Argentinië heeft president 35000 GUDEN contactlenzen, da's pas fijn C Handelsoorlog tussen YS en Europa dreigt Britse marine krimpt toch in van der WIEL Dankert tracht schandaal binnen perken te houden Over twee jaar burgerregering Pym: 'Grens Gibraltar moet open' Amnesty ontevreden over Nicaragua WOENSDAG 23 JUNI 1982 (Van onze correspondent Ferrv Mingelen) LUXEMBURG - Er dreigt een han delsoorlog tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten indien de VS de belem mering van de import van Euro pees staal handhaven. De Euro pese Commissie probeert van daag in Brussel proberen de spe ciale handelsvertegenwoordiger van de Amerikaanse president Reagan. William Brock, van de ernst van de situatie te doordrin gen. Europa hoopt nog steeds via een „constructieve dialoog" de handelsproblemen met de VS op te lossen. Lukt dat niet dan zijn Europese maatregelen tegen de VS te verwachten. „We hebben geen belang bij een handelsoorlog, maar dit (VS-be- leid) kunnen we niet accepte ren", zei de Europese industrie- commissaris Davignon gisteren in Luxemburg. De Gemeen schap zal met name onderzoeken welke maatregelen er te nemen zijn tegen Amerikaanse export subsidies die in de belastingsfeer worden verleend. Jaarlijks gaat daar zo'n 2,5 miljard gulden in zitten. Buitenland De Europese stellingname blijkt uit een lange verklaring die de Europese ministers van buiten landse zaken dinsdag in Luxem burg hebben uitgegeven over de Europees-Amerikaanse handels relaties. Directe aanleiding daar toe is de extra heffing op gëm- porteerd Europees staal waartoe het Amerikaanse ministerie van handel heeft besloten, omdat dit staal met overheidssubsidies te gen te lage prijzen op de Ameri kaanse markt zou zijn verkocht. De Europese Gemeenschap be strijdt dat heftig. De Gemeenschap heeft nu een spoedzitting gevraagd van het speciale subsidiecomité van het GATT, de algemene overeen komst over handel en tarieven, die moet waken tegen inbreuken op de vrije wereldhandel. Euro pa beticht de Verenigde Staten ervan op onwettige gronden de eigen staalindustrie te willen be schermen tegen de Europese concurrentie. De Gemeenschap wil deze zaak ook aan de orde stellen in de komende zitting van het staalcomité van de westerse organisatie van economische sa menwerking en ontwikkeling (OECD). De Gemeenschap vreest dat de Amerikaanse maat regelen het hele Europese plan om de verouderde Europese staalindustrie te herstructureren en zo tegen 1985 weer rendabel te maken, in duigen zullen laten vallen. De ministers van buitenlandse za- i hun ken benadrukken echter i verklaring, dat de staalzaak maar een onderdeel is van de verslech terende handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten Er zijn ook al problemen over de export van landbouwprodukten naar de Verenigde Staten, over textiel, en er zijn meningsverschillen over exportkredieten aan derde landen. Vorige week kwam daar nog eens de Amerikaanse beslissing bij dat Amerikaanse bedrijven in Europa geen onderdelen mogen leveren voor de door de Verenig de Staten zo bestreden gaspij- phjn van Siberië naar West-Euro pa. Washington meent dat die gaspijp Europa te veel afhanke lijk maakt van de Sowjet-Unie en heeft daarom al eerder besloten dat industrieën in Amerika zelf geen onderdelen mogen leveren riet besluit dit verbod ook tot Eu ropa uit te strekken, kwam als een verrassende verharding van de Amerikaanse politiek, die in Europa slecht is gevallen. De Eu ropese ministers noemen de maatregel in strijd met de princi pes van het internationale recht. Met name wordt bestreden dat de Verenigde Staten hun politie ke overwegingen tot het Europe se grondgebied kunnen uitstrek ken. Europa is ook gernteerd over het feit dat de beslissingen over staal en de