Voor kinderen van 9 tot 90 De Boezemvriend biedt dol komisch amusement r a r - .mr E.T.: ontroerende film voor alle leeftijden v" jêf a r VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 Een weekje griezelen met mummie In afwachting van de première van "Annie", de verfilmde Broad way-musical, brengt Luxor één weekje griezelen. "De vloek van de mummie" heet het huivering wekkende produkt, dat kan wor den ondergebracht in het genre Zombie-films. Een modefotograaf neemt de Egyptische pyramiden als ach tergrond voor een reportage. Te gelijkertijd is een Amerikaanse gouddelver bezig het graf van fa rao Safariman overhoop te halen op zoek naar het blinkende edel metaal. Laat er nu toevallig een vloek rusten op de schending van dat graf. Het duurt danook 'Mllllu 'H "De vloek van de mum mie"; regie: Frank Agra- ma; met Brenda King, Barry Sattels en George Peck; Luxor, Leiden, 16 jr. niet lang of de farao reist terug uit het rijk der doden, samen met zijn leger. De helse horde richt een ware slachting onder de plaatselijke bevolking aan en peuzelt (on)smakelijk aan de le dematen van zijn slachtoffers. Toch weet men de vreselijke farao en zijn manschappen terug te dringen. Maar niet voor lang: aan het eind van de film staat de fa rao opnieuw op. De Franse actrice Isabelle Hüppert is de komende drie dinsdagen bij K&O te zien. Aanstaande dins dag wordt "La dentellière" van Claude Goretta vertoond, waarin Hi^ppert de rol van Pomme speelt. Het kapstertje Pomme beleeft hierin een onmogelijke liefde met een wat oudere stu dent, Francois. De (intellectuele) kloof tussen hen blijkt, ondanks de emotionele verwantschap, niet te overbruggen. (20.00 uur). In het kader van de manifestatie Mensenrechten vertoont het Kijkhuis volgende week thema films: "Rodeo" over de proble men van de Noordamerikaanse indianen (zondag 20.00 uur), "Battle for South Afrika' en "The story of South African Freedom Charter" (maapdag 20.00 uur), "El Salvador: another Vietnam" en "El pueblo vencera" (maan dag 22.15 uur), "Het land der va deren" en "Brief uit Libanon" over het Palestijnse probleem (dinsdag 20.00 uur), "Palestina- Israèl, de strijd om de grond en "De Palestijnen" (dinsdag 22.15 uur) en over Chili "Als het volk ontwaakt", "Aan de volkeren van de wereld" en "Chili heet u welkom" (woensdag 20.00 uur). Het Filmhuis LVC zet deScola-cy- clus voort met "Drama della Ge- losia" (vanavond en morgen avond 21.15 uur). Ook "Passion" van Godard valt hier te zien en wel woensdag en donderdag om 20 00 en 22.15 uur Het Hooftstraatfilmhuis in Alphen tenslotte draait vanavond "L'Empire des sens" van Nagisa Oshima, een film vol schokeffec ten die niettemin van een lyri sche schoonheid is (21.00 uur). Voor de kinderen is hier zondag middag "Peter en Elliot de draak" met Nederlandse onderti teling (14.30 uur). Kinderboeken werden vroeger wei aangeprezen met de kreet 'voor •kinderen van negen tot negentig jaar'. Inmiddels een wat achter haald begrip en dat is jammer. Het zou uitstekend van toepas sing zijn op de film E.T. Steven Spielberg heeft de herin neringen en fantasieën uit zijn jeugd in E.T. zo sterk en ontroe rend vorm gegeven dat het werkelijk één van die zeldzame films is geworden die voor jong en oud aan te raden zijn. Het is ook grappig dat Lido vlak achter elkaar Poltergeist en E.T. heeft geprogrammeerd. Beide zijn het Spielberg-films, maar bovendien heeft de maker er zelf ook nog een direct verband tus sen gelegd. Voor Poltergeist put te de Hollywood-regisseur uit de angsten die hij als kind had - het gevaar dat onder bed