'Te veel mensen in de PvdA doen politiek uit een boekje' Cock Kerling: nu eindelijk een betaalde baan Mysterieus groen licht op Kanaalweg PAGINA "Ik ben geen rooie vrouw", geeft Cock Kerling onomwon den toe. "Dat wil zeggen: nooit als zodanig actief ge weest. Ik wil niet tot een bepaalde club in mijn partij gerekend worden. Dat heeft denk ik te maken met mijn gereformeerde afkomst. Als je tot die kerk behoorde moest je die krant lezen en lid zijn van die en die omroep vereniging. Toen ik lid werd van de Partij van de Arbeid heb ik gezegd: waarom zou ik me weer in allerlei hokjes laten stoppen. Ik wilde niet automatisch lid worden van de Vara en Het Vrije Volk gaan lezen, die hele rooie fami lie die er toen bijhoorde. Ik wilde generalistisch bezig zijn in de partij en niet van de ene zuil in de andere zuil terecht komen". DINSDAG 26 OKTOBER 1982 Cock Kerling: "ik heb mijn verschillende petten altijd goed uit elkaar kunnen houden". LEIDEN - Mevrouw C.A. Kerling-Simons (52) uit Leiden wordt de twee ëntwintigste vrouwelijke burgemeester van ons land. Cornelia Alida Kerling-Simons. voor bekenden Cock, werd geboren in .1929 te Den Haag en groeide op in een gereformeerd gezin. Ze studeer de scheikunde en bleef na haar studie in Leiden wonen. Cock Kerling is lid van de Partij van de Arbeid, getrouwd, en heeft twee kinderen. Met ingang van 1 november is zij burgemeester van het plaatsje Wormer. Sinds het midden van de jaren zestig vervult Cock Kerling talloze func ties in het politieke- en maatschappelijke leven. Van 1966 tot 1974 was zij lid van de Leidse gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid waar zij zich ondermeer bezighield met de volkshuisvesting, stadsontwikke ling, sociale zaken en gezondheidszorg. Vanaf 1968 is Cock Kerling bestuurslid van de Leidse Woningstichting, en sinds 1980 is zij voorzit ter van deze stichting. Namens de Federatie van woningbouwvereni gingen werd zij lid van de Stuurgroep Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens. Cock Kerling was de oprichter, en van 1969 tot 1977 voorzitter, van de stichting Kinderdagverblijven in Leiden, later genoemd de Stichting Kinderkantines. Van 1967 tot 1979 was zij lid van de commissie straat namen van de gemeente. Sinds 1968 is zij lid van de Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw te Leiden (VAC) en van 1974 tot 1977 lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Landelijk Contact van de Vrouwen Advies Commissie voor de woningbouw (de landelijke koe pel van ongeveer 200 plaatselijke VAC's). Van 1974 tot 1979 was zij voorzitter van de Landelijke Cursus Commissie van deze organisatie en namens het landelijk contact bestuurslid van het Garantie Instituut Woningbouw te Rotterdam. Sinds april 1979 is Cock Kerling lid van het landelijk partijbestuur van de PvdA en vanuit die functie lid van diver se commissies en werkgroepen. Kortom: een waslijst van functies. Allemaal onbetaalde baantjes, maar samen meestal wel goed voor een 40-urige werkweek. "Ik ben nu een maal een doe-mens", verontschuldigt ze zich. Vanaf 1 november dus burgemeester van Wormer (11.300 inwoners) in Noord-Holland. En: haar eerste betaalde baan. "Ik heb bewust gesolliciteerd naar een func tie in de betaalde sector", geeft ze eerlijk toe. "Dan zullen de mensen wel zeggen: zie je, het gaat toch om de centen. Maar dat is niet zo. Het is een soort erkenning. Het sluitstuk varl mijn carrière", zegt ze niet zon der trots. "Sommigen noemen het de kroon op mijn werk. Maar dat klinkt zó koninginachtig". 