c Actie tegen komst meubelboulevard Sloop van Huize Nieuw Rijksdorp nog niet zeker Hellingbaan rolstoelers Winkel liof moet fietsvrij [Leidse agenda Extra subsidie speelzalen CDA tegenWD twijfelt B en W Leiderdorp doet onderzoek Bejaarde zwaar gewond Gemeente geeft stichting "Oud Zoeterwoude" één keer geld Leidse winkeliers houden enquête onder 451 collega s WASSENAAR Wat er nu precies gaat gebeuren met Huize Nieuw Rijksdorp aan de Berkheistraat in Wassenaar is nog aller minst zeker. Gisteravond bleken zowel CDA als WD nog geen definitief oordeel te hebben of het pand nu gesloopt of ver bouwd moet worden. Wet houder Dijkstal (WD) was duidelijk teleurge steld in deze twee grootste politieke partijen. "Ik ben niet onder de indruk van uw advies, terwijl u toch al lang kennis van het on derwerp heeft". De plannen rond het pand Nieuw Rgksdorp stonden gisteravond op de agenda van de commissie ruimtelijke ordening en openba re werken in Wassenaar. De jon geren die er op dit moment in wonen verwachten dat zij er nog geruime tijd kunnen blijven. Met de gemeente willen zij "nog wel een juridisch robbertje vechten omtrent de legaliteit van de be woning". De gemeente heeft tot nu toe de huurcontracten niet willen erkennen. Stad en rand Tijdens de vergadering van gister avond speelde alleen de vraag wat de politieke partijen met het gebouw wiUpn. Bij verbouw van het statige pand kunnen veertig jongeren er gehuisvest worden. Doordat bij dit plan sprake is van ongunstige subsidievoorwaar den, zal de gemeente een groot bedrag per eenheid zelf moeten betalen. Zou de gemeenteraad nieuwbouw prefereren, dan hoeft zij per eenheid enkele tien duizenden guldens minder bij te dragen. Bovendien zou bij nieuwbouw 68 mensen woon ruimte krijgen. De "intentieverklaring" van de grote partijen kwam nog niet uit de bus. WD-woordvoerder Nieuwzwaag vond dat de begro te bedragen "op losse schroe ven" stonden. Gezien de algehele malaise verwachtte hij dat de overheidssubsidies in de toe komst sterk zullen dalen. "Op basis van deze gegevens kan ik niet beslisssen", aldus de libe raal. Uit de, dus verouderde, calculatie van de gemeente kon hij wel con cluderen dat sloop voor de hand lag, maar hij vroeg toch om meer zekerheid omtrent de subsidies. Verder waarschuwde Nieuw zwaag er voor dat b$ eventuele nieuwbouw de kosten uit het grondbedrijf van de gemeente maximaal duizend gulden per wooneenheid mochten bedra gen. Burgers In het CDA waren de kaarten in het geheel nog niet geschud. Commissielid Olyslagers: "Voor hands zijn wy het niet eens met de sloop. Huize Nieuw Rijksdorp is ons wel een offer waard". Hoe groot dit offer mag zijn, wilde hij nog niet kwyt. Het CDA wilde verder ook eerst de kat uit de boom kijken wat betreft de pu blieke opinie. "Wij willen de bur gers in de oordeelsvorming be trekken", aldus Olyslagers. Dijkstal was ontevreden over de opstelling van de christen-de mocraten. "Wat wilt u nu eigen lijk wel? Geeft u dan aan wat er moet komen", zei de teleurge stelde wethouder. "Ook het col lege krijgt hartkloppingen van de emoties, maar er moet toch een beslissing komen over het dilemma sloop—verbouw". De PvdA en D'66 lieten schriftelijk weten dat er gesloopt moest wor den, hoe pijnlijk dat ook zou zijn. De beide partijen zien nieuw bouw uit financieel oogpunt meer zitten. Op deze manier zou de jongerenhuisvestingsproble- matiek beter aangepakt kunnen worden. Partij Wassenaar bleek voor be houd te zijn, maar plotseling te gen jongerenhuisvesting op deze