Bouw politiebureau begint in '84 c Harry Borst sterkste man Zoeterwoude Le/cfee agenda Plannen bebouwen van EUsabethhof zijn bijna allemaal klaar Opening tenniscomplex Dekker Stad en rand ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1982 LEIDERDORP - Langzamer hand komt er iets meer dui delijkheid over de invulling van de nog onbebouwde stukken grond in het Elisa- bethhof. Globaal wordt dit bestemmingsplan begrensd door de Simon Smitweg, de Persant Snoepweg, Albert's Corner en de Rijksweg A4. Een groot deel is al jaren ge leden bebouwd met het Eli- sabethziekenhuis, het on derkomen van de verplegers en Buitenzorg, het onderko men voor gehandicapten, dat vrijwel gereed is. Voor het stuk grond dat ligt tegen de kruising Simon Smitweg en Engelendaal is een tijd lang sprake geweest van een nieuw hoofdkantoor van de Vleeschmeesters. Dat bleek later niet door te gaan. Aan de andere kant van het Elisabethziekenhuis ligt nog een groot stuk grond. In de toekomst moet daar het nieuwe districtsbureau van de rijkspolitie komen, een hotel en sinds korte tijd ook een meubelboulevard. Kij kende vanaf het ziekenhuis is rechts het bijna gereed zijnde gebouw Buitenzorg. Links daarvan, tegen de Per- sant Snoepweg aan komt het nieuwe districtsbureau. Verder naar het noorden komt het meubelcentrum en tegen de Dwarswatering aan het nieuwe hotel. Tus sen deze twee laatsten in is nog een stuk grond vrij waarvoor nog geen plannen bestaan. Nu de bouw van Buitenhof is begonnen, is dit voorlopig het laatste grote project van de gemeente Leiderdorp. Eerste aanzet Hoever staat het nu eigenlijk met al die plannen? De eerste aanzet voor de bebouwing zal wellicht worden gegeven door bouw van een hotel. Enkele maanden gele den, is door de gemeente een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van een hotel met tach tig bedden plus restaurant en conferentiezalen. Het Ibis-con cern deelde desgevraagd bij monde van woordvoerder Geurts mee, dat dit najaar nog met de bouw van het Ibis-hotel zal worden begonnen. De bouw is aanzienlijk vertraagd, omdat Albert's Corner een bezwaren procedure in gang had gezet, die tot de Kroon moest worden uit gevochten. Het wachten is nog op een geschikte aannemer. Anders ligt het met de bouw van het nieuwe districtsbureau van de rijkspolitie. Voor dit doel is een jaar geleden grond aange kocht door de rijksgebouwen dienst. Het is de bedoeling in dit toekomstige bureau de staf, me dewerkers, technische- en tacti sche recherche plus een arresta tieteam voor het district Den Haag onder te brengen. Ook de verkeersdienst krijgt een onder komen met garages en werk plaats. Bovendien, komt de ra dioverbindingsdienst naar het complex. Dit onderdeel, dat nu nog op het militaire vliegveld Ypenburg zijn zetel heeft, houdt zich bezig met de installatie en het onderhoud van de zendappa ratuur. Leiderdorp is enkele ja ren geleden als vestigingplaats gekozen, omdat het toch enig zins centraal ligt, maar vooral omdat de uitvalswegen talrijk zijn. In 1981 is de grond voor het complex definitief aangekocht, maar de plannen gaan al verder terug in de historie. Hoewel het normaliter zes tot zeven jaar duurt voordat een gebouw na de grondaankoop wordt gereali seerd, krijgt dit project vanwege de unieke technieken voor de warmtevoorziening en isolatie voorrang. nen nog even uit