voor 13 december zet ik de wekker op 07.16 uur. Dat is precies de tijd waarop ik een jaar geleden op zondagochtend uit mijn slaap werd ge haald door een Canadese collega, die in hetzelfde hotel logeerde en mij vanuit zijn kamer opbelde. Daarna zet ik de radio aan. Wat ik toen hoorde was de- stem van generaal Wojciech Jaruzelski, de Poolse premier en eerste secretaris van de partij, die de staat van oorlog afkondigde. Daarna Chopin, luid en treurig. Mijn volgende stap zal in de rich ting van het raam van mijn hotelkamer zijn om te zien wat er buiten op het Plein van de Overwinning (in de volksmond Vikto- riaplein) gebeurt. Toen was er niemand te zien, geen mens op een man en zijn her dershond na, die achter een houten stokje aanrende. Pas later kwamen de pantserwagens en de militaire jeeps. Nu een jaar later verwacht ik redelijk vrolijke muziek om de maandagochtend te beginnen. Als ik naar beneden ga ver wacht ik niet dat het personeel van de hotelreceptie mij met stomme verbazing zal begroeten. Zij en alle andere Polen ho pen waarschijnlijk dat vandaag op de eerste verjaardag van de afkondiging van de oorlogstoestand het parlement een be langrijke stap zal doen in de richting van het opheffen van het militaire regime. Maar zij zullen ook hun wantrouwen hebben wat erop zal volgen en hoeveel van de onderdrukkende maat regelen die de militaire junta heeft ingevoerd gehandhaafd zullen blijven. Ik ben van plan de telefoon op te nemen en nummer negen te draaien. Als er iets gebeurt dan zijn we werkelijk vooruit ge gaan. WARSCHAU Pantservoertuigen en veiligheidsjeeps voor het gebouw van de Poolse Academie, vorig jaar driehonderd hoogleraren en studenten wrden gearresteerd. Een jaar geleden waren alle verbindingen met de buiten wereld verbroken. Dan draai ik het nummer van een vriend buiten Warschau om - als de verbinding tot stand komt - te horen of de sner pende vrouwenstem ertussen komt met haar „Rozmowa kontrolowana" om te waar schuwen dat alle gesprekken - theoretisch - worden afge luisterd. Na het ontbijt - ik heb geen illu sies dat de kwaliteit onder het militaire bevel beter is ge worden - ga ik naar buiten om te zien hoe Warschau dit jaar veranderd is. Het perscentrum ligt recht te genover aan de andere kant van het immense plein. Om daar te komen was afgelopen jaar de enige hindernis een meter sneeuw. Nu staat er rondom het plein een twee meter hoog hek. De aanwe zigheid van het hek is niet te danken aan de slechte staat van het plaveisel dat, zoals de officiële versie luidt ver nieuwd moet worden, maar aan de gewoonte van de men sen bloemenkruizen te bou wen en er daarna omheen te demonstreren. De vooraanstaande dissident Adam Michnik, die als advi seur van Solidariteit gevan gen is genomen en die op zijn berechting wacht, heeft van uit zijn cel zijn visie gegeven wat voor resultaten een jaar militair gezag heeft opgele verd. „In plaats van socialis me met een menselijk ge zicht, een communisme met uitgeslagen tanden", is zijn oordeel. Faillissement Inderdaad, als er aan het einde van dit jaar iets duidelijk is geworden, is het het failisse- ment van het communisti sche systeem. De Polen we ten daarom al van tevoren dat, al schijnen de generaals de macht uit handen te ge ven, zij achter de schermen blijven regeren omdat de Poolse communistische par tij niet bij machte is het land onder haar controle te bren gen en te houden. Terwijl van sommige kanten wordt gewaarschuwd dat de Polen in het algemeen min- der zouden moeten roepen dat God aan hun zijde staat en er meer aandacht zou moeten worden besteed aan de vraag of zij aan de kant van God staan, ziet de mo- raal-theoloog Jozef Tischner uit Krakau, een vriend van de paus, de positie van de kerk in Polen als die van „Socrates in de gevangenis". Daarmee bedoelt hij dat kritiek op de Poolse kerk op dit moment alleen maar olie is op het va gevuur dat het militaire regi me aan het stoken is voor de meer progressieve elementen binnen de kerk, en dat het verstandiger is op het ogen blik te zwijgen, op z'n minst tegenover de buitenwereld. Op ae ochtend van de dertien de december ga ik weer naar de kerk, waar ik een jaar gele den ben geweest en waar de mensen het Poolse nationale volkslied zongen met de tra nen stromend over hun wan gen. Ik