TELEVISIE ZATERDAG TELEVISIE ZONDAG PAGINA 4 Radio - tv ZATERDAG 23 OKTOBER 1982 NEDERLAND 1 NOS 13.00 -13.05 Nieuws voor slechthoren den VARA 16.00 Don Quichot. Tekenfilmserie. 16.25 De Roze Panter. Tekenfilmserie. 16.45 De aanvaller. Britse tv-film in drie delen met Kevin Moreton en Geoffrey Hinsliff. Slot: Ben traint in het geheim met het voetbalelftal. Zijn vriendin Jacky maakt ondertussen in de cara van zijn huiswerk. Maar het blijft niet bij huiswerk maken. Jackie doet een grote ontdekking: Ze vindt een foto waarop Ben's vader een internationale voetbalonderscheiding krijgt uitge reikt... NOS 18.23 Nieuws voor slechthorenden TELEAC 18.28 Kwart eeuw ruimtevaart. NOS 18.58 Journaal TROS 19.00 De neef van het platteland. Te kenfilm van Walt Disney. 19.10 The Hunchback of Notre Dame. (De klokkenluider van de Notre Da me). TV-film uit 1982 naar het boek van Victor Hugo met Antony Hopkins (Quasimodo), Derek Jacobi (Dom Claude) en Lesley-Anne Down (Esme ralda): Tijdens de 15e eeuw wordt een zwaar misvormde baby te vondeling gelegd in de kathedraal van „Notre Dame" in Parijs en geadopteerd door een jonge priester, die het kind geraffi neerd misbruikt voor liefdadigheids doeleinden. De priester wordt - als hij de middelbare leeftijd nadert - aarts deken van de kathedraal en de mis vormde vondeling is zijn klokkenlui der. Hun leven verandert volkomen als de beeldschone Esmeralda, een jonge zigeunerin wordt gearresteerd wegens dansen in het openbaar. Beide mannen voelen zich tot haar aange trokken... 20.50 Kieskeurig Consumentenrubriek. NOS 21.37 Journaal 21.55 Tros Sport-Studio Sport. Voetbal en tennis. 23.20 Journaal TROS 23.25-01.45 The day the bubble burst. (De dag dat de wereld instortte). Ame NEDERLAND 1 NOS 09.30- 09.35 Nieuws voor slechthoren den 13.00 - 13.05 Nieuws voor slechthoren den TROS 14.00 Tros Sport-Extra. Rechtstreeks verslag van de finale in het heren-en kelspel van het WCT-Amsterdam-ten- nistoernooi. TELEAC 16.00 Antieke wereld. 16.30 Kunstgeschiedenis. IKON 17.00 Helmut Gollwitzer. Het tweede en laatste deel van het gesprek met deze Duitse theoloog gaat over Luther, over Israël en de kerken, over zijn hoop op de Duitse jongeren van vandaag en over een centraal leerstuk van het christendom dat voor hem onveran derd geldig blijft: „de bevrijdende ver andering in het hiernamaals". 17.35 Een bericht van de Wilde Ganzen TELEAC 18.30 Planten verzorgen in huis en tuin. NOS 19.00 Journaal VOO 19.05 Mr. Merlin. Aflevering uit de Ame rikaanse serie met Barnard Hughes, Clark Brandon e.a.: Max Merlin pro beert Zac te leren voorwerpen te du pliceren. Zac kan zich echter niet zo goed concentreren en er komt weinig van terecht. Hij wordt uitgenodigd voor een fietsweekeinde, maar het eni ge probleem is dat Zac geen fiets heeft. Hij heeft wel 10 dollarbriefje dat hy probeert te verveelvoudigen. Met succes, maar ook met de nodige gevol gen... 19.30 Countdown. Popprogramma met in de special de groep Level 42. 20.10 Dynasty. Aflevering uit de Ameri kaanse serie met John Forsythe, Pa mela Sue Martin, Linda Evans e.a.: Blake Carrington wil Logan Rhine- wood voor de rechter slepen omdat hij hem ervan verdenkt het „ongeluk" te hebben veroorzaakt dat van Blake een blinde maakte. Alexis bezoekt Nick Toscanni en vertelt hem dat hij er re kening mee moet houden dat Fallon op een goeie dag een fortuin zal erven. 