de publiciteit. We denken binnen niet al te lan ge tijd de plannen ter visie te kunnen leggen en wellicht dat we dan na de jaarwisseling met de start kunnen beginnen", al dus Stoutenbeek. Rustiger Het Elisabethhof gezien vanaf het Elisabethziekenhuis dat al jaren geleden gereed kwam. Energie-arm Met de steeds stijgende olieprijzen in het achterhoofd heeft Den Haag namelijk opdracht gegeven tot de bouw van een zogenaamd energie-arm districtsbureau. Die opdracht ging naar de ijslandse ingenieur Kristinsson, bij uitstek de toepasser van zonne-energie. Zijn eerste ontwerpen liegen er niet om. Indien het gebouw ooit van de grond komt zullen de re chercheurs tevergeefs speuren naar de' centrale verwarming, omdat die er eenvoudigweg niet is. Het gebouw wordt volledig verwarmd door zonne-energie. Niet op de 'ouderwetse' manier via zonne-collectoren, maar door middel van een klimaatwand. Zonnecollectoren op het dak zul len nog wel dienen als onder steuning. Het principe is zeer vernuftig. Vóór de zuidgevel van het gebouw wordt een wand van glas opge trokken. De ruimte ertussen wordt hermetisch afgesloten. De zon verwarmd de lucht tussen de klimaatwand en de eigenlijke ge vel van het gebouw. De warme lucht wordt door een systeem af gezogen en door het gebouw ver spreid. Er is echter een technisch probleem. De lucht uit de tus senruimte aan de zuidzijde is niet warm genoeg om ook de noordzijde van het gebouw te verwarmen. Om ook aan de noor delijke kant enige warmte in het gebouw te krijgen heeft Kristins son aan die zijde spiegels ge plaatst. Door middel van deze door Ronald Stevens methode wordt ook deze kant door de zon beschenen en werkt het systeem precies hetzelfde als aan de andere kant van het ge bouw. Om het warmteverlies 's nachts te beperken en in geval er geen zon schijnt, is het gebouw voorzien van thermische luiken. Deze kunnen als het nodig is worden gesloten waardoor de warmte binnen blijft. De tijd die men nodig heeft om het plan in zijn definitieve vorm te gieten is erg lang, omdat het een samenwerkingsproject van di verse ministeries is Daarom moet iedere wijziging in het plan het ambtenarenapparaat van de verschillende ministeries doorlo pen. Een woordvoerder van het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ver klaarde desgevraagd, dat het nog zeer onzeker is of de plannen, die nog in een ontwerpfase zijn, doorgang zullen vinden. "Het is een afweging van wat technisch mogelijk en financieel haalbaar is. Daarom wordt er nu gestu deerd op een financieel plaatje dat bij het gebouw hoort, maar in principe moet het gebouw in 1984 bestedingsgereed zijn, wat zoveel wil zeggen, dat de bouw in dat jaar kan beginnen. Meubelboulevard In een verder stadium is de komst Vein een aantal meubelzaken naar Leiderdorp. Eerder dit jaar lek ten plannen uit, waaruit bleek, dat er een zogenaamde meubel boulevard naar Leiderdorp zou komen. De Leidse middenstand reageerde toen verontrust met de mededeling dat de werkgelegen heid in Leidse meubelbranche in gevaar zou komen. Stoutenbeek Beheer in Beverwijk, die de ini tiatiefnemer is en de onderhan delingen met B en W van Leider dorp voert, ontkent dat de komst gevaar zou opleveren voor de werkgelegenheid. "Irttegendeel, de middenstanders in Leiden en Leiderdorp kunnen juist profite ren van onze komst. Ik heb er over gedacht