verwacht ze dit jaar niet, maar ik ben nieuwsgie rig of de lange rij arme men sen die buiten bij de sacristie stonden, ouden van dagen, invaliden, moeders met klei ne kinderen bedelend bij de kerk om kleding en voedsel, nog altijd zo lang en arm is als toen. Dit jaar zijn veel prij zen 300 tot 400 procent om hoog gegaan en zijn de kos ten van levensonderhoud in doorsnee 120 procent geste gen met daar tegenover een looncompensatie van 20 pro cent. Armoe is troef. Daarna ga ik naar het perscen trum. Een jaar geleden was deze gesloten zoals gebruike lijk op zondag. In de vijf da gen daarop tot de censuur ge regeld was en we met nieuwe documenten waren uitgerust, was dit de grote geruchten- beurs, waar informatie werd uitgewisseld en waar we pro beerden gerucht van waar heid te onderscheiden. Op 13 december dit jaar ver wacht ik ook veel mensen, maar nu zullen ze kijken naar een directe tv-uitzending vanuit het parlement, waar gedebatteerd wordt over de opheffmg van de oorlogstoe stand en over de maatregelen die ook na de opheffmg van kracht blijven. Ik herinner me dat een jaar ge leden alleen de officiële pers agentschappen na de dertien de het nieuws nog voor korte tijd naar buiten konden krij gen, omdat het blijkbaar technisch onmogelijk was de telexverbindingen direct lam te leggen zonder ook meteen een groot deel van het rege- ringsnet uit te schakelen. Maar binnen 24 uur moesten ook de agentschappen hun berichtgeving staken. Voor een journalist is er niets erger dan midden in het nieuws te zitten en geen woord naar buiten te kunnen brengen. Velen vluchtten het land uit met het eerste vlieg tuig of met de trein. Anderen probeerden een uitweg te vinden in de alcohol, omdat zij de onophoudelijke ge ruchtenstroom en geheime berichten over interneringen, mishandelingen en de on menselijke omstandigheden waaronder de geinterneerden in het begin werden vastge houden, niet konden verwer ken. Voor degenen die de geinterneerden persoonlijk kenden, was het gevoel van machteloosheid het ergste. Mijn eigen recept om geestelijk overeind te blijven, was een gedetailleerde agenda bij te houden, een kroniek bijna van minuut tot minuut te blij ven schrijven. Zoals een poli tieke gevangene in gedach ten schaak tegen zichzelf speelt, gaf ik in gedachten normaal de berichten door. Maar 13 december dit jaar draai ik het telefoonnummer van mijn goeie kennis Thadeusz Mazowiecki, in de hoop dat het waar is dat hij, vroeger hoofdredacteur van de vak bondskrant van Solidariteit en vooraanstaand katholiek intellectueel, begin deze maand uit zijn internering is vrijgekomen. Het nummer, staat op een luciferdoosje, waarop hij het in Gdansk ge schreven heeft toen ik hem daar tegen kwam, een paar dagen voor de 13e, waarbij we hebben afgesproken dat we elkaar in de week daarop in Warschau zouden ontmoe ten. Dat zelfde geldt voor Ja- nusz Onyszkiewicz, woord voerder van Solidariteit in Warschau. We hadden een af spraak gemaakt voor dinsdag 15 december. Daarna ga ik naar het hoofd kwartier van het Rode Kruis in Warschau. Het is naast de vroegere kantoren van Soli dariteit. Daar was ik in die dagen ook, samen met de KRO-televisieploeg. We had den een afspraak met de di recteur over wat er ging ge beuren met de hulpgoederen die vanuit Nederland en an dere landen binnenstroom den. Met een taxi vertrokken we vanuit ons hotel, met in ons gezelschap een tolk, Pau line, lerares Duits aan een universiteit. Aangekomen op de vijfde ver dieping van het Rode Kruis- gebouw, wachtten wij ver geefs op de man. Toen we uit het gebouw kwamen, werden we door leden van de militie opgewacht, ieder door twee man weinig zachtzinnig on der de armen gegrepen en in een pantservoertuig gesme ten. Óp het hoofdbureau van politie werden we vele uren vastgehouden, terwijl Pauli ne vocht als een leeuwin om ons vrij te krijgen. Uiteinde lijk verscheen er een hoge of ficier in pullover. Voordat hy bevel gaf ons vrij te laten, verontschuldigde hij zich niet voor het feit dat wij ten onrechte gearresteerd waren, maar voor het feit dat het bu reau niet behoorlijk was op geruimd. „Het is een beetje verwarrend op het ogenblik", zei hij. Onze taxi met nog lo pende meters stond buiten in de besneeuwde straat te wachten. Waarschijnlijk wordt er dit jaar ook op 13 