Bont, een teer punt E",a ZATERDAG 16 OKTOBER 1982 PAGINA 17 „Een teer punt is natuur lijk: dragen we bont of dragen we geen bont", zegt lady-speaker Elles Berger, nadat ze de be zoekers van een bontmo deshow in Haarlem heeft begroet. „U draagt wel bont, anders zat u hier niet", concludeert de pre sentatrice spits. Mevrouw Berger, die meer be kendheid geniet als VARA- omroepster. vervolgt met omfloerste stem: „Er zijn mensen principieel tegen het dragen van bont. Dat is hun goed recht". Maar ze voegt er aan toe er een beetje moeite mee te hebben dat die tegen standers van bont tijdens de show voor de deur gaan staan om hun standpunt uit te dra gen. „Ik vind ze hypocriet, want het zijn wel mensen die leren jas sen of leren schoenen dragen en ook graag een biefstukje eten", besluit de lady-spea ker die later zou zeggen dat „wasberen" haar favoriete bontsoort is. Gelukkig beves tigt ze niet dat alle demon stranten gefrustreerde werk lozen zijn, die niets anders te doen hebben, zoals diverse aanwezigen veronderstellen. Rechercheurs De demonstratie, waarvoor re chercheurs binnenshuis en agenten in uniform buiten surveilleren, bestaat uit drie jonge vrouwen. Ze tonen bor den met teksten als „Wacht maar tot uw vel in de mode komt" en „U bent geen pracht in dierenpracht". door Weert Schenk Het is 5 oktober, de dag na die rendag. „Nog een geluk dat ik mijn show niet toevallig op dierendag zelf heb gepland", verzucht bonthandelaar Dick Bartels. De bontmantels die Dick Bar tels die avond laat zien en die in prijs variëren van 1500 tot 18.000 gulden, zijn werkelijk prachtig, zonder twijfel door vakbekwame handen ge maakt. Er zijn weinig mensen die bont niet mooi vinden. Leidenaar J. van Egmond, voorzitter van de Nederland se Federatie van Bonthande laren: "Vrouwen zien er in bont heel charmant uit. Bont is natuurlijk, het leeft en de figuren die ze tegenwoordig in bont kunnen maken, het is onvoorstelbaar. Vroeger hing een bontjas als een zak om het lijf, moet je nu eens kij ken". Dick Bartels, bonthandelaar te Haarlem: „Iedere normale gezonde vent ziet graag een vrouw in een bontjas; het liefst met de blote kont er in". W. Goezinnen, pelsdierenfok ker: „Hoe lyrisch moet ik de schoonheid van bont om schrijven?" Een folder van de Nederlandse Vereniging voor Bontpromo- tion: „Niets (er wereld geeft een vrouw meer zelfvertrou wen dan mooi bont. Wanneer zij het zachte bont om zich heen vleit, voelt zij zich vrou welijker dan ooit, omdat zij weet dat de zijdige zachtheid van bont haar charme ver hoogt". E. P. Eichholtz, lid Anti-Bont comité: „Persoonlijk vind ik niet dat bont een vrouw aan trekkelijker maakt of bij draagt tot haar schoonheid. Maar het gaat er niet om of bont mooi is of niet. Het is ge woon niet de moeite waard. Bont is overbodig". Onbegrip In 1980 ging in Nederland voor 300 miljoen gulden om in de bonthandel. Dat is veel min der dan in de omringende landen. De meest verkochte bontsoorten in ons land zijn nerts, bisam ien persianer. Bijna 90 procent van het bont is afkomstig van gefokte pelsdieren. De omzet is ech ter dalende. De bonthandela ren weten niet of de oorzaak daarvan gezocht moet wor den in de acties van dierenbe schermers of in de dalende koopkracht. Wellicht is er een samenhang van factoren. Bonihandelaren begrijpen de acties tegen bont niet, zeggen ze. Ze vergelijken het fokken van pelsdieren voor de bont industrie met de productie van vlees. De kalende Bar tels: „Waarom mag vlees wel en bont niet? Vlees is net zo min nog een primaire levens behoefte als bont. Voor vlees zijn ook goede alternatieven. Gaan ze morgen bij de slager voor de deur staan?" De