gasleiding werden geno men, nadat president Reagan op de economische wereldtop in Versailles de principes van de vrije markt plechtig had onder schreven. De Europese rege ringsleiders zullen op hun ko mende topconferentie op 28 en 29 juni in Brussel de verslechter de Amerikaans-Europese han delsrelaties bespreken, met na me ook in het licht van de afspra ken die in Versailles met Reagan werden gemaakt. BUENOS AIRES (AFP/Reuter) - Generaal Reynaldo Big- none is officieel benoemd tot president van Argentinië. De landmacht zal nu verder alleen de verantwoordelijk heid dragen voor de regering, aldus het communiqué van het opperbevel van de landmacht. De breuk binnen de junta is hiermee een feit. Eerder op de dag had een woord voerder van de landmacht al ver klaard alleen verder te zullen gaan wanneer niet op zeer korte termijn een beslissing zou wor den genomen over de nieuwe president. Ook de luchtmacht en de marine hadden al eerder ge dreigd de regering te zullen ver laten als een generaal en niet een burger tot opvolger van Galtieri zou worden benoemd. Met de benoeming is een einde ge komen aan vier dagen intensief overleg binnen de junta. Volgens welingelichte kringen zou de luchtmacht zich bij het besluit hebben neergelegd, nadat de luchtmacht had ingestemd met een terugkeer naar de democra tie binnen twee jaar- Argentinië werd tot nu toe gere geerd door een junta, bestaande uit de commandanten van de landmacht, de luchtmacht en de marine, sinds de strijdkrachten zes jaar gelegen de constitutione le regering van presient Isabel Peron ten val brachten. De ver nedering op de Falkland-eilan- den was echter de aanleiding tot de ernstige politieke crisis in de Argentijnse geschiedenis. President Galtieri werd gedwon gen af te treden en de landmacht bleef erop staan, dat hij door een andere generaal werd vervangen. De ontevredenheid in het gehele land, die door de Argenijnse be zetting van de Falkland-eilanden de kop was ingedrukt, over het economische beleid van de mili tairen en de roep van de politieke groeperingen en vakbonden om democratisering, kwamen in alle hevigheid terug na de nederlaag tegen de Britten. Burgerregering "In de eerste maanden van 1984" zullen de militairen in Argentinië plaatsmaken voor een burgerre gering. Dit heeft de junta giste ren officieel bekendgemaakt. De LONDEN (UPI) - Groot-Brittan- nië zal niet toestaan dat Spanje lid wordt van de EG als dat land er niet in toestemt zijn grens met Gibraltar te openen. Dat heeft de Britse minister van buitenlandse zaken Francis Pym gisteren in het parlement verteld. Spanje beloofde de grens op 10 april te openen, maar wegens de Falklandcrisis werd dat uitge steld. Pym, die vragen beant woordde over de EG-ministers- bijeenkomst maandag in Lu xemburg, noemde het „ondenk baar" dat Spanje lid wordt van de EG zolang de grens dicht is. aankondiging wordt beschouwd als een overwinning voor de luchtmacht die heeft aangedron gen op een snelle terugkeer naar de democratie en op actie om de economie uit het slop te halen. De 56-jarige Bignone zal de ambts termijn moeten volmaken van zijn voorganger Galtieri die in maart 1984 afloopt. Tegen die tijd zullen de militairen plaatsmaken voor een burgerregering zoals de junta bekendmaakte. De gene raal is secretaris-generaal ge weest van het opperbevel van de landmacht onder president gene raal Jorge Videla. Hij was hoofd van de militaire instellingen (krijgsschool, militaire acade mie) toen hij zich op eigen ver zoek eind vorig jaar terugtrok uit de actieve dienst. Hij wilde loyaal zijn tegenover pre sident generaal Roberto Viola, die in december door generaal Galtieri werd vervangen tijdens "een paleisrevolutie". Nu zal hij zelf Galtieri opvolgen in het Casa Rosada, het