Opheldering over banenplan geëist Alternatieven voor vervoer van munitie Ambtenaar gaat 36 uur werken Pot verwijt ketel in Uniser-proces -C 3 Kamer wil opheldering over situatie in Polen Werkloosheid snel naar 500.000 Polen met Nederland wil meer matigen Topman justitie wil herstel orde en tucht KLM naar Warschau Kabinetscrisis Antillen VRIJDAG 8 JANUARI 1982 Binnenland ROTTERDAM (ANP) - De Fede ratie van Schippersbonden heeft de minister van defensie en de staatssecretaris van verkeer en waterstaat gewezen op de moge lijkheid het transport van muni tie van de Eemshaven naar Duitsland met binnenschepen uit te voeren in plaats van per trein. De schippersbonden zeggen in een telegram aah de ministers dat zy kennis hebben genomen van de bezwaren tegen het transport van de munitie per trein langs verschillende wooncentra en het rangeren van de wagons in Arn hem. In het telegram schrijven de bonden verder dat de binnen vaart vertrouwd is met opslag en vervoer van munitie. Groeperingen die gekant zijn tegen het vervoeren van de Ameri kaanse munitie per trein door Nederland komen morgen in Zwolle bijeen om de mogelijkhe den van een gezamenlijke actie na te gaan. Het initiatief hiervoor is genomen door de progressieve fractie van de Arnhemse ge meenteraad. De groepen, die te gen het munitietransport zijn, komen uit Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland, de pro vincies waar de trein met muni tie voor het Amerikaanse leger in West-Duitsland doorrijdt. Tot de tegenstanders van dit ver voer behoren inmiddels ook de progressieve partijen in Zwolle. In een verklaring wijzen PvdA. D'66, PPR, PSP en CPN op het explosiegevaar van dit transpor ten. Dit leiden zij onder meer af van het feit dat de gemeenten waar de munitietrein doorrijdt versneld werken aan de voorbe reiding van rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen. Volgende week komen de verte genwoordigers vkn die gemeen ten bijeen om die plannen te be spreken. De progressieve partijen in Zwolle stellen dat de spoorlijn gemakke lijk het doelwit kan zyn van vij andelijke acties en sabotage. Verontwaardigd zijn de partijen omdat Noord-Oost-Nederland het munitietransport wordt op gedrongen. Zij vrezen een nega tief effect voor de werkgelegen heid in met name Oost-Gronin- gen. De partijen vragen zich af waarom de munitie niet via Duitse ha vens wordt aangevoerd. Het Zwolse gemeentebestuur wordt verweten laks te hebben gerea geerd op het plan voor de muni tietrein. Maandag aanstaande zal deze kwestie met burgemeester Loopstra van Zwolle worden be sproken. DEN HAAG (ANP) - De fractievoorzitters van de dne regeringspartijen vinden dat de regering de kamer op korte termijn een brief moet schrij ven over de situatie m Polen en de internationale reacties op het afkon digen van de noodtoestand in dat land. Dit blijkt uit een brief die PvdA-fractievoorzitter Wim Meyer mede na mens de fractievoorzitters van CDA en D'66 heeft geschreven aan ka mervoorzitter Dolman. In de brief vraagt Meyer Dolman zich in verbin ding te stellen met de regering met het verzoek om zo'n bnef. Meyer vindt dat die brief er over een week zou moeten zyn. "Als de brief de regering tegen het einde van de volgende week zou kunnen bereiken, heeft de kamer tydig de gelegenheid te beslissen over een mogelijk plenair debat over de situatie in Polen op korte termyn". aldus de bnef. v In zyn brief draagt Meijer enige elementen aan die de bnef zou kunnen bevatten een toelichting op de stappen die de Nederlandse regering heeft gezet sinds de afkondiging van de staat van beleg in Polen, de vraag hoe de regenng de situatie in Polen beoordeelt en een uiteenzet ting van het beleid ten aanzien van Polen zoals