"Er zijn belangrijkere zaken" m Ger naar geen Blok: "Trip Portugal is snoepreisje" Vermeulen bij laatste zestien voor Malta -C 3- Amateurs nemen afscheid van Olympisch team s Ouwersloot-broers kijken nuchter aan tegen RB-Quick Boys VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 ZEIST (ANP) - Michel van de Korput is als enige van de in het buitenland spelende voetballers overgebleven in de selectiegroep van zestien man voor de landenwed- strijd tegen Malta. De zestien spelers die werden uitgenodigd voor het duel van 19 december in Aken zijn: Doel: Piet Schrijvers (Ajax - 38 landenwedstrijden) en Edward Metgod (Haarlem - 1). Verdediging: Peter Boeve (Ajax - 3), Edo Ophof (Ajax 5), Hugo Hovenkamp (AZ 29), Ben Wijnstekers (Feyenoord - 19), Michel van de Korput (Torino - 17) en Peter van de Ven (Roda JC - 0). Middenveld: Dick Schoenaker (Ajax - 7), Ruud Gullit (Feyenoord - 5), Michel Val- ke (Feyenoord - 5) en Gerald Vanenburg (Ajax - 3). Aanval: Pierre Vermeulen (Feyenoord - 7), Jurrie Kool hof (PSV - 3), Kees van Koo- ten (Go Ahead Eagles - 7) en René Hofman (Roda JC - 0). Jan Wouters (FC Utrecht), die tegen Frankrijk als wissel speler werd ingezet, is niet opnieuw in de selectie opge nomen. Spelbos (Club Brug ge) en Tahamata (Standard Sport Pierre Vermeulen Clinks op archieffoto i opgenomen in de selectiegroep van 16 mi Luik), die ook tegen Frank rijk speelden, zegden af. De Ajacieden Kieft en Rijkaard waren al verdwenen toen Rijvers zijn voorlopige groep voor de wedstrijd te gen Malta bekend maakte. Van het trio teruggekeerden, Kees van Kooten, Hugo Ho venkamp en Pierre Vermeu len is de Limburgse Feye- noorder het langst weg ge weest. Vermeulen speelde zijn laatste landenwedstrijd op 22 februari 1981 tegen Cy prus in Groningen (3-0). Hij verscheen toen op het veld duel met de Italiaanse libero Scirea) is door bondscoach Kees Rijvers n voor de interland tegen Malta. als vervanger van Pier Tol. Hugo Hovenkamp deed in maart nog mee bij de wed strijd Schotland Neder land en Kees van Kooten kwam in de slotfase van het duel Nederland - Ierland (22 september) nog even in het veld als vervanger van Ge rald Vanenburg. Het ligt in de bedoeling van Kees Rijvers, die zondag Fortuna Sittard - Ajax zal bezoeken, de opstelling na het weekeinde bekend te maken. "Je kunt niet op de zaken vooruit lopen. Indien er in het weekeinde nog spe lers geblesseerd zouden ra ken, kan ik worden gedwon gen de selectiegroep nog in grijpend te wijzigen". Voor die eventuele wijzigin gen zou Rijvers vrijelijk kunnen putten uit het arse naal Nederlandse voetbal lers. De UEFA vraagt bij kwalificatieronden voor het Europese kampioenschap namelijk geen opgave voor af van de spelers, zoals de FIFA wel doet bij de voor ronden voor het wereldkam pioenschap. ZEIST (GPD) - Bondscoach Ger Blok zal aanstaande maandag met een enigszins gefrus- teerde olympische selectie afreizen naar het trainingskamp in Portugal. Nu het vast staat dat in de toekomst voetballers tot de Olympische Spelen zullen worden toegelaten die geld met hun sport verdienen, weet het merendeel van de huidige, voornamelijk uit amateur- en 'koelkastspelers' bestaande selectie dat het naderende trainingskamp als afscheid van het nationale elftal moet worden beschouwd. Hoewel Ger Blok die frustatie zelf met de mantel der liefde bedekt ("een coach selecteert niet, maar dat doen de spelers zelf door goed of slecht te spelen"), weet ook hij dat het Nederlands Olym pisch elflal binnen enkele weken alleen nog maar uit contractspe lers zal bestaan en dat er van de huidige achttien geselecteerden wellicht niemand zal overbly- ven. Aangezien er de afgelopen weken nogal wat onduidelijkheid was ontstaan over de vraag welke spelers geselecteerd konden worden voor het nationale olym pische elflal, vond afgelopen woensdag een gesprek in Lau sanne plaats tussen Joop Wage- OEGSTGEEST Al hebben zij een broertje dood aan verliezen, ook na een onverhoopte nederlaag wacht Anne en Gert