presidentiële paleis, als de 41ste president van Argen tinië sinds de onafhankelijkheid in 1810. Argentinië's nieuwe president wordt beschouwd als een man van de dialoog, die goede contac ten onderhoudt met de politieke leiders. Hij staat echter ook be kend als een fervente anti-com munist. Totdat hij werd ge noemd als mogelijke opvolger van Galtieri bleef Bignone op de achtergrond en onthield hij zich van uitspraken op het politieke vlak. Prinses Diana verliet gisteren met de jongste koninklijke telg het Londense St. Mary's ziekenhuis. Prins Charles, de gelukkige vader, kwam het tweetal ajhalen. Plannen ondanks Falkland-crisis ongewijzigd (Van onze correspondent Henk Dam) LONDEN - Ondanks de oorlog om de Falkland-eilanden zal de Brit se marine gewoon volgens plan moeten inkrimpen. Dat blijkt uit de plannen van het ministerie van defensie voor het komende jaar, die gisteren door minister Nott zijn gepresenteerd. Uit die voornemens blijkt dat Nott bij zijn mening blijft, dat er de komende jaren flink op de mari ne moet worden bezuinigd. Een groot aantal oppervlakteschepen zal in de komende vijfjaar moe ten verdwijnen zodat meer geld vrijkomt voor de Britse atoomta- ken. Deze moeten in Notts visie worden uitgevoerd door een se rie nog te bouwen grote onder zeeboten met de peperdure Tri- dent-raketten aan boord. Door het wegvallen van vele schepen zullen duizenden arbeidsplaat sen op de tocht komen te staan. Vorig jaar veroorzaakte Nott met de bekendmaking van zijn bezui nigingsplannen grote irritatie en verontrusting bij conservatieve parlementsleden. De minister van marine, Keith Speed, zag zich bovendien genoodzaakt zijn ontslag in te dienen. ADVERTENTIE maar dan wel van een ANVC-contactlensspecialist Nieuwe Rijn 62 Leiden 071 -124108 Nadat op 5 april de Britse oorlogs vloot was uitgevaren om de Ar gentijnen van de Falkland-eilan den te veijagen, zeiden tegen standers van Notts bezuinigings- politiek, dat een dergelijke vloot niet eens had kunnen worden sa mengesteld als de Argentijnse inval enige maanden later zou zijn gekomen. Er zouden dan al teveel schepen zijn verdwenen, aldus deze critici. Niettemin is Nott tot enige conces sies bereid. De minister zegt in zijn voornemens het plan om het vliegdekschip Invincible aan Au stralië te verkopen, te willen her zien. Ook wil hij overwegen de amfibiemoederschepen Fearless en Intrepid voor de vloot te be houden. Deze drie schepen speelden een belangrijke, zo niet doorslagge vende rol in de strijd om de Falk land-eilanden. Nott erkent dat die strijd tot enige „aanpassin gen en accentveranderingen" kan leiden. Maar over het geheel genomen zal aan bezuinigen bij de marine niet te ontkomen zijn. Dat hangt samen met Notts wens om in de komende jaren de Pola- ris-raketten, kern van de Britse nucleaire afschrikkingsmacht, te vervanger) door de modernere, zeer doeltreffende, maar peper dure Trident-raketten. Aanschaf Ruilverdrag LONDEN (Reuter) - Iran heeft met Argentinië en Brazilië over eenkomsten gesloten krachtens welke het olie levert in ruil voor 'agrarische en industriële pro- dukten, zo heeft het nationale persbureau van Iran (IRNA) be kendgemaakt. De overeenkomst met Argentinië houdt in dat dat land 540.000 ton tarwe. 