21.00 Not the nine o'clock news. Sati risch programma met Mel Smith, Ro wan Atkinson, Pamela Stephonson en Griff Rhys-Jones. 21.15 Veronica's strandmotorrace in Scheveningen. Reportage van de van middag gehouden strandmotorrace tussen de Scheveningse Pier en het Noorderstrand met ruim 500 deelne mers. 21.40 Duidelijk zo?. Cabaretprogramma met Robert Long en Leen Jonge- waard. Met homofilie als rode draad heeft Robert Long een trefzeker pro gramma geschreven met liedjes, cros stalks en bittere grappen, dat een ant woord vormt op de cabaretmalaise. 23.10 Agenda NOS 23.15 Journaal 23.20 Nieuws voor slechthorenden NEDERLAND 2 NOS 12.00 Het Capitool. Rechtstreekse uit zending met binnen- en buitenlands nieuws. rikaanse tv-film uit 1982, onder regie van Joseph Hardy naar het boek van Gordon Thomas en Max Morgan-Witts over de beurskrach van 1929. Met Blanche Baker, Robert Hayes, Robert Vaughn e.v.a.: De jaren twintig lopen ten einde. Een tijd vol muziek en dans, van drooglegging en gangsters. Ieder een was druk bezig geld te maken en velen hadden hun geld belegd in aan delen, want iedereen wist zeker dat de beurs nooit zou falen. Deze film is het verhaal van een paar van deze mensen, zowel rijk als arm, die het drama mee maakten van de beurskrach van 1929, een krach die invloed had op de levens van mensen over de gehele wereld... Derek Jacobt als de priester Dom Clau de in de Amerikaanse tv-film 'De klok kenluider van de Notre Dame' naar het boek van Victor Hugo. De TROS zendt deze film vanavond uit. NEDERLAND 2 NOS 13.00 -13.05 Nieuws voor slechthoren den 18.25 Paspoort. Informatie voor Marok kanen. 18.35 Sesamstraat 18.50 Toeristische tips AVRO 18.57 De mini-bios. Kinderfilmprogram ma met o.a. „De Moestuin". 13.00 13.05 Nieuws voor slechthoren den 15.15 Open School Tijd. Thema: Ar beidsongeschiktheid. 16.00 Journaal 16.05 De huilende baby. Film rond het probleem huilen bij babies. 16.40 Toppop. Popprogramma gepre senteerd door Ad Visser met aandacht aan de bovenste dertig van de Natio nale Hitparade. Vervolgens vier tips en als afsluiting de Toppop-finale. NOS 17.25 Studio Sport-Extra. Turnen: re portage van de wedstrijden om de World Cup vanuit Zagreb (individuele oefeningen voor dames en heren). 18.00 Sprekershoek. Kijkers vragen aan dacht voor de dartsport, Antilliaanse en Surinaamse kunstenaars een doen oproep en een landgenoot houdt een pleidooi tegen de wegwerpmaatschap pij- 18.15 Sesamstraat 18.30 De tweede natuur. „Tooi". Hoe sieraden draagbare objecten werden. Eerste aflevering van een serie pro gramma's over beeldende kunst ge presenteerd door Bram Vermeulen. 19.00 Studio Sport. Met o m. de laatste beelden WK-turnen te Zagreb, de Ma rathon van New York en ere-divisie- voetbal. 19.55 Trekking lottogetallen 20.00 Journaal 20.10 Panoramiek. Naar aanleiding van de Dag van de Verenigde Naties (24 oktober) laat Panoramiek het licht schijnen over deze volkerenorganisa tie. Aan het woord komen secretaris generaal Javier Pérez de Cuellar en zijn voorganger Kurt Waldheim. Ver der zullen onder meer de Ierse Nobel prijswinnaar voor de vrede, Sean Mac- bride en VN-ambassadeur voor Cy prus, Constantin Moushoutas hun vi sie geven. 20.40 Humanistisch Verbond. Vijf mi nuten bedenktijd. VARA 20.45 Cabaret NAR. Start van de nieuwe serie „De Witte Raaf'. Deze serie zal produkties bevatten die op amuse- mentsgebied een extra verrassing be tekenen door hun vormgeving en-of inhoud. Vanavond de cabaretgroep NAR met een gedeelte van hun thea terprogramma „Zonder twijfel", met: Youp van 't Hek, Aletta de Nes en Hans van Gelder. 