mededelingen gemeentebestuur 1 H *1 leiden 13 tm 17 dec. '82 leiden Commissie vergaderingen Commissie voor Algemene en Bestuurlijke Aan gelegenheden Maandag 13 december a.s. om 20.00 uur in de B en W-kamer van het stadhuis. Agenda: Klachtenbehandelingsprocedure. Vreemdelingendienst. Brandbeveiligingsverordening. Commissie Maatschappelijke Aangelegenhe den, Volksgezondheid, Cultuur en Sport Woensdag 15 december a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Agenda: Verlaging onderhoudsbudget De Waag t.b.v. Stadsgehoorzaal. Krediet vervangende nieuwbouw centraal maga zijn en stalling electrowagen t.b.v. Endegeest. Krediet gebouw tuindienst Endegeest. Info oktober 1982 en jaarverslag 1980-1981 van de directie M.D. Commissie voor Financiën Woensdag 15 december a.s. om 20.00 uur in ka mer 204 van het stadhuis. In deze vergadering zullen voorstellen worden besproken welke on langs in diverse vergaderingen van andere com missies aan de orde zijn geweest en waarvan nu in hoofdzaak de financiële aspecten zullen wor den bezien en verder: Continuering Energie Registratie Systeem. Aanbrengen van mechanische ventilatie in de drukkerij van het stadhuis. Herstel meubilair en stoffering van de Raadzaal en de koffiekamer. Wijziging verordening Onroerend Goedbelasting. Vervanging openbare verlichting gedeelte Europa- weg. Verhuur grond Stevenshof aan het E.B.R. Bijdrage regiogemeenten voor Leidse voorzienin gen. Aankoop koffie via Stichting Ideële Import. Aanvullend Raadsvoorstel experimenteer project Leidse Baan. Ombouwen van de huidige c.v.-installatie van olie op gas. Begrotingswijziging i.v.m. de vorming van de di- rektie Milieu voor het jaar 1982. Interim Saldo Regeling. Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Openba re Werken en Verkeer Donderdag 16 december a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Agenda: Stand van zaken kelders Hoogstraat. Voorstel benoeming lid Monumentencommissie. Concept-antwoord brief aan mw. v. Duivenvoorde inzake klachten verkeerssituatie Kooi/Noord. Herbestratingsprogramma 1983. Voortzetting behandeling nota verkeerslichten. Bewegwijzering. Stand van zaken Sandersterrein. Voortzetting behandeling actieplan V.C.P. en na dere uitwerking actiepunten parkeerplan. Voorstel grondregeling t.b.v. sportaccommodatie DIOK en voor opslagruimte voor bestratingsmate riaal in het Morskwartier. Belangstellenden, die naar aanleiding van één van de bovengenoemde agendapunten het woord willen voeren, wordt aangeraden dit uiterlijk één dag voor de vergadering aan de secretaris van de commissie voor ruimtelijke ordening, openbare werken en ver keer, mw. E. Visser-v.d. Vlist, telefoon 254236 ken baar te maken. Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften Vrijdag 17 december a.s. om 14.30 uur in kamer 101 van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72. De commissie behandelt enkele bezwaarschriften inzake afwijzing op registratieverzoeken van wo ningzoekenden. Nadere informatie kan worden verkregen bij het se cretariaat, tel. 254428/254443. Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften Maandag 20 december a.s. om 9.30 uur in de B. en W. kamer van het stadhuis. Agenda: 9.30 uur: Uitspraak Mühlenbeck. 9.35 uur: Hoorzitting zaak Slikkerveer (treffen van voorziening aan woning). 10.00 uur: Beroepschrift Passage Noordwijk tegen weigering bouwvergunning Stations weg 23 en 25. 11.00 uur: Voortgezette behandeling van het be roepschrift tegen plaatsing van Sta tionsweg 25 op de monumentenlijst. Overige Commissie- en Projectgroep vergaderingen Regionale Woonwagencentra rayon Leiden Maandag 13 december a.s. om 14.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Agenda: Benoeming voorzitter, vice-voorzitter, lid dagelijks bestuur en plv. leden. Wijziging van de begroting 1981 van Regionale Woonwagencentra rayon Leiden. Voorlopige vaststelling van de rekening 1981 van Regionale Woonwagencentra rayon Leiden. Accountantsverklaring met betrekking tot de reke ning 1981. Vaststelling van de begroting 1983 van Regionale Woonwagencentra rayon Leiden. Beschikbaarstelling van een krediet van f 16.000,— voor de vernieuwing van de riolering in het woon wagencentrum te Leiderdorp. Bestuursraad voor de Schooladviesdienst Dinsdag 14 december a.s. om 14.30 uur in de La- tijnseschool, Lokhorststraat 16. Agenda: Informatie Dagelijks Bestuur: - De Nieuwjaarsreceptie. - Overleggroepvergadering. - W.P.R.O.