dat tot stand is gekomen in EG- en NAVO-verband. HILVERSUM/DEN HAAG (GPD) - Oppositieleider Hans Wiegel heeft gisteren in schrif telijke vragen opheldering geëist over het banenplan van Den Uyl. Volgens een woordvoerder van Den Uyl gaat hij er nog steeds vanuit dat het aantal banen dat in de regeringsverklaring is genoemd (30.000 nieuwe banen plus 30.000, vooral jeugdige, werklozen minder) gehaald zal worden. Maar de adjunct-directeur van het Centraal Plan Bureau (CPB) - de rekenmeesters van de regering - houdt vol dat de werkloosheid in 1982 met hooguit 5000 arbeidsplaatsen zal worden vermin derd. Wiegel wil weten welk cijfer nu juist is. Volgens Den Uyl zal het aantal werklozen in ons land eind vol gende maand zijn opgelopen tot 500.000. Dat heeft hij gisteravond gezegd voor de KRO-televisie. De werkloosheid is in de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld. Den Uyl kon niet beloven dat uit zijn banenplan duizenden nieu we banen zullen rollen. Hij kon digde aan dat de eerste aanzet van zijn banenplan binnen zes weken op tafel moet liggen. Den Uyl deed een krachtig beroep op DEN HAAG (GPD) - Een rui me meerderheid van de Ne derlandse bevolking is bereid nog meer in inkomen te mati gen. Op de vraag aan vijfhon derd Nederlanders of men bereid is de komende jaren omwille van de werkgelegen heid nog meer te matigen, antwoordde 76 prócent daar aan te willen meewerken. Van de ondervraagden zei 19 procent dat niet te willen. Vijf procent had daarover geen mening. Deze uitkomst blijkt uit een en quête van de KRO-actualitei- tenrubriek Brandpunt, die zij deze week heeft gehouden. Van de vijfhonderd onder vraagden vindt maar liefst 77 procent dat de overheid het recht heeft werkloze jonge ren direct aan het werk .te zet ten. Twintig procent denkt dat de overheid daartoe niet bevoegd is. Opmerkelijk hierbij is dat 70 procent van de ondervraagde jongeren vindt dat de over heid wel het recht heeft werkloze jongeren in het ar beidsproces in te schakelen. WEERRAPPORTEN Amsterdam geheel bew. -1-5 0 De Bilt zwaar bew. -1-5 0 Deelen geheel bew. - -6 0 Eelde licht bew. 0-10 04 Eindhoven geheel be- w. - - 0 Den Helder half bew. -1-6 - Rotterdam zwaar bew. -4 0 Twente geheel bew. -2 -7 0 Vlissingen geheel bew. -1 -3 0 Zuid Limburg geheel bew. -3 - Aberdeen Athene Barcelona Bordeaux Brussel Frankfort Genève Helsinki Innsbruck Klagenfurt mist -2 -18 regen 7 half bew - 7 licht bew. -6 -13 licht bew. 9 7 geheel bew. -2 -5 onbewolkt -18 -21 geheel bew. -3 -9 onbewolkt 1 -16 Kopenhagen onbewolkt -12 Locamo sneeuw 9 0 0 -3 Madrid Malaga Mallorca München Nice Oslo Parys -5 -9 licht bew. -7 half bew. 18 onbewolkt -15 -24 -2 -3 01 Rome geheel bew. - Split half bew. 10-3 0 Stockholm zwaar bew. -13 -16 04 Wenen licht bew. -3 -9 0 Zurich geheel bew. -4 -7 0 Istanbul geheel bew. - -3 - Las Palmas licht bew. 25 13 0 Tel-Aviv half bew. 18 0 0 Tunis onbewolkt 20 11 0 werkgevers en vakbeweging om gezamenlijk de strijd tegen de werkloosheid aan te pakken. De bewindsman begrijpt dat er een breed verbreid ongeloof is over zijn banenplan. „Als je ziet hoe slecht het in veel bedrijven gaat, denk ik, dat elke poging om daar verandering in te brengen op on geloof stuit. Er bestaat geen ge makkelijke, snelle, goedkope manier om meer banen tot stand te brengen. Dat is alleen maar mogelijk in samenwerking met werkgevers en vakbeweging", al dus Den Uyl. De minister vindt het „erg onrede lijk" als van hem wordt ver wacht, dat hij als minister van so ciale zaken en werkgelegenheid de werkloosheid kan terugbren gen. Wel is het volgens hem mo gelijk en denkbaar om de groei van de werkloosheid tot staan te brengen en tegenover die groei nieuwe banen tot stand te bren