en achter het gordijn schuil gaat. E.T. is juist het tegenovergestelde: de op film vastgelegde dagdromerij van de kleine Spielberg. E.T. staat voor Extra Terrestrial, dat wil zeggen buitenaards. In een sprookjesachtige opening laat Spielberg een ruimteschip landen middenin een bos. Merk waardige (buitenaardse) wezen tjes onderzoeken alles wat groeit en bloeit (en ook hen kennelijk altijd weer boeit). Eén lid van het gezelschap dwaalt af van de rest en dat wordt hem funest als een groep mannen de rust wreed ver stoord. Het ruimteschip vertrekt en hij blijft kreunend achter. In die opening zet Spielberg direct de voor E.T. karakteristieke te genstellingen neer: goed tegen kwaad, hulpeloos tegen machtig. E.T.; regie: Steven Spiel berg; hoofdrollen: Henry Thomas, Dee Wallace en Peter Coyote; theater: Li- do 1, Leiden; alle leeftij den iiiniiiiiiiiiiitiiiiimiimiiiiii Hij stelt de mannen - zonder hun gezichten te laten zien - zo macho mogelijk voor: grote au to's, grote laarzen en rinkelende sleutelbossen. Volwassenen vormen in E.T. een gevaar of tellen niet mee. Het af gedwaalde wezentje, dat al snel de naam E.T. toebedeeld krijgt, is voor hulp aangewezen op kin deren. Het toneel verplaatst zich daarvoor naar een voorstadje, zo als dat ook in Poltergeist het de cor vormde. Spielberg groeide in een dergelijk milieu op, vandaar. E.T. komt in contact met Elliott. Een tienjarig jongetje dat zich in zijn eigen eenzaamheid aange trokken voelt tot E.T. Zelf heeft Elliott heeft geen vriendjes en hij probeert tevergeefs in de gunst te komen bij zijn oudere broer en diens vrienden. Om de ellende compleet te maken is z'n vader er met een vriendin vandoor en heeft zijn moeder het te druk met het huishouden om zich al te veel om Elliott te kunnen bekomme ren. Niets dan rampspoed dus en met al die sentimenten dreigt E.T., het buitenaards wezentje en Elliott, zijn beschermheer op aarde Spielberg zijn hand te overspe len. Doordat het zich toch be trekkelijk in de marge afspeelt, blijft E.T. niettemin overeind. Hoe dan ook, Elliott wil zich maar al te graag ontfermen over E.T. Er groeit een lotsverbondenheid tussen de twee, meer nog eigen lijk dan een vriendschap. E.T. heeft heimwee en wil terug naar huis. Elliott, zijn zusje en broer (inmiddels ook in het complot betrokken) helpen hem een soort telefoon voor het Melkwegstelsel te maken en verschuilen hem voor lont ruikende wetenschap pers. Disney-sprookje Hoe komt het nu dat E.T. ook voor volwassenen een leuke film is? Een moeilijk te beantwoorden vraag. Het verhaal dat Melissa Mathison schreef, is van een recht-toe-recht-aan-sim pelheid en wordt ook verteld door de ogen van een kind. E.T. is een ei gentijds Disney-sprookje. vol gens de regels dus te kinderach tig voor volwassenen. Nu kun nen kinderfilms zelfs dan nog de moeite waard zijn. Pietje Bell herlezen, maakt al dan niet aan gename gevoelens van weleer los. Herinneringen aan 's avonds stiekem lezen met een lantaarn onder de dekens. Het plezier bij E.T. is toch een ander plezier Dat het waarlijk een film voor alle leeftijden is, dankt E.T. voor een groot deel aan Carlo Rambaldi. die de hoofdfiguur in elkaar zet te. Net als de vleermuisachtige wijsgeer in het tweede deel van Star Wars een wonder van tech nisch kunnen. Levensecht en ontroerend, zoals E.T. mompe lend door het huis scharrelt, de ijskast open trekt, dronken wordt en zijn eerste woorden via Sesamstraat leert Maar E.T.'s succes - de film is op weg de meest bezochte prod uk tie aller tijden te worden - ligt natuurlijk toch in de film zelf. De