Somberheid over financiën na '83 flL Lagere montessorischool in Oegstgeest is van de baan Geld ontbreekt voor biologieruimte BM HL- eidse agenda Begroting Wassenaar voor 1983 sluitend Bij kinderboerderij in Leiderdorpse Houtkamp Albrecht mag bouwen WASSENAAR - De begroting voor het komende jaar van de gemeente Wassenaar is weer sluitend. Sluitend zonder dat gebruik is gemaakt van de financiële reserves. Wel zullen de gemeentelijke belastingen en tarieven volgend jaar stijgen. Dit zal overigens niet het geval zijn met de onroerend-goedbelasting. Voor de jaren na 1983 is Wassenaar, financieel gezien, somberder gestemd. De gemeente heeft uiteraard op verschillende posten wel moeten bezuiningen om de begroting rond te krijgen. Al in mei van dit jaar nam de Wassenaarse raad een aantal 'bezuiningings en om- buigings' beslissingen. In totaal werd ervan uitgegaan dat er in 1983 ruim 1,8 mihoen gulden be zuinigd moest worden. Nu de de finitieve begroting gereed is, blijkt dat een bezuiniging van 'maar' 650.000 gulden voldoende is. Het verschil in die twee bedra gen wordt verklaard door de la gere kostenstijging in het afgelo pen jaar. Als gekeken wordt over het jaar 1983 heen, dan staat Wassenaar voor grotere bezuinigingen. Als de ontwerp-wet financiële ver houdingen inderdaad door de Tweede Kamer wordt aangeno men, betekent dat voor Wasse naar een inkomstenverminde ring van ruim vier miljoen gul den. In tien jaar moet dat bedrag gehaald zijn. Voor 1984 zou dat dus betekenen een extra bezuini ging van vier ton. Voor elk jaar daarop volgend nog eens vier ton extra, totdat het 'maximum' van vier miljoen in 1994 bereikt is. "Wij menen dat de gevolgen van dit wetsontwerp voor onze ge meente onaanvaardbaar zijn", stelt Wassenaar dan ook in de be groting. De nieuwe ontwerp-- wet werkt financieel gezien voor al gunstig voor grote gemeenten. Bebouwingsdichtheid en hoogte van de bebouwing zijn in deze wet verdeelmaatstaven gewor den. Maatstaven die juist voor een gemeente als Wassenaar, met veel grond waarop relatief wei nig huizen staan en nauwelijks hoogbouw, erg negatief werken. Daarnaast krijgt de gemeente sinds enige jaren steeds minder uit het financiële potje 'gemeen tefonds'. Geld dat rechtstreeks van de overheid komt. "Het in 1979 ingezette ombuigingsbeleid geeft opnieuw een aanzienlijke aantasting van het gemeentelijke budget te zien. In plaats van een reële groei is er sprake van een korting met ongeveer 1,5 per cent". Plannen Hoewel een nieuwe gemeenteraad- zich mag gaan buigen over de be groting, blijkt duidelijk dat het oude beleid wordt voortgezet. Of zoals het in de begroting staat: "Daarbij wijzen wij er op dat in de begroting slechts is verwerkt het bestaande beleid en dat nieuw beleid, althans voor zover dat gepaard gaat met hogere kos ten, bij afzonderlijke besluiten tot wijziging van de begroting aan de begroting wordt toege voegd". De gemeente is verder van plan om een groot gedeelte van de saldi- reserves te gaan investeren in verschillende Wassenaarse ac commodaties. Op dit moment heeft Wassenaar bijna twintig miljoen gulden over. "De afgelo pen jaren heeft deze reserve zich echter ontwikkeld tot een om vang die het rechtvaardigt om een aanzienlijk deel voor andere doeleinden aan te wenden". Vijf miljoen gulden wil de gemeen te reserveren als een soort buffer, om eventuele financiële tegen vallers in de nabije toekomst op te vangen. Voor het overige deel heeft zij een bestemming. Zo wil zij het Jeroenhuis, dat onlangs aangekocht is, voor ruim twee miljoen gulden verbouwen tot een sociaal cultureel centrum. Ook blijven de verbouwings plannen voor het gebouw Nieuw Nijevelt op de lijst van investe ringen staan. Een