21.40 Spiegel aan de wand. TV-spel van de Belgische auteur Paul Koeck. Met: Monique Rosier, Caroline de Beus, Derek de Lint e.a.: Tijdens een Miss Holland-verkiezing wordt Babette, een van de kandidates en waarschijn lijk toekomstige winnares, in haar kleedkamer gegijzeld door Gerda, een van de andere meisjes. Gerda wil als feministe een daad stellen door Babet te de hele verkiezing te laten boycot ten. Ze laat haar inzien hoe onzinnig en mensonwaardig dergelijke wed strijden zijn en overtuigt haar dat ze zich beter kan terugtrekken. Voordat Babette zover is laaien de emoties hoog op, niet in het minst door de laffe houding van Babettes vriend Herman. 22.35 De Verbeelding. Kunstprogramma met medewerking van Jeanne Mo- reau, Adèle Bloemendaal, Ferd Ster- neberg, Monique van der Ven en ande ren. Presentatie: Michiel Berkel. NOS 23.25 Journaal 23.30 Nieuws voor slechthorenden 19.15 Babbeloniê. Een spraakverwar- rend spel o.l.v. Pim Jacobs, met Lous Haasdijk, Willem Duys en Jos Brink. Gasten: Ria Visser, Jan Jongbloed en Paul Litjens. NOS 20.00 Journaal AVRO 20.28 Mies. Gevarieerd programma ge presenteerd door Mies Bouwman. 21.30 Dallas. Amerikaanse serie met Barbara Bel Geddes, Jim Davies, Lin da Gray: „5 dollar per vat". Een triom fantelijke Cliff Barnes dwingt JR een toontje lager te zingen. 22.20 Televizier Magazine. Actualitei ten, achtergronden, informatie. Eind redactie: Jaap van Meekren. 23.00 De toestand in de wereld. Door Mr. G.B.J. Hiltermann. 23.05 Sportpanorama. Actuele sportin- formatie uit binnen- en buitenland. NOS 23.30 Journaal 23.40 Nieuws voor slechthorenden 23.45 -00.15 Studio Sport extra. Turnen: reportage van de wedstrijden om de World Cup vanuit Zagreb. BELGIË 1 14.00 Take it easy. Engels voor begin ners 14.30 Open school. De natuur rondom ons. 15.00 Loon naar werken. 16.00 -17.35 Sea of sand. (De woestijn- duivels). Britse speelfilm (z-w) uit 1958 van Guy Green, met Richard Attem- borough, John Greason Michael e.a.: Enkele dagen voor de slag van El Ala- mein krijgt een groep Britse militairen opdracht een grote petroleumopslag- plaats van de Duitsers te vernietigen. 18.00 Simon in het land van de krijtte keningen. Tekenfilmserie 18.05 Het Veenmysterie (7). 13-delig Vlaams jeugdfeuilleton, met Bri Le- loup, An Petersen e.v.a. 18.30 Harold Lloyd. Films uit de oude doos. 18.55 Dit leuke land. Regionaal nieuws. 19.30 Tierce: uitslagen, lotto-trekking, mededelingen en morgen 19.45 Journaal 20.10 Matches, een liedjestoto. Twaalf zangeressen en zangers komen tegen elkaar uit met een lied naar eigen keu ze. Met o.a. Lester en Denwood, Peter BELGIË i 11.00 Confrontatie 12.00 Nieuwsoverzicht voor slechtho renden 12.30 Open School. Voor boer en tuin der. 14.00 Promenadeconcert. „Hout contra koper" (2). Programma waarin een overzicht wordt gegeven van kamer muziek voor blaasinstrumenten. 14.40 Open School. Handel en wandel: Ruimte voor ambacht. 15.10 Het meisje met de mooiste ogen. Tsjechisch-Bulgaarse jeugdfilm van Jan Schmidt met Elena Dimtrova, Ja- na Brezkova e.a.: Een man moet een verloofde vinden die naar de naam An- ka luistert en die de mooiste ogen van de wereld heeft. De man begint zijn speurtocht. 16.30 Wereldbeker turnen. Samenvat tende reportage vanuit Zagreb met commentaar van Louis de Pelsmaeker en Jan Borms. 