Ouwersloot ruim vieren twintig uur na morgenmiddag weer 'de handel'. Als rasechte Rijnsbur gers, trots op het product dat hun geboortedorp internationale faam ver schafte, kunnen zij hun plicht als bloemen-inkoper, respectievelijk vrachtrijder in bloemen niet verzaken. De gedachte onder een hoonvloed aan 'n nieuwe zware werkweek te moeten beginnen, zou menigeen kots misselijk maken. Zo niet de bij Quick Boys voetballende oud-RBers, de daarom in hun werkkring nog altijd regelmatig gesarde gebroeders Ou wersloot. "Er zijn belangrijkere dingen dan Rijnsburgse Boys—Quick Boys", laat Anne, de oudste van het span, het verstand spreken. "Misschien loopt het allemaal wel anders en wint Quick Boys", kijkt Anne Ouwersloot hoopvol vooruit. In dat geval zou hem dan een ongetwijfeld lange serie vernederingen bespaard blijven. Gert ontloopt sowieso een groot deel van de kritieken, zondags avonds stapt hij als elke week in zijn bus om een nieuwe lading bloemen richting buitenland te vervoeren. Waarmee niet is ge zegd dat de broers het bij de ge dachte aan een nederlaag al be nauwd krijgen. Nuchter geven zij Rijnsburgse Boys de beste kans, "omdat die jongens indivi dueel meer klasse in huis heb ben", gaat Anne Ouwersloot voor. Dat moet dan maar zo we zen, men kan er niet rouwig om zijn. Want de beide Ouwersloten, die na het seizoen '79-'80 van Middel- mors naar Nieuw Zuid oversta ken en sindsdien schamper ook wel als "Ouwehand" worden aangesproken, hebben zich zo langzamerhand gepantserd te gen de eerst striemende, later snerende verwensingen. "We hebben het geweten. Nee, nooit gedacht dat zoiets zoveel emoties zou losmaken", kan Anne Ou wersloot nog maar moeilijk be grip opbrengen voor de volks spot. Toen twee seizoenen gele den voor het eerst sinds mensen heugenis weer een Rijnsburgse Boys-Quick Boys op het compe titie-programma stond, meldde het tweespan zich af bij Arie La gendijk, indertijd nog trainer bij Quick Boys. "De kwestie was te vers", vond Anne Ouwersloot. "Lagendijk (Gert: "Een geweldi ge vent") had er begrip voor". Bijna wekelijks nog worden de twee aan hun daad herinnerd. "Van die zogenaamde geintjes. Altijd door een bepaald soort mensen, randfiguren die overal mee lopen te blaffen maar nooit een hand uitsteken. En", vult Gert zijn rad bespraakte broer aan, "ze kunnen een bal nog geen vijf meter vooruit krijgen. Ze lo pen bij elke vereniging". Afstand Het liefst zouden zij afstand nemen van de groepering die van een door Gerard Haverkamp Rijnsburg/Katwijk-botsing zo veel meer maakt dan het volgens Anne en Gert Ouwersloot in feite allemaal heeft te betekenen. De geregelde bezoeker van de zoge naamde hoofdschotels uit de za terdag-competitie kent hem: de Rijnsburger die winst op Quick Boys belangrijker vindt dan een kampioenschap en de Katwijker die het tegengestelde denkt. 'In Rijnsburg is iemand die uit Kat wijk komt gek", weet Anne. "Dat word je van jongs af aan aange praat", onderschrijft Gert. "Maar Rijnsburgse Boys-Quick Boys heeft daarentegen veel van zijn oude glorie verloren", neemt An ne weer over. "Veel spelers heb ben het nog nooit meegemaakt. Wat zegt jongens als bijvoor beeld Martin Toet en de Van der Blommen nou Quick Boys? Al leen de mensen eromheen ma ken het belangrijk". Twee seizoenen geleden ontlaadde de traditionele rivaliteit zich in een complete veldslag op het RB-terrein, met duizenden gul dens schade aan onder meer de tribune en een tiental arrestaties. "Dat was vreselijk, laten we ho pen dat dat morgen niet opnieuw gebeurt". Voor een moment zijn 'de Ouwerslootjes' serieus, ech ter ook als Gert verhaalt over de rasechte Rijnsburger ("In de re gel in de bloemenhandel, hard werken, lange dagen maken") en Anne de Nieuw Zuid-populatie kwalificeert als "enthousiast volk". Al voelde, de op 12-jarige leeftijd bij RB begonnen, Anne ("Daar voor moest ik met mijn zusters mee naar korfbal") zich tot op de dag van het vertrek naar Quick Boys "geel-zwarter in hart en nieren", net