"Teletex" 45 maal zo snel als telex DIPLOMA -c MEUBEL-ROOM IISOLATIEI Druivenzoet en druivenzuur >mMT. 3- Fietslamp op accu DECEMBERflflNBlEDING familie Dagelijks over de krant nog steeds actueel onmisbaar NIEUW VOOR LEIDEN e.O. H. JANSE LEIDEN B.V. CAFÉBEDRIJF VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 Varia Een Nederlandse fabrikant is een heel helder lichtje opgegaan: hij ontwikkelde de „fiets-accu", waarvan iedereen die fietst veel plezier kan hebben. De fietsverlichting (voor èn achter) wordt door de dynamo van de nodige spanning voorzien. Als je snel fietst, heb je veel licht; moet je tegen de wind in zwoegen, dan zwakt het schijnsel af. Als de band nat is, of met vuil van de weg of sneeuw bezoedeld, dan „slipt" de rotor van de dynamo. Als je stilstaat, heb je géén licht. De kersverse oplossing: de fiets-accu. Die laadt zich tijdens het ryden (met ingeschakelde dynamo) in één uur tijd voldoende op om daarna drie duur lang „op eigen kracht" voor de vereiste verlichting te zorgen: een „volle" lichtbundel en een helder brandend achterlicht, met uitgeschakelde dynamo. En als je, tegen de wind in, met een slakkegangetje vooruit komt, of als je moet stoppen: voor- en achterlicht blijven op volle sterkte bran den, net als bij de auto! De „Akku-Star", zoals dit apparaatje heet, kan eenvoudig op de voorvork van de fiets gemonteerd worden; een draadje naar de dynamo (voor het opladen) en een draad naar de lamp. Het is een bijdrage aan de veiligheid-op-de-weg voor elke fietser. Daar naast zullen ook de vele trimmers er belangstelling voor hebben. Immers, de rotor van de dynamo is voor de echte „fiets-trim- mer" een vertragend element; hij wekt weerstand op die de snel heid vertraagt. Met zo'n accu kun je de dynamo gewoon uitscha kelen en 's avonds ook op de donkerste paadjes veilig (zien en gezien worden) lekker je parcoursje draaien! De Akku-Star is intussen in diverse winkels te koop. De prijs ligt zo rond de 40 gulden. Zo nodig kan naar verkoopadressen wor den geïnformeerd bij de fabrikant, Stars Trading Group, Venlo, tel. 077-43750. Hockeystick van kunststof Een hockeystick van polypropy- leen (een zeer sterke en „taaie" kunststof), uit één stuk be staand, is ontwikkeld door Curver in Rijen. Hij is niet voor de wedstrijdsport bedoeld, maar voor recreatie, onderwijs e.d. Proeven hebben uitgewe zen dat de nieuwe „plastic" hockeystick daarvoor uitste kend voldoet. Hij heeft een ze kere flexibiliteit, maar buigt bij een zware slag niet door. Het was (vinden we) een goed idee van de fabrikant om deze nieuwe stick (die maar onge veer twee tientjes gaat kosten) „blanco" te laten. Iedereen kan er naar eigen idee stickers op plakken of andere zelfkleven de versieringen aanbrengen. Briefwisseling in toekomst elektronisch De opkomst van allerlei compu- tertuig in de kantooromgeving heeft geleid tot een nieuw soort tekst- en gegevensver werking. Zo'n systeem is in wijde kring geaccepteerd ge raakt, doordat het sneller en (meestal) foutlozer werkt. Cen traal daarbij staat een vrij grote computer voor de opslag van gegevens. Daarbij horen een of meer schermposten (termi nals) en een of enkele door de computergestuurde afdru- keenheden: printers. Deze techniek - wijd verspreid in grote kantoren en ook op kran tenredacties vraagt om een nieuw soort overdracht. Men moet dat zien als een soort elektronische post. Immers: op veel kranteredakties en bedrij ven verzorgt men tekst. Die wordt 'elektronisch' uitgetypt op papier. Daarna gaat de tekst naar een andere redaktie of groot bedrijf, dat vaak ook over een elektronische tekst- centrale beschikt. Met drie da gen vertraging, vanwege de post. wordt de tekst dan ont vangen, en soms. als het een order of belangrijk artikel be treft, door typisten(s) weer om gezet in elektronisch taal. Snelheid Waar het er om gaat de tekst of gegevens snel en letterlijk op andermans bureau te hebben, gebruikt men een stelsel van directe lijnen. Daarmee staan de tekst- of gegevensbanken voortdurend met elkaar in ver binding. Zulke (huur)lijnen zijn echter duur en zeker niet erg rendabel