-informatie. Systematische personeelsbeoordeling. Opstellen werkplan 1983/84. Jaarverslag 1981/82. Begroting regionale dienst. Aanvraag projectplan voorlopig onderwijsvoor- rangsgebied 1983/1985. S.A.D.-reactie op onderwijsvoorrangsplan. Toelichting werkwijze begeleiding anderstaligen. Stand van zaken regionalisering. Bezuinigingen. Mededelingen uit de commissies door de desbe treffende voorzitters: - personeelsbeleid. - huisvesting. Deelcommissie stedelijk museum "De Lakenhal" Woensdag 15 december a.s. om 16.30 uur. admi nistratiegebouw, Oude Singel 28. Agenda: Tentoonstellingsrooster. Verzoek om bruikleen. Brief t.a.v. diskussienota beeldende kunst. Aanbiedingen. Bovenstaande vergaderingen zijn open baar. Wie meer wil weten over de te behan delen agendapunten, kan daarover in formatie vragen in het informatie-cen trum van het Buro Voorlichting in de hal van het stadhuis. Dagelijks van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN Verleende bouwvergunningen Burgemeester en Wethouders hebben op 7 december 1982 de volgende bouwvergunningen verleend: - Anna v. Saksenstraat en Waldeck Pyrmontstraat, wijzigen van het plan tot de renovatie van 23 wonin gen thans 24 woningen; - Noordeindeplein 4, inwendig verbouwen tot huis artspraktijk met bovenwoning; - Roodenburgerstraat 66, verbouwen en uitbreiden woning; - Boerhaavelaan 25, bouw berging; - Rijn- en Schiekade 129, wijzigen huisriolering; - Rijn- en Schiekade 130, wijzigen huisriolering; - Gerrit Doustraat 27, uitbreiden bedrijfsruimte; - Rijndijk 98, inwendig verbouwen woning; - Kamerlingh Onnesplein, vergroten bloemenkiosk; - Breestraat 159, wijzigen onderpui; - Gerrit Doustraat 23, verbouwen achtergevelwo ning; - Lammenschansweg 136, verbouwen en uitbreiden kantoren op eerste verdieping bedrijfsgebouw; - Sint Jacobsgracht 10, 12, 16 en 18, verbouwen ga ragebedrijf; - Nieuwe Mare 13, vernieuwen berging; - Rijnsburgerweg 117, plaatsen fietsenberging; - Doezastraat 19, verbouwen winkelpand; - Nieuwe Rijn 67 en 68, verbouwen begane grond. Indien u door het verlenen van een bouwvergunning rechtstreeks in uw belang bent getroffen, kunt u bin nen 30 dagen na dagtekening van de bouwvergun ning op grond van de wet AROB een gemotiveerd be zwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou ders. Tevens kunt u, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onevenredig nadeel voor u meebrengt, op grond van de Wet op de Raad van State schorsing van de bouwvergunning aanvragen bij de Voorzitter van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage. Informatie is te verkrijgen iedere werkdag tussen 11.00 en 12.00 uur bij de directie bouw- en woning toezicht, Stadsbouwhuis, Langegracht 72, Postbus 148, 2300 AC Leiden (telefonisch bereikbaar 071 - 254911). Diversen Bedrijfsverzamelgebouw Olga Tweede oriënterende bijeenkomst met potentiële gegadigden. Op woensdag 15 december 1982, 16.00 uur, zal in de kantine van het Stadsbouwhuis op de Langegracht een tweede oriënterende bijeenkomst met potentiële gegadigden worden gehouden. Dit is een voortzet ting van de vergadering van 4 november. Op basis van de wensen en ideeën die toen naar voren ge bracht zijn is een nieuwe indelingsschets gemaakt, die besproken zal worden. Ook degenen, die zich tot nu toe niet hebben aange meld voor het Olgagebouw, maar wel ideeën/plan nen hebben bedrijfsmatige activiteiten te gaan ont wikkelen die in Olga zouden kunnen passen, zijn wel kom op deze bijeenkomst. In dit stadium betekent deelneming aan de besprekingen noch voor de ge meente, noch voor de belangstellenden, dat er ver plichtingen om tot een huurovereenkomst te komen, worden aangegaan. Wat is Olga? Het voormalige fabrieksgebouw Olga is recent door de gemeente aangekocht en bestemd als bedrijfsver zamelgebouw voor initiatieven in de commerciële en semi-commerciële sfeer ter verbetering van de Leidse werkgelegenheidssituatie. Het gebouw bevat ruim 2000 m2 vloeroppervlak; het zal in units "op maat" verhuurd worden tegen aanvaardbare prijzen. Om dit te bereiken zullen de bouwkundige opzet en het voor zieningenniveau zo flexibel en sober mogelijk zijn. Het gebouw is gunstig gelegen tussen stadscentrum en industriegebied De Waard. De toegang is thans