Onbegonnen Werk Groente en fruit verdringen steeds meer het gazon actief in I vrije tijd I Verrukkelijk cursusje huwelijksreparatie 'Politiesterkte bijna onverantwoord laag' -c J- Geldcassette gestolen Ons Buiten 25 jaar: de volkstuin wordt weer noodzaak Leiden VRIJDAG 8 JANUARI 1982 De afdeling maatschappelijk werk van de Leidse Sociale Dienst maakt nog deze maand een begin met groeps therapie voor mensen met al lerlei huwelijksmoeilijkheden (rolverdeling, sexualiteit, op voeding enz zo las ik eergis teren in de krant. "Bij de groepstherapie worden in tien tot vijftien wekelijkse bijeenkomsten ervaringen uitgewisseld tussen een aan tal (echt)paren die met soort gelijke problemen te kampen hebben. De groepsleden wor den gestimuleerd hun gevoe lens en ideeën uit te wisselen waardoor meer inzicht kan ontstaan in eigen gedrag en situatie". Een cursus huwelijksreparatie, als u het mij vraagt. In drie maanden of zo. Er werd ook een verrukkelijk voorbeeldje gegeven van een fundamenteel scheef gegane relatieeen man die na het avondeten de krant grijpt, terwijl zijn vrouw met hem wil keuvelen. Ja, kijk. Als het die kant op gaat, vrees ik eerlijk gezegd dat 90% van getrouwd Lei den naar de Sociale Dienst moet. Want ik weet toch hoe het gddt. Ik heb trouwens al tijd gedacht dat het zo hóór de. En dat de tien procent die niét naar de krant grijpt ei genlijk naar de psychiater moest. Maar goed, ik zit er va ker naast Ik heb een vrij levendige fanta sie, maar ik kan me niet voor stellen dat zo'n cursus goed afloopt. Moet je nagaan: tien kerels die 's avonds de krant grijpen en tien vrouwen die daar bezwaar tegen hebben samen in één hok en dat tien weken lang. Ziet u het voor u? Als ik aan zoiets meedeed. zou ik na afloop de krant al vóór het avondeten willen hebben. Ik weet hetdit stukje heeft zeer onredelijke trekjes. Maar ik raak nu eenmaal tot de nok toe vol stuifmeel en gramsto righeid als ik hoor dat er weer een (experimenteel) ver- takkinkje in het sociale wel- zijnsland wordt aangelegd. Je teen kan noa niet aedraaid te brief kunnen ontcijferen, daar dient niet langer schnf- tuitlegging bij nodig te zijn. En bij bestemmingsplannen enz. moet de stadhuistaal ver heldering en niet verduiste ring van de overheidsbedoe- lingen nastreven. Dat is ruw weergegeven de doelstelling van de taalcur- sussen die op dit moment ten stadhuize worden gegeven aan vooral jongere ambtena- Leidse kroniek door Ruud Paauw taalklas ingestuurd? Ik weet wel dat bejaarde honden niet te veel kunstjes meer leren, maar ze zullen er toch wel iets van opsteken. Dat lijkt me toch iets netter en redelijker dan net zo lang te wachten tot de oude knakkers door de aanstormende jeugd onder de voet worden gelopen. Overigens heb ik zo mijn twijfel of die cursus wat zal uitha len. Een jaar of tien geleden in je schoen liggen of er staat al een werkgroep met een the rapie klaar. Een takkebos van voorzieningen, maatre gelen en organen hebben we na 1945 op dit gebied in het leven geroepen. Ik vraag me nu echt af of we het bestaande zootje niet eens moeten herin delen en vooral: herijken in plaats van met steeds nieuw gefrutsel op de proppen te ko- Begrijpelijk In het Leidse stadhuis wordt opnieuw een poging gedaan in de vele ambtenaarlijke schrifturen eens wat begrij pelijker taal te hanteren. De burger moet direct en op ei gen kracht een door de ge meente aan hem/haar gerich ren. Ik lees: "Het besef dat het anders kan en moet is bij de stadhuis-jeugd (de term doet even denken aan de Bunhik- zijde in wijlen het Utrechtse voetbalstadion) aanwezig. Helaas houdt het rooie pot lood van de chef in vele geval len de vernieuwing nog te gen". Volgens studiebegeleid- ster Ineke Harren zullen die chefs op den duur echter zo veel tijd nodig hebben die vereenvoudigde taal te corri geren dat ze er niet meer aan kunnen beginnen. Een mooi, loffelijk streven. Bloemen voor dit initiatief. Ofschoon er wel iets eigenaar digs in zit. Want waarom worden de chefs, die ouwe ty coons, die roestige houwde gens, die vorsten in hun do mein, niet zélf eerst de heb ik over hetzelfde pro bleem een gesprek gehad met een jurist van de citadel aan de Breestraat. Ik vroeg toen ook om taalgebruik dat wat meer aansloot bij deze eeuw. Helderder, directer. "Tja", zei hij, "sommige dingen kun nen misschien wel wat popu lairder. Maar als het om iets belangrijks gaat, kan