18.10 Voetbaluitslagen 18.15 Simon in het land van de krijtte keningen. „De voetbalwedstrijd". Britse tekenfilmserie. 18.20 Van Pool tot Evenaar. Toeristi sche kwis gepresenteerd door Nand Baert. Thema: Taiwan. 19.40 Mededelingen 19.45 Journaal 20.00 Sportweekend. Met o.m. Toto-uit slagen. 20.30 Made in Vlaanderen. „Cello en contrabas". Belgische tv-film van Vin cent Rouffaer, met Jacky Morel, Warre Borgmans, Jan Reusens e.a.: Albert, een eenvoudige bediende, offert zich volledig op om zijn zoon Luk een op leiding als cellist te bezorgen. Wan neer Luk er met een cello van het con servatorium naar Parijs vandoor gaat, is Albert bereid zijn diefstal te vergoe den. Luk wordt echter uit het conser vatorium gezet, maar Albert heeft er alles voor over om hem privé-lessen te laten volgen en om een dure oefencel lo te kopen. Ondanks zijn onmisken baar talent is Luk niet van plan het door zijn vader geëffende pad te vol gen 21.30 Mezza Musica. Programma met lichtklassieke muziek gepresenteerd door Eva Maria en samengesteld door Jef Vandenberg. Op het programma o.a.: Ouverture tot „De Zigeunerba ron" van Johann Straus; Wen es Abend wird... Gruss mir mein Wien uit „Gravin Maritza" van Emmerich Kal man en Heya Heya uit „Czardasvor- stin" van Kalman. 22.30 Journaal DUITSLAND 1 09.30 Programma-weekoverzicht 10.00 Tausend Jahre Byzanz 10.30 Antiquitaten-(Ver)Fuhrer. „Boe- renmeubelen". Serie over antiek. 10.45 Het programma met de muis. Kin derfilmpje. 11.15 Rock aus dem Alabama. Rockcon- cert uit de Alabama-hal te Munchen met de Honeymoon Killers, After the Fire en Haircut 100. 12.00 Der Internationale Fruhschop- pen. Persdebat met zes journalisten uit vijf landen. Gespreksleider: Wer ner Hofer. 12.45 Journaal 13.15 Magazin der Woche 14.15 Meister Eder und sein Pumuckl. „De bijgelovige werkster". Kinderse rie metjSustl Bayrhammer. 14.40 Der doppelte Moritz. Klucht van Jonckheer, Ingrid Pollet, Stella en Ge ne Summer. Presentatie: Luc Apper- mont. 21.20 TV-Touché. Humoristisch „nieuws"-magazine gepresenteerd door Herman van Molle en Alice van Dael. 21.45 Strangers: The story of a mother and a daughter. (Vreemden: moeder en dochter). Amerikaanse TV-film (1979) van Milton Katselas met Bette Davis, Gena Rowlands, Donald Moffat e.a.: Na een scheiding van meer dan twintig jaar keert Abigail Mason terug naar het huis van haar moeder Lucy, in een poging zich eindelijk met haar te verzoenen. De twee hebben nooit met elkaar kunnen opschieten en ook nu kan Lucy het niet nalaten stekelige opmerkingen te maken. Desondanks groeit er een band tussen de twee 23.15 Journaal BELGIË 2 20.10 -23.00 Wereldbeker turnen vanuit Zagreb. Rechtstreekse reportage. DUITSLAND 1 12.10 Auslandsjournal Buitenlandse actualiteiten. 12.55 PersoverzichT 13.00 Journaal 13.15 Videotext. 13.40 Programma-weekoverzicht 14.10 Journaal 14.15 Sesamstraat 14.45 ARD raadgever. „Geld, hoe ga je ermee om". 15.30 Namu, the killer whale. Ameri kaanse film (1966) van Laslo Benedek met Robert Lansing, John Anderson en Robin Mattson: Hank Donner, houdt zich reeds vijftien jaar bezig met onderzoek naar de levensgewoonten van walvissen. Op een dag komt er een gewond walvissenwijfje in een baai te recht. Hank probeert de walvis in le ven te houden, maar de plaatselijke bevolking denkt daar anders over en wil het beest afschieten. 