'Toen ik in Leiden scheikunde ben gaan studeren hqb ik heel be wust gebroken met mijn gerefor meerde verleden. Niet omdat ik het milieu waaruit ik kom als ne gatief heb ervaren, hoor. Ik had aardige ouders en heb een leuke jeugd gehad. Zelf denk ik dat de oorlogsjaren heel bepalend zijn geweest voor mijn politieke ont wikkeling. Dat doorgewinterde gevoel voor democratie en vrij heid is heel belangrijk geweest voor de manier waarop je tegen de dingen aankijkt. Dat merk ik ook bij andere mensen van mijn leeftijd". 'Ik heb nog met bordjes op mijn fiets gereden met de tekst 'maak geen fouten, stem Jan Schouten (ARP)'. Dat schudt je niet zo maar van je af. Dus. er zijn wel een paar jaar overheen gegaan voordat ik mijn draai had gevon den. In 1955 ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Dat was een hele overstap. Ik ben toen actief geworden in zoge naamde fakkeldragersclubs, een soort werkgroep gericht op scho ling en vorming Daar heb ik veel van geleerd. Ik kon dat ook goed combineren met de zorg voor de kinderen. Mijn man besteedde in die tijd ook veel aandacht aan de kinderen en heeft er altijd achter gestaan dat ik buitenshuis iets ging doen. In 1966 werd dat dus het lidmaatschap van de ge meenteraad". Belemmering "De Rooie Vrouwen bestonden in die tijd nog niet als zodanig. Dat kwam pas later op de golf van de emancipatiebeweging. Maar ik ben nooit lid geworden. Ik heb me in de PvdA ook nooit enig moment belemmerd gevoeld omdat ik een vrouw ben, al moet ik wel toegeven dat ik, door mijn opleiding en de steun van mijn echtgenoot, meer mogelijkheden had dan de gemiddelde vrouw". "De Rooie Vrouwen hebben mij er van bewust gemaakt dat voor he leboel vrouwen die belemmering wel bestaat. Ik vind het daarom goed dat ze als pressiegroep voortdurend de vinger aan de pols houden. Op afdelingsniveau vond ik dat minder noodzakelijk omdat dingen zonder die pressie ook wel lukten en omdat je ver snippering van je kader krijgt en soms onnodig polariserend werkt. Sinds ik in het landelijk partijbestuur zit ben ik daar wel anders over gaan denken. In een heleboel plaatsen worden de vrouwenbelangen wel degelijk verwaarloosd en is het goed is dat er een Rooie Vrouwen groep bestaat". "In mijn eerste raadsperiode had Leiden een afspiegelingscollege met twee PvdA-wethouders. Dat vond ik een hele slechte manier om de stad besturen. In 1970 heeft de PvdA bewust gekozen om in de oppositie te gaan omdat we geen meerderheid in het col lege konden krijgen. Dat heb ik als heel positief ervaren. Die meerderheidsstrategie was uniek. De politieke tegenstellin gen werden een stuk helderder. Je wist precies welke keuzen ie kon maken en welke prioriteiten te stellen. In vind het jammer dat door Jan Rijsdam Groningen altijd wordt genoemd als de stad die een voortrekkers rol heeft vervuld, want ook in Leiden is baanbrekend werk ver richt. In 1974 heb ik, na acht jaar, een punt gezet achter het raads werk. Nog eens vier in die raad trok me niet zo. Ik vind het ook niet gezond als mensen twintig jaar in de gemeenteraad blijven zitten". Bang Had u geen wethouder willen wor den? "Als ik in de raad was blijven zitten was ik waarschijnlijk wethouder geworden'. Juist omdat dat er achter zat ben ik er ook uitge stapt. Ik had op dat moment niet zo de ambitie om wethouder te worden. Anderzijds wilde ik wel, maar liet de gezinssituatie het op dat moment niet toe. Ik was ook wel bang dat ik het niet zou kun nen. Dat heb ik altijd". Bent u op dat moment dan toch niet belemmerd in uw ontplooiings mogelijkheden? "Je kunt ook zeggen dat ik me kon veroorloven 'neen' te zeggen om dat ik een echtgenoot had die de kost verdiende. Ik zat er toch