wanneer bedrij ven wel regelmatig met elkaar communiceren, maar niet aan één stuk. Die wisselende behoefte kan worden opgevangen met tele foon- of datalijnen (hoogwaar dige lijnen speciaal voor com putercommunicatie) en specia le apparaten die de PTT gaat toestaan voor het oversturen van elektronische post: zoge naamde 'Teletex-toestellen' Het zijn uitgebouwde schrijf machines, maar met een beeld scherm of kleiner 'display' (re kenmachine-regel), voor het makkelijk corrigeren van tekst. De apparaten kunnen, aan een lijn gekoppeld, dan een num mer kiezen. Ze lijken het meest op moderne, correctie-schrijf machines. maar hebben dan een complete tekstverwerker - en dus ook geheugen voor het opslaan van brieven - aan boord. een fotokopie). Het voordeel van Fax-en is dat een docu ment, compleet met briefhoofd en handtekeningen kan wor den overgebracht. Tegenover telex legt de Fax- dienst het echter af, omdat het gebruik van de telex wereld wijd verbreid is met zo'n 1,5 miljoen aansluitingen. Een aantal dat geen ander commu nicatiemiddel snel zal berei ken. De verregaande standarisatie van het telexnet, de sterkste kant aan het wereldwijde, zeer betrouwbare systeem, is te vens de reden dat de telex technisch al volkomen passé is. De transmissiesnelheid van ongeveer 400 tekens per mi nuut, in vakkringen 50 Baud geheten, is indertijd zo geko zen omdat de machine een goe de typist bij kon houden. Later kwam men op het idee - om fouten te kunnen corrigeren en lijnkosten te besparen - de ponsband in te voeren. Tegen woordig zijn bij telexappara ten microprocessoren (bijzon dere besturingschips) al in zwang. De internationaal afge sproken standaard weerhoudt het volledig gebruik van zulke onderdelen echter. Maar stap verder en de telex wordt een Teletex-toestel. Im mers met een computerachtig apparaat en een 'modem', een koppelstuk tussen computer- of telextoestel en de telefoon lijn, is men al een stuk sneller met de overdracht: ruwweg zes keer. Wildgroei Wereldwijd Voor geschreven tekst, die snel op zijn bestemming moet zijn, blijft vooralsnog de Telex het aangewezen instrument, even tueel de Faxdienst (afkorting van facsimile overdracht, beel doverdracht van brieven als Via de nieuwe Teletex-toestellen wil de PTT nu wildgroei voor komen en meteen een aan de moderne techniek aangepaste standaard scheppen. Overleg in internationaal verband is daartoe de afgelopen jaren ge voerd. Resultaten van proeven bij de PTT's van Zweden en Duitsland gedaan, zijn reeds voorhanden. In Duitsland kreeg het Teletex-toestel een functie van super-telex, met een relatief goedkoper tekst verwerker. In Zweden werd de Teletex-dienst veel meer als een kantoor integratie-project beschouwd, waarmee gege vens en tekst volledig via het openbare net zouden kunnen worden verzonden en opge vraagd. Internationale standarisatie is een levensvoorwaarde van het systeem. De norm die uiteinde lijk uit de bus is gekomen, biedt twee mogelijkheden: een Supertelex, maar met door groeimogelijkheden naar de kant van de automatisering. Telexen is hierbij kinderspel. Bijvoorbeeld als men de over- drachts-snelheid van Teletex in aanmerking neemt plex). Dit betekent een mini mum van 300 karakters per se conde, tenminste 45 maal zo snel als de gebruikelijke telex machine. Computerwerk Uiteraard is de overdracht van documenten met zo'n snelheid niet meer gebaseerd op men senwerk, maar op de over dracht van een (computerge heugen naar het andere. Zelfs de reproduktie op papier, het 'printen', gaat langzamer en moet dus niet direct gekoppeld zitten aan de tekstoverdracht. Een ander groot voordeel van Teletex is de grote basisset van letters en cijfers, leestekens en speciale tekens. Terwijl telex alleen beschikt over enkele leestekens, kleine letters en cij fers, heeft het nieuwe medium 309 karakters tot zijn beschik king. Sommige karakters kun nen gevormd worden door het zenden van meer dan een code. Daarmee ontstaat de extra mo gelijkheid om niet-latijnse alfa betten te gebruiken... De Teletex-apparatuur zou, om goed tot zijn recht te kunnen komen, op een zeer hoogwaar