kracht zit er in dat Spielberg niet alleen zijn eigen fantasieën op roept, maar daarmee ook die van het (oudere) publiek wakker maakt. Zoals de kinderboeken van Annie M.G. Schmidt of - nog beter - Kees de Jongen van Theo Thijssen voor iedere gene ratie opnieuw lezenswaard blij ken, zo is Spielbergs E.T. ook voor jong en oud. Een film voor kinderen van negen tot negentig jaar. Met de nadruk op het woord kinderen. BART JUNGMANN André van Duin produkties b.v. heeft zich de afgelopen jaren als een uitermate succesvolle en veelzijdige onderneming aan de top van de amusementswereld weten te vestigen. Televisie shows, radio-optredens, carna valshits en theatervoorstelling in het land: Van Duin is op vele markten een doorslaande com mercieel succes. Het voor een artiest van zijn type zo belangrijke hart van het grote publiek, heeft hij al geruime tijd geleden definitief veroverd, en in tegenstelling tot wat wel wordt gedacht is dat allesbehalve een eenvoudige zaak. Desalniettemin is er regelmatig de kritiek dat zijn belangrijkste am bitie niet verder reikt dan het grote amusement en zijn andere capaciteiten (Van Duin beheerst ook de meer subtiele humor en is een begaafd chansonnier) be trekkelijk ongebruikt blijven. Dat gebeurt ook in zijn laatste wa penfeit, de film "De Boezem vriend", die gisteren groot werd uitgebracht in 82 theaters. Het is zijn tweede bioscoopfilm, maar de eerste waarin hij nauw samen werkt met Dimitri Frenkel Frank, die het scenario schreef en de regie voerde. '"'Hlli, '"lllli,, 'H| "De Boezemvriend", re gie: Dimitri Frenkel Frank. Met: André van Duin, Leen Jongewaard, Jeröme Reehuis, e.a. Theaters: Lido II, Studio, Euro I en II IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUU Die samenwerking leek al enige tijd onvermijdelijk. Frenkel Frank, die met evenveel gemak teksten schrijft voor program ma's als Hadimassa, als voor re clamespots, is net zo als Van Duin met een veelzijdig talent uitgerust, maar ook evenzeer als zijn hoofdrolspeler geobsedeerd door de gunst van het grote pu bliek. Hij is de man die (ook plat- voerse) clichés schijnbaar moei teloos een nieuwe toekomst kan geven, en ook in staat mocht worden geacht Van Duins tome loze luidruchtigheid in de juiste banen te leiden. "De Boezemvriend" speelt in de Napoleontische tijd en behan delt de lotgevallen van een tand arts/oplichter (Van Duin) die bij toeval wordt aangezien voor de inspecteur die op last van de kei zer in een Nederlandse dorp de boeken komt controleren. Hij wordt door de vijanden langdu rig gepaaid, totdat het bedrog uitkomt en hij zich uiteindelijk op het nippertje van zijn belagers kan redden door Napoleon zelf van kiespijn af te helpen. Het verhaal, geschreven met een knipoog naar Gogols toneelspel De Revisor, biedt, dat spreekt voor _zich, voldoende aankno pingspunten voor dol komische situaties. Over "De Boezemvriend" zijn heel wat zure opmerkingen te maken, met name vanwege het grote aantal concessies aan de com mercie. Medewerkers als André Hazes en Vanessa en entertainer- in-wording Ischa Meijer vervul len niet meer dan de rol van pu bliekstrekker. De film zit uiter aard vol met anachronismen, zo hoort het ook in een komedie als i Duin en Vanessa in "De Boezemvriend" pots. Ook presenteert Van Duin tussen de bedrijven door een nieuwe carnavals hit. Doorslaggevender is echter de in druk dat "De Boezemvriend" een geslaagde amusementsfilm is geworden en Frenkel Frank in script en regie tot een goede do sering is gekomen. Hazes, Vanes sa en Meijer hebben piepkleine rollen, zodat niemand