voorbehoud wordt hierbij wel gemaakt door de gemeente. Zo zijn op dit moment de voorberei dingswerkzaamheden gestaakt omdat er interne problemen zijn in het centrum. Als deze opgelost zijn en een nieuwe start van de stichting "succesvol" zal verlo pen, wil de gemeente de verbou wingsplannen opnieuw aan de orde stellen. Een bedrag van 475.000 gulden is hiervoor uitge trokken. Werklozen Verder zal uit het reservepotje de uitbreiding van het zwembad en verschillende sportaccommoda ties, het realiseren van wijkvoor- zieningen, en nog een klein ge deelte van de verbouw van boer derij Ter Weer bekostigd wor den. Uitbreiding van beroepskrachten voor het jeugd- en jongeren werk in Wassenaar is niet te ver wachten, staat in de begroting. De gemeente staat op het stand punt dat meer vrijwilligers bij de verschillende werkzaamheden op dit gebied betrokken moeten worden. Het jongerencentrum Time Out, dat binnenkort de ver bouwde boerderij Ter Weer gaat betrekken, heeft meermalen de wens geuit om een tweede be roepskracht in dienst te krijgen. Voor de werklozen, ruim 200 in Wassenaar, en arbeidsongeschik ten (rond de 750) wil de gemeen te een activiteitenprogramma gaan opzetten. De gedachten van de gemeente gaan in eerste in stantie uit naar activiteiten in de recreatieve en educatieve sfeer. De gemeente wil hiervoor ook een speciale ruimte beschikbaar stellen. DONDERDAG 14 OKTOBER 1982 Het Jeroenhuis in Wassenaar dat voor ruim twee miljoen gulden moet worden verbouwd. De nieuwe bestem ming is een sociaal-cultureel centrum. De verbouwing wordt betaald uit de financiële i Afsluitend schrijft het college van burgemeester en wethouders de volgende 'bemoedigende' woor den in de begroting: "Natuurlijk is het niet steeds bemoedigend te weten dat financieel er ernstige beperkingen zijn. Daarbinnen zuilen echter bestuur en burgerij door creativiteit nieuwe wegen moeten vinden om ne zoveel mogelijk blijvend te doen zijn. Bezinning op efficiën- cy is bij voortduring dringend nodig. Het college blijft trachten daartoe het zijne te doen". OEGSTGEEST - Er komt geen lagere school voor montessori-onderwijs in Oegstgeest. De stichting Montessori-onderwijs Lei den en omgeving is op dit moment in onderhande ling met de gemeente Lei den om een school op te richten in de Raadsheren- buurt tegen Oegstgeest aan. "Twee montessori scholen op een steenworp van elkaar is niet haal baar", vertelde wethouder Blom gisteravond in de commissie onderwijs en welzijn. Het montessori-onderwys in Oegstgeest heeft een beladen historie. De school, die er was, werd in 1979 gesloten na een hooglopend conflict tussen het hoofd en de ouders. Daarna werd een poging gedaan een nieuwe montessorischool te stichten, maar dat mislukte. De gemeente weigerde medewerking omdat het montessori-onderwijs geen kans van slagen zou hebben zo kort na het debScle met de geslo ten school. De stichting Montes sori-onderwijs ging in beroep te gen de weigering van de gemeen te. De beroepszaak loopt nog steeds. De provincie heeft de ge meente gelijk gegeven en nu is de stichting naar de kroon ge stapt om daar haar gelijk te krij gen. Ondertussen bereikte de gemeente een nieuw verzoek van dezelfde stichting om een lagere school voor het montessori-onderwijs te stichten. De gemeente wilde nu wel meewerken, maar dan moest er eerst aan een aantal voorwaar den worden voldaan. De ge meente wilde een normale open bare school, die door de gemeen teraad bestuurd zou worden, net als de andere openbare scholen. Het nieuwe verzoek kwam de ge meente wel gelegen, want in Oegstgeest zijn op dit moment vier openbare lagere scholen en slechts drie openbare kleuter scholen. In verband met de wet op het basisonderwijs (waar kleuter- en lagere school worden samengevoegd) mist de gemeen te één openbare kleuterschool. Er is echter wel een montessori- kleuterschool. Als één van de openbare scholen bereid zou zijn het montessori-onderwijs over te nemen dan zouden er zonder problemen vier openbare basis scholen komen. Er is wel overleg geweest tussen de gemeente en de stichting Mon tessori-onderwijs Leiden en om geving over dit plan, maar dat overleg werd doorkruist door de gemeente Leiden, die graag een openbare basisschool in de Raadsherenbuurt wil bouwen. Daar is nog geen openbare school. Door daar een montesso- ri-school te vestigen slaat de ge meente Leiden twee vliegen in één klap: Leiden heeft dan mon tessori-onderwijs en er is een openbare school in de Raadshe renbuurt. De plannen voor die school zijn overigens nog niet uitgewerkt. Oegstgeest blijft wel met het pro bleem zitten dat er maar drie openbare kleuterscholen en vier lagere scholen zijn. Eind decem ber zal daar een nota over ver schijnen, waarna de raad een be sluit kan nemen. DONDERDAG Leiden - Stadhuis, raadscommissie volkshuisvesting. 20 uur. Stadhuis - raadscommissie economi sche aangelegenheden, 21 uur. Wienerwald - Steenstraat, ledenverga- Shengelaya, 20 en 22.15 il_. K&O-gebouw - lezing J. Vegter o ranormale geneeswijze, 20.15 uu Gehandicapten sociëteit UW - g van de speeltuin aan de Lage M 14a, creatieve ochtend, vrijdag vs Architektenwinkel - Oude Vest 163, kosteloos advies, 17-18 uur. Welfare-lokaal Rode Kruis - Leidseweg 33, Voorschoten, tel. 01717-3309, spreek uur voor invaliden, 19-20 uur. Architektenwinkel - Pieterskerhof 18, vrij advies. 20-21 uur. Troef - Noordeinde 2a, Werkgroep Dienstweigeren, spreekuur, 20-21.30 uur. <nl. 216180/149324. Leidse Werkgroep Homoseksualiteit - Caeciliastraat 18, open avond, 21-1 uur. 't Spoortje - Bernhardkade 40, spreek uur hulp- en adviesbureau WAO/WSW, 19-20.30 uur, tel. 142505. Buurtwinkel - Haarlemmerstraat 73b, spreekuur Comité Gasprijsverhoging NEE, 19-20 uur. Leiderdorp - raadhuis, commissie finan ciën, 21.30 uur. Warmond - raadhuis, commissie alge- 'mene bestuurlijke aangelegenheden, 20 Oegstgeest - raadhuis, commissie alge mene zaken, 19.30 uur. Zoeterwoude - raadhuis, commissie ruimtelijke ordening, 20 uur. Voorschoten - Lindehoeve, optreden Keith Ligtowler, 21 uur. Oegstgeest - Tabema, klaverjasavond, 19.30 uur. Gemeentecentrum - avond in het kader van de 'Anti-hongerweek', 20 uur. APOTHEKEN Leiden - de avond-, nacht en zondags dienst van de apotheken in de regio Lei den, wordt waargenomen van: vr 8 okt tot 15 okt door: Haven Apotheek, Haven 18, tel. 120085; WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604; tel. ten zuiden van de Ryn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - Kruis- gebouw, Berkenkade 7, teL 410131, spreekuur ma t/m do van 13-14 uur. Gezondheidscentrum, Florijn 10, teL 896193, spreekuur, ma. woe, vr van 13- 13.30 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lytweg 7, tel. 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan. tel. 4641. LEIDERDORP - De biologiewerkgroep hoeft voor lopig niet meer te rekenen op een bedrag van 190.000 gulden dat nodig is om de kinderboerderij te verbouwen tot biologisch centrum. B en W van Leiderdorp staan op het standpunt dat met mini male kosten een bestaande ruimte voor biologie- onderwijs bij de Leiderdorpse scholen moet wor den ingericht. "In een tijd waarin een aantal onder wijsvoorzieningen op de tocht staan (het zwemon derwijs. het onderwijs gegeven door vakleerkrach ten en het godsdienstonderwijs - red) zijn nieuwe voorzieningen ondenkbaar. We worden terugge worpen op noodzakelijkheden", aldus het college. Ruim twee jaar geleden