c NOS zendt 'driedimensionaal' uit "Je moet bekend zijn, anders word je niet gevraagd" r/Mï\ Wögmmmaj vandaag toegeljcht Zangeres Margriet Markerink: VARA zegt niets over inkomen Willem Ruis TROS mocht geen reclame maken voor Joep Meloen VRIJDAG 8 JANUARI 1982 Radio - tv HILVERSUM (GPD) - De Westduitse om roepen NDR en WDR zenden op 28 fe bruari op het derde net een zogenaamd 'driedimensionaal tv-programma' uit. De NOS zal het programma, dat een uur duurt, gelijktijdig overnemen en aanvul len met een eigen bijdrage. Het Duitse ex periment is gebaseerd op een oude tech niek waarmee in de jaren '50 al in de bio scopen werd gewerkt en later onder meer door de Zweedse televisie proeven wer den genomen. Deze '3 D-techniek' is door Philips aange past voor gebruik bij tv-produkties. Om het beoogde diepte-effect te kunnen waarnemen, moeten de kijkers in het be zit zijn van een kleurenontvanger, waar van voor dit experiment twee van de drie 'kleurenkanonnen' worden geactiveerd: de rode en de groene. De beelden worden in rood en groen dubbel uitgezonden, ten opzichte van elkaar iets verschoven. Daardoor ontstaat een wazig, dubbel beeld dat echter met behulp van een spe ciale roodgroene bril kan worden opgehe ven. Met die bril op, ziet het ene oog het rode en het andere het groene beeld waar door de beelden weer over elkaar vallen en een soort diepte-effect wordt bereikt Omdat de kleuren voor het effect gebruikt worden, kan het programma niet in kleur zijn; de gebrilde kijkers zouden een zwart-witprogramma met een kleuren- waas te zien krijgen. Philips heeft geprobeerd de brilletjes als bijlage van de omroepgids te versprei den. maar dat stuitte op financiële moei lijkheden Daarom zal het bedrijf nu pro beren de brillen via de radio- en tv-handel te verkopen. Een roodgroene tv-bril zal de consument ongeveer één gulden gaan kosten, aldus een woordvoerder van Phi- iips. Over de aard en inhoud van het Duitse pro gramma is nog niets bekend gemaakt. Ook de NOS houdt de spanning enn door geen mededeling te doen, ook niet over de eigen aanvulling. NEEDE (GPD) - Vergeleken met vorig jaar is het stil geworden rond Margriet Marke rink. Toch treedt ze regelmatig op door het hele land en heeft inmiddels twee lp's achter haar naam staan. In de laatste week van juli maakte ze met The Mark Band een tournee door Polen, waar een tv-special werd opgenomen, die wellicht te zijner tijd op de Nederlandse buis te zien zal zijn. Naast de Engelse nummers voor de Mark Band schrijft Margriet nu ook voor anderen, zoals Nederlandse liedjes voor het zangeresje Linda. The Tumbleweeds hebben twee country-achtige composities van haar in bewerking. L>e zangeres en gitariste uit het Gelderse Neede heeft haar zonni ge humeur behouden, hoewel de aanmoedigingsprijs, de Zilveren Harp, van de Stichting Conamus (1980) niet de gehoopte door braak tot gevolg had en haar lp's min of meer flopten. Ze blijft on versaagd zingen, muziek maken en optreden. „Je hebt het gewoon nodig, hè, er zijn al zoveel dingen die middel matig zijn en waarmee je als een schaap achter de kudde aan holt. En als je dan iets hebt waardoor je jezelf boven die kudde verheft, niet uit verbeelding, maar ge woon voor je eigen bevestiging, nou, dan leef je volgens mij be wuster en ook tevredener met je zelf'. Van de vergankelijkheid var het succes is Margriet, hoewel ze met enige trots vertelt sinds kort