zich hoeft te ergeren aan hun onvermogen tot acteren. Dat wordt overgela ten aan Van Duin, Leen Jonge waard, Jeróme Reehuis en Geert de Jong en die kunnen er wat van. Met name Jongewaard steekt Van Duin naar dc kroon De film ziet er schitterend uit, heeft aardige dialogen en voldoet prima aan de belangrijkste nor men van ongecompliceerd amu sement. TON VAN BRUSSEL *tobert de Niro staat bekend om zijn haast maniakaal inle vingsvermogen. Op elke rol bereidt hij zich tot in de kleinste details voor. Dat deed hij bijvorbeeld ook al in 1973 voor Bang the drum slowly, een film van John Hancock. Hij maakte zich het zuidelijk accent eigen en werd bovendien een geoe fend pruimer. De Niro speelt een honkballer, niet erg po pulair bij zijn teamgenoten en bovendien een matig cat cher. Als zijn enige vriend binnen de club, pitcher Hen ry Wiggen, hoort dat hij een ongeneeslijke ziekte heeft, roept hij de anderen tot gro tere verdraagzaamheid. Het verhaal is een tikkeltje senti menteel, maar dankzij de ac teerprestaties (vooral De Ni ro) toch zeker de moeite waard. Volgende week vrij dag op Nederland 2 te zien. Zeer interessant belooft Moon lighting, maandag op Duits land 2, te zijn. Niet alleen om dat het de nieuwste film van Jerzy Skolimowski is (nog niet in Nederland geweest), of omdat Jeremy 'Brides head' Irons de hoofdrol speelt, maar vooral vanwege het onderwerp. Het verhaal speelt tegen de achtergrond van het uitroepen van de noodtoestand in Polen pre cies een jaar geleden. Vier Poolse bouwvakkers zijn vlak daarvoor naar Engeland vertrokken voor een klus. Slechts één van hen (Irons) is het Engels machtig en weet dus wat er in zijn vaderland gebeurt tijdens hun afwezig heid. Hij houdt dat lange tijd voor de anderen verborgen. Een minder bekende film met Humphrey Bogart is All through the night uit 1942. Met als tegenspeler onder an dere Peter Lorre is Bogart in deze film een bekend gokker op jacht naar een moorde naar. Nota bene zijn banket bakker. by wie hij altijd taart koopt, is om het leven ge bracht. Morgenmiddag op België 1. Het programma: ZATERDAG All through the night; 16 00 uur, M 1 Wit ness for the prosecution; 22.20 uur; Dtsl. 1 (regie Billy Wilder met Charles Laugh- ton. Amerikaanse film uit 1957). ZONDAG Captain Horatio Hornblower; 15 05 uur, Dtsl. 2 (regie: Raoul Walsh met Gregory Peck. Amerikaanse film uit 1950). MAANDAG Moonlighting; 21.20 uur. Dtsl 2 Baddrga- ma; 23.00 uur; Dtsl 1 (regie Lester James Penes. Film uit Sn Lanka uit 1980). WOENSDAG Di I linger tnor- to; 22.30 uur; Dtsl 3 (regie: Marco Ferreri met Michel Piccoli. Italiaanse film uit 1968). DONDERDAG Cathy's child, 20.15 uur; Dtsl. 3 (regie: Do nald Crombie. Australische film uit 1979) VRIJDAG Ryan's daughter, 20.15 uur; Bel. 1 (regie David Lean met Robert Mitchum. Amerikaanse film uit 1970). Unscr kurzes Leben; 20.15 uur; Dtsl 1 (regie: Lothar Warnekc. Oostduitse film uit 1981) It all came true; 23 20 uur; Dtsl 2 (regie Lewis Sel ler Amerikaanse film uit 1940). Bang the drum slowly; 24 00 uur; Ned 2 BLIJVERS "Poltergeist" Een beetje teveel ge- griezel. Lido 4. Leiden. Euro 3, Al- "De" smaak van water" Harde klappen van Oriow Seunke, Lido 3. Leiden "Class of 1984" Acceptabele thril ler. Euro 4. Alphen. (OP)NIEUW "Honky Tonk Freeway" Stadje wil trekpleister worden. humorisUsch bedoeld. City l. Katwyk. "Love at first bite" - Onzinnige, maar leuke persiflage op Dracula, City 2. Katwyk "Lemon popsicle" - American Graf fiti vervolgd. City 3. Katwyk. "Ben Uur" Klassiek spektakel Ci ty 4. Katwyk SEXFILMS "Tiroler blondjes