kwam de werkgroep, die een deel van het biologie-onderwijs voor haar rekening neemt, tot de conclusie dat "een biolo gisch centrum van beschei den omvang" wenselijk was. Daartoe wilde men de kin derboerderij in het park de Houtkamp verbouwen. Vol gens de werkgroep is dat toch dringend noodzakelijk, omdat de boerderij veel te klein is. Zo ontbreekt een mirnte voor de beheerder, een toilet voor het publiek en is de stalruimte te klein. Er kunnen maar drie dieren worden ondergebracht, ter wijl het kleinvee altijd buiten moet vertoeven. Er is geen ruimte om voer op te slaan, zodat er in kleine hoeveelhe den en soms op momenten dat de prijs hoog is moet wor den ingekocht. Het grootste gemis is volgens de werk groep echter een ruimte die gebruikt kan worden als in structielokaal voor de scho len. Tegelijkertijd kan die ruimte gebruikt worden voor de voorlichting over natuur en milieu aan het publiek en voor tentoonstellingsruimte. In juni 1980 deed het college een positieve uitspraak over het verzoek van de werk groep. De gemeenteraad liet vervolgens de verbouwings- kosten ramen. Deze bleken rond de 190.000 gulden te lig gen. Om echter de gemeente begroting van 1981 kloppend te maken werd dit bedrag ge schrapt. PvdA-wethouder Bezemer (onderwijs en finan ciën) verzekerde de werk groep echter dat het plan niet botweg van tafel werd ge veegd, maar dat het college zocht (en zoekt) naar een op lossing van de knelpunten. Als alternatief werd deze week het gebouw van de Houtkampgroep (scouting) aangedragen. Onderzocht wordt of het mogelijk is het gebouw, dat dicht bij de boerderij ligt, voor het doel aan te passen. Ook een ande re mogelijkheid wordt nog onderzocht, maar daar wilde de wethouder eerder deze week geen mededelingen over doen. Toch lijkt de wens van de werk groep, verbouwing van de De kinderboerderij in de Houtkamp waar de biologiegroep graag kinderboerderij, nog niet de finitief van de baan. Bezemer lanceerde namelijk tijdens de commissievergadering van onderwijs het idee om als werkgroep ook een aanvraag om geld in te dienen bij de commissie sport en welzijn. Volgens Bezemer hebben de uitbreidingsplannen niet al leen te maken met onderwijs, maar komen ook sociaal-cul turele aspecten en recreatie mogelijkheden om de hoek kijken. Het idee van Bezemer wekt de indruk dat het colle ge best bereid is meer geld uit te trekken voor de biolo giewerkgroep, echter het niet uit de pot voor onderwijs, maar uit die voor sociaal-cul turele activiteiten. Overigens is daar door de diverse bezui nigingen ook al een flinke wissel op getrokken. De commissieleden Roest (CDA) en Huigen (WD) za gen dergelijke moeilijkheden opdoemen bij het plan van Bezemer. "Worden andere za ken nu niet met de haren er bij gesleept om dit plan in de sociaal-culturele planning van de gemeente Leiderdorp te trekken? Dan ontstaan daar nog meer problemen over de verdeling van de cen ten", aldus Roest. De commissie besloot uiteinde lijk nog een uitspraak aan de gemeenteraad te vragen. Eerst zal worden afgewacht hoe de commissie sport en welzijn denkt over het plan van Bezemer. Klaverjas In de Fuik in Oegstgeest wordt vanavond een klaverjasavond gehouden. Vanaf 19.30 uur kun- Lopen nen de kaarten geschud worden. straat op voor oud papier. De opbrengst is voor de ping— pongkas. Vechten In het Oegstgeester gemeentecen trum houdt mevrouw Van Ben- tum vanavond een lezig over Sao Paulo. Het thema is "vech ten voor overleving". Zij heeft acht jaar in Sao Paulo gewoond. Haar spreekbeurt met dia's be gint om 20 uur. Expositie i Leider dorp begint vandaag een expos- tie van Sassen-van Wermesker- ken en Schuitema. Sassen expo seert wandkleden en Schuitema keramische