een fanclub te hebben, zich terdege bewust. „Als je afhankelijk moet zijn van het verschijnsel hit en hitpara detoestanden, dan word je bin nen een jaar neurotisch en ga je kapot. Wat ik wil is continuïteit in mijn optredens. Ik plaatste een advertentie in Muziekkrant Oor, want ik wilde een groep om live te kunnen brengen wat op de plaat staat. Eerst een trio, maar dat ketste af op financiële toe standen, die jongens dachten dat ze meteen een heleboel konden verdienen. Toen kwam er een zesmansformatie. Die jongens hadden al tien jaar als top-40-or- kest samengespeeld, maar dat re pertoire hing hen zo'n eind de keel uit. Het klikte heel erg goe- d". Geflopt De samenwerking tussen Margriet en de band viel in goede aarde bij de platenmaatschappij en dat leidde, in juni van dit jaar, tot een nieuwe lp, waarvoor Margriet weer al het materiaal schreef: „Meet The Mark Band". „Gran dioos geflopt", zegt Margriet zon der terughoudendheid en laat de moed niet zakken. In december komt er een nieuwe single uit. Margriet is zowel solo (koffiecon certen) als met de band te horen: „We treden erg veel in het land op en ik geef ook graag solo-con certen. Ik combineer het een beetje, want de jongens hebben allemaal een baan en kunnen dus niet door de week. De combina tie van die twee is heel mooi, heel apart. Zo'n koffieconcert is inge togen, maar als je de show ziet die we met de band brengen, dat is extrovert, dat is totaal anders. Daar zit vaart in, er wordt veel aan presentatie gedaan, allemaal prima in de kleren gestoken en we proberen ons goed te bewege- Over haar (Engelse) teksten, waar in zij graag de zwakheden van de mens bezingt („waarschinlijk omdat ik er zelf zoveel heb"), zegt Margriet: „Ik heb iets van een schooljuffrouw in me en ben al jaren bezig dat af te leren. Maar zo af en toe wipt het er weer tussendoor en dan... ja, er zitten in mijn liedjes, als je ze analy seert, erg vaak lesjes. Ik heb een hekel aan mezelf als ik merk: oh, wicht Margriet, wat ben je weer bezig, nou heb je weer wat bele- rends gezegd. Maar ik heb daar gewoon behoefte aan, wat er in zit, moet er uit, een gedachte of Zangeres Margriet Markerink: lekker met muziek bezig zijn... Jalouzie „Een liedje bijvoorbeeld als „All you need" gaat over watje nodig hebt om beroemd te worden en in feite steek ik daar regelrecht de draak met acts als Love en Ba be. Dat is niet netjes van me, dat weet ik wel. Het kan ook een soort jaloezie zijn, waarom zij wel en ik niet, hè,? En zij met zul ke makkelijke middelen, fluttek sten en blote benen en zo. Ja, dat doe ik dan ook in de show met de Mark Band. Juist voor dat lied heb ik een soort balletpakje aan endan voel ik me reuze ongeluk kig. Maar als ik dan die pruik op zet en ik beeld iemand uit die zo is, dan ben ik het ook. Ik raak daar een heleboel gramschap in kwijt. Sommige mensen zeggen: dat past helemaal niet bij jou, dat heb jij toch niet nodig om zo te doen. Anderen zeggen: goh, wat leuk, net echt. Dat vind ik allebei een compliment". „Als je wilt optreden", stelt Mar griet nuchter vast, „moet je een bepaalde bekendheid hebben, anders word je niet uitgenodigd. Vanuit dat gezichtspunt wil ik wel enige bekendheid verwer ven, waardoor ik een continuiteit aan optredens heb. Ik heb nooit een hekel aan optreden, ik doe het altijd graag, op welk moment dan ook. Misschien een soort persoonlijke erkenning, dat zal wel, maar