gen. „Dat kan alleen mei gemeenschap pelijke krachtsinspanning, al leen geleidelijk en dat is buiten gewoon moeilijk. Als men dat niet gelooft en als bijvoorbeeld de werkgevers niet meerwerken, dan neemt de kans op misluk king toe. Ik kan het alleen niet hoor", zei Den Uyl. WD Wiegel wil duidelijkheid van Den Uyl hebben voordat de Tweede Kamer op 19 januari de begro ting van het ministerie van socia le zaken en werkgelegenheid gaat behandelen. De WD-leider wil dat het regeringsbeleid wordt herzien als blijkt dat het CPB uit eindelijk toch gelijk heeft. De oppositieleider wyst in zijn vra gen op uitlatingen van drs. A. Jansen, lid van de projektgroep die op sociale zaken het banen plan voorbereid. In het weekblad Vrij Nederland zegt deze naaste medewerker van Den Uyl dat het CPB het bij de berekening van het aantal banen bij het rechte eind heeft. Woensdag voorspelde het Ge meenschappelijk Administratie kantoor in Amsterdam al dat de bezuinigingen op het ziekengeld ook werk zullen gaan kosten. Veel bedrijven houden rekening met ziekteverzuim en nemen daardoor iets meer mensen in dienst. Als het ziekteverzuim door de maatregelen van Den Uyl en staatssecretaris Dales gaat terglopen, zullen die bedrij ven het teveel aan mensen moe ten gaan afstoten. Philips en Uni lever hebben al laten weten dat dalend ziekteverzuim in hun on dernemingen banen kan kosten. Den Uyl kondigde gisteren aan dat bedrijven zullen worden ver plicht elk half jaar een overzicht te geven van de gezondheidstoe stand van de werknemers. Deze maatregel zal tegelijk ingaan met de verlaging van het ziektegeld. De bewindsman zei ook dat er Hoofdagent Ad van Berkel van de Eper gemeentepolitie wordt voorlopig niet ontslagen. Van Berkel kwam vorig jaar in het nieuws omdat hij een ME-taak in Dodewaard weigerde. Hij werd in augustus 1981 echter op ande re gronden geschorst. Burge meester H.J. Beuke is met Van Berkel een afkoelingsperiode overeengekomen, in welke beke ken zal worden of de ontslagpro cedure al dan niet moet worden doorgezet. Van Berkel kwam voor het e^rst in het nieuws toen hij enkele dagen na de inhuldi ging van koningin Beatrix zijn twijfels over het nut van de mo biele eenheid uitsprak. een verscherpt medisch toezicht zal komen op de bedrijfsgenees kundige diensten en de bedrijfs artsen. DEN HAAG (ANP) Minister Van Dam van volkshuisvesting heeft gisteren het eindrapport wil Nederlana soberder bouwen" overhandigd gekregen. Het rapport dat is opgesteld in opdracht van de Beleidsgroep Woning bouw. een samenwerkingsverband van 15 grote bouwers, doet suggesties waarmee een forse besparing op bouw kosten kan worden bereikt. Van Dam kreeg het uit handen van de voorzitter van de groep ir. W. Korting (links). Minister Van Thijn heeft vierjarenplan DEN HAAG (GPD) - Amb tenaren gaan in vier jaar tijd naar een 36-urige werkweek. Daarvoor moe ten ze dan 10 percent van het inkomen inleveren. Hiermee hoopt minister Van Thijn (binnenlandse zaken) ruimte te krijgen voor 125.000 extra banen. Omdat de maatregelen ook gel den voor de trendvolgers, zullen in de dienstverlenende sectoren de meeste banen worden gescha pen. Ambtenaren en trendvolgers zul len 2,5 percent per jaar minder gaan werken, waarvoor ze dan per jaar 2,5 percent van hun in komen moeten afstaan. Dit bete kent per jaar een uur minder werken per week. Minister Van Thijn zal dit plan, afkomstig van het ministerie van Sociale Za ken, binnen enkele weken voor leggen aan de deze week door hem ingestelde werkgroep werk- LEEUWARDEN (ANP) - Advo caat-generaal mr. H. Niemeijer van het Leeuwarder gerechtshof is van mening dat er in de Neder landse samenleving drastische veranderingen moeten komen om de gemiddelde burger