als zijn jongere broer Gert ("Ze denken allemaal dat hij de oudste is") heeft hij in het derde Katwijkse jaar zijn draai helemaal gevonden. Bij Rijns burgse Boys was het duo, overi gens niet als enige, bij de toen malige trainer Wijnands uit de gratie geraakt. "We moésten blij zijn door die kampioenschap- Geruchten, als zou een versterkte politie-macht morgenmiddag zijn opwachting maken bij de regionale topper Rijnsburgse Boys-Quick Boys, berusten niet op waarheid. Er is in de voorbije dagen overleg geweest tussen de beide besturen van de verenigingen en de politie. Jus- titia heeft de verantwoordelijk heid voor een goede afloop ge heel in handen van de clubs ge schoven, maar houdt wel een viertal extra manschappen ach ter de hand, om bij eventualitei ten hulp te bieden. Zowel Rijns burgse Boys als Quick Boys zet ten jeugdleiders in om de eigen aanhang, mocht die kwaad wil len, in toom te houden. pen, maar de sfeer was om te stikken", voert Anne Ouwersloot het woord. Gert luistert veelal, grinnikt om de grollen van zyn broer en wordt daarom voor de rustigste van de twee aangezien. ker. Hij is veel sneller aangebrand", kan Anne een schop die hij in het verleden eens van zijn broer kreeg ("Ik schold hem uit omdat hij niet afspeelde") niet vergeten. "Sfeerverpesters" "Wijnands hield er vriendjespoli tiek op na en er liepen een stel sfeerverpesters. Maar het waren altijd dezelfden die het gedaan hadden by Wijnands. Het begon met het wegsturen van Constant Smit en Hennie de Klerk, alleen Wijnands wist waarom. Gé Per- fors maakte hij uit voor een trek pop, die jongen loopt nu de ster ren van de hemel te spelen. Wij waren te dik en te traag. Een stuk of acht potentiële kandidaten Gert Ouwersloot duwt broer Anne vooruit. "Maar normaal gesproken moet ik mezelf ix)oruit duwen" voor het eerste verdwenen toen. We zijn niet naar Quick Boys ge gaan om Rijnsburg een hak te zetten. Nu zeg ik nog weieens, het had net zo goed Valken of MVKV kunnen worden. Laten we het erop houden dat de men taliteit by Quick Boys ons aan sprak". "We wisten niet waar we in terecht waren gekomen, zó gesmeerd liep het", verhaalt Gert over de entree op Nieuw Zuid. "Van be gin af aan liep het boven ver wachting". Anne: "We dachten echt niet aan het eerste of zo, we zouden wel zien". Zelf oefende hij enkele malen met de stan daardformatie, maar viel daaruit al in de oefenperiode weg door een liesblessure. Gert kwam er in het eerste jaar helemaal niet aan te pas. "De situatie lag voor mij een stuk moeilijker, het barstte van de middenvelders". Samen belandden zij in het tweede, "één grote vriendenkring, een fantas tische tijd". Vorig seizoen kwam Gert in het eerste (Anne: "Ik denk dat ze ons toen door elkaar hadden gehaald.."). "Aandewiel, Rienks, Kuyt, Van Duyn, er was een leegloop en het draaide stroef. Het ging overigens niet zoveel beter hoor, toen ik erbij kwam", relativeert hij zijn uitver kiezing. De uitnodiging aan An ne voor een basisplaats in de hoofdmacht kwam pas op het al lerlaatste moment. Berry Janse vroeg hem de libero-positie in te nemen tijdens het laatste, voor degradatie beslissende competi tie-duel. Maar Anne Ouwersloot was nijdig, omdat Janse hem eer der in dat zo moeizaam verlopen seizoen geen aandacht had ge schonken en eerst Sis Tu Pan had gekozen als reddende engel. Zo'n Jaap van Duyvenbode, de elftalleider, mag ook weieens ge noemd worden. Aan het begin van dit seizoen heb ik een ge sprek met Janse gehad. Hij dacht dat ik niet meer gemotiveerd was om in het eerste te spelen en bood z'n excuus aan omdat hij me links had laten liggen". Dit jaar staan zij dan samen in Quick Boys 1. Snap je dat nou, willen ze vragen. "Quick Boys Daarbij, erg hoog geven zij niet van zichzelf op Anne bijvoor beeld zegt dat hij bij een cooper- test, hobbelend op ruime achter stand, "wel een paar keer de pijp uit te gaan", Gert wil daarbij dan niet achterblijven. "Dacht je dat het bij mij vanzelf ging. Ik moet mezelf ook vooruit