Nederlandse Vereniging van Bontpromotion heeft oktober uitgeroepen tot bontmaand. De grootscheepse reclamecampagne wordt echter ondermijnd door het Anti-Bont Comité, dat in de dag- en weekbladen tegenadvertenties plaatst. Bovendien werd onlangs het boek „Prooi van de Mode" gepresenteerd, waarin het leven van pelsdieren op de Westeuropese bontfarms wordt beschreven. In november wordt de mode voor volgend jaar oktober al voorbereid met een massale slachtpartij op de bontboerderijen in ons land. Verslaggever Weert Schenk sprak met voor- en tegenstanders van de bontindustrie. De voorstanders. V.l.n.r roorzitter W' Goezinnen fan de Neder landse Vereniging van Fokkers van Edelpelsdteren. rijksconsulent J.H. Bouman voor de pelddierfokkerij en NFE-penmngmeester A. van Hoeckel. (foto GPDl in de kooi. Als ze eens ont snappen. keren ze meestal uit zichzelf terug naar de kooi. Pelsdieren kan men zo lang zamerhand schikken in het rijtje van de landbouwhuis dieren. Het ministerie van landbouw en vissery stimu leert ook daarom de teelt" Praatjes Er bestaan geen wettelijke re gels voor het fokken van pelsdieren. In het kader van een op handen zijnde wet Welzijn Dieren bestudeert een commissie momenteel het doden van de pelsdieren. Volgens de drie heren is hier op weinig aan te merken. Het doden gebeurt naar hun zeg- van gefokte pelsdieren of van wilde pelsdieren die schade berokkenen, zoals de was beer en de bisamrat" Van Egmond: "Het is jammer dat een kleine groep steeds weer de gelegenheid krijgt te proberen een bedrijfstak ka pot te maken waarin veel mensen een boterham ver dienen. Vooral als je weet dat in Nederland al jaren geen beschermde diersoorten wor den gebruikt. Wij waren de eersten die het verdrag van Montreal ondertekenden". (Een verdrag waarin o.m is opgenomen dat bont van met uitroeiing bedreigde dieren zoals zeehond, ocelot en nog een hele lijst andere gevlekte pelsdieren niet gebruikt zal worden red). "Wij lopen daar in echt voorop", zegt Van Eg mond met een verwijzing naar Duitsland en België waar bont van beschermde diersoorten volgens zijn zeg gen nog volop te koop is. Klanten is Van Egmond door die acties nooit kwijt geraakt. Maar, zegt hij: "Het doet de handel beslist geen goed. Je kunt als bonthandelaar na tuurlijk verhalen van actie groepen tegenspreken, pro beren te vertellen hoe het werkelijk zit. Dat hebben we een keer geprobeerd voor de televisie. Het heeft geen zin. Mensen die tegen bont age ren blijven dat doen. Ze pak ken de slechtste voorbeelden en proberen iedereen te laten geloven dat het in de hele pelshandel zo toegaat. Dat slechte beeld kun je als han delaar maar heel moeilijk uit- En Nederland wordt zoals gewoonlijk weer het hardst geprotesteerd. Terwijl het hier allemaal zeer fatsoenlijk is, zeker in vergelijking met het buitenland. Wij verkopen geen jassen van met uitster ven bedreigde dieren. Alleen De Amsterdamse bonthande laar Emile Schrijver: „Kwe ken van pelsdieren is busi ness. Er is vraag naar bont, dus wordt gezorgd voor aan bod. Dan is het natuurlijk be ter om te fokken dan de na tuur leeg te plunderen" Schrijver zegt enthousiast lid van de dierenbescherming te zijn: „We hebben een klere vak. Als ik me dit allemaal had gerealiseerd, was ik er niet aan begonnen". Bartels: „Het is geen pretje als je hier met een klant staat en kinderen, opgestookt door de onderwijzers, gooien de deur open en roepen „moorde naar" of „dierenbeul". Handdoeken In de nabijheid van het dorp Buren voedert Roel Verkerk zijn fokdieren: 600 zilvervos sen en 3300 nertsen. Op de kooi kwakt hy een slappe bruine brij. De roofdieren lij ken niet hongerig. Ze tonen althans