dig net (openbaar computer netwerk datanet) moeten worden aangesloten. De over brenging zou dan met nog gro tere snelheid kunnen geschie den. Een aangepast telefoon net zou evenwel ook geschikt zijn. De 'kiestijd' naar een an dere abonnee zou met een da tanet niet veel meer dan een se conde hoeven kosten. Uitwisselbaar Levensvoorwaarde is natuurlijk dat de nieuwe dienst uitwissel baar blijft met die 1,5 miljoen abonnees van het telexnet over de hele wereld. Wel is er dan sprake van verlies van snel heid en soorten lettertekens, maar zo'n koppeling is heel goed mogelijk. Er bestaat de mogelijkheid dat Teletex-ap- paraten een bepaalde 'uitgang' voor telex krijgen of dat de 'vertaling' automatisch via het net geschiedt. In PTT-kring verwacht metn niet dat Teletex op grote schaal zal worden ingevoerd of telex zal vervangen. Allereerst is de ap paratuur duur (zo'n f 15.000 tot f 50.000). Een maandabonne ment kost f 500 en verder zijn er nog 'gespreks'kosten. Er zullen ook specialisten nodig zijn die de toestellen kunnen bedienen. Het is ook mogelijk om computers aan te passen voor Teletex. maar ook dat is duur. Bij zo'n 200 ontvangen en verzonden brieven per maand komen de kosten op f 17,50 per brief. In Nederland zijn twee soorten Teletex-terminals goedge keurd. Die van het Philips- en Siemens-fabrikaat. In de loop van 1983 zal in tal van Europe se landen een proefnet begon nen worden. Bijzonder mooi bankstel met verende voorkant, ge stoffeerd met wollen mohair, keus uit 7 kleuren. Hf Q verkoop 3390,- TIJDENS DE DECEMBERMAAND als 3-zitsbank 2 fauteuils slechts 2795,- 3-zits 1395,- 2-zits 1195,- fauteuil 745,- HAARLEMMERSTRAAT 170* - LEIDEN - TEL. 071-133913 is onze presentatie ROLGORDIJNEN U ZIET WAT U KOOPT! 90 effen en gedessineerde rolgordijnen hangen voor U klaar, terwijl onze totale kollektie uit 200 dessins bestaat. In alle maten leverbaar, met veer- en kettingsysteem. Ook voor losse rolstokken - rolgordijnstoffen en alumi nium jalouzieén. HET JUISTE ADRES. Haarlemmerstraat 123^1. 071-130553. isoleer zelf goed en goedkoop! PERSPEX voorzetramen met unieke magnetische bevestiging zonder schroeven en zagen. BAS NEON Tel 071 412275. Touwbaan 3. Leiderdorp ZATERDAG NON STOP SHOW op de Touwbaan Pluspunten: thermische isolatie eenvoudige bediening wegneembare beglazing geluidsisolatie veiligheid subsidie mogelijkheid licht in gewicht geschikt voor elk kozijn hout, metaal, kunststof Al meer dan 6000 jaar geleden werd er wyn gemaakt uit het sap van wilde druiven. De oude Egyptenaren kwamen al gauw op het idee om die vruchten te gaan kweken. De wijnstok komt zodoende de eer toe een van de eerste gecultiveerde gewassen te zijn. Over wijn willen we het nu niet hebben. De rol van de druif hier bij is overbekend. Tafeldruiven worden weliswaar op minder grote schaal gekweekt, maar ge nieten in ons land een groeiende populariteit. Ondanks de geringe rol die ons eigen Westland daar bij speelt. Druivenserres. zoals de vakterm luidt, ziet men nu niet veel meer. De import vanuit Zuid-Europa heeft het duidelijk gewonnen. Toch worden er nog binnenlandse druiven verhan deld van mei tot februari. Dit fruit uit Nederlandse kassen is en blijft een kwaliteitsprodukt. Helaas ligt de Veilingpnjs glo baal drie keer zo hoog als de prijs van Zuideuropese druiven. Vooral in de maanden augustus tot en met november eten we veel van deze heerlijke vruchten. Niet iedereen schijnt te weten dat ze het hele jaar door verkrijgbaar zyn, ook al omdat het zuidelijk halfrond ons in het vroege voor jaar van druiven voorziet De meeste hier geïmporteerde drui ven komen echter uit Grieken land, met op de tweede plaats Italië. Druiven moeten worden gewas sen. voor we ze eten. Ze zijn nl met allerlei chemicaliën bespo ten. De meeste mensen spoelen de druiven af. vlak voor ze ervan eten Natte druiven zijn echter lang niet zo smakelijk als exem plaren die do tyd kregen om te drogen. Direct uit dc koelkast kunnen druiven heerlijke dorst- lessers zijn, maar in feite komt het volle aroma pas tot zijn recht als ze door de zon verwarmd zijn Druiven zonder