om een soort ge sprek te voeren met de Leidse middenstand, maar B en W van Leiderdorp vinden het raadza mer om eerst alle procedures te doorlopen. Ik vind het jammer, dat ik geen tegengas heb kunnen geven aan de opmerkingen van het Leids Citycentrum, want de argumenten die zij gebruiken kan ik zo weerleggen maar in overleg met de gemeente heb ik dat niet gedaan. We hebben op korte termijn een gesprek met de provincie, die nog wat meer in formatie wilde hebben. Wij zijn echter al rond met de gemeente. Iedereen staat positief tegenover het plan. Wij zijn klaar en de ma quette kan eigenlijk zo gepubli ceerd worden maar omwille van de gemeente houden we de plan- De gemeente zelf doet het wat rus tiger aan. "Als aan onze voor waarden wordt voldaan willen we graag meewerken aan de komst van zo'n meubelcentrum. Daarbij spelen een aantal aspec ten een rol. Natuurlijk willen we allereerst de grond graag verko pen. Bovendien speelt de werk gelegenheid een rol en denken wij in zijn algemeenheid, dat het goed is voor het ondernemerskli maat in de regio Leiden. Maar er zijn nog een heleboel zaken die moeten worden geregeld. Stou tenbeek kan wel zeggen dat hij alles klaar heeft, maar allereerst moet het bestemmingsplan wor den aangepast. Dit voorziet op dit moment nog niet in de komst van een meubelcentrum. Daarbij is natuurlijk de medewerking van de provincie vereist. We zijn dan ook nu al in overleg met pro vincie. We verwachten dat zij ons zullen vragen om een distributie- planologisch onderzoek te doen", aldus woordvoerder Reij- ers. In zo'n onderzoek wordt berekend of de realisatie van een meubel boulevard economisch verant woord is. De hamvraag bij zo'n onderzoek is: "Is er behoefte aan meer winkelopppervlakte in een bepaalde branche in een regio". Indien de plannen doorgaan zul len zich zes of zeven bedrijven in het Elisabethhof vestigen. De verkoopoppervlakte die het complex in beslag gaat nemen zal ongeveer 22.000 vierkante meter gaan bedragen. Het zal aan ongeveer honderd mensen werk gaan bieden. Het is de bedoeling, dat het gebouw in een hoefijzer- model zal worden opgetrokken. Volgens Reijers zal de architec tuur goed verzorgd zijn en is er vooral geen sprake van een soort Cash and carry bedrijven. Finale Buiten de genoemde instanties en bedrijven om blijft er dan zoals al in het begin werd gezegd nog een klein stuk grond over. B en W van Leiderdorp zijn al met gega digden in onderhandeling voor dit stuk grond, maar wil in dit stadium nog geen nadere mede delingen doen. Duidelijk is wel dat de finale van de Leiderdorp- se bouwplannen nu goed is be gonnen. ZOETERWOUDE - Harry Borst is de sterkste man van Zoeterwoude. Nadat hy op de braderie rcdelyk voor de dag kwam op de onderdelen telefoonboekscheuren en kikkerspringen (zoveel mo gelijk keren over een balk met de benen) bleek hij gis teravond tijdens de finale over drie onderdelen de bes te. Op de Dr. Kortmannstraat werd het antwoord op de vraag: "Wie heeft de meeste porrie voor Logge Lorrie?" gegeven. Jacco Remmers waal had verreweg de meeste porrie. hij trok het voertuig waarop honderd kilo tegels in een kruiwagen stond zover dat de kruiwagen drie meter en zeven centimeter voor waarts bewoog Via een inge nieus systeem werd de op Logge Lorrie bevestigde kruiwagen verder naar voren getrokken naar mate de afge legde afstand