niet zo om te springen, wilde wel eens wat anders. M'n blikveld verruimen. Die keuze kan een man zich niet altijd permitte- De PvdA wordt wel verweten te weinig voeling met de kiezers te hebben. Heeft u daar, gezien u ve le functies, wel tijd voor gehad? "Ik denk dat ik juist door mijn maatschappelijke functies tot de weinige PvdA-ers behoor die veel contact hebben met de ach terban. Dat is iets waar het in de partij duidelijk aan schort. Ik vind dat heel verontrustend. Er zitten te veel mensen in de PvdA die de politiek uit een boekje doen, die niet uit ervaring weten hoe andere mensen leven. Mis schien ook te verlegen zijn om daar naar te vragen. Ik ben daar om erg blij dat mensen als Toos Fallaux en Wim van der Pluym nu in de PvdA-fractie zitten om dat die op een heel andere ma nier zijn bovengekomen dan de mensen die in Leiden zijn blijven wonen omdat ze hier studeer den". Rechts Uw inbreng in de plaatselijke poli tiek wordt vooral gekarakteri seerd door uw solidariteit met de bestuurders in de partij, de wet houders, de fractie of het afde lingsbestuur. U behoort niet tot de opinieleiders maar tot de mee lopers, zoals dat heet in politiek jargon. Vervult u die rol ook in het landelijk bestuur van de PvdA? "De opinieleiders daar hoor ik in derdaad niet bij. Maar een meelo per ben ik ook niet Ik vind dat ik voldoende eigen inbreng heb. Bovendien vind ik 'meeloper' een heel vervelend woord met een negatieve betekenis". 'Ik denk dat ik in het partijbestuur meer het element van de binding met de kiezers vertegenwoordig. Men vindt mij gauw rechts om dat ik een bestuurlijk standpunt inneem. Maar als het op een keu ze aankomt neem ik soms ook een heel links standpunt in. In de discussie over de resolutie ar beid heb ik mij bijvoorbeeld uit gesproken voor het principe van een basisinkomen. En op het congres in 1979 heb ik de 5-urige werkdag verdedigd. Niet om de werkgelegenheidsdoelstelling maar om de emancipatiedoelstel ling. Ik geloof er ontzettend in dat een man en een vrouw samen het werk binnenshuis en bui tenshuis moeten verdelen en dat dat goed is voor de opvoeding van kinderen. Maar als in zo'n discussie heb verloren dan ver dedig ik naar buiten toe wel het bestuursstandnunt". 'Waar ik een hekel aan heb is als mensen 99 dingen goed doen en één ding fout dat ze op dat éne ding fel worden aangevallen. Die mentaliteit daar heb ik een hekel aan. Ik denk dat ik daarom zo verdedigend ben naar wethou ders toe. Neem biivoorbeeld het onderhandelingsresultaat van de laatste collegevorming. Dat was grandioos. Dan gaat er één ding verkeerd bij de verdeling van de wethoudersposten en daar breekt dan de hel over los. Dat vind ik heel bitter. Vooral voor wethouder Tesselaar". LWS U heeft het zelf de laatste weken re gelmatig aan de stok met PvcLA- wethouder Tesselaar over de toe komst van de Leidse Woning stichting en over het aanspreken van de bedrijfsreserve van de LWS voor het oplossen van de fi nanciële problemen die het ge volg zijn van de herstelwerk zaamheden in de woningen aan de Oranjegracht en omgeving. "Ik deel de lange termijn visie van Tesselaar om alle Leidse woning bouwcorporaties samen te voe gen tot één grote woningstich ting met een professionele aanpak en wijkgebonden bewo nersverenigingen. Maar als het er om gaat een andere structuur te vinden voor de Leidse Woning stichting dan vind ik dat de LWS een zelfstandige woningstichting moet worden. Dé visie om de LWS te laten opgaan in een ande re woningbouwvereniging, om dat Leiden al zoveel woning bouwcorporaties heeft, deel ik niet. Het zou veel logischer zijn als één of meer