plaats. "Er moet een verzor gingstehuis komen", zei fractie voorzitter Lodder. De provincie heeft het gebouw overigens voor alle soorten bejaardenwoningen al lang afgekeurd. Wel voelde Lodder voor een jongerenflat el ders in Wassenaar, maar waar kon hij niet zeggen. Jaren De Stichting Jongerenhuis vesting kwam gisteravond ook met een nieuw plan. De huidige schetsen van een meergezinshuis voor 68 personen ziet de stichting niet zitten. Volgens voorzitter De Vries van de stichting kan op de zelfde plek een gebouw komen met ruimte voor 90 personen en betaalbare huren. Ook de subsi die van de overheid zou in dit plan gunstiger uitvallen. "Er is een grote behoefte aan werkelijk goedkope wooneenheden", al dus De Vries. Verwacht wordt dat door de moei lijke juridische situatie van de huidige Nieuw Rijksdorp bewo ners en de toekomstige bestem ming van het stuk grond, nog ve le vergaderingen en ambtelijke stukken zullen komen. Uitvoe ring van eventuele nieuwbouw is dan ook niet snel te verwachten. "Het zal nog wel enkele jaren du ren", is de mening van Nieuw zwaag. Tot die tijd zal de ge meente met de bewoners tot een vergelijk moeten komen. LEIDERDORP De Leidse meubelhandelaar G.J. Wisse is in actie gekomen tegen de bouw van een meubelbou levard in de Leiderdorpse Elisabethhof. Wisse heeft een brief gestuurd naar 48 willekeurig gekozen meubelza ken in de regio Leiden. Daar zijn vele reacties op geko men. Nu is er een brief uit van Wisse en een tweetal Leidse collega's naar 451 winkeliers in het district Rijnland. Bij die brief zit een enquete-formulier. Via die enquete kun nen de winkeliers hun goed- of afkeuring uitspreken over de meubelboulevard. Verder wordt gevraagd aan de winkeliers of zij verwachten dat hun omzet zal dalen, hoeveel dat zal zijn en of er daardoor personeel op straat komt te staan. De plannen van de meubelboule vard lekten begin deze zomer uit. Zoals het plan er nu uitziet zal het een gebouw worden met een vloeroppervlak van 22.000 vier kante meter. Het gebouw zou ko men te staan in de Elisabethhof tussen de rijksweg a4 en de Per- sant Snoepweg. Het gebouw zou twee verdiepingen tellen en er zouden vyf tot zeven meubelza ken in gehuisvest gaan worden. De ontwikkelaar van het plan is Stoutenbeek beheer bv Binnenstad De komst van de meubelboulévard heeft toen het nieuws bekend werd nogal wat reacties opgeroe pen. De binnenstad van Leiden zou leeggezogen worden, z'n aan trekkingskracht verliezen en er zouden diverse meubelzaken failliet gaan wat vele arbeids plaatsen zou kosten. De reacties zijn nu wat genuanceerder, maar nog steeds afwijzend. In de brief van de drie Leidse meubelhan delaren staat onder andere dat niet verwacht wordt dat bedrij ven er onder door zouden gaan. "Wel zullen de eerste klappen in het personeelsbestand vallen. En dat vinden wij in deze tijd van een tekort aan werkgelegenheid een slecht te verteren zaak", al dus de drie. Over het plan zelf schrijven ze: "Met alle respect voor het onder nemerschap van Stoutenbeek (de ontwikkelaar van het plan), dit is geen gat in de markt opvul len, maar het doelbewust overne men van de omzet van bestaande zaken. Uitvoering van het plan zal grote onrust veroorzaken op het gebied van de werkgelegen heid. In deze tijd van teruglopen de conjunctuur is het sociaal ge zien niet verantwoord met een dergelijk plan op de proppen te komen". In samenwerking met het Konink lijk Nederlands Ondernemers- verbond gaat men nu bekijken wat er te doen is tegen de plan nen van Stoutenbeek en