die glitterberoemd heid. nee, echt, dat meen ik, dat wil ik niet. Het kost mij moeite om na afloop van een concert in de kleedkamer te blijven. DEN HAAG (ANP) De VARA heeft minister Van der Louw geweigerd inlichtingen te geven over het inkomen van Willem Ruis. De voorzitter van de VARA stelt zich op het standpunt dat hij niet gerechtigd is openbaar mededelingen te doen over de inhoud van contracten, waarmee belangen van anderen zijn ge diend. Minister Van der Louw van crm heeft dit gisteren geant- woord op schriftelijke vragen van het tweede-kamerlid Weijers Om dezelfde reden kan de bewindsman ook geen antwoord geven op vragen van Weijers over de verdiensten van medewerkers van het VPRO-programma "de lachende scheerkwast". Van der Louw heeft echter wel geantwoord dat de verdiensten in over eenstemming zijn met de geldende honorariumnormen en -rege lingen, die ter goedkeuring aan de regeringscommissaris voor de omroep moeten worden voorgelegd. In het geval van Willem Ruis zijn deze regelingen volgens Van der Louw overigens niet van kracht. "Een dergelijke regeling be staat niet voor quiz-masters", aldus de crm-minister, die ver wijst naar een eerder antwoord van zijn voorgangster, Garde niers. Deze heeft de regeringscommissaris gevraagd om bepaal de regels met de omroepen op te stellen voor betaling aan mede werkers zoals Ruis. DEN HAAG (ANP) - De TROS heeft in strijd met de omroepwet gehandeld, door in haar uitzendingen reclame te maken voor de film "Joep Meloen", waarin Andre van Duin de hoofdrol speelt. Dit heeft minister Van der Louw van crm geantwoord op schrif telijke vragen van de CDA-tweede-kamerleden Van der Sanden en Beinema. De bewindsman heeft de TROS inmiddels om commentaar ge vraagd. Afhankelijk van het antwoord van deze omroep zal Van der Louw beslissen of hij, op grond van de omroepwet, maatre gelen neemt tegen de omroeporganisatie. Overigens heeft de minister de vraag van de kamerleden hoeveel minuten zendtijd er aan de film is gewijd niet kunnen beant woorden. De kijkdienst registreert dergelijke onderwerpen niet van minuut tot minuut. Wel heeft de dienst de totale duur van het programma "tv-privé", waarin de film aan de orde kwam, geregistreerd. Voor medewerking speelfilms NOS wil kostenvergoeding Suzie Wong Amerikaanse lammetjespap HILVERSUM (GPD) - Als de AVRO de bedoeling heeft gehad om de onlangs bij een val in zijn woning omgekomen acteur Wil liam Holden te herdenken, dan had men wel een wat betere film mogen uitzoeken dan het roman tisch melodrama „De wereld van Suzie Wong" dat vanavond over het scherm gaat. DEN HAAG (ANP) Producenten van Nederlandse speelfilms die medewerking krijgen van het fa cilitair bedrijf van de NOS moe ten de kosten daarvan vergoe den. Minister Van der Louw (crm) heeft dit geantwoord op schriftelijke vragen van het CDA-kamerlid Van der Sanden. De NOS verleent overigens vol gens de bewindsman slechts bij uitzondering medewerking aan Nederlandse speelfilms. Voor waarde is dat de film door crm wordt gesubsidieerd met behulp van het produktiefonds Neder landse speelfilm. LONDEN - De voormalige tv-detecttve Cannon in compleet andere ge daante. De zwaarlijvige acteur William Conrad (61), 130 kilo schoon aan de haak, is momenteel aan het werk als hoofdrolspeler in een te verfilmen versie van de operette "Mikado". Deze operette werd voor het eerst uitge voerd in 1884. De