plastieken. Cabaret De Zoeterwoudse KPJ geeft vrij dagavond een cabaretavond in Don Bosco. Deze avond begint om 20.30 uur. Het programma gaat over de jeugd. Volksdans In de Leiderdorpse Muzenhof wordt vrijdagavond een volks- dansinstuif gehouden. Kinderen kunnen er vanaf 19 uur terecht, volwassenen om 20.15 uur. Disco In de Fuik in Oegstgeest is het vrijdagavond vanaf 21 uur weer disco. Dit maal met de diso- theek Explosion. Scholieren In de Voorschotense Lindehoeve wordt vrijdagmiddag weer scholierendisco gehouden. Te gelijkertijd kunnen ouderen, boven 16 jaar, terecht in café Q. De avonduren staan weer in het teken van een swingavond. Oud papier De Zoeterwoudse tafeltennisver eniging gaat zaterdag weer de De korfbalvereniging Warmond houdt zaterdag weer een presta tieloop. De loopafstanden zijn 2, 4, 8 en 12 kilometer. De start is om elf uur. En ik dan De Voorschotense toneelgroep speel zaterdag in het cultureel centrum het blijspel "En ik dan?". De uitvoering begint om 20 uur. De lucht in De Voorschotense scoutinggroep 'Kimball O'Hara' neemt zater dag en zondag weer actief deel aan de Jamboree on the air. Het gebeuren vindt plaats in de Kimshoeve aan de Lord Baden Powellweg. Trimloop Zondag wordt aan de Wassenaar se slag in Wassenaar een strand- loop gehouden. De start is elf uur. Afstanden 2,4, 8 en 12 kilo meter. Funny In het videocafé van de Lindehoe ve in Voorschoten wordt zon dagavond de film Funny Ameri ca gedraaid. Aanvang 21 uur. Ruilbeurs Ruilen van postzegels, munten en prentbriefkaarten kan aan staande maandag weer in de Leiderdorpse Muzenhof. Aan vang 19 uur. Film In de Leiderdorps Sjelter is maan dagmiddag een gevarieerd pro gramma voor de jeugd van vijf tot twaalf jaar: volksdansen, eten en film. Spel In het zwembad van Leiderdorp worden maandagochten vanaf 9.30 uur spelletjes gehouden. VOORSCHOTEN - Albrecht bv mag in de Schoolstraat recht te genover een andere supermarkt een grootwinkelbedrijf gaan bouwen. B en W van Voorscho ten hebben de bouwvergunning verstrekt en tijdens een besloten commissievergadering werd ook de verkoop van een stuk grond goedgekeurd. Het laatste stuk grond, ruim acht meter, gaat voor vierhonderd gulden per vierkante meter van de hand. Het laatste stuk grond had Al brecht nodig om te kunnen bou- wen. Het loopt voor de panden Schoolstraat 6, 8 en 10, die ge sloopt worden voor de bouw van de supermarkt. De Voorschotense gemeenteraad en ook de middenstand stond niet te dringen om de vestiging van een tweede supermarkt aan de Schoolstraat mogelijk te ma ken. Maar omdat het huidige plan voldoet aan het bestem mingsplan Centrum zijn B en W verplicht de bouwvergunning af te geven. De winkel wordt 250 vierkante me ter groot. Er moeten tien par keerplaatsen worden aangelegd. Dat doet de gemeentel maar Al brecht betaalt het. Bij de grond- verkoop is dat bedongen door de gemeente. LEIDSCH £L DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Uitgeversmaatschappij Letdsch Dagblad B V Hoofdkantoor Witte Singel 1. 2311 BG LEIDEN Postbus 54. 2300 AB LEIDEN Telefoon 071-144941 Geen krant ontvangen: lel 071-123143 tussen 18 00-19 30 uur (nabezorging na 19.30 uur); zaterdag van 16.30-18 00 uur abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 t.n.v. Damiate Holding BV te Haarlem. Kwartaalabonnement 57.35 Per post 79.70 J. Ruygrok-Hoogeveen overschrijving geen Losse nummers 0.80 Directie: G. Koopman Plv. Alg. redactiechef. Rubriekchefs J Kroon (stad) B.W.T. Jungman (plv) Aangesloten bi] de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen oorrespondenten o.a. in: Bonn. Brussel. Londen. Parijs. Washington. Cftro. tel. 071-144941. 1st. 222

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 2