weinig lust om het goedje tussen het gaas door weg te likken. „Ach", zegt Roel Verkerk, „ze hebben de hele dag de tijd om te eten" De zilvervossen zitten elk op gaas in een kooi van één me ter lang en zestig centimeter breed. Ze zijn uiteraard niet beschermd tegen de kou, wel tegen regen en zonneschijn, omdat dat slecht is voor de pels. Sommige vossen heb ben een kluif om de verveling te verdrijven; de meeste zijn verstoken van vertier. Klui ven zijn moeilik te verkrij gen, zegt Roel Verkerk. „Je moet oppassen dat de band met die dieren niet te nauw wordt", zegt Roel Verkerk, „dat zou het werken erg moeilijk maken. Er zijn soms vossen die kwispelstaarten als je er aan komt. Dat moet je van je afzetten" De fokker zegt zijn dieren niet te zien als bontmachines. „Vossen zijn intelligent. Zijn niet zo apathisch als een kip of varken. Je denkt echt niet alleen maar aan de opbrengst van het vel. Ik geloof dat je dan ook de motivatie niet zou hebben om ze te verzorgen. Je moet van dieren houden". Om die reden noemt Roel Ver kerk november de rotste maand. De meeste dieren worden dan gepelsd. „Een varkensmester stuurt de beesten naar het slachthuis Wij maken van paring tot pel zen alles zelf mee. Dat is een zware belasting. Het doden van dieren is niet prettig. We zijn geen sadisten. Als je zo'n beest een prik geeft, moet je iets van jezelf wegdrukken Zelf houdt Roel Verkerk niet van bont. „Het interesseert me niets. Ik heb ook niets in huis. Het interesseert me niet wat ze met de vellen doen Voor mijn part maken ze er handdoeken van" Aangetast In 1955 werden er in Nederland 21.000 nertsvellen geprodu ceerd. Nu leveren 250 pels- dierenfokkerijen jaarlijks 925.000 nerts- en 75.000 vos senvellen (wereldproductie 25 miljoen vellen). Door die toename van pelsdierfokke- ryen is bont bereikbaar ge worden voor lagere inko mensklassen. Ongeveer 95 procent van de vellen gaat naar het buitenland. Export waarde: 80 miljoen gulden. De bontfarms bieden werk aan duizend mensen. De meeste pelsdierenfokkers zijn verenigd in de Neder landse Vereniging van Fok kers van Edel pelsdieren (NFE). In een café in Buren ontmoeten we voorzitter W Goezinnen, penningmeester A. van Hoeckel en de heer J. H. Bouman. consulent van het ministerie van landbouw en visserij voor de pelsdie- renfokkenj Van Hoeckel. één van de groot ste pelsdierenfokkers, ge prikkeld „Door het liedje „een tweedehands jas" van de plaat Kinderen voor Kin deren voel ik me in mijn eer aangetast. We proberen ver antwoord met dieren om te gaan. Mensen moeten niet oordelen vanuit hun eigen gevoelens. Een dier heeft geen ziel. Als mens mag je dieren gebruiken, vind ik Bont onnodig? Tabak en al cohol net zo. Wat is het ver schil". Goezinnen „Men moet kijken hoe de dieren worden behan deld. Er is geen sprake van dierenkwelling. De dieren hebben geen stress, want er is op tijd kwalitatief hoog staand voedsel en optimale medische verzorging Dat is in de natuur wel anders. Als het welzijn of de conditie van het dier niet goed is, krygt het een doffe huid. Dat is niet goed voor de productie. Het vel moet glanzen" Bouman „Het dier is zich ner gens van bewust. Het is niets anders gewend dan het leven gen op ethische wijze door middel van een spuit in het hart, door electrocutie of ver gassing. Het is uitgesloten dat nog levende dieren wor den gevild. De dnc ontkennen dat met ge neesmiddelen wordt experi- menteerd. Hormonen, die on der meer worden verkregen uit de urine van zwangere moeders via de actie Moeders voor Moeders, worden niet gebruikt om de bronst van nertsen te regelen; anti-agrcs- siemiddelen niet om de in stincten van de dieren te on