de ge meente Leiderdorp. Het is dan echter wel belangrijk dat de meubelhandelaren een "geza menlijk en goed gemotiveerd standpunt" innemen, aldus de briefschrijvers. Overigens zal het besluit over de komst van de meubelboulevard De Elisabethhof waar uiteindeliik 22.000 vierkante meter meubelzaak moet komen. Leidse winkeliers zijn tegen dat plan in actie gekomen. afhangen van een beperkt distri butie planologisch onderzoek. Een dergelijk onderzoek zal uit moeten wijzen wat de invloed van een meubelboulevard is op de bestaande zaken. Vooral de vraag of er sprake zal zijn van te veel vierkante meters meubel zaak is interessant. Mocht uit dat onderzoek blijken dat er al ge noeg meubelzaken zijn dan zal de meubelboulevard er zeer waarschijnlijk niet komen. Be zwaarschriften maken dan na melijk een zeer goede kans geho noreerd te worden door de hoge re overheden. De drie briefschrijvers vinden het teleurstellend dat hun vertegen woordiger (het KNOV) niet mee mag doen met het overleg over het distributie planologisch on derzoek. Ondanks het verzoek bij het overleg betrokken te wor den - een verzoek dat ook door andere deelnemers aan dat over leg werd ondersteund hebben B en W besloten dat niet toe te staan. De briefschrijvers vragen zich dan ook af: "Wie had het hier over inspraak in Neder land?" Het KNOV zal wel door B en W van Leiderdorp op de hoog te worden gehouden van de gang van zaken. De uiteindelijke beslissing of de meubelboulevard er wel of niet komt zal pas over ongeveer een half jaar genomen worden. De opdracht aan het Centraal Insti tuut voor Midden- en Kleinbe drijf, dat het beperkte distributie planologisch onderzoek zal uit voeren, was begin deze week nog niet verstrekt. En het onderzoek zelf zal naar verwachting vier maanden in beslag nemen. LEIDERDORP - B en W van Lei derdorp gaan bekijken of er een verbod kan komen op het plaas- ten van fietsen op de hellingba- nen voor de rolstoelgebruikers bij het winkelcentrum Winkel hof. B en W hebben dit besluit genomen naar aanleiding van een onderzoek van het activitei tencentrum "Gading" en een rapportage van de provinciale re validatie Zuid-Holland. "Gading" onderzocht nu al weer anderhalf jaar geleden de toegan kelijkheid van Winkelhof. Aan leiding voor het onderzoek was de bouw van een dertigtal aange paste woningen voor gehandi capten in Buitenhof-Oost. Daar zouden mensen van "Gading" komen wonen. Zij willen volle dig zelfstandig zijn en dus ook zelf winkelen. Het rapport toonde een tweeslach tig beeld: de winkels waren over het algemeen wel aangepast aan rolstoelgebruikers, maar zonder begeleider kon een rolstoeler het winkelcentrum niet binnenko men, omdat de hellingbanen te steil en vol met winkelwagentjes en fietsen stonden. Uit de rap portage van de provinciale reva lidatie Zuid-Holland blijkt ver der dat de winkels aan de buiten kant van het winkelcentrum een te hoge drempel hebben. Een op- ritje zou de problemen daar ver helpen. De Amrobank en het eet huisje bij het winkelcentrum zijn helemaal niet toegankelijk, maar dat is nu niet meer te verande ren. En ook het postkantoor is door een te hoge drempel moei- lyk binnen te komen. De hellingbanen vormen echter grootste probleem. Ze zijn te steil. Toen de banen aangelegd WASSENAAR - Een bejaarde inwoonster van Wassenaar is gistermiddag bij een aanrijding in haar woonplaats zwaar gewond geraakt. De 82- jarige vrouw stak rond half vijf de beveiligde oversteekplaats op het Stadhoudersplein over en werd geschept door een personenauto