in de Evertsenstraat, een tweede ontsluiting voor fiet sers en voetgangers naar het Utrechtse Jaagpad/Ho ge Rijndijk is in studie. De eerste units zullen op korte termijn al beschikbaar komen. Voor belangstellenden zal op dinsdag 14 december om 15.30 uur een rondleiding in het Olgagebouw ge houden worden. Adres: Evertsenstraat hoek Heemskerkstraat. Voor alle informatie kunt u zich wenden tot Herman Amptmeijer en Dirk van Schie van de Directie Econo mische Zaken (telefoon 071-254.298 en 254.274). WONING AANGEBODEN Uitgifte gemeentelijk pand Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om in erfpacht uit te geven het onroerend goed. Middelstegracht 135 Op het genoemde perceel, dat een oppervlakte heeft van 78 m2, is een woning gevestigd. Aan erfpachter zal de verplichting opgelegd worden de woning te verbeteren. Met betrekking tot de te maken verbete- ringskosten kan in dit geval van een ruime subsidie mogelijkheid gebruik worden gemaakt. Uitgifteprijs: De éénmalig verschuldigde vergoeding voor de opstal bedraagt f 7.500,— excl. overdrachtskosten en de kosten van een verbeteringsplan. De halfjaarlijks te betalen erfpachtscanon met betrek king tot de betreffende grond bedraagt f 932, voor de eerste erfpachtsperiode van 5 jaar. Wie komen in aanmerking??? Voor de uitgifte van het betreffende onroerend goed kunnen zich laten inschrijven: -- degenen die als woningzoekenden staan gere gistreerd bij de gemeentelijke directie Woonruim teverdeling en/of een woning van een Leidse wo ningbouwvereniging of Leidse woningstichting leeg kunnen achterlaten; -- degenen die een particuliere huurwoning in Lei den leeg kunnen achterlaten beneden de huur- prijsgrens f 850,— per maand tot 1-1-1983 - kale huur -); - degenen die niet als woningzoekende bij de ge meentelijke directie Woonruimteverdeling staan geregistreerd en geen woning als hierboven be doeld kunnen achterlaten, maar die wel voldoen aan de door de directie Woonruimteverdeling te hanteren normen voor het verkrijgen van een woonvergunning. Waar informatie??? Vanaf maandag a.s. tot en met 24 december a.s lig gen in de hal van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72, alhier, de noodzakelijke gegevens met betrekking tot het uit te geven onroerend goed voor een ieder ter inzage. Voorts is een geheel uitgewerkt verbeteringsplan aanwezig. Inschrijving en verdere gang van zaken Als u zich na kennisneming van betreffende gege vens en beschikbare informatie als gegadigde voor het onroerend goed wilt aanmelden, kunt u dat doen door het invullen van een inschrijfformulier. Bedoelde formulieren zijn aan de bali in de hal van het Stadsbouwhuis te verkrijgen. De inschrijving staat open tot en met 24 december a.s. Indien u in het bezit bent van een registratiekaart van de directie Woonruimteverdeling dient u bij inschrij ving het registratienummer te vermelden. Na genoemde datum wordt een selectie gemaakt uit de binnengekomen formulieren met inachtneming van de hierboven genoemde volgorde. Belangrijk!! Voor degenen, die na selectie als serieuze gegadig den voor deze woning overblijven organiseert de ge meente t.z.t. bezichtiging van het pand. In dit ver band verzoekt de gemeente u om de huidige huurder van de woning niet lastig te vallen met verzoeken om de woning nu al te mogen bezichtigen. Inspraakavond bestemmings plan IMieuwenhuizen/Rijnzicht Op dinsdag 14 december a.s., 's avonds om half negen, wordt in buurthuis 't Mierenest, Morsweg 59 een inspraakavond gehouden over een bestem mingsplan voor het terrein van de voormalige fabriek Nieuwenhuizen aan de Morsweg. Het ligt in de bedoeling om hier in 1983 of 1984 wo ningen te bouwen, twee-, drie- en vierkamerwonin- gen. Voordat echter met de verdere ontwikkeling van een bouwplan begonnen wordt, zal eerst een ont- werpbestemmingsplan ontwikkeld en ter visie gelegd worden. Op de inspraakavond zullen de eerste ideeën hierover door gemeentelijke vertegenwoordigers gepresen teerd worden. Aan de hand van reakties van be langstellenden hierop zal verder gewerkt worden aan een ontwerpbestemmingsplan. Grofvuilop- haaldienst Volgende week zijn aan de beurt: Wijk 17 en 19 maandag 13 december Wijk 18 en 22 woensdag 15 december Wijk 21 en 23 donderdag 16 december Wijk 20 en 26 vrijdag 17 december

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 10