tv-versie ervan verschijnt in maart. Holden is Oscar-winnaar geweest (..Stalag 17") en stond ook enkele keren op de nominatie om tot de beste acteur van het jaar te wor den uitgeroepen („Sunset Boule vard" en „Network"), maar van dat talent blijkt weinig in de hem slecht passende rol van kunste naar Robert Lomas, die naar Hongkong komt om er te schil deren. Het enige echte aan „The world of Suzie Wong" (1960) zijn de opnamen van Hongkongs volksbuurten: één kleurige mie renhoop. Regisseur Richard Quine wil ons doen gelpven in een liefdeshisto rie tussen de Amerikaan en een ondanks haar beroep pure en ar geloze Chinese prostituée. Hij ontmoet haar op de veerpont; ze neemt de benen als hij haar wil schetsen, kruist later weer zijn pad als „yum-yum-girl" en gaat voor hem poseren. Er is ook nog een „net meisje" in het spel en zo wordt heel wat overhoop ge haald alvorens het schildersmo del (Nancy Kwan) en de kunst schilder zij-aan-zu de toekomst onder ogen kunnen zien. Intus sen heeft de kijker elk emotio neel hoogtepunt met alleen zien, maar ook horen aankomen, dat laatste dank zij de aanzwellende muziek. Amerikaanse lammetjespap in plaats van een pittig-hect Chi nees gerecht met veel sambal. (Nederland 1, 22 35 uur) NEDERLAND 1 18 20 Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 18 28 Follow me I. aflevering 7 (TELEAC) 18 43 Gezondheid, afl. 1 (TELEAC) 18.58 Journaal (NOS) 19 00 Holland-Belgiè. wedstrijd (AVRO) 20.15 How the West was won, sene (AVRO) 2137 - Journaal (NOS) 21.55 - Het volk en zijn belang, documentaire serie (IKON) 22.35 De wereld van Suzie Wong (AVRO) 00.40 Journaal (NOS) 00.45 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) NEDERLAND 2 18.25 Paspoort voor Spanjaarden (NOS) 18.35 Sesamstraat (NOS) 18.50 Jeugdjournaal (NOS) 18.59 - De Hulk (TROS) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 Doctor Vlimmen, tv-serie (TROS) 21.10 Sam Harvey, feuilleton (TROS) 22.10 - Aktua TV (TROS) 22.55 - Soap (TROS) 23.25 - Journaal (NOS) 23.30 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) DUITSE TV DUITSLAND I (Reg. progr. NDR 18 00 Oh. dieser Vater, tv-serie 18.30 Actual 18 45 Kleuterserie 18 55 Kumo Hennette. tv-sene. 19 25 Reg magaz 19 59 Progr overz. WDR 1800 Licht progr 18 30 Chicken sieht alles, tv- serie 18 40 Licht progr 19 15 Ac tual20.00 Journ. 20 15- Die Schreckliche Wahrheit (The Awful truth), speelfilm 21 45 Filmportret 22.30 Actual, met parlementair nws 23.00 Sport. 23.25 Kazz and Co., tv- sene. 0.10 Joum. DUITSLAND II 18.20 Slapstick 18 57 Progr overz. 19.00 Joum 19 30 Buitenlandse re portages 20.15 Der Alte, tv-sene 21.15 Showprogr 22.00 Actual. 22.20 Cultureel magaz. 23.05 Alle Menschen werden Bruder. speel film. 0 50 Joum. DUITSLAND III 18.00 Kinderprogr. 18.30 Cursus ge schiedenis 19 00 Vrijetijdsmagaz 19.45 Journal 3 20 00 Joum. 20 15 Reportages, 21.00 Culinaire serie. 21.30 Religieus progr. 22.00 Das Licht der Gerehcnte, tv-serie. 22.55 Fümreportage 23.55 Joum. BELGISCHE TV BELGIË NET I 18 00 KJeuterprogr 18 05 Kleuter- progr 18 2U KJeuterprogr 18 35Toe- nstische tips 19 07 Inform, progr 19.37 Meded en Morgen 19 45 Journ. 20 10 Weerber 20 15TheMis- soun Breaks, speelfilm. 22.20 In form. progr 23 10 Joum. BELGIË NET II 19 00 Culturele agenda 19 30 Na tuurserie 19 37 Morgen. 