17.00 Franziskus Heute. Documentaire over de „herontdekking" van de heili ge Franciscus van Assisië. WDR 17.30 Hier und Heute unterwegs. Regio nale reportages. Caroline de Beus als Gerda in het Ne derlandse tv-spel 'Spiegel aan de wand' van Paul Koeck, dat de VARA zondag- avond uitzendt. Toni Impekoven met Willy Millo- witsch, Eva Maria Meineke, Gisela Trowe e.a.: In de villa van de speel goedfabrikant Mortiz Krause speelt zich veel af. Zo wil moeder Irene niet toestemmen in het huwelijk van de dochter met Felix Papenstiel, de com pagnon van Moritz. Ook dagen de ver dwenen tweelingbroer van Moritz en de minnares van de huiseigenaar op... 16.15 ARD-Sport-Extra. WK-turnen vanuit Zagreb. 16.45 Das Krankenhaus am Rande der Stadt. „Emma". Tsjechische serie met Ladislav Schudik, Milos Kopecky e.a.: De huishoudster Emma is onmiddel lijk naar Karei op het platteland ge trokken, toen bleek dat dr. Sova zijn zoon zelf niet kon helpen. Emma krijgt een inzinking en moet dringend wor den geopereerd. 17.45 Euer Goethe - unser Goethe. Do cumentaire: Bestaat er een gemeen schappelijk beeld over de Duitse au teur Goethe, of creëert elke lezer zijn eigen Goethe? 18.30 Journaal 18.33 Die Sportschau. Met o.m. WK-tur- nen te Zagreb. 19.15 Wir uber uns 19.20 Weltspiegel. Buitenlandse actuali teiten. 20.00 Journaal 20.15 Europa untern Hakenkreuz. „We nen". Documentaireserie over de ge schiedenis van het Duitse Rijk: Adolf Hitler noemde in 1938 de stad Wenen een parel. Het was een valse liefdes verklaring waar Wenen het slachtoffer van werd. 21.00 Hundert Meisterwerke. Schilderij van Oskar Kokoschka. 21.10 Elektra. Opera van Richard Strauss met Leonie Rysanek, Astrid Varnay, Catarina Ligendza en ande ren. 23.10 Journaal 23.15 Schlagzeilen. Perskritiek. 23.30 Der Dalai Lama soil zuruckkom- men. Tibet - dertig jaar Chinese com munistische overheersing. 00.15 Journaal DUITSLAND 2 10.00 Programma-weekoverzicht 10.30 ZDF-Matinee: Das nennt man Morgenrote. Herdenking van de 100e geboortedag van de Franse schrijver Jean Giraudoux; Um Lucretia. Drama van Jean Giraudoux. 12.45 Frelzeit. Vrijetijdsmagazine. 13.15 Chronik der Woche. Met: Fragen zur Zeit. 13.40 ...doch die Mode bringt's hervor. Documentaire over de geschiedenis 17.55 WWF 18.00 Journaal 18.05 Die Sportschau. 19.00 Blickpunkt Dusseldorf 19.25 Dummes Zeug und starke Stucke. Serie met de Britse komiek Benny Hill. 20.00 Journaal 20.15 Einer wird gewinnen. Internatio naal quiz-showprogramma. Presenta tie: Hans Joachim Kulenkampf. 22.00 Lotto en journaal. Aansluitend: das Wort zum Sonntag. 22.20 The life and times of judge Roy Bean. Amerikaanse western (1972) van John Huston, met Paul Newman, Jac queline Bisset, Victoria Principal en Ava Gardner: De outlaw Roy Bean zoekt na een bankroof onderdak in het grensstadje Vinegaroon. Hij maakt op gewelddadige wijze kennis met de be volking van Vinegaroon, die hoofdza kelijk bestaat uit bandieten en prosti tuees. Met hulp van de jonge Mexi caanse Maria Elena weet hij te overle ven en benoemt zichzelf tot „rechter". Een rechter die met ijzeren hand orde op zaken stelt... 23.55 Journaal DUITSLAND 2 12.00 Programma weekoverzicht 12.30 Nachbarn in Europa. Programma voor gastarbeiders. 14.45 Journaal 14.47 Sindbad. Tekenfilmserie 15.10 Urlaub nach Mass. Vakantiemaga zine met o.a.: Wintervakantie aan de Noordzee; wandeltochten op de Balea- 16.00 Schau zu - mach mit. Hobbytips. 16.10 Unterwegs nach Atlantis. „De verloren sleutel". Jeugdserie. 16.35 Charlie Brown. Tekenfilm. 