weer een gevoel van veiligheid te ge ven. Op een bijzondere openbare zitting van het hof te Leeuwar den in verband met de installatie van procureur-generaal mr. H. Addens hield hij zijn gehoor on der andere voor dat dat de poli- tie-opleiding deugdelijker moet. De advocaat-generaal haalde ook uit naar Rotterdam, waar het be staan van zo'n honderd illegale speelholen wordt vermoed. "Het is mij niet duidelijk hoe politici die voor een arbeidsloos inko men zijn zich erbij neerleggen dat er zo veel gelegenheid in ons land is voor jong en oud om hun en andermans geld te verspe len". Ook de drank- en drugverslaving waren onderwerpen van zijn be toog. Volgens deze vertegen woordiger van het openbaar mi nisterie in de drie noordelijke provincies moet het aantal ver kooppunten van drank drastisch verkleind worden. De drugverslaafden zouden vol gens Niemeijer in een rijks werkinrichtingen moeten wor den opgenomen evenals landlo pers, souteneurs en woonwa genbewoners die het land af stropen. Volgens hem voorziet artikel 453 van het strafrecht hierin. Het is de advocaat-generaal ook een doorn in het oog dat de ge vangenissen en huizen van be waring gesloten worden. "Men bedenkt allerlei leuke dingetjes zoals weekendverloven en het sluiten van gevangenissen, maar ook justitie is aan de wet gebon den", zo zei hij. gelegenheid, waarin naast amb tenaren van het ministerie, ook vertegenwoordigers van de bon den zitting hebben. „Met dit plan komen we tegemoet aan de wens van de Tweede Ka mer, dat op verschillende terrei nen het ambtelijk apparaat trendsetter moet worden voor het bedfnjfsleven", aldus het mi nisterie. Het ministerie wijst er op, dat de minister de plannen al geruime tijd geleden intern uit voerig heeft besproken en de ideeen heeft gelanceerd tijdens zijn nieuwjaarstoes praak voor het personeel van het ministe- Geweigerd Het ministerie van Sociale Zaken heeft dit plan, opgesteld door prof. Ritzen, de afgelopen week gepresenteerd aan het bedrijfsle ven. De werkgevers weigeren met het ministerie hierover te praten en ook bij de vakbewe ging beginnen er steeds grotere weerstanden tegen te bestaan. „Vanachter een Haags bureau zijn gewoon het aantal te werken uren gedeeld door het aantal be schikbare mensen, zonder dat men de gevolgen hiervan voor het bedrijfsleven heeft over zien", zo reageerde het CNV. Met het plan denkt minister Van Thijn in vier jaar tijd ongeveer 125.000 banen te kunnen schep pen, die dan gecrëeerd kunnen worden in de bejaardenzorg, de gezinszorg en de welzijnssecto ren. Deze banen zullen door de thans werkenden moeten wor den betaald. Mochten deze plan nen binnen een bepaalde periode niet tot vrijwillige overeenstem ming leiden in het overleg tussen de minister en de am benaren- bonden. dan is het kabinet van plan de maatregelen by wet op te leggen. Ditzelfde wordt ook overwogen voor het bedrijfsle ven. Mocht hier in overleg tussen werkgevers en bonden geen overeenstemming worden be reikt over arbeidstijdverkorting met gelijktijdige inlevering van het loon, dan wordt ook een wet telijke maatregel overwogen. Wachtgeld Minister Van Thijn denk er ook over om de wachtgeldregelingen voor ambtenaren af te .schaffen en voor hen de werkloosheidsre geling en, die ook voor het be drijfsleven gelden, in te voeren. Een ambtenaar, die thans 50 jaar is en bij de overheid 20 dienstja ren heeft, krijgt bij ontslag een wachtgeldregeling, die er op neer komt, dat hy tot aan zijn pensioengerechtigde leeftyd het volledige salaris doorbetaald krijgt. SCHIPHOL (ANP) - Met een DC-9 van de KLM. zijn gistermiddag 22 Polen van Schiphol naar hun vaderland teruggekeerd. De KLM heeft, tot nu toe als enige buitenlandse luchtvaartmaat