die werd bestuurd door een 55-jarige Hagenaar. Met beenbreuken en in wendig botletsel is de vrouw overgebracht naar het Bronovo-zieken- huis in Den Haag. Wassenaarder burgemeester DOORN/W ASSEN AAR - Per 16 november is tot burgemeester van Doorn benoemd de 39-jarige jhr. A.B.F. EUas uit Wassenaar. Jhr. Elias is lid van D'66 en nu nog verbonden aan het ministerie van binnenland se zaken als hoofd bureau algemene zaken van de directie financiën van het binnenlands bestuur. werden voldeden ze aan de maxi male maten. Volgens de rappor tage van de provinciale revalida tie is het onjuist die maximale maten voor te stellen als ge- bruiksmaten. Overigens zijn de hellingspercentages nu al weer verlaagd, zodat het voor een rol stoelgebruiker makkelijker wordt gebouwen binnen te ko men. De provinciale revalidatie adviseert de gemeente op de hel lingbanen een verbodsbord te plaatsen met als opschrift "Rij wielen worden op Uw kosten verwijderd". Dat verwijderen moet dan de eerste tijd regelma tig worden gedaan. B en W van Leiderdorp beraden zich op deze aanbeveling. Een andere wens van de provincia le revalidatie is het verwijderen van de vuilnisbakken op de trot toirs in de parkeergarage. De stoepen worden te smal voor rol stoelgebruikers. Ook zou het aangepaste toilet in de parkeer garage moeten worden verbe terd. Er moet meer ruimte ko men tussen de wastafel en de toi letpot. Het toilet is normaliter af gesloten. Als een gehandicapte van de toilet gebruik wil maken moet hij op een bel drukken, waardoor het kantoorpersoneel gewaarschuwd wordt en de toilet kan openen. Tijdens het bezoek van de rapporteur aan Winkelhof reageerde echter niemand op de druk bel. In de rapportage bevindt zich ook nog een waarschuwing tegen de rol banen. Deze banen lopen van de winkels naar de parkeergara ge. Voor gehandicapeten zijn ze ongeschikt, aldus de provinciale revalidatie, "soms zelfs gevaar lijk". ZOETERWOUDE - De oudheid kundige stichting "Oud Zoeter- woude" krijgt, als de gemeente raad akkoord gaat, een eenmali ge bijdrage van vijfduizend gul den. Dit ter dekking van de ge maakte kosten voor de inrichting van de onlangs geopende oud heidskamer. De stichting heeft sinds kort de be schikking over de oude telefoon centrale nabij de Noordbuurtse- weg. Deze centrale is omge bouwd tot een oudheidskamer waarin vele oude Zoeterwoudse voorwerpen tentoongesteld zijn. De kosten voor de inrichting woude om uit het potje "cultuur fonds" een eenmalige bijdrage te krijgen ter dekking van die ge maakte kosten. Dit fonds is in 1965 ingesteld met als doel "het subsidiëren van objecten die van een culturele of van een cultuur historische waarde voor de ge meente zijn". Op dit moment zit ruim 43.000 gulden in dit fonds. Het college van burgemeester en wethouders stelt nu voor om de stichting een eenmalige bijdrage te geven van vijfduizend gulden. Het verschil bedrag zal de stich ting uit eigen middelen moeten betalen. ZOETERWOUDE - De stichting kinderspeelzaal in Zoeterwoude krijgt van de gemeente een extra subsidie van ruim 260 gulden. Het gaat hier om financieel te kort van de stichting over het jaar 1981. De commissie welzijn zal zich volgende week dinsdag over het voorstel buigen. In dit jaar diende de stich ting al een verzoek in bij de ge meente om dit financieel schil te bekostigen. De gemeen teraad wees toen het verzoek af. Als reden werd gegeven dat de huidige subsidieregeling zo was dat een negatief financieel ver schil door de stichting zelf opge bracht moest