19 45 Joum 20 10 Weerber 20 15 Ontsnappings route (Secret Army), tv-sene 21 05 Gevar muz progr 22.05 De Gouden Huwelijksreis (The Golden Honey moon), speelfilm Vanavond is het dan uiteindelijk de beurt aan Theo Koomen. De opgewekte presentator heeft de eer het spelprogramma Holland- Belgie' te leiden. Eerder had Jos Brink voor die functie bedankt. Muzikale gasten in deze derde aflevering van Holland-Belg ie' zijn Lenny Kuhr, Francis Goya en Sophie (Nederland 1, 19 uur). 'Het volk en zijn belang' is een driedelige serie over drie uiteenlo pende sociale onderwerpen. Het eerste deel, dat de IKON van avond uitzendt, is getiteld 'De opstand in de Jordaan in 1934'. Rolf Orthel haakt in op een oproer, dat ontstond toen in dat jaar de regering-Colijn de sociale steun verder verlaagde (Nederland I, 21.55 uur). De driedelige tv-serie 'Doctor Vlimmen'. die de TROS vanaf van avond op het scherm brengt, ts gebaseerd op de speelfim met dezelf de titel, die in 1978 werd uitgebracht. De film is op zijn beurt gemaakt op basis van Roothaert's beroemde gelijknamige roman. De serie bevat beelden, die in de speelfilm niet voorkomen Voor wie dat nog niet ivist: Dr. Vlimmen is een veearts in het Brabantse, die de sterk behoudende boerengemeenschap toaarin hij leeft en iverkt tegen zich gekeerd ziet. In de film spelen o.a. mee Peter Fa- ber, Roger van Hooi. Chis Lom me. Wiesje Bouwmeester en Monique van de Ven (Nederland 2, 20.27 uur). VRIJDAG 8 JANUARI 1982 HILVERSUM I NOS: Ieder heel uur nws. KRO 18 06 Echo. 18.20 Punt uit. 19 55 Overweging 20 03 Country VOO 0 02 Oh. wat een nacht (0 0 Countdown 1.30 By the Dashboard- Light. 2 00 Lichte muz 3 30 Lichte muz 5 00 Jukebox. 6.00 Ook goeie morgen.). HILVERSUM II VOO: 18 00 Nws P.P.: 18 20 P P R. OVERHEIDSVOORLICHTING 18.30 De Nederlandse Antillen 20 00 Mono NOS 21 00 Suara Maluku. OS 21 40 Open Schooltijd RVU- NOS 22.10 Politieke stromingen (2). HILVERSUM III NOS Ieder heel uur nws. 18 04 Oe Avondspits 19 02 De Rock en Roll Methode VPRO 20 03 Ook zo 20 30 Radio Nome 22 02 De Radiola Im provisatie Salon 22 30 Het VPRO- Radiotheater. HILVERSUM IV NOS 20 00 Europees Concertpo dium PromeNOS-Concert i.s.m de Spaanse Omroeo ZATERDAG 9 JANUARI HILVERSUM I i finish. 13 06 Promenade Concert. 14 03 Even geduld a u b 15 03 Mu ziek uit Studio I 16 02 De Speel doos. 17.55 Meded SOS- en politie- HILVERSUM II TROS: 7 00 Nws 7 10 Ochtend- gymn 7.20 Rollcbolleradio. 7 30 Nws. 7 36 Aktua 8 00 Nwi. 811 Sport na sport 8 30 Nws. 8.33 Toe rak tua NOS 9 05Gymn vd vrouw 9.15 Voor blinden en slechtzienden. 9 24 Waters 9 30 Nws. TROS 9 33 Bosboom en Bckooy (10.30 Nws.). 11 30 Nws 11 33 Waterpas, docum. OS-NOS 1156 Open Schooltijd TROS 12 26 Meded. tbv land cn tuinbouw. 12 30 Nws. 12 36 Aktua. 13 00 Nws 13 11 Aktua extra (13 30 Nws 14 00 Coulissen. <14.30 Nws 15 00 Jan. Jansen de kinderen 15 05 Han en Alleman (15.30 en 16.30 Nws 17 00 (S) Borrclnoten. 17.30 Nws 17 36 Aktua HILVERSUM III NCRV 7.02 (S) Popfrisser 9 03 (S) Gospel rock 10 03 P'-pstation. 11 03 (S) Pop non stop. 12 03 (S) Los vast. 14 03 (S) Op stap 15 03 iS> Disco- Express 16 03 (S) NCRV-Zaterdag - Soort HILVERSUM IV AVRO 7 00 Nws 7 02 (S) Piano-an. 8 00 Nws 8 05 iS) Op een klein sta tionnetje 9 00 Passepartout 10 00 Concerto Mattinalc 11.45 (S) Lu-ver de lucht m 13 00 Nws 13 05 (S) In- strumentaal - Vocaal 15 00(S)Car»i- bische Volksmuziek 15 15 (S) Opera met wraak (2) 16.00-17.00(S) Klas siek met Caroline.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 5