derdrukken „Het zyn volko men uit de lucht gegrepen praatjes", zegt consulent Bouman Het valt de vertegenwoordigers van de bontindustrie wel wat moeilijk de noodzaak te ver dedigen van het fokken en doden van dieren, teneinde het beminde bont te verkry gen Bonthandelaar Dick Bartels overhandigt een folder, waar in een verklaring van het We reldnatuurfonds dat het geen bezwaren heeft UflH ImI Ifl gen van gekweekt bont of bont van niet bedreigde die ren Voorzitter Goezinnen van de pelsdierenfokkersver eniging noemt het WNF de enige organisatie die de za ken nuchter en realistisch be kijkt Vandaar ook schenking van 5000 gulden aan deze na- t u urbesch ermers Dekmantel Ofschoon het WNF zich nooit heeft gedistantieerd van de bontindustrie, ergert direc teur Halbertsma zich er wel aan dat zijn organisatie wordt gebruikt als dekmantel. Hy zegt dat de bonthandel zeer verouderde WNF standpun ten citeert. Bovendien is Hal- bersma boos dat de pelsdie renfokkers er niet bij vertel len dat de 5000 gulden zijn geretourneerd. Hij wil eer daags een gesprek met de bontindustrie Halbertsma zegt dat het WNF zich niet met acties tegen bont bemoeit. Dat laat men graag aan andere groeperin gen over „Onze taak is het om op te komen voor met uit sterven bedreigde fiora en fauna. Dat wil met zeggen dat we het kweken van bont goed praten Het doden van niet bedreigde dieren mag ons inziens alleen als het ge hele dier benut kan worden, zoals dat in de veeteelt ge beurt" „Elke mooie advertentie voor bont leidt tot verkoop van bontjassen. Als je dus het fokken en vangen van dieren daarvoor wilt uitbannen, moet je zorgen dat de vraag naar bont vermindert. Van daar dat we in deze bont maand tegenadvertenties plaatsen om het publiek voor te lichten hoe die bontjassen worden gemaakt" Ton Dekker uit Heiloo is één van de oprichters van het An ti-Bont Comité. ABC is een samenwerkingsverband tus sen de Dierenbescherming, actie Lekker Dier, stichting Kritisch Faunabeheer en het Europees Comité tot be scherming van Pelsdieren Het comité kreeg begin 1982 vorm, maar treedt in deze door de bonthandel uitgeroe pen bontmaand voor het eerst naar buiten. Ontwikkeld Dekker „De meeste weten niets van bont, niets van de fokkeryen en niets van het leed dat met de bont- productie gepaard gaat Al leen van zechondebont is dat bekend Wij willen de men- MB Ma Ék n dal bal belang van bont miniem is tegen over het leed van de dieren. Er zyn genoeg andere moge lijkheden om je mooi en warm te kleden" Volgens Dekker proberen de pelsdierenfokkers een mislei dend verhaal op te hang. n Hy erkent dat ze de dieren niet mishandelen het kwaad zit m het gystaau />-if „De dieren worden degenerees Alles is gencht op bont" De ABC-man zegt dat productie geen maatstaf is voor welzyn. „Het blyven roofdieren. Ze hebben een natuurlyke code, ook al zyn ze gefokt op een farm De vacht wordt mooi, omdat ze een groot incasse ringsvermogen hebben. Maar ze hebben zeker gevoelens angst. pyn. blydschap. Het zyn hoogontwikkelde we- „Ik vind dat je voorzichtig moet omgaan met levende wezens. Leer is ook een pro duct waarby je goed moet na denken. Er zyn weinig alter natieven voor leren schoe nen. wel voor leren bankstel len. Bovendien is leer een af valproduct van de vleesin dustrie En de meeste men sen denken toch dat ze vlees nodig hebben voor het in standhouden van het li chaam". J H Bouman. ryksconsulent voor de pelsdierenfokkery. gelooft dat de anti-bontacties geen effect hebben „Zeker wereldwyd niet En als ik zie wat er in myn kerk op zondag aan bont loopt, zeg ik men trekt zich er mets van aan"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 17