woningbouwver enigingen zouden opgaan in de LWS omdat de woningstichting al een goed functionerend appa raat heeft". Waarom bent u voorstander van een stichtingsvorm voor de LWS ondanks dat men veelal niet te spreken is over de huidige in spraakmogelijkheden bij de wo ningstichting? "Een stichting is theoretisch min der democratisch dan een ver eniging, maar in de praktijk kun nen de democratische rechten van bewoners en bewonerscom missies heel goed gewaarborgd worden. Ik ben tegen een vereni- gingsvorm omdat de belangen van 'nog niet wonenden' niet al tijd stroken met belangen van 'reeds wonenden'. Als het gaat om de huisvesting van buiten landers of jongeren en het tegen houden van de verkoop van wo ningwetwoningen weet ik niet of dat beter uit de verf komt als je dat overlaat aan de ledenverga dering". "De problemen in het nieuwbouw- complex aan de Oranjegracht en omgeving vind ik persoonlijk heel teleurstellend.-Ik hetrde he le ontwikkeling vanaf het begin meegemaakt en vind nog altijd dat het stedebouwkundig een ju weeltje is geworden. Maar al die problemen zijn erg verdrietig voor de mensen die er nu wonen. Dat is een ontzettend grote te leurstelling voor mij. Dat meen ik echt. Die problemen moeten daarom zo snel mogelijke de we reld uit, ongeacht de schuld vraag. En dat gebeurt gelukkig ook. Daarom kan Tesselaar niet zoveel kwaad bij mij doen. Je kunt ook best in een bepaalde rol tegenover elkaar staan zonder dat dat de persoonlijke verhou dingen schaadt. Ik kan die din gen heel goed scheiden". AZL Vorig jaar werd u geweerd uit het bestuur van het Academisch Zie kenhuis omdat u te partijgebon den zou zijn. "Het zit mij nog steeds dwars dat ik nooit meer iets van het AZL- bestuur heb gehoord. Dat vind ik heel onfatsoenlijk, dat zoiets nooit is uitgepraat. Het verwijt dat ik te partijgebonden zou zijn is namelijk ontzettend onterecht. Wie dat zegt kent me niet. Ik ben een bepaalde periode tegelijker tijd raadslid en bestuurslid van de LWS en van de Vrouwen Ad vies Commissie geweest. En dat ging heel goed samen. Ik heb in Leiden met veel verschillende petten rondgelopen en heb dat altijd goed uit elkaar kunnen houden". Is er een reden waarom u juist naar het burgemeestersambt van Wormer hebt gesolliciteerd? "Ik ben er tevoren wezen kijken. En Wormer is een heel leuk plaatsje. Ik heb ook alleen gesol liciteerd naar gemeenten met een progressief klimaat. Toen ik naar Wormer solliciteerde was daar een college dat bestond uit een PvdA-.en een CDA-wethou der. Dat trok me wel aan. Sinds vorige maand bestaat het college echter uit een CDA- en een WD- wethouder. Dat maakt het niet minder aantrekkelijk, maar wel een beetje moeilijker. Sommigen zeggen: met een PvdA-burge- meester erbij is dat een mooi af spiegelingscollege". LEIDEN - Alleen al de wijze waarop verdachte plaats nam voor de balie maakte veel duidelijk: hier stond ie mand die van zijn onschuld was overtuigd. Nu vinden meer mensen dal ze de on schuld zelve zijn, maar de meesten staan als het er op aankomt toch wat bedrem meld voor de rechter, handjes op de rug alsof hij of zij nog steeds op de lagere school zit en vreest vermanend te wor den toegesproken door de hoofdonderwijzer die bekend staat om zijn slechte humeur. Deze wat oudere Rotterdammer stond echter zelfbewust voor de Kantonrechter. Hij bleek ook helemaal niet te hebben meegemaakt wat hij volgens de rechterlijke macht meege maakt zou hebben. Te oorde len naar zijn uitlatingen was hij verzeild geraakt in een schimmenspel op die bewuste dag. Maar laten we bij het be gin beginnen. Op 25 februari reed hij op de