360.000 ton maïs. 180.000 ton veevoeder en 70.000 ton aan metalen zal leveren. Over de overeenkomst met Brazilië zijn geen bijzonderheden bekendge maakt. van het Trident-systeem gaat volgens voorzichtige schattingen 40 miljard gulden kosten. „De gebeurtenissen van de afgelo pen maanden nemen niet weg, dat de grootste bedreiging van de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk komt van het con ventionele en nucleaire wapen- potentieel van de Sowjet-Unie", aldus Nott, daarmee nog eens aangevend waarom hij de aan schaf van het Trident-systeem noodzakelijk acht. De defensieminister had de giste ren gepubliceerde plannen gro tendeels al klaar voor de Falk land-crisis begon, en hij heeft ze vrijwel ongewijzigd gelaten. Nott heeft slechts enkele pagina's aan die plannen toegevoegd, waarin hij onder meer stelt dat er een onderzoek zal worden gehouden naar de militaire lessen, die kun nen worden geleerd uit de oorlog in de zuidelijke Atlantische oce aan. Die studie moet over maanden gereed zijn, en zal de definitieve aanbevelingen bevat ten over de toekomst van sche pen als de Invincible. Verwacht kan worden dat de voornemens van de ministei van defensie stevige discussies zullen ontstaan in het Lagerhuis. Met name veel conservatieve parlementariërs vinden dat de Falkland-oorlog heeft geleerd, dat Engeland bij een sterke mari ne met een groot aantal opper vlakteschepen gebaat is. Labour vindt traditioneel al. dat de nadruk bij defensie eerder op conventionele bewapening dan op nucleaire wapens zou moeten liggen. Politieke waarnemers achten het evenwel onwaar schijnlijk, dat de oppositie tegen Notts plannen zo groot is, dat het hem de kop zal kosten. Het zit Piet Dankert. de Neder landse voorzitter van het Eu ropees Parlement, niet mee. Maandenlang is hij in een taai gevecht gewikkeld om het Parlement meer financiële bevoegdheden te geven en dan blijkt ineens uit allerlei verhalen over fraude, dat het Parlement zijn eigen boek houding nog niet eens op or de kan houden. Wat Dankert op het ene front tracht te win nen aan aanzien voor zijn Parlement, wordt elders even hard weer afgebroken Gisteren hadden in Luxem burg onderhandelingen plaats tussen delegaties van het Parlement, de Europese Commissie en de Europese Ministerraad om de (on- )machtspositie van het Parle ment nader af te bakenen. Het resultaat was nieuw uit stel, omdat Denemarken zich principieel verzet tegen te veel invloed van het Parle ment. In plaats dat voorzitter Dankert zijn persconferentie gisterochtend kon gebruiken om daarover eens flink uit te wijden, werd hij gedwongen langdurig in te gaan op de chaotische Europese boek houding. de mogelijke fraude van boekhouders en de even tuele betrokkenheid van Eu roparlementariërs zelf. En de feiten, zoals die tot nu toe uit de onderzoeken van de Europese Rekenkamer en een Nederlands accountants bureau naar buiten zijn geko men, liegen er niet om. Op grote schaal bleken bewijs stukken voor financiële transacties te ontbreken, gel den te zijn gestort op bankre keningen die niet in de boek houding voorkwamen, blan co chèques te zijn uitgegeven en bedragen weg of aanwezig te zijn waar niemand de be stemming van wist. De Rekenkamer heeft een rijtje feilen ontdekt dat voor een gewone Nederlandse boek houder allang reden zou zijn om zich stilletjes op te kno pen. Enkele voorbeelden: in de kas van de parlementsle den zat per 31 december 1981 zo'n 15 miljoen gulden te veel, zonder dat iemand wist waar dat geld vandaan kwam. Van 22 subrekenin gen voor vreemde valuta klopte de helft niet, van de 13 gebruikte bankrekeningen kwamen er drie niet voor in de boekhouding, ongeveer 200 betalingen en 50 ontvang sten waren niet in de boek houding verwerkt. Het Parlement en Dankert voorop doen tot nu toe alles om het schandaal te beper ken tot een slechte boekhou ding en mogelijke fraude van de boekhouders zelf. De Eu ropese kamerleden blijven officieel buiten schot Ook gisteren benadrukte Dankert dat er verdenkingen noch on derzoeken ten aanzien van de parlementsleden zijn. De aangevallen boekhouders slaan inmiddels terug. De Fransman Henri de Compte, de inmiddels gewezen chef kassier van het Parlement, zegt deze week in een inter view dat de Europese kamer leden zelf hun financiële re gelingen