mededelingen gemeentebestuur l I leiden 11 tlm 15 jan.'82 LERA(A)R(ES) TEKENEN CHR. SCHOLENGEMEENSCHAP "DE VIERSPRONG" L.E.A.O. - L.H.N.O. - I.H.N.O. - M.H.N.O. Jan van Brakelatraat 38. 2224 RM Katwijk, tel. 01718-13256. Gevraagd per 1 maart 1982: tijdelijk i.v.m. zwangerschapsverlof. Aantal lessen: 22 óf indien gewenst, minder (op maan-, dins- en donderdag woensdagmorgen). Wenst u een voorspoedig 1982 Ook voor dit jaar hopen wij u van dienst te kunnen zijn met; Het inbouwen en ontstoren van autoradio - cassette - speakers antennes - alarm mobilefoon en autotelefoon. Kom eens langs (de koffie is klaar) Noordeinde 25, bellen kan ook 071-126582 maar dan ziet u niet onze aantrekkelijke aanbiedingen. Gemeenteraad Commissie vergaderingen i één v Belangstellenden, die naar aanleiding bovengenoemde agendapunten het woord willen voeren, wordt aangeraden dit uiterlijk één dag voor de vergadering aan de secretaris van de commissie voor ruimtelijke ordening, openbare werken eri ver keer, mw. E Visser v.d. Vlist. telefoon 254238 ken baar te maken. Overige Commissie- en Projectgroep vergaderingen Maandag 11 januari a.s. om 19.30 uur. Agenda: Benoeming leden van het College van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium. Benoeming van een lid van de Verkeerscommissie (vacature de heer Elzenga». Benoeming van een lid van de Kredietbeoordelings commissie (vacature de heer Van Duijn), Instandhouding van openbare kleuterscholen ge durende 1982. Niet-instandhouding van de openbare lagere school "De Meerpaal II", Broekplein 5. Sociaal Cultureel Plan 1982-1985 en programma 1982 Bezwaarschriften van de heer H. van Eek en het buurtcomité Hogewoerd e.o. tegen het raadsbesluit van 22 juni 1981 no. 160 betreffende de 2e fase van het Experimenteerproject Leidse Baan. Krediet voor het plaatsen van terreinafscheidingen in de 3e Haverstraat en voor de "hekjeswoningen" in de 3e Haver- en de 3e Gortestraat Garanderen van een door de Woningbouwverem ging "Ons doel" aan te gane geldlening Aangaan van een overeenkomst met MAVO B.V. betreffende het betalen van bijdragen voor parkeer plaatsen en rijwielklemmen in verband met de uit breiding van de HEMA-vestiging. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening; op nemen parkeerexcesbepalingen. Wijziging gemeentebegroting en de begroting van het Saneringsbedrijf voor het dienstjaar 1980. Aankoop pand Middelstegracht 57 en verkoop in dustrieterrein. Verhuur van grond aan de Gerestraat aan de P.T.T. Krediet voor de aankoop van weilan'd in de Ste venshof jespolder. Krediet voor de aanschaf van tekstverwerkingsap- paratuur voor het Stadsbouwhuis. Krediet voor het bouwrijpmaken van een terrein aan de Turkooislaan ten behoeve van de bouw van 34 woningwetwoningen Wijziging gemeentebegroting dienstjaar 1980 en 1981 in verband met invoering rijksbijdrageregelin gen (maatschappelijke dienstverlening/kinderdag verblijven). Commissie Onderwijs en Samenlevingsbouw woensdag 13 januari a.s. om 20.00 uur in de raad zaal van het stadhuis. Agenda: Aanvullend krediet bouw kindercentrum Meren- wijk en wijziging subsidiëring kinderdagverblijven Voorzieningen openbaar onderwijs: - aanschaf schoonmaakapparatuur openbare scholen voor avo/vwo - glasgevelwand gymnastieklokaal Vollenhoven- Aanschaf schrijfmachine Mytylschool Stichting schoolgebouwen van k.o. en l.o. locatie Haarlemmerstraat/Caeciliastraat. Verzoeken van schoolbesturen en medewerking. Thema: Pedalogisch instituut. Centrum voor beroepsoriëntatie en beroepsoefe ning /projektberoepskwalificerende educatie. Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openba re werken en Verkeer. Donderdag 14 januari a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Agenda: Stand van zaken met betrekking tot de Leeuwen hoek. Stand van zaken met betrekking tot de herinrich ting van de Oude Rijn (dit punt zal om 21.00 uur aan de orde gesteld worden). Tijdschema bestemmingsplannen. Notitie inzake het Schuttersveld. Behandeling bezwaarschriften tegen bouwplannen in het Morskwartier. Verlenen van vrijstelling t.b.v. de vestiging van een restaurant in het pand Nieuwsteeg 9. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet bouwrijpmaken c a. terrein langs de Turkooislaan t.b.v. de bouw van 34 woningen. Presentatie tekeningen te ontgraven Trekvliet Woningbouwplan Morspoortkazerneterrein 1 Verdere inrichting voormalige kazerneterrein, Rembrandtbrug. Stand van zaken openbare werken D'Oude Morsch. Deelcommissie voor Schouwburgzaken. Donderdag 14 januari a.s. om 16.00 uur in de B en W kamer van het 'stadhuis. Agenda: i Bezwaarschrif- i de B en W kamer v 09 30 uur: beroepschrift van Y-Toren B.V. tegen de aanschrijving tot het treffen van voorzie ningen aan panden aan de Piet Heinstraat en Maredijk. 09,30 uur: Uitspraak op het beroepschrift van de heer C.W. Focke inzake de aanschrijving tot het treffen van voorzieningen aan het pand Prinsenstraat 31/31 A. 10.00 uur: beroepschrift van Maatschap Huize de Graaff tegen de aanschrijving tot het tref fen van voorzieningen aan het pand Hof van Venetië 4. 10.30 uur: Bezwaarschrift van de heer H. Otto tegen het verlenen van een vergunning voor de bouw van een schuur aan de Haarlem merweg 35. Projektgroep Tuinstadwijk/Staalwijk. Dinsdag 12 januari a.s. om 13.00 uur in kamer 233 van het stadsbouwhuis. Agenda: Verbetering infrastructuur Tuinstadwijk Aanpak Herenstraat tussen Koninginnelaan en Zoeterwoudsesingel Verbetering infrastructuur Staalwijk. Schooladviesdienst Leiden. Dinsdag 12 januari a.s. om 14.30 uur in het ge bouw van de dienst aan de Stationsweg 28. Agenda: Toelichting werkwijze logopedistes, speciaal met betrekking tot het preventief werken, fnet gedach- tenwisseling hiérover (tot circa 15.15 uur). Enkele logopedistes zullen hierbij aanwezig zijn. Wederzijdse informatie: - van de directeur: De Commissie Onderwijs heeft het C.P.L. en de Bestuursraad uitgenodigd op 3 februari te praten over het jaarverslag en het werkplan. Geeft de Bestuursraad hieraan gehoor? De gemeente Leiden is voornemens de begro ting van de SAD zodanig aan te passen dat we op het bedrag van f 106,00 per leerling uitko- Stand van zaken m.b.t. de schoolbegelei dingsovereenkomsten. Reacties van het Bu.O. op bezuinigingen SAD. - van dhr Dijsselbloem: W.P.R.O. Algemene ledenvergadering van 16 december. Mededelingen uit de commissies door de desbe treffende voorzitters: - huisvesting; - personeelsbeleid; - regionalisering. Bespreking jaarverslag. Aandachtspunten zijn: - is het duidelijk dat er gewerkt wordt/is aan het verwezenlijken van de doelstelling? - hebben we hierbij de indruk dat aan de wens van de scholen is voldaan? - hebben we de indruk dat er goed/redelijk wordt gewerkt? gezien de nieuwe aanpak - blijven er dan nog be- Uitslag enquête inzake de medezeggenschapscom- Commissie Huisvesting Migranten Leiden. Donderdag 14 januari a.s. om 9.15 uur in kamer 240 van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72. Agenda: Stand van zaken complexen Beukenschans en Hooigracht. Bespreking Volkshuisvestingsplan 1982-1985. Projektgroep D'Oude Morsch. Donderdag 14 januari a.s. om 15.30 uur in het wachtgebouw vm. Morspoortkazerne. Mors- Deze vergadering heeft vooral ten doel om be langstellenden voor het woningbouwplan op het Morspoortkazerneterrein te informeren over de gang van zaken. Daarnaast zal binnenkort een informatiekrantje worden verspreid in D'Oude Morsch en een informatieavond voor belangstellenden worden gehouden. Zeer binnenkort zal het uitwerkingsplan voor het betreffende gebied ter visie worden gelegd, zoals dat is geregeld in artikel 10 van het be stemmingsplan D'Oude Morsch. Belanghebben den worden dan in de gelegenheid gesteld om bezwaren in te dienen tegen het plan. Diversen Bovenstaande vergaderingen zijn open baar. Wie meer wil weten over de te behan delen agendapunten, kan daarover in formatie vragen in het informatie-cen trum van het Buro Voorlichting in de hal van het stadhuis. Dagelijks van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur. Verleende bouw- vergunningen Burgemeester en wethouders hebben op 5 januari j.l. de volgende bouwvergunningen verleend: Langebrug 25a, restaureren en verbouwen wo ning. Rijnstraat 19, wijzigen voorgevel. Vijf Meiplein 