worden. In augustus verzocht de stichting aan de gemeente Zoeterwoude om dit besluit te willen herzien. Het college van burgemeester en wethouders zijn nu tot de con clusie gekomen dat er inderdaad sprake is van een veranderde si tuatie. De stichting had namelijk in het verleden financiële reser ves. Daarom werd ook boven staand subsidieregeling afge sproken. Tekorten konden na melijk altijd betaald worden uit de reserves. Deze reserves zijn echter niet meer aanwezig, onder meer doordat een aantal investeringen is ge daan, met de goedkeuring van de gemeente. De stichting kan dus DONDERDAG Leiden - Stadhuis, raadscommissi< maatschappelijke aangelegenheden volksgezondheid, cultuur, sport en creatie. 14-19.30 uur. Filmhuis LVC - Breestraat 66, 'La n américaine'-Francois Truffaut, 20 door de arts B. Crul over de Chinese ge neeswijze acupunctuur, 20.15 uur. Augustinus - Rapenburg, optreden de Bretonse folkgroep Patrick Ewen et Ai Bleizi Ruz. Architektenwinkel - Oude Vest 163 kosteloos advies, 17-18 Welfare-lokaal Rode Kruis - Leidseweg 33, Voorschoten, tel. 01717-3309, spreek uur voor invaliden, 19-20 Architektenwinkel - Pieterskerkhof 18, vrij advies, Troef - Noordeinde 2a, Werkgroep Dienstweigeren, spreekuur 20-21.30 uur, tel. 216180/149324. Leidse Werkgroep Homoseksualiteit Caeciliastraat 18. soos, 21-1 uur. 't Spoortje - Bernhardkade 40, spreek uur hulp- en adviesbureau WAO/WSW, 19-20.30 uur, tel. 142505. Buurtwinkel - Haarlemmerstraat 73b spreekuur Comité Gasprijsverhoging NEE, 19-20 u Leiderdorp - De Menswording, lezind dichteres Nel Benschop, 20 uur. 1 Voorschoten - Lindehoeve, optreden,' Kierin Helpin, 21.30 u Wassenaar - raadhuis, Oegstgeest - raadhuis, gemeenteraad, 20 Warmond - raadhuis, gemeenteraad, 20 WIJKVERPLEGING L Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604; tel. ten zuiden van de Ryn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - Kruis- gebouw, Berkenkade 7, tel. 410131, spreekuur ma t/m do van 13-14 uur. Gezondheidscentrum, Florijn 10, tel. 896193, spreekuur ma, woe, vr vai 13.30 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lytweg 7, tel. 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan, tel. 4641. nu niet meer het tekort zelf dek ken. Ondertussen heeft wel al een nieuwe subsidieverordening het levenslicht gezien in Zoeter woude. Daarin is geregeld dat er een subsidie wordt verleend ge lijk aan het bedrag an het exploi tatietekort. B en W stellen dan ook nu voor om het verschil van ruim 260 gulden over 1981 toch beschikbaar te stellen. De verwachting is dat als de stichting zelf voor dit bedrag moet opdraaien, zij in financiële moeilijkheden kan komen. De gemeente wil dit nu voorkomen. In de toekomst zal dit nu niet meer voorkomen, door de veran derde subsidieregeling. Burgerlijke stand LEIDEN Ondertrouwd: J.J. van d Wall en A.J. de Jong; E.A. Biersteker e M.M.J. Beijersbergen; F.P. Israël e jonkvrouw I.S.A. Baud; J.J. Kanbier e M.A. van der Hoeven; H. van Riet en Bakker; A.J. Gutow en A. Lamain; R. Ouwehand en J.R.C. de Bruin; G.J. de Jong en D.E. Dool; F. Oudshoom e Zwanenburg. Geboren: Badr Eddine zv. M. Baqqali en F. Al-Tahar; Annemarie Elisabeth dv. L.J. Engström en A.C. Lems; Frede- ricus Antonius zv. F.A. Rekelhoff C.M.J. Pelgrim; Robert Albert Willem zv. G. Leopold en A. Grobben; Chnstine dv. A. Batenburg en S. de Jong; Jaco bus Frederikus Johannes zv. J.C.M. Genzer en M.M. Koster; Marieke Catha- rina Johanna dv. P.W.M. Harmes C.M.L. van Velzen; Isabella dv. H.N.M. van Rijn en J.H. van