pitten genieten een stijgende populariteit Bij ons zien we ze nog met veel. maar in Cahfnrnic wcL Dat is makkelyk bij gebruik in de keu ken. en voor de industrie die ze inblikt of er rozijnen van maakt. De allerlekkerste druiven om zo te eten zijn wel de muskaatdrui ven. Wie de moeite wil nemen daar de pitjes uit te verwijderen moet ze eens heel kort pocheren en dan serveren by gevogelte of vis. Een culinair genoegen dat u met snel zult vergeten. Eigenaardig eigenlek dat de druif al eeuwenlang een dubbelrol speelt, zowel als zoetmiddel en als zuurmaker Verjus. PflDM verbastering voor groen sap. het sap van onrijpe druiven, is vele jaren gebruikt in bijvoorbeeld salades In geconcentreerde, in gekookte vorm is het thans nog van belang by de mosterdfabn- cage. Citroensap heeft echter grotendeels de plaats van dit pro- dukt ingenomen. In het Midden- Oosten wordt in veel huishou dens nog dibs gemaakt. 660 MM te stroop uit de druivesuiker van rozijnen of overrijpe, zoete drui ven Ingekookt een gezonde ver vanger van suiker. - "De kunst van het Kaart leggen" door Nerys Dee, Uitgeverij Veen, prijs 19,50. - "De ascendant" (astrologie) door Jean ne Avery, Uitgeverij Veen. prys 37.50 "Opgepakt", roman uit Malawi door Legson Kayiva, Wereldvenster, pnjs 19.50 - "Drie kinderboekjes van Dick Bruna "Nijntje op de fiets", "Jan" en "Rond, vierkant, driehoekig". De Harmonie, prijs 6,- per stuk. - "Gouden keukentips" door Mary Ellen Pinkham, Teleboek. prys 15.-. - "Noesse", poezenverhalen door Jos Brink, Teleboek. prijs 15,- - "De taalhulp" door Inez van Eyk, Bert Bakker, pnjs 17,90 - "Palmpasen" door Kurt Vonnegut, Meulenhoff, prijs 26,50 - "De ballade van een wegpiraat" door Paul Schaepman. Meulenhoff. pms 19.50 - "In dagen van ziekte" door Hans Bou- ma en Evelyn Dessens, Uitgeverij Kok. prijs 12,50 - "Papyrus - van bies tot boekrol" door Maarten J. Raven, Terra, prijs 27,50 - "Kijken over de Kim", Anthony van Kampen over zichzelf. Unieboek, pnjs 27.50 "Met de groeten van de praatpaal" door chef A.J.M Mosheuvel van de We genwacht, Unieboek, pnjs 9,90 - "Een wonder om te geloven genezing van een autistisch kind door Barry Neil Kaufman, Unieboek, pnjs 29.50 - "Album Cover Album" (tweede deel), Roger Dean, Unieboek, prijs 29.50 "De Tsjechische kardinaal", thnller van Lawrence Klausner. SijthofT, prys 23.50 "Van jou houd ik" door Mischa de Vreede. De Bezige Bij. prijs 1 16.50 - "De steppewolf', roman van Hermann Hesse, De Bezige Bij. pnjs pocket 10. - "Bezuinigen met een schaterlach" door Peter van Tiet Tiebosch. pnjs f 19.50 - "Koken in geuren en kleuren" door Pa tron Bernard. Tiebosch. pnjs 22.50 - "Mama is de befste van d< halt ui- reld" door Willy Breinholst, Tiebosch. pnjs 14,90 "Kind in Polen" door Milo Anstadt, Tleboach, pnjs 22.50. "Fotoboek voor iedereen", Lindner, Elsevier. pr\js 11,90 "Het Nikon Reflexboek" door Jan Vorst, Elsevier, pnjs 22.50 "Het Philips dokabock" door Peter Elsevier, pnjs 14.90. - "Nieuw fijn haakwerk" door Nihon Voque. Kluwer en Keuning, prijs ƒ23,50 "Kruissteek-agenda" door Gerda Bengtsson. Kluwer en Keuning. pnjs 19,90 "Kinderkleerijes. maak ze zelf', Klu- wr an Kunlnt, pnjs 124.90 - "Westerling, de eenling" door Domini que Venner. Teleboek, prijs papierback 1 HM "Geboortegrond" door Cseslow Mi- losz. De Arbeiderspers, pnjs 58.50 - "Bneven aan Simon Carmiggelt" door Gerard Reve. Uitgeverij Veen, pnji pa perback 29,50. MONDELINGE H0RECA-0PLEIDING Wenst u een goede toekomst? Volg dan de cursus CAFÉBEDRIJF en wordt zelfstandig caté- Een vooropleiding is met vereist In lanuan 1983 stad de avondcursus weer m Afcmaa' Almeto. Amersfoort. Amsterdam. ApekJoorn. Arnhem. Den Haag Em- men. Enschede, Groningen, Haarlem. Heerenveen. Loouwar- den, Rotterdam, Utrecht, Winschoten. Zwolle De cursus Kost f 325.- ind inschrijfgeld en et het U doet m mei 1983 e*amen te Utrecht Voor een gratis prospectus BEL 035-234928 Of stuur de coupon m een envelop zonder postze gel naar 1 V O M antwoord™ 12511200 WB Hilversum Witt u ml| geheel vrl|bll|vend de prospectus zenden?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 11