112-114, verbouw winkel, wijzigen pui. Steenstraat 27, verbouw café. Vestestraat 144-146, verbouw woning. Haarlemmerweg 35, vergroten dakkapel. Prinses Wilhelminastraat 2, verbouw woning. Oude Vest 53, wijzigen plan waarvoor reeds eerder vergunning is verleend. Hogewoerd 161, verbouw bovenwoning. Haarlemmerstraat 114-120, splitsen winkelpand in twee winkelpanden. Janvossensteeg 54, vernieuwen huisriolering. Wasstraat 15, bouw dakkapel achtergevel. Doezastraat 1, inwendig verbouwen kantoorpand. Vreewijkstraat 15, vernieuwen huisriolering BüysBallotstraat 65, inwendig verbouwen woning. Leeuwkenstraat 4, vergroten dakkapel achtergevel Haagweg 39, vernieuwen huisriolering. Haagweg 41, vernieuwen huisriolering Poelgeeststraat 24-24a, vernieuwen huisriolering. Haarlemmerstraat 267, wijzigen voorgevel winkel- Potgieterlaan 4, vernieuwen huisriolering. Maredijk 34, vernieuwen huisriolering. Maredijk 20, vernieuwen huisriolering. Schoenerwal 15, vergroten dakkapel. Gerrit Doustraat 31, verbouwen woning. Roomburgerlaan 18, uitbreiden winkelruimte, Doezastraat 1b, inwendige verbouwing. Rapenburg 34, inwendige verbouwing. Akenwerf 26, bouw dakkapel achterdakschild. Botermarkt 21-22/Breestraat 146, splitsen in 2 percelen, in- en uitwendig wijzigen. Akkerhoornbloem 51, bouw dakkapel voordak schild. KoRermolen 10, wijzigen ingangspui. Alpenroos 9, plaatsen tuinhuisje. Milanenhorst 193, bouw kindercentrum. Vliet nrs. 18 t/m 26 (even) en 26a, bouw van 6 eengezinswoningen. Plantage 6, verbouwen en uitbreiden woning en het plaatsen van een berging in de tuin. Vliet 46, in- en uitwendige verbouwing. Vierde Binnenvestgracht 26, verbouwen van ga rage/opslagruimte tot woonhuis. Hooglandsekerkgracht 10, in- en uitwendig restaureren. Vijf Meiplein 66. verbouwen winkelpui en vervan gen huislift. Indien u door het verlenen van een bouwvergun ning rechtstreeks in uw belang bent getroffen, kunt u binnen 30 dagen na dagtekening van de bouwvergunning op grond van de wet AROB een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Tevens kunt u. indien de onmiddellijke uitvoe ring van het besluit onevenredig nadeel voor u meebrengt, op grond van {Ie Wet op de Raad van State schorsing van de bouwvergunning aanvragen bij de Voorzitter van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage. Informatie is te verkrijgen bij bouw- en woning toezicht. Stadsbouwhuis, Langegracht 72. Post bus 148, 2300 AC Leiden (telefonisch bereikbaar 071 254911) Plan tot verbouwen en uitbrei den van de aanbouw van het perceel Voorstraat 42 te Lei den. Burgemeester en Wethouders overwegen om, be houdens advies advies van de commissie voor ruim telijke ordening, openbare werken en verkeer, inge- volge artikel 14, lid 4 jo. artikel 25, lid 3 van de voor schriften van het bestemmingsplan Leiden-De Kooi vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 14. lid 1 van deze voorschriften, ten behoeve van een plan tot uitbreiding en verbouwing van de aanbouw aan het pand Voorstraat 42 te Leiden. Aan de gron den waarop het bouwplan gerealiseerd zal worden is in het bestemmingsplan Leiden-De Kooi de bestem ming "tuin of erf" gegeven. Met ingang van maandag 11 januari 1982 zal het be treffende bouwplan gedurende twee weken voor een ieder ter inzage liggen in kamer 212 van het Stads bouwhuis, Langegracht 72 te Leiden. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang hebbenden schriftelijk bezwaren indienen tegen de voorgenomen verlening van deze vrijstelling bij het college van Burgemeester en Wethouders (Postbus 9100, 2300 PC Leiden). Te koop bovenwoning Hooglandsekerkgracht 47 De gemeente biedt een prachtige bovenwoning te koop aan. Deze woning is uniek gelegen in het hartje van de stad, nabij de Burcht. Voor deze woning geldt een appartementsrecht, inclusief het gebruik van een gedeelte platte dak/terras van de daar gevestigde openbare bibliotheek. Indeling van de woning: Begane grond gang eerste verdieping woonkamer, keuken, toilet, balkon tweede verdieping 3 slaapkamers, douche derde verdieping ruime zolder. Prijs: N.O.T.K. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de af deling grondzaken van het Stadsbouwhuis, Lange gracht 72, Telefoon 254516. Informatie uit het kiezersregister In verband met de komende verkiezingen van de le den van Provinciale Staten op woensdag 24 maart a.s. kunnen belanghebbenden/geïnteresseerden, kosteloos inlichtingen uit het kiezersregister verkrij gen. Op dit kiezersregister is te zien of hij/zij of een ander al dan niet behoorlijk is opgenomen. Voor meer informatie over verkiezingen kunt u te recht bij de Direktie Burgerzaken in het stadhuis, tele foon 071 254112 of 254111 Bestemmingsplan Transvaal Met ingang van 15 januari 1982 ligt gedurende één maand in kamer 213 van het Stadsbbuwhuis, Lange gracht 72 voor een ieder ter inzage het bestem mingsplan Transvaal. Dit plan is op 30 november 1981 door de Gemeenteraad vastgesteld. Het gebied waarvoor het bestemmingsplan geldt, wordt begrensd door (globaal) de spoorbaan Den Haag - Amsterdam, het Stationsplein, de Morssingel, de Rijn, de westzijde van het Pelcomplex, de Mors weg, de spoorbaan Leiden - Utrecht, de Rijn, de noordzijde van de Haagweg, de Herman Costerstraat en de achterzijde van bebouwing aan de zuidzijde van de Morsweg In vergelijking met het ontwerp van dit plan zijn in de voorschriften, de toelichting en de plankaarten wijzi gingen aangebracht Gedurende de hierboven genoemde termijn kan een ieder die zich tijdig met bezwarenjegen het ontwerp plan tot de Gemeenteraad heeft gewend of die be zwaren heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststel ling van het plan in het ontwerp zijn aangebracht, schriftelijk bezwaren tegen het vastgestelde plan in dienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Koningskade 1-2, 2596 AA 's-Graven hage. Volkshuisvestingsplan weer volop verkrijgbaar Maandag a.s. is het "volkshuisvestingsplan" weer voldoende in voorraad. Voor f 5, is deze verkrijg baar aan de informatiebalies van het stadhuis en het stadsbouwhuis. Zoals inmiddels bekend, is dit plan opgesteld onder verantwoordelijkheid van de gemeentelijke begelei dingsgroep V.O.P., bijgestaan door onderzoekers van het RIGO (Research Instituut voor de Gebouwde Omgeving) te Amsterdam. De opstelling van het VOP is begonnen met. het uit brengen van de nota "Knelpunten in de volkshuisves ting in Leiden" in maart jl. Na een inspraakronde heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor het VOP vastgesteld. Op woensdag 20 januari zal om 20.00 uur in de Bur gerzaal van het Stadhuis een informatieavond over het VOP gehouden worden. De mondelinge reakties op deze avond en alle schriftelijke reakties die vóór 5 februari a.s. worden ingezonden (BBW van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC, Leiden) zullen bij de opstel ling van het definitieve raadsvoorstel over het VOP betrokken worden, (het ontwerp-raadsvoorstel is samen met het VOP ook bij de informatiebalies te ver krijgen.) Het definitieve raadsvoorstel zal op 25 februari a.s. door de raadscommissies voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en op 15 maart door de voltalli ge gemeenteraad worden behandeld Grond aangeboden voor zelfbouwers Aan de Haarlemmerweg, tussen de huisnummers 31 en 36 (bestemmingsplan Groenoord) ligt een stuk grond, waarop twee-eengezinswoningen gebouwd kunnen worden, Burgemeester en wethouders willen genoemd stuk bouwgrond aan geïnteresseerden in de vorm van "erfpacht" uitgeven. De voorkeur gaat uit naar de zogeheten "zelfbou wers" (particulieren die door-zelfwerkzaamheid een eigen woning willen realiseren). Voor één woning is circa 90 m1 grond beschikbaar, waarvan plusminus 50 M2 bebouwd mag worden. De overige vierkante meters hebben als bestemming "tuin of erf". Een kavel van 90 m2 kost f 25.000, inclusief 18% b.t.w. (bouwrijp opgeleverd). Voor meer informatie kunt u terecht bij de direk tie grondzaken in het stadsbouwhuis. Lange gracht 72, telefoon 254516. Grofvuilop- haaldienst Volgende week zijn aan de beurt Wijk 9 en 11 maandag 11 januari Wijk 10 en 12 woensdag 13 januari Wijk 13 en 15 donderdag 14 januari Wijk 14 en 16 vrijdag 15 januari

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 8