schappij. van de Poolse autoritei ten toestemming gekregen een maal een vlucht naar Warschau uit te voeren. Alleen Poolse inge zetenen mochten van deze reis- mogelykheid gebruik maken. Van de 22 Polen, die op Schiphol aan boord gingen, waren er 16 in de vroege ochtend vanuit Chica go op Schiphol gearriveerd. Eén van de zes die in Nederland verbleven toen de noodtoestand in Polen werd afgekondigd, in de nacht van 12 op 13 december, was de 27-jarige Kasia Rengwils- ka. Zij studeerde sinds zes we ken aan de rijksacademie voor beeldende kunsten in Amster dam. Kasia. gehuwd met een in Warschau wonende Pool. ver wacht in februari haar eerste ba by "Het was een moeilyke be slissing om terug te gaan Ik had hier veel vrienden die my wilden helpen Maar gezien de komst van mijn baby heb ik toch beslo ten naar myn man terug te gaan", zo vertelde zy voor ver trek op Schiphol Kasia vertelde verder in ons land vele Polen te hebben ontmoet, die besloten hebben voorlopig niet naar hun vaderland terug te gaan. "Maar die zijn onafhankelyk. Ik had voordat ik naar Amsterdam kwam al besloten de baby in Po len te krygen en dan daarna weer naar Amsterdam terug te keren", zo vertelde Kasia, die vurig zei te hopen dat dat alsnog mogelijk zal blijken te zijn, en dat de situa tie spoedig in haar land weer nor maal zal worden. Contact met haar echtgenoot heeft Kasia sinds 12 december niet meer gehad. Ook aan boord ging een Poolse za kenman die, tcrwyl hij voor za ken in ons land verbleef, ziek werd en in een ziekenhuis moest worden opgenomen. "Ik moet te rug, ik heb een gezin in Polen", luidde zijn korte commentaar. WILLEMSTAD (ANP) - De pre mier van de Nederlandse Antil len, Don Martina, heeft gisteren meegedeeld dat hy de gouver neur het ontslag van zyn kabinet zal aanbieden Martina verklaar de dat hy geen lijmpoging zal on dernemen. Hy sloot nieuwe ver kiezingen niet uit, ofschoon hy dat geen directe oplossing voor de problemen vond. Inmiddels zijn nog besprekingen tussen de coahtiepartyen gaan de. Verwacht werd dat zy een ge zamenlijk communique zouden opstellen, dat premier Martina vanochtend via radio en televisie zou meedelen. In het kabinet van de Nederlandse Antillen was een crisis ontstaan binnen de democratische party (DP) van Curacao Er was ver deeldheid gerezen over de voort zetting van de steun aan de rege ring van Don Martina. Het kabinet-Martina werd in sep tember van het vorige jaar ge vormd nadat drie ministers van de MEP-party van. Aruba hun ontslag namen Het kabinet had slechts een meerderheid van 12 van de 22 zetels in het Antilliaan se parlement. Twijfel over verliesgevende investeringen BREDA (GPD) - „U was echt de spil van het bedrijf!", roept officier van justitie mr. W. Koops schamper uit tegen ex-Uni- ser-directeur Fred van D. uit Wateringen. „U weet helemaal niets. Wat deed u ei genlijk al die tyd bij het bedrijf?!". De officier van justitie kreeg het af en toe even te kwaad toen hij gisteren op de 13e dag van het Uniser-proces voor de Breda se rechtbank luisterde naar het verweer van ex-financieel- en commercieel-direc- teur Fred van D. (40) van Uniser. Van D. wist nauwelijks iets van illegale lozingen, zorgde niet voor de inkoop, niet voor de verkoop, had geen bemoeienis met de vergunningen, had geen verstand van chemicaliën, kortom: voor degeen die het allemaal meteen geloofde zag het eruit dat de verkeerde man in het verdachten bankje zat. De beide ex-directeuren Gerrit B. (algeme ne zaken) en Magnus S. (techniek) had den tijdens hun verhoor al de beschuldi gende vinger in de richting van hun colle ga Fred van D. gestoken. Maar Fred wees alles fijntjes terug naar D en S. en naar zijn directe assistent Jan L. Hij kon niet ontkennen