Kanaalweg in Leiden Een maal aangekomen bij de kruising gaf hij geen uoor- rang aan een auto die van de Hoge Rijndijk kwam. Gevolg een botsing Was het gebeurd op de KanaalwegOh ja, die weg langs het kanaal met die hoge bomen, wist de verdach te even later. Waar al die hei sa goed voor was. begreep hij echter niet: het licht stond ten slotte op groen en welke Ne derlander drukt dan niet het gaspedaal in? Hilariteit m de zaal. "Er staat op die plaats helemaal geen verkeerslicht", verklaarde de rechter droogjes. Zou menig een een hoofd als een overrij pe pompoen hebben gekregen - zo niet de Rotterdammer. "Luister 'ns. Ik ben in Rotter dam en Den Haag op die dag zoveel verkeerslichten tegen gekomen." Bleef het feit dat hij geen voor rang had verleend. De ver dachte was echter niet van zijn stuk te brengen. "Wie heeft dat dan wel gezegd dat ik geen voorrang heb ver leend Er is geen politie ter plaatse geweest". En het pro ces-verbaal dan, vroeg de rechter. "U heeft toch een ver klaring afgelegd". De Rotter dammer weer: "Meneer, ik heb geen agent gezien". De officier van justitie hield het er op dat de verklaringen voor zich spraken en eiste een boete van 180 gulden. "Vreemd geval", sprak niet de rechter, maar de verdach te. En nadat de rechter hem een boete van 180 gulden had opgelegd, besloot hij: "Ik kan er met m'n pet niet bij. Een botsing.... ik had niet eens een schrammetje op m'n auto". Slechte indruk Dat is niet niks zag je veel aan wezigen denken: de jeugdige verdachte had vorig jaar op 19 april in Sassenheim zon der rijbewijs in een niet-ver- zekerde auto gereden, terwijl hij een wapenstok bij zich bleek te hebben. "Ja, nu heb ik wel een rijbe wijs", verklaarde hij. Om daar even later desgevraagd aan toe te voegen: "Nee, ver zekerd is die auto niet". Ge lach in de zaal. "Ja, u kunt daar wel om lachen, maar dat is heel erg", oordeelde de rechter. De verdachte roffelde maar eens op de balie. De officier verklaarde even la ter de zaak even paar minu ten te willen aanhouden; ver dachte moest z'n rijbewijs maar even uit de auto halen. "En die zien we niet meer te rug", meende iemand in de zaal. Te snel geoordeeld, want zie: daar was hij al weer, het rijbewijs in de rech terhand. Dat was dus in orde. Het woord was nu aan de officier. De eis: 175 gulden boete voor het rij den zonder rijbewijs, 1000 voor het ontbreken van een verzekering en 145 gulden boete voor het hebben van een wapenstok. De aanwezigen, o.a. een aantal leerlingen van een school, produceerden heel wat oe- en sisklanken. En de verdachte. de verdachte bol de even zijn wangen. Om daarna te zeggen: IK. wil een tolk, want ik heb het niet helemaal begrepen, omdat ik uit Turkije kom". Dat had hij maar eerder moeten zeggen, vond de rechter. Het vonnis: 175 gulden voor rijden zonder rijbewijs, 600 gulden en één week hechtenis voorwaarde lijk, omdat de auto niet was verzekerd en 145 gulden boete voor het hebben van een wa penstok. De verdachte was nog niet bui ten of de rechter en de officier kwamen tot de conclusie dat hij voor nog een zaak terecht moest staan. Op diezelfde dag had hij namelijk ook nog een aanrijding veroorzaakt. De bode er achteraan. En zie: daar was hij al weer, lachend ditmaal. Hij kreeg er nog eens een boete van honderd gulden bij en zijn auto werd verbeurd verklaard. "U krijgt een accept-girokaart thuis", klonk het weinig ge ruststellend. Deze zaak kreeg overigens nog een staartje. Even later kwam een andere verdachte namelijk nog eens op dit afge sloten hoofdstukje terug. Ter wijl het niets met zijn eigen geval te maken had, zei hij de indruk te hebben dat