17.05 Journaal 17.10 Landerspiegel. Nieuws uit de deel staten. 18.00 Ihr Musikwunsch. Muziekpro gramma met o.a. Margit Schramm en Jam et Perry. 18.58 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.30 Die Pawlaks. Serie met Katharina Tuschen en Dietrich Adam. Afl. 5: Karl Pawlak en Zwirner slagen erin, uit de arrestantenwagen te ontsnap pen. Tussen Karl en Rosa, de vrouw van Harig, ontstaat een liefdesverhou ding. Wanneer Harig dit te weten van de klederdracht. Wolproduktie kwam reeds 6000 jaar geleden in Meso- potamiè. Ook in het oude Griekenland en in Rome was wol een gewaardeerde grondstof voor kleren. 14.10 Moritzgeschichten. Jeugdserie. 14.40 Journaal 14.45 De Actie Zorgenkind 14.50 Embargo, Bier und Bodensee. Een Duitse uitstapje naar Amerika. Peoria is een stadje in het midden-westen van de Verenigde Staten. De stad is ver broederd met het Duitse Friedrichsha- fen en regelmatig reizen de notabelen van beide steden naar hun broeder- stad. 15.30 Nicht nur wenn's brennt - die Feuerwehr. Documentaire over de vrijwillige brandweerkorpsen in Duitsland, die langzaam maar zeker deel gaan uitmaken van het folkloristi sche leven. 16.00 Tod eines Schuiers. „Het ontbre kende motief'. Eerste aflevering uit de zesdelige tv-film met Hans Dickow Eva Zlonitzky e.a.: In de stoptrein rij den de laatste bezoekers van een feest in Darmstadt naar huis, wanneer ze door het bruuske remmen van de trein door elkaar worden geschud. De ma chinist heeft aan de noodrem getrok ken, omdat hij iemand heeft overre den... 17.00 Journaal 17.07 Die Sport-Reportage 18.10 Tagebuch. Nieuws uit de evangeli sche wereld. 18.25 Die feine englische Art. „De dame vreet". Verhalen van Blandings Castle naar P. G. Wodehouse. 18.58 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.10 Bonner Perspektiven 19.30 Querschnitte. Reportage over elektriciteit uit zonne-energie. 20.15 Eine Frau bleibt eine Frau. Serie met Lilli Palmer en Klaus Schwarz- kof. 21.45 Journaal en Sport 22.00 Liedercircus. Internationaal chan- sonfeest n.a.v. de Frankfurtse boeken beurs 1982. Met: Hana Hegerova, Or- nella Vanoni, Bots, Léo Ferré, Klaus Hoffmann en anderen. 23.40 Journaal DUITSLAND 3 WDR 09.00 Telecollege Aktuel 09.25 Telecollege. Engels en aardrijks kunde. 16.00 Follow me. Engelse les. 16.15 Bonjour la France. Franse les. 16.30 Ihre Heimat - unsere Heimat. Pro gramma voor buitenlandse werkne- 17.30 Sehen statt Horen. Nieuws voor slechthorenden. 18.00 Das Geheimnis des Weldenkor- bes. „Een nieuw vriendje". Tsjechi sche kinderserie. 18.30 Fragestunde 19.15 Rockpalast. Optreden van Kevin Coyne. 19.45 Sport im Westen 19.55 Journal 3. Regionaal nieuws. 20.00 Journaal 20.15 Stadt zwischen den Weiten. „Djenné-Mali: de hut als voorbeeld". Eerste aflevering uit de vierdelige do cumentaireserie over de stadsplan ning en -ontwikkeling in de Derde We reld. Deze aflevering laat zien dat men ook een behoorlijk leven kan leiden in lemen woningen. Er wordt een verge lijking gemaakt met de onbeduidende stad Djenné en de hoofdstad van Mali, Bamako. komt, slaat hij de hele boel kort en klein. 20.15 To catch a thief. Amerikaanse film (1955) van Alfred Hitchcock, met Cary Grant, Grace Kelly en Jessie Royce Landis: John Robie, vroeger een be ruchte juwelendief, leeft reeds enige jaren als eerlijk man in Cannes. Een dief die de stijl van Robie, alias De Kat. nabootst, doet de politie geloven dat De Kat weer aan het werk is. Robie wil de dader vinden, voordat hij zelf gearresteerd wordt 21.55 Journaal 22.00 Aktuelles Sport-Studio. Reporta ges, interviews. Lotto. 