groter werd. Vooral beenkracht was voor dit onderdeel van de door de plaatselijke KPJ georga/n seerde wedstrijden van be lang. De finale van de sterkste man- verkiezing werd erg goed be dacht. Naar mate de avond vorderde werd het echter steeds stiller rond het "trek- traject". De muziek van Stu dio 17 (de "huismuziek" van de Katholieke Plattelands Jongeren) zorgde voor een feestelijke entourage en ui teraard was er weer de nodi ge bierconsumptie. Zoeter woude laat zijn brouwerij niet in de steek, dat mag dui delijk zijn wanneer een half uur voor afloop van de Logge Lorrie trekwedstrijden de vloeistof van zes procent uit verkocht is. Een steenworp verder was er een nostalgisch avondje bij Ons Huis. Op het laatste mo ment werd er een uitvoering gegeven door "De stalen band", muziek uit de jaren dertig en veertig. Vooral voor de iets oudere Zoeterwoude- naar was dit een goede aan vulling op het feestweek-pro- gramma. Er was overigens slechts één vrouwelijke deelnemer bij de Logge Lorrie wedstrijden. Zij trok de kar weliswaar het verst van allemaal maar door dat de organisatoren het hef- systeem van de kruiwagen hadden uitgeschakeldwas dat geen kunst. De KPJ is door het succes van de record wed strijden van plan om een soort "Guiness' Book of Records" te gaan openen, dit boek kan alleen door inwoners van Zoeter woude worden gevuld. Prins Bemhard werpt als openingshandeling dertig tennisballen met de machine de zaal in. WARMOND - Prins Bemhard heeft gistermiddag het hout- en tenniscomplex van Dekker in Warmond geopend. Hij deed dat door met een 'ballenkanon' der tig tennisballen de zaal in te schieten. De honderden genodig den, die één van de ballen vin gen, konden later een klein prijs je ophalen. Prins Bernhard kreeg na de ope ningshandeling uit handen van Caroline Dekker, de kleindoch ter van de huidige eigenaar, een cheque ter waarde van vijftigdui zend gulden voor een stichting die blindheid bestrijdt bij kinde ren. Het geld zal naar Indonesië gaan Eigenaar Dekker gaf de motivitatie achter de gift. "Er ra ken ieder jaar 60.000 kinderen blind door gebrek aan vitamine A. Met twee gulden per jaar zou een kind voldoende vitamine A kunnen krijgen waardoor het niet blind zou worden. Wij als Europeanen zouden ons diep moeten schamen dat het nog steeds gebeurd". Het geld was voor de helft opge bracht door de relaties van Dek ker Hout beheer bv. In plaats van "bloemen, cadeaus en andere snuisterijen", die normaal wor den gegeven bij de opening van een bedrijf, werd geld gevraagd. De resterende 25.000 gulden werd door Dekker gegeven. Burgerlijke stand bert Cornelis zv. N.D. Ouwehand C.H. Hoek. Silvy Ann dv. J.N. Onderwa ter en C.S. van Wilgen. Leonardus Mar- tinus Theodorus zv. L.M.Th, van Duijn en K. Schaap. Marjolein dv. R. Beek en P. Koome. Gerrit Henri zv. R. Veenboer en M.J. Bakker. Ronald zv. T.J. van Vegten en M.J T. van Schaik. Laura Ali da dv. J.L. van Dijk en A.M. Plug. Paul zv. J. Knetsch en A.M. van der Plas. Cor nelia Jacoba dv. H. den Hollander Meyvogel. Margot dv. H.G.M. van Riel en C.G.M. van Deursen. Friso Jelten J.J.M. Faassen en F. van de Stadt Loui se Mary Hélène dv. T.H. Sleeboom er J.C.M. van Lent. Joost Laurenszoon zv L.K. Post en G.M. Stuit. Wilhelmina Ja coba dv. J. Nijgh en M. van Duijn. Maria Dirkje Clara dv. A. Eland en C.C.P. van Lieshout. Frederick