de offi cier niet rechtvaardig was te gen buitenlanders. Hij zei, wippend op zijn schoe nen: "Je hebt macht, maar misbruik die nou niet. Ik heb juist een slechte indruk van je gekregen. Je tcaa niet eerlijk". De rollen omgedraaid: de ver dachte als humeurige hoofd onderwijzer en de officier als stout kind. Even daarvoor had deze verdachte zich nog triomfantelijk tot de zaal ge wend en gezegd: "Ja, ik denk dat ik maar advocaat word" Hengelsport (1) Hengelsportvereniging De Gul den Voorn hield een viswed strijd in de Oude Rijn te Zwammerdam. De uitslag: 1 M. Hoogkamer 1140 gram-11 stuks, 2 F. Smit 980-14, 3 H. van Alphen sr. 900-4, 4 H. Schouten 760-8, 5 L. Schilthui- zen 760-6, 6 G. Kleijn 680-8, 7 H. van Alphen jr. 660-2, 8 T. v.d. Meer 480-4, 9 B. Velthuij- zen 330-6, 10 G. Harland 280- Hengelsport (2) DVS hield een viswedstrijd met het volgende resultaat: 1 J. Helverstein 3975 gram-40 stuks, 2 J. van Rijn 3750-39, 3 C. Hoppenbrouwer 3700-52, 4 J. Moenen 3450-48, 5 J. den Os sr. 3350-33. 6 J. den Os jr. 3225-29. 7 W. van Berkel 3050- 39, 8 W. van Loon 3000-37,9 F Hoppenbrouwer 2825-26, 10 W. Schouten 2600-31. Hengelsport (3) HSV TOP viste de vijfde wed strijd in de Ringvaart. Uit slag: 1 D. Schouten 1599 cm- 84 stuks. 2 H. Schouten 1114- 56. 3 C. Hoppenbrouwer 951- 54. 4 T. Hoppenbrouwer 880- 49, 5 H. Schlagwein 816-45, 6 W. van Berkel 795-46, 7 J Moenen 787-43. 8 J. van Rijn 711-39, 9 F. van Oudshoorn 367-20. Rozekruizers Het Rozekruizers Genootschap organiseert vanavond een le zing met als titel "Ons onbe wuste bestaan is onlogisch". De lezina wordt gehouden in Nieuw Minerva. Vrouwen- steeg 11, en begint om acht Folk De Bretonse folkgroep Patrick Ewen et Ar Bleizi RuzfDe Ro de Wolventreedt donderdag avond op in Augustinus aan het Rapenburg. De groep werd in 1973 opgerichtin 1979 sloot zanger Patrick Ewen er zich bij aan. Met zijn collega's geeft hij sedertdien geregeld concerten in het bui tenland; in Nederland vorig jaar voor het eerst (Rotter dam Folk). Ook deden zij mee aan het Leidse Folkfestival. Het repertoire van de Breton se groep bestaat uit traditio nele Keltische dansmuziek met een eigentijds tintje. Zij maakt gebruik van authen tieke instrumenten, zoals uil- lean pipes, accordeon en bom barde in combinatie met elek trische gitaren. Kunst en Computer gebouw van de Rem brandt Scholengemeenschap, houdt woensdagavond een le zing over zijn werk in dit complex aan de Noachstraat (achter het Jacques Urlus- plantsoen). Struycken, ook ontwerper van de Beatrix- postzegel, maakt bij zijn werk gebruik van de compu ter. De lezing begint om half negen. Overgang Vido-groepen zijn zelfhulpgroe pen voor vrouwen in de over gang (afgekort: vido), waar van er in Leiden een aantal actief zijn. Deze groepen van acht a tien vrouwen praten met twee begeleidsters over wat er met vrouwen in de overgang aan de hand is, zo wel lichamelijk als geestelijk. De praatgroepen proberen deze periode wat soepeler te laten verlopen. Vrouwen die hiervoor belangstelling heb ben kunnen bellen naar Adriënne Stam, tel. 892114. Hortense Gij bels, tel. 412808 en Riek de Jong, tel. 126646. Nieuwe tijd 'De nieuwe tijd; wat houdt dat in". Daar hoopt Karei Dou wen woensdagavond om acht uur bij Repelsteel (Breestraat 19) meer over te vertellen. Douwes is inspirator en me de-oprichter van het Nieuwe- TijdLscentrum De Lichtberg in Haaren, hij is de schrijver van de cursus 'gezondheids besef en doet mee aan het project voor spirituele gene zing en geestelijke bewust wording "de Open Lotus" in Enschede en Hengelo.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 4