december een pers conferentie gegeven, zoals gebruikelijk door regerings woordvoerder Jerzy Urban. Een jaar geleden hebben ze de correspondenten tijdens de eerste dagen van de staat i oorlog voortdurend aan een lijntje gehouden en aan gekondigde persconferenties alsmaar uitgesteld. Dat ge beurde zo vaak, dat toen er eindelijk echt een persconfe rentie werd gegeven, er maar een handjevol mensen was en het geheel een paar uur la ter opnieuw moest worden afgedraaid. Maar 13 december 1982 hoop ik rustig achter mijn schrijfma chine te kunnen zitten om een bericht te schrijven in de wetenschap dat er een telex- verbmding met Nederland is Polen zal zeker een ander Po len zijn dan een jaar geleden. Maar „normaal" is het nog lang niet. Ik ben van plan naar de buiten wijken van Warschau te gaan en het huis van Jacek Kuron op te zoeken. Wie daar nu woont weet ik niet. Het was eigenlijk het huis van zijn va der, een vroegere officier uit de tijd van keizer Pranz Jo zef, die nog altijd graag over dat verre verleden sprak. Eer der dit jaar is hij gestorven. In september 1980, net na de overeenkomst van Gdansk, zat ik in zijn woonkamer met zijn secretaresse Ewa en de die morgen vrijgelaten Sewe- ryn Blumszt^jn, die tegen woordig in Panjs woont, met zijn familie te wachten op de vrijlating van Kuron. De vrouw van Kuron. Grazina, stond opgewonden voor het raam, kettingrokend zoals al tijd. De jonge kinderen wa ren naar een andere kamer gestuurd. Nu is ook Grazina (42), die toen al niet meer ge zond was. dood. Zes maan den internering hebben daar aan ongetwijfeld bijgedra gen. Kuron zit nu gevangen op be schuldiging van subversieve activiteiten. Wonen de drie kinderen - twee meisjes op tienerleeftijd en een zoon van 22 - nu alleen in het huis, of is het gezin uit elkaar gerukt? Net voor ik de 13e vong jaar naar bed ging, klopte zacht jes op de deur van mijn hotel kamer een studente. Haar ou ders, met wie ik goed be vriend ben, woonden in Gdansk. Ze zyn geen activis ten, maar intellectuelen die een onafhankelijke, analyti sche blik op de omstandighe den in hun land hebben. Ze hadden naar het buitenland kunnen gaan. Ze hebben het niet gedaan en willen dat ook in de toekomst niet. Een paar dagen eerder had hun doch ter mij een allerliefst inge pakt kerstcadeau gebracht met de strikte opdracht dat ik het niet voor Kerstmis mocht open maken. Nu was zij bang geworden dat als ik het mee nam, dat gevaarlijk voor me zou kunnen zijn. Ik heb het uitgepakt Het was een een voudig metalen reliëf op hout gemonteerd met het woord „Sohdarnosc", gemaakt op de Leninwerf in Gdansk. Ze zei dat ze er begrip voor zou hebben als ik het liever terug gaf Ik heb het niet teruggegeven. Het staat in mijn woonkamer en was het hele jaar een dage lijkse herinnering aan de geinterneerden en gevange nen en aan de miljoenen Po len die niet weten hoe het verder moet en die twijfelen aan de toekomst van henzelf en hun kinderen. Hopelijk geeft het regime hen een beetje licht in de donkere da gen voor Kerstmis Kernwapenbeleid afgewezen De Raad van Kerken in Neder land wijst het kernwapenbeleid van de regering-Lubbers af. Binnenkort komt de raad met een reactie op de regerings verklaring hierover. Dat deelde professor H. Berkhof (Leiden) als voorzitter van de raad giste ren voor de IKON-radio mee. Voortzetting van de wapenwed loop biedt geen enkele uitkomst voor de veiligheid, hoé de onder handelingen in Genève ook zul len verlopen. In dit stadium van het overleg moet er alles aan worden gedaan om de volken af te voeren van een weg die slechts leidt tot vermeerdering van deze bewapening. Kernwapens zijn en blijven in strijd met Gods heil voor de schepping, zegt de ver klaring, waarvan het ontwerp woensdag in de vergadering van de Raad van Kerken is bespro ken. Op 7 oktober hebben vertegen woordigers van de raad in een gesprek met informateur Schol ten deze opvatting naar voren ge bracht. Uit de regeringsverkla ring blijkt echter een andere vi sie. Berkhof bevestigde, dat de Raad van Kerken hierin frontaal tegenover de regering staat. De raad is op dit punt eenstemmig. Apartheid Bij de Raad van Kerken bestaat ook de vrees dat deze regering te weinig tegen de apartheid zal doen. Veroordeling van de apart heid moet gepaard gaan met een zo doeltreffend