Toorn; Harry An thony zv. N.H.P. Wolffenbuttel en C.M. ]m Devilee; Alida Maria dv. J. van der Kolk lip Rudolf Vincent Peter zv. F.M. Walter en A.A. Six-Dijkstra; Berbe Fieke dv. H.F.M. Paes en M.H.H. Kempens; Jo- chem Benjamin Vincent zv. V.J.W.M. Vroom en G.T.J. Manders; Nathaly dv. A.J.W. Losecaat van Nouhuys Verbeek Wolthuys; Mark zv. R.M. Brou wer en C. Baan; Daniëlle dv. A. de Jong en G. Hoek; Caroline dv. C. la Lau t L.A. Duiverman; Guido Maarten z F.W.M.M. Voets en C.C.M. van Kampen; f Pieter Bartholomeus zv. H. Zijerveld e M.A.M. van der Lans; Comelis Gerrit r D. Kromhout en A.J. Veldman; Cornelia Jacobine Nicoline dv. N. van der Boon en C. Geijteman; Caroline Eliane Maria dv. F.O. de-Smit en A.S.M. Fijnaut; Floyd Douglas Eduard zv. D.E.C. Grob- be en H.E.C. van der Plas; Arjan 2 van der Meij en W.C. de Jong; Jantine dv. J. van der Plas en H.M. Bergman; Michiel Alexander Cornells zv. C.J.H. van de Velde en K. Schaap; Jorg j A.H. van der Luijt en A.M.P. van d Zalm; Pauline Anne dv. W.M.C. Vro- mans en S. Barentsen; Lizette dv. J.M. Leurink en M.A.M. Vervoorn; Gijs T.J.M. van de Wiel en A.J. Pas; Ender zv. A. Karaman en E. Karaman; Michiel Anton Albert zv. R.J.G. Oliehoek e Hazekamp; Samia Helen dv. M.Y. El 1 Sayed en J.A.N. Helfensteijn; Elizabeth Daniëlle dv. D. Kromhout en C.E. de Leeuwj Arie Jacobus zv. J. Kuijt e Babanié; Aafke dv. C.M. Plug en M.A. Passchier; Pinar dv. S. Uysal en T. Ay- vaz; Marieke dv. J. van Egmond e i der Meij; Prija dv. H. Jharap K.G. den Os, (1917) man; M. Crama, (1912) vrl. echtg. van G. de l'Ecluse; F. Blok, (1929) vrl. echtg. van G.J. Heeren; C. Filippo, (1914) vrl. echtg. Nieuwenhuis; C. Bouman, (1895) vrl. j geh. gew. met H. Guldemond; J.Scho- nenberg, (1900) vrl. echtg. Zuijlen; C. van Gerven, (1916) vrl. echtg. van A.N. Slijkerman; J.G. van Veen (1912) man; W H. Gerwin, (1960) 1 M.W. van den Berg, (1915) vrl. geh. gew. met K. Schuijt; P.G.H. van Leeuwen, (1958) vrl. echtg. van J.P.A. van Ruiten; S. Nieuwenburg, (1906) man; J. de Boer, (1900) man; J. Derogee, (1939) r Schrama, (1894) man; M.F. Cozyn, (1907) man; G. Booü, (1905) man; H.C. Koe horst, (1910) man; J. van den Berg, j (1899) man, M. Bol, (1901) man; J.S. van der Galién, (1982) man; N. van Rijn, (1896) vrl. geh. gew. met P. van Eg- mond; J.J. Flamman, (1918) man; T. Meijvogel, (1932) man. Gehuwd: M.J. Kamstra en E. van Sta- den; R.L. Ouwerkerk en M.G. Gulde mond; W.A. Mulder en A. Everts; A.N. Hollebeek en H.C.M. Beekman; M. Ulas j en J.E.S.Y. Verhoog; H.J. de Vries en Vólk; J. Lenselink en A.H. Sampie- P.J. Roos e 1 Amsterdam. OPGERICHT 1 MAART 1860 LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad B V Go«n krant ontvangen: tel. 071-123143 tussen 18 00-19.30 uur (nabezorging na 19.30 uur); zaterdag van 16.30-18.00 uur. Abonnementsgelden bij vooruitbetaling te voldoen. Bij automatische overschrijving geen administratie- en Incassokosten Voor betaling van aoonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 tn.v. Damiate Holding BV te Haarlem Kwartaalabonnement 57,35 Per post f'79.70 Losse nummers 0,80 Directie: G. Koopman H.I.J. Veldhuizen (regio) H. v.d. Post (plv) W. F. J Wirtz (bln./buit./ec J. Ruygrok-Hoogeveen P. J. de Tombe (sport) A. van Kaam (plv) Rubriekchefs: D. Kroon (stad) B W.T Jungman (plv) Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o.a. In: Bonn, Brussel. Londen, Parijs. Washington, Cêro, Rome. Madrid, Mexico en Wenen tel 071-144941. tst 222

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 2