op bet liefdes- pad" - Trianon. Leiden. "Vurig vlees" Re*. Leiden. "Emanuelle 2" - City 4, Katwijk. NACHTFILMS "Meisjes die mannen in de hand houden" - Hex. Leiden "De boezemvriend" - Euro 1. Al phen. "The China Syndrome" - Euro 2. Alphen. "Pittige poesjes" - Euro 3. Alphen. "Class of 1934" Euro 4. Alphen. DEN HAAG "101 Dalmatièrs" - Apollo 1 (480340), al. "Young doctors in love" Apollo 2, al "Game of death 2" Asta (483500), 16 jr. "Blade runner" - Bijou (481177), 12 k "A midsummer night's se* come dy" - Calypso (483502), 16 jr "ET" - Babylon 1 (471658). aL "La passante du sans-souci" - Baby- Ion 2. 16 jr. "Victor, Victoria" - Babylon 3. aL "101 Dalmatièrs" Cineac 1 (630637), al "The Thing" - Cineac 1. 16 Jr. "Big bomber" - Cineac 2. al "Class of 1984" - Cineac 3. 16 jr "Heibel op de hoofdweg" - Du Midi (855770). al "One flew over the cuckoo's nest" - Euro, 16 jr. "E T Metropole 1 (458758). 16 Jr. "A midsummer night's sex come dy" - Metropole 2, 16 Jr. "Porky's pikante pretpark" - Metro- pole 3, 16 jr. "Van de koele meren des doods" - Metropole 4, 16 jr. "De man met het dodelijke oog" - Metropole 5. 12 jr. "De Boezemvriend" - Odeon 1 (462400), al Big bomber" - Odeon 2. aL "De wraak der barbaren Odeon 3, 12 ir. "Monty Python live at the Holly- wood Bowl" - Odeon 4, 12 jr. "Diva" - Odeon 5. 16 jr. "Het blondje van hiernaast" - Le Pa ns 1 (658402), 18 Jr "Kamermeisjes voor het hetere werk" - Le Paris 2.18 Jr. "Het vrolijke sexpension" - Le Paris 3. 18 Jr "De wraak der barbaren" - Passage (4809771 12 ir AMSTERDAM "A midsummer night's sex come dy" - Alfa 1 (278806). al. "La nuit de Varennes" - Alfs 2,16 jr. "Victor Victoria" - Alfs 3. 12 jr "La passante du sans-souci" - Alfa 4. al "A midsummer night's sex come dy" - Alhambra 1 (233192), al "Ludwig" - Alhambra 2. 16 jr "Big bomber"- Bellevue Cinerama (234876/268227). al "E-T." - Calypso 1 (288227/234876). al. "Blade Runner" - Calypso 2, 16 Jr. "Dr No" - Calypso 3. 18 jr "Candy, een tiener die wat wil" - Centraal (248933), 18 Jr "The "hot bubble gum' maagd" - Ci neac Damrak 1 (245648). 12 ir e Damrak "The Thing" - Cineac (243839), 16 Jr. "Fame" Cinecenter (238815), al "Yol" Cinecenter (238815), 16 jr "Tess" - Cinecenter. aL "From Mao to Mozart Isaac Stern In China" Cinecenter, 16 Jr. "E.T." - Cinema 1 (151243), al "Where eagles dare" - Cinema 2,12 J r "De boezemvriend" City 1 (234579), aL "Diva"- City 2.16 Jr. "Monty Python live at the Holly wood bowl" City 3, al "De smaak van water" City 4.16 jr The soldiers story City 5 (345791 18 jr "De wraak der barbaren' City 6 (2345791 12 jr "Porky's pikante pretpark" - City 7 (234579). 16 jr. "Roomservice" - Desmet (228551), al "QuerrUe" Leidsepleintheater (235909), 16 jr "De wraak der barbaren" - Nóggera- ÜX248933>. 18 Jr "Heet als witvuur" Parisian (248933). 18 jr "Big bomber - Rembrandtpleuv- theater 1 (223545), aL "Game of death 2" Rembrandt- pleuitheater 2 (223545). 16 Jr. "Bruce en z'n Shaolin experts' Rex (268132). 16 jr. "Class of 1984 Rosy (232809), 16 ir. 'The New York Ripper" Saskia (246132). 16 jr "La Terrazza - Studio K (231706), 16 jr "Persona" - Kntrnon (231708). 16 jr "Diva". "De grote stilte". "1900", deel 1 en 2. - The Movtas (245790). 16 "E T Tuschinki 1 (262833). al "Van de koele meren des doods" Ttischinski 2 (282633), 16 jr "De man met het dodelijke oog" Tuschmski 3 (262633). 12 jr "Raiders of the lost ark" - Tuschms ki 4 (262633). 12 jr "Bloody birthday" Tuschmski 5, 16 jr "Les uns et les autres" - De Uitkijk (237480), al

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 15