mogelijke be strijding, bijvoorbeeld economi sche boycot. De raad stuurde een telegram naar premier Botha van Zuid-Afrika, waarin verontrusting wordt uit gesproken over de behandeling van politieke gevangenen in Na mibië (Zuidwest-Afrika). Hij vraagt onmiddellijke vrijlating van gearresteerden óf legale ver volging met volledige informatie over de redenen daarvan. Aanleiding tot dit telegram was het bericht van Amnesty Internatio nal dat de Zuidafrikaanse veilig heidsdienst in Noord-Namibië tientallen arrestaties heeft ver richt. De landelijke Raad van Kerken krijgt een afdeling 'educatie'. Die zal zich bezighouden met 'onderwijs en vorming' in de breedste zin van het woord. De taak van deze sectie zal vooral coördinerend zijn, omdat de af zonderlijke kerken hun eigen in stanties hiervoor hebben, al werken die nogal verschillend. Oud-staatssecretaris K. de Jong - die lid is van de voorbereidings groep - noemde als reden voor de oprichting van de sectie dat het Nederlandse onderwijs in de komende tien jaar grondig gaat veranderen, meer gericht op de maatschappij van de toekomst. Het 'hoe' van die verandering heeft nog niemand precies voor ogen. "Zeker is wel, dat behalve de overheid en het onderwijs zelf ook de kerken daaraan creatief moeten deelnemen". "Te lang heeft het onderwijs de bijdrage van de kerken gemist", zei De Jong in een toelichting op het be sluit van de raad. Vrouw in ambt Het hoofdbestuur van de Gere formeerde Bond in de Neder landse Hervormde Kerk gaat een nieuwe studie ter hand ne men over de 'vrouw in het ker kelijke ambt'. Dat meldt de al gemene secretaris van de Bond, ir. J. van der Graaf, deze week in 'De Waarheidsvriend', waar van hij hoofdredacteur is. Het zou, volgens Van der Graaf, goed zijn voor de hele Hervorm de Kerk als de kwestie van de vrouw in het ambt weer eens grondig - vanuit de bijbel - werd besproken. "Meer dan 25 jaar na de discussies bij de in voering van de vrouw in het ambt weten voor- en tegenstan ders niet meer, hoe toén funda menteel hierover is gesproken en hoe bejvogen het in die ti d is toegegaan. De nieuwe generatie - ook in kerkeraden - weet nog slechts 'voor' of 'tegen' te zijn. Ook vandaag zal bijbels gezien - de onderste steen boven moe ten komen". Schrijft ir. Van der Graaf. Het hoofdbestuur van de Gerefor meerde Bond reageert met de aankondiging van deze her nieuwde studie op de uitspraak van de centrale kerkeraad van Amsterdam dat er voor vrou wen en mannen binnen de her vormde gemeente gestreefd moet worden naar evenredige vertegenwoordiging in alle or ganen en op alle niveaus. Ook de 'feministische theologie' dringt tot verder onderzoek. Beroepingswerk. Hervormde Kerk: beroepen te Goes M. van Diggelen Molkwerum (Fr.); aan genomen naar Oosterwolde- Fochteloo (Fr.) kandidaat G. A. Koelman Achlum (Fr.). Twee procent. Het moderamen (dagelijks bestuur) van de her vormde synpde heeft de plaatse lijke gemeenten gevraagd. 2 pro cent van de begroting uit te trek ken voor ontwikkelingssamen- Woonwagenpastoraat. Met de benoeming door de rooms-ka- tholieke bisschoppen van de be stuursleden is de Stichting Pas toraat Woonwagenbewoners in Nederland nu officieel gewor den. In ieder bisdom een woon wagenpastor, is een van de doel- lOliflin van de in Den Bosch, gevestigde stichting Ook wil de stichting bevorderen, dat plaat selijke pastores, voorzover zy dat al niet doen, zorg aan woonwa genbewoners gaan besteden. Baptistengemeente. De Leidse baptistengemeente houdt zon dagavond om half 8 in de Lust honnnichool (Herensingel) weer een 'bijzondere dienst', met koffie na afloop Ds. G. Bosveld spreekt over 'Verwacht li nog i< b VU de toekomsf' "U bent gewaarschuwd van mij kunt u dit jaar geen sussende kerstboodschappen wrwachten geen kerstlyriek, wél een terug gaan naar de bronnen, naar de stem van de oud testamentische profetie. Desondanks een harte lijke groet". (De hervormde domi nee Gerard Nijenhuis uit Eext (Dr.) in zijn gemeentcbericht). ADVERTENTIE I mTOTHÊEKRENTE Rentedaling RPS Hypotheken van 8.9% naar Rente voor j.llt vast. Werkelijke jaarrentc 9.07 V Wilt u meer weten over een RPS hypotheek, hel dan i (020) 5918011 of haalde t older op het postkantoor. O postgiro rijkspostspaarbank

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 17