23.15 Turnen. Wereldbeker te Zagreb: Vierkamp dames. 23.45 Der Kommissar. Duitse politiese rie (zw) met Erik Ode en Gunther Schramm: Als een playboy, die van al les doet om op te vallen, meldt dat hij dreigbrieven ontvangt, wordt hij niet geloofd. Toch wordt de man ver moord. De commissaris zoekt de moordenaar in de grote kring van vrienden en bekenden van de playboy. 00.45 Journaal DUITSLAND 3 16.30 Telecollege. Duits en wiskunde 17.30 Anstiftung zum Lesen 18.00 Follow me. Engelse les 18.15 Bonjour la France. Franse les. 18.30 Blickpunkt Studium 19.00 Fazit 19.15 Sport im Westen 19.55 Regionaal nieuws 20.00 Journaal 20.15 Ertrage Musik wie ein Mann. Een portret van de componist Charles Ives. 21.15 Vor 40 Jahren. Duits weekjournaal van 21 oktober 1942. 21.40 Schwarzer Sturm. „Viente Ne gro". Mexicaanse film (1965, zw.) van Servando Gonzalez met Jose Elias Mo reno en David Reynoso: Dwars door de Altarwoestijn in Mexico wordt een spoorweg aangelegd. Helse hitte over dag, extreme koude 's nachts en zand stormen stellen de arbeiders voor de grootste problemen. Manuel Iglesias, een der werkleiders, doet zijn uiterste best om de aanleg volgens plan te la ten verlopen. Een trieste gebeurtenis zal zijn leven echter drastisch verande ren. 23.30 Rockpalast. Vandaag met Gruppo Sportivo. 00.30 Journaal 21.00 Auslandsstudio. Buitenlandse correspondenten berichten. 21.45 Ich stelle mich... 23.15 Journaal NEDERLAND 1 NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden 10.00 Schooltelevisie: Een beetje an ders hier en daar; Leer mij de maat schappij kennen; Vogeltrek. 13.00 - 13.05 Nieuws voor slechthoren den 14.00 Schooltelevisie: Wat doe je daar?; Schrijvers op school. Gast: Karei Eijkman. VOO 16.00 - 17.00 Tineke. Tineke Vos presen teert rechtstreeks op radio en tv een ongewoon programma over gewone dingen uit het dagelijks leven. NEDERLAND 2 NOS 13.00 - 13.05 Nieuws voor slechthoren den BELGIE 1 14.00 - 16.00 Schooltelevisie 17.00 - 18.00 Schooltelevisie DUITSLAND 1 10.00 Journaal 10.03 Eine Frau bleibt eine Frau. Serie. 11.35 Franziskus heute. Documentaire over Franciscus van Assisië. 12.10 Querschnitte. Documentaire over elektriciteitsproduktie uit zonne-ener- gie. 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Videotext 15.40 Videotext 16.10 Journaal 16.15 MM-Montags-Markt. Gevarieerd middagprogramma met Petra Schur- 17.50 Journaal DUITSLAND 2 10.00 - 13.15 Programma-overname Duitsland 1 15.40 Videotext 15.57 Programma-overzicht 16.00 Journaal 16.04 Einfuhring in das Familienrecht. „De echtscheiding" (7). Aansluitend: journaal. 16.35 Lassie. „Sneeuwblind". Aflevering uit de Amerikaanse jeugdserie. 17.00 Journaal 17.08 Tele-IUustrierte. Gevarieerd pro gramma. 17.50 Soko 5113. „Jacht op Joe White". Duitse misdaadserie met Werner Kreindl, Wilfried Klaus, Ingrid Froh- lich e.a.: Bij de Soko krijgt men een brief, waarin staat wie de callgirl An- gelika heeft vermoord. De brief was echter onvoldoende gefrankeerd waardoor deze te laat werd bezorgd. Wanneer uiteindelijk een bezoek aan de moordenaar wordt gebracht, is de ze reeds gevlogen... DUITSLAND 3 WDR 08.00 Tele-gymnastiek 08.30 Schooltelevisie 09.25 Sesamstraat 10.05 en 17.00 Schooltelevisie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 4