misbruikten en daarbij de boekhouding ook. Als voorbeelden noemt hij bijvoorbeeld de hotel vergoe dingen van ruim 200 gulden die parlementsleden in hun achterzak stoppen terwijl ze gewoon op hun kantoortje gaan slapen. Ook de tege moetkoming van een kleine 4000 gulden voor medewer kers in wier plaats soms fami lieleden werden aangesteld Dankert toonde zich gisteren niet onder de indruk. Als par lementsleden onder een boom willen slapen met hun hotelvergoeding, dan moeten ze dat zelf maar weten, rede neert hij. Van misbruik van medewerkerstoelagen is hem niets bekend. Toch staan er in de officiële onderzoeken ook wel enkele feiten die tot nader onderzoek van de fi nanciële handel en wandel van de parlementsleden zelf aanleiding zouden kunnen geven. Zo werden bijvoor beeld Ierse parlementariërs over de jaren 1980-1981 in Britse ponden uitbetaald, ter wijl zij slechts op de minder waardevolle Ierse ponden recht hadden. Die kamerle den moeten het geld nu te rugbetalen, maar daar blijft het dan ook bij. De fout, zo benadrukte Dan kert dinsdag, ligt bij de boek houding. Hij ontkende echter niet dat de kamerleden zelf toch ook hun verantwoorde lijkheid hebben om zorgvul dig met hun financiële rege lingen om te springen, omdat zij tenslotte publieke functio narissen zijn. Daar wringt dan de schoen ook het meest. Als Dankert probeert het Parlement meer financiële bevoegdheden te geven, dan heeft dat direct te maken met de positie van het Parlement in de volgende directe Euro pese verkiezingen in 1984. Als het Parlement niet meer invloed krygt in Europa, dan blijven de kiezers gewoon weg, zo vreest men. Dankert gebruikt dat argument ook in al zijn onderhandelin gen met de Europese lidsta ten. Dankert probeert dus de kiezers in 1984 een reden te geven toch naar de stembus te gaan, maar het vervelende is dat parlementsleden zelf steeds weer de indruk weten te wekken dat het Parlement een financieel luilekkerland voor politici van het tweede plan is zonder ernstige bezig heden. En daarvoor komen de kiezers natuurlijk niet achter de haard vandaan FERRY MINGELEN LONDEN (AFP) - Amnesty International heeft Nica ragua gevraagd de processen te herzien tegen onge veer 3.000 mensen, die veroordeeld zijn na de revo lutie van 1979, die leidde tot de val van het bewind van Somoza. De meesten van deze mensen waren voormalige leden van de Nationale Garde van president Somoza en zijn, aldus de mensenrechtenorganisatie door "spe ciale rechtbanken" veroordeeld "in processen, die gekenmerkt werden door een serie onregelmatighe den". De beklaagden blijken niet schuldig aan een bepaalde misdaad, maar "bekleedden alleen füncties in de veiligheidsdienst", aldus Amnesty De organisatie zegt van de ongeveer 3.000 personen "geen enkele als politieke gevangene te erkennen en vraagt met klem om systematische herziening van hun zaak" Amnesty wijst erop, dat "honderden personen van wie werd aangenomen, dat zij tegenstanders waren, zijn veroordeeld op grond van de wet op de openba - re orde". In haar antwoord heeft de regering van Nicaragua gewezen op de "chaotische situatie, die zij erfde" na de revolutie van 1979 alswel op het feit, dat zij de doodstraf heeft afgeschaft en een nieuw rechtsstelsel heeft ingevoerd ADVERTENTIE Dat is de hoofdprijs van de prijsvraag in de Tour- te. special die u deze week gratis bij Nieuwe Revu krijgt. Tweeëntwintig pagina's over de favorieten. Verder deze week: het échte Dallas. De familie die model stond voor de Ewings. De échte familie Ewing en de échte eigenaar van Southfork. Actueel: dagboek uit Beiroet. WK-rapport: achter de schermen van het WK-voetbal. Bel voor de uitgebreide inhoud: de Nieuwe Revu infolijn, 020 - 64 55 70.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 9