dat hij een rol had gespeeld bij het verwerven van een partij sterk ver vuilde minerale olie van het Westduitse bedrijf Mabahaft. Hij had die order im mers binnengehaald. Mabahaft betaalde fors om de olie te laten vernietigen. Uniser verkocht de partij echter door („Gerrit B. zorgde daarvoor, ik had er niets mee te maken") aan het duistere Ja- fon Oil. Directeur Van D. had echter al eerder in een memo geschreven dat de olie dermate sterk was vervuild dat er maar twee mogelijkheden waren; ver branden op open zee of verkopen. Memo's Reden voor de officier van justitie om uit te roepen: „Leuk voor die koper". Van D. wees alle verantwoordelijkheid voor die handel af. „Maar in een van uw memo's schreef u toch aan uw collega's dat het een heel mooie zaak was". „Ja het was inderdaad een mooie zaak", antwoordt Van D. „Helemaal niet. het was een erg lelijke zaak", stelt de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. Het geval Mabahaft was slechts een „uit zondering". „Ik bemoeide me normaal niet met de verkoop of inkoop, daar zorg de Gerrit B aldus Van D. ..Maar u was toch commercieel-directeur9 En B. ver telde dat hy hele dagen niet op kantoor kwam en dat hy nooit de tyd had uw me mo's te lezen", aldus de verbaasde recht bankpresident mr. L van der Plas. „B. was er elke dag; hy begon later dan wy maar hy zorgde helemaal voor het con tact met de klanten antwoordt de com- mercieel-directeur. Hij voegt eraan toe: „Ik nam sóms de telefoon op als er nie mand anders was". Verlies Ondanks het feit dat ex-Uniser-directeur Gerrit B. de indruk wil wekken dat hy fors heeft verloren op zijn investeringen in Uniser en dat ex-directeur Magnus S. zegt er „slechts" 6,5 ton aan te hebben overgehouden („waarvan de belasting en myn advocaten ook nog moeten worden betaald") gelooft de rechtbank met zo maar dat de heren slecht hebben ge boerd. Het verhaal van de commerciële man van het afvalverwerkend bedryf Fred van D. onderstreepte het wantrouwen. Van D moet gisteren toegeven ruim twee mil joen gulden te hebben gevangen voor de verkoop van zyn aandelen aan de inmid dels ook failliette scheepsmakelaar Wim Renes. Tydens het verhoor van algemeen-direc teur „Ome" Gcrnt B. was al duidelyk ge worden dat de rechtbank z'n twyfels had over trieste verhalen over het financieel fiasco van Uniser. B. beweerde toen dat het hele gedoe hem vyf miljoen gulden had gekost. Z'n investeringen had hy niet teruggekregen. Een bew us van de over schrijving van de lieve somma van 3,7 miljoen gulden naar een Zwitserse bank rekening maakte het verhaal van B voor de rechtbank niet erg geloofwaardig De technisch-directeur vertelde een dag la ter dat de verkoop van z'n aandelen in mei vorig jaar hem slechts 6,5 ton had op gebracht ..We hebben alles in het bedryf gestoken", aldus S die nogal gebeten is op zyh „vnend" Fred van D die meer had ontvangen voor een even groot pakket aandelen Fred van D legde omslachtig uit dat de Uniser-aandelen van elk van de dne di recteuren in een eigen BV'tje waren on dergebracht. ..We hadden in '78 en '79 geen dividend ontvangen en daar hadden wc wel nog recht op Dat heb ik ook bin nengehaald toen ik myn handel ver kocht". aldus van D Dat was samen byna 350.000 gulden. Hy verkocht z'n aandelen voor 650.000 gulden Daarnaast claimde hy een bedrag van 4.5 ton omdat hy dne jaar niet meer in de afvalsector mag werken. Bovendien ontvingen de heren elk een salaris van 12 000 gulden per maand. Toen Gerrit B. in het bedryf kwam nam hy ook nog een deel van de aandelen van Dnsolco over (toen geheel in handen van Van D. en S.). Van dat be drag zei Van D zyn riante woning m Oos ten ryk te hebben gekocht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 7