duwen, hoor hé". Hij staat dan ook als zwoe ger bekend. "Ik ken m'n beper kingen. Mart, Huug en Anne hebben veel meer in hun mars, ik sta in hun dienst. Als zij daar blij mee zijn, heb ik er m'n voldoe ning van en plezier in". ADVERTENTIE Lt. zaterdag 19.00 uur ZIJL/LGB- ZIAN/VIT. Zwembad De Zl|l. Adv aangeboden door Mercasol M.L. station Perquln. naar (secretaris van het amateur voetbal van de KNVB), Rob von Bose (directeur van het Neder lands Olympisch Comité) en de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, Antonio Sa maranch. Uit die bijeenkomst bleek dat de toelatingsvoorwaar den voor deelname aan de Spe len wel degelijk ruimer llfln dan de KNVB tot nu toe had aan genomen. Samaranch deelde de Nederlandse afvaardiging mee dat alleen die spelers voor de Spelen zijn uitge sloten. die louter en alleen op grond van hun inkomsten uit de voetbalsport in hun levensonder- Het speelschema voor froep C «let er als voljft uit (Id bet frval dat Neder land de twee voorwedstrijden verliest lees dan Liechtenstein in plaats van Nederland): 30 Maart 1983: Joegoslavië - Roeme nië; 27 april 1983: Roemenië - Neder land. 8 juni 1983: Joegoslavië - Italië. 5 oktober 1983: Nederland - Roemenie. 26 oktober 1983: Roemenië - Italië. 9 november 1983: Italië - Joegoslavië. 17 december 1983: Joegoslavië - Neder land. 25 januari 1984: Italië - Neder land. 28 maart 1984: Italië - Roemenië. 4 april 1984: Nederland - Joegoslavië. 18 april 1984: Roemenië - Joegoslavië, 18 april 1984: Nederland - Italië. houd voorzien (full-profs). Ko mend weekeinde zal het IOC het begrip "professional" nader uit werken en de hoogte van het be drag bepalen dat een speler mag verdienen om tot de Spelen toe gelaten te kunnen worden. Dui delijk is al wel dat het IOC een lager bedrag zal bedingen dan de FIFA. Contractspelers De ruimere bepalingen houden wel in dat bondscoach Ger Blok in de toekomst 85 procent van al le Nederlandse contractspelers kan selecteren voor het Olym pisch elflal. "De 15 procent con tractspelers die niet in aanmer king komen voor dit team spelen by Ajax. Feyenoord en PSV". al dus Joop Wagenaar. "Maar uit de ovenge clubs kan Blok zonder problemen putten Wagenaar trekt deze conclusie uit het be drag dat Samaranch de Neder landse afvaardiging in Lausanne heeft meegedeeld, maar dat de secretaris nog niet in de publici teit wil brengen. "Eerst maar eens de besprekingen tussen de FIFA en het IOC hierover al- wachten". Blok is het niet eens met de stel ling dat het trainingskamp in Portugal (waar aangetreden zal worden tegen het in de Portuge se 'eredivisie' uitkomende Porti- monense, een provincictcam uit de Algarve en het Portugese na tionale elflal onder de 21 jaar) als een farce moet worden be schouwd. Het merendeel van de spelers dat naar Portugal afreist zal evenwel geen deel meer uit maken van de nationale selectie, wanneer de kwalificatiewedstry- den voor de Olympische Spelen in Los Angeles (wint Nederland de beslissingswedstrijden tegen Liechtenstein, dan speelt men het eerste duel uit tegen Roeme nie) zich aandienen. "Ik beschouw dit trainingskamp niet als een snoepreisje en de spelers die meegaan zeker niet. Ik heb de jongens een uur be denktijd gegeven om zich terug te trekken na het uiteenzetten van de nu ontstane situatie Af gezien van Jaan de Graaf (gebles seerd) heefl niemand gerea geerd Geen snoepreis dus. ieder een weet hoe hij ervoor staat en weet ook dat dit de laatste kans is om zich te bewyzen". ADVERTENTIE a.s. zaterdag 14.30 uur RIJNSBURGSE BOYS QUICK BOYS tapijt - gordijnen wandbekledlng. v< voor prolecten en particulieren complete woningdecoratie Dealer voor de vakman schitder stukadoor v BRANDER muurverven en sterpie'sters MOHR vinyl en behang legen (abriekscondities Henny Bïikman Kruisweg 11 Valkenburg Tel. 01718-73035 M/oazM o.ecArrst? Aisjaasv- \/£/D£/? &£T£j2 G£Of?c> sviiP£irS &S3£tl* J-AT£H TZ-AttSVBSV «wasiv. fW <£7/V x ZM£tDR£i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 13