Augusta dv. M.B. Krijt en I.C.H. Hansen. Farai Fahribe dv. D.K. Inderson en L.C. Jaquet. Henk zv. A. Hogewoning en E. Schoneveld. Lucia dv. H.W. de Kooker en E.M.M. Stembert. Kasper Pjotr zv. W.M. Hen driks en V.W.M. Meijers. Nikoky Frede- rik zv. F.W.C. Boogaard en R.H. Nielsen. Johannes Cornelis zv. J.J. Vermond en C. Ruis. Klazina Maria dv. D. van Rijn en J.M.M. Valentijn. Eva dv. J. van der Steen en P.W.C. Bakker. Diederik Je roen zv. J.Th. Hoekema en C. van Vliet Ondertrouwd: M.H.G. Brand en M. Mee sen. A. van Ommen en J.J. Sandberg. Y Buruma en M E.T.C. van den Muysen bergh. M. Cerdyn en M.J de Groot L.G.F. van Doorn en G.E. Mars. J.H.M van Delft en K.W.A.J. Kremer. D.M. van der Weijden en H.J. van Dolder. T.H.E McManus en M.H. Gallas. J.M.C. Oo- men en A.J.J. Honders. A. Knetsch en A.J Schapink F. Tegelaar en H A. van der Linden. J.H. van Heyningen en B. Ooms. D.M. Beerenfenger en J. Harte- velt. P.S.G. van Egmond en I. Scheffer. N.R. de Wit en N.C.P. Hogenes ZATERDAG Leiden - LVC - Breestraat 66, open-café, video-middag, 14-17 uur. LVC - optreden de Engelse formatie Modem English, 22 uur. Groenoordhallen - Leidato, 13-17 en 19- 22.30 uur. De Waag - Aalmarkt, tentoonstelling Leidse Bond van Amateurtuinders, 10- 18 uur. Vyfhovenhuis - Hoflaan 169, jongdie- rententoonstelling LPKV, 20-22 uur. Heempark - Oegstgeesterweg, rondlei ding Instituut voor Natuurbescher mingseducatie, 10, 11, 12 en 13 uur. Achterzijde Groenoordhal - Leidato- wandeltocht, za en zo, starttijd van 9 tot 14.30 uur, inl. 132596. Stadhuisplein - stand Amnesty Interna tional 'Met het oog op Marokko'. Buurthuis Op Eigen Wieken - kin- derkledingbeurs, 10.30-11.30 uur, inf. 212893. Restaurant Wienerwald - Steenstraat, discussiebijeenkomst CDJA-Zuid-Hol land met als onderwerp, de rol van de pers bij kabinetsformatie, 14 uur. A.V. Holland organiseert wegloop in Langeraar, start 12 uur. Nieuwe Mare/hoek Oude Singel - an tiek- en curiosamarkt, 9.30-17 uur. Vrouwenhuis - Hooigracht 79, café avond, 21-1 uur. Leidse Werkgroep Homoseksualiteit - Caeciliastraat 18. jongerencafé, tot on geveer 20 jaar, vanaf 22 uur, disco. Jongeren Advies Centrum - Caecilia straat 67, 14-17 uur. Oegstgeest - Gemeentecentrum, kinde- rinstuif, vanaf 11 uur. Leiderdorp - Muzenhof, films, 14 en 15.45 uur. Cavalcadetoer Liethorp, 11 uur. Demonstratie bereden groep Liethorp, 14 uur. Wassenaar - Van Heeckerenhuis, Kerk straat, wandeltocht, gehele dag. ZONDAG Leiden - Groenoordhallen, Leidato, 11- 17 uur. Vijfhovenhuis - Hoflaan, jongdierenten- toonstelling LPKV, 10-17 uur. De Waag - Aalmarkt, tentoonstelling Leidse Bond van Amateurtuinders, 12- 17 uur. Middelweg 19c - kindervoorstelling Leids Poppentheater, 14.30 uur, tel. 125802. Leidse Werkgroep Homoseksualiteit - Caeciliastraat 18, 'De Roze Salon', 14-18 Ontmoetingscentrum - hoek Boshuizer- laan, bejaardensoos Zuid-West, maand 14.30 uur. Hartebrugkerk Haarlemmerstraat, concert in het kader van de Hendrik Andriessen-herdenking. 15 uur. Rijksmuseum voor Volkenkunde - Steenstraat 1, diaserie en film over Ja- Hooglandse Kerk - ingang Middelweg, 'eveningsong' Engelse Brasenose Colle ge uit Oxford, 17 uur. Leiderdorp - Wielertocht, Liethorp, 9.30 Voorschoten - Sporthal Vliethorst, Vlietloop, 14 uur. MAANDAG Leiden - Groenoordhallen, Leidato, 13- 17 en 19-22.30 uur. Stadhuis - gemeenteraad, 19.30 uur. Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19, ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. Vereniging Ouders van Drugsverslaaf den - Lange Mare 45, 20 uur, tel. 130547. Buurtwinkel - Haarlemmerstraat 73b, spreekuur Comité Gasprijsverhoging NEE, di van 10-11 uur. Architektenwinkel - Oude Vest 163, kosteloos advies, 17-18 uur. Kantine NEM - ingang 5 Meilaan, ruil en veilingavond van 'De Postzegelvrien- den', 20 uur. 't Bruggehoofd - Steenschuur 11, ama teurfotografie. 20 uur. Voorschoten - Dorpscentrum, Tiroler- festiviteiten, 14 uur. ARTSEN Leiden - de weekenddienst begint zater dag om 8 uur en eindigt zondag om 24 Wijk 1 - Boerhaavedistrict, Binnenstad- Noord, Groenoord, Kooi, Merenwijk: za 8 uur tot zo 8 uur: H. de Jong, Hooi gracht 61, tel. 1-23752; spreekuur 12 en 17 afspraak. Wijk 2 - Binnenstad-Zuid, Tuinstadwyk, Professorenwijk, de Waard: za 8 uur tot zo 24 uur: J. de Bruyne, Kernstraat 11, tel. 141225; spreekuur 12 en 17 uur. Wyk 3 - Mors, Haagwegkwartier, Zuid west: za 8 uur tot zo 8 uur: B. Roos, Zocher- straat 1, tel. 766123; spreekuur 12 en 17 zo 8 uur tot 24 uur: H.J.H.R. Prince, Vondellaan 58, tel. 761754; spreekuur vlgs afspraak. Voor de praktijk van Groeneveld, R. v. Leeuwen, Meyer, Reinders, Tan, v. Tol, Verhage en Zwynenburg: za, H.A.M.M. Meijer, Stokroos 1, tel. 215510; spreekuur 11-11.30 uur aan huis. zo, J.W. Stuyfzand, tel. 312513; spreek uur 11-11.30 uur in de praktijk Arends horst. Leiderdorp - O. de Ry van Beest Holle en R.W.M. v. Velzen, Vlaskamp 16, tel. 891100; spreekuur za en zo van 12.30 tot 13 uur aan hetzelfde adres. Oegstgeest - E.J. Roelants, Frans Hals laan 10, tel. 153747. Voorschoten - za, F. Koopmans, Sir. W. Churchilllaan, tel. 6352; zo, J.P. Baars, R. Wagnerlaan 63, tel. 2520. APOTHEKEN De avond-, nacht- en zondagsdienst van de apotheken in de regio Leiden, wordt waargenomen van: vr 10 sept tot 17 sept Apotheek Kok, Rapenburg 9, tel. 124807; Apotheek Noord-Hofland, Thor- beckeweg 3. tel. 762877. TANDARTSEN De weekenddienst voor Leiden, Leider dorp, Oegstgeest wordt waargenomen A. v.d. Vorst, Warmonderweg 25, Lei den. tel. 150247. DIERENARTSEN Leiden - Voor de praktijk van Muurling, Helder en Roest: F. Muurling, Plant soen 23. tel. 125057. E.J.M. van der Wouw, Boshuizerlaan 26, tel. 764058. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad B v Hoofdkantoor Witte Singel 1, 2311 BG LEIDEN Postbus 54, 2300 AB LEIDEN Telefoon 071 144941 1 ontvangen Geen k tel 07M23143 tussen 18 00-19 30 uur (nabf zorging na 19 30 uur) zaterdag van 1030-18 00 uu. Abonnementsgeiden txj vooruitbetaling te voldoen Bi| automatische overachniving geen abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 t n v Damiate Holding BV te Haarlem Kwartaalabonnement 57.35 Per post 79,70 Jaarabonnement 217,90 AJg redactiechef Rubriekchefs J. Kroon (stad) B W T. Jungman (plv) H I J. Veldhuizen (regio) H. v.d. Post (plv) W F. J. Wirtz (binnenland, buitenland, economie) J Ruygrok-Hoogeveen W C. H. Schrama (nieuwsdienst en f P C. Rosier (tadio, televisie, kt S J de Groot (geestelijk leven) Aangestoten b*j de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o a in. Bonn, Brussel, Londen, Parijs. Washington. QliTo. Redactie stad en randgemeenten lel 071-144941 at 222

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 2