het in het belang van de gemeente zijn niet altijd de uiterste hel derheid 'te betrachten, als u begrijpt wat ik bedoel". We stonden met het glas in de hand en dan wordt de waar heid nog wel eens verteld. U weet nu meteen, waarom het ondanks alle goede bedoelin gen wel altijd knudde zal blijven met de stadhuistaal. Nog één keer zal ik het met u hebben over de foto van de dagen. Het water, de bomen. Zou dit de oorlogsgracht zijn Leidse gracht in oorlogstijd (voorkomend in deel 10b van dr. L. de Jongs "Het Konink rijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog"), waarvan de naam niet be kend is. Ik heb de afgelopen weken weer tal van reacties ontvangen, zowel telefonisch als per briefkaart, maar klaarheid in de duisternis is er noa niet. Sommige telefoontjes brachten naast informatie ook enig vermaak. Zo werd ik opge beld door een mevrouw die mij bezwoer dat de foto de I Oude Rijn weergaf, ter hoogte van rijwielhandel Van Zijp, t met gezicht naar de Haven. Toen ik dat in twijfel trok om dat daar geen knik in de wal- lekant (meer?) zit en omdat de achtergrondbebouwing niet klopte, zei ze een tikje ge pikeerd. "Meneer, het is echt zo. U hoeft er niet aan te twij felen, want ik heb er als kind gespeeld en tot mijn huwelijk gewoond". Nog geen vijf mi nuten daarna belde ze wéér met de mededeling dat het de Oude Rijn was met zicht juist niet naar de Haven, maar naar de Pelikaanstraat. Ze ker weten. Ik heb het nog eens scherp ter plekke bekeken (er is daar verschrikkelijk veel veran derd sinds 1945, dat wel), maar de foto daar toch niet kunnen thuisbrengen. Een dag daarop belde een an dere mevrouw en deelde in mijn oorschelp mee dat het om een bepaald deel van de Oude Vest ging. "Ik weet het zeker, want ik fietste er tot mijn huwelijk elke dag langs". Tja, er zijn vele zekerheden in deze wereld, ménige reikt tot aan het huwelijk, maar slechts één naam kan helaas de juiste zijn. Andere (nieuwe) suggesties: on dergelopen Waardgracht— Looiersplein, Uiterstegracht van de Groenesteeg af geno men, Lage Rijndijk met op de achtergrond de Zijlpoort. Ik geloof niet dat die juist zijn. De heer H.P. v.d. Reyden (Ei kenrode 15) en mevr. Wielin- ga (Brederostraat 27) knopen nog eens aan bij een oude (al min of meer afgewezen) sug gestie: de Lange Mare. Mevr. Wielinga bleek bovendien in het bezit van een oude an sichtkaart waarop de situa tie nog enigszins herkenbaar zou zijn. De kaart dateert uit 1910, de Lange Mare is dan nog niet gedempt (dat ge beurde pas in 1953) en de bo men staan er ook nog op. De wallekant heeft inderdaad een paar knikken. De foto is genomen van de bij de dem ping verdwenen St. Nicolaas- brug, richting. Oude Vest/Ou de Singel. De foto zoals die in het boek van dr. De Jong voorkomt zou dan de plek precies andersom, richting Haarlemmerstraat afbeel den. Ik betwijfel ten zeerste of dit al lemaal juist is, maar ik druk de opname toch af, al was het alleen maar omdat het zo'n fraai en verloren stukje Lei den in herinnering brengt Het lijkt me goed de discussie nu te sluiten. Hartelijk dank voor de fleurige medewerking die ik van u heb gekregen. Ik zal de stukjes opsturen naar dr. L. de Jong. Misschien hoor ik nog iets van hem. Want het raadselachtige van de zaak blijft toch dat de foto-afde ling van het Rijksinstituut van Oorlogsdocumentatie op geen enkele manier kan aan tonen dat de foto in Leiden werd gemaakt, hoe nadruk kelijk dr. De Jong dat ook in zijn onderschrift vermeldt. LEIDEN - Vijfentwintig jaar volkstuinderij: van bittere noodzaak tot recreatie en van recreatie langzamerhand weer terug naar een situatie waarin het aangename met het nuttige wordt verenigd. Bij volkstuinvereniging Ons Buiten, gelegen tussen de Merenwyk en de Willem de Zwijgerlaan, kunnen ze erover meepraten. Het 25-jarig jubileum is daar en naast de festiviteiten die hierbij horen wordt er tegelijkertijd teruggekeken op een periode van ontwikkelingen. Ontwikkelingen die met het oog op de toekomst overigens met enige vrees worden gevolgd. Bestond Ons Buiten namelijk afge lopen jaarwisseling precies 25 jaar, terzelfder tijd gingen de huurprijzen voor de volkstuinen drastisch omhoog. Ook de volks tuinverenigingen kregen hun deel van de bezuinigingsoperatie die de gemeente Leiden had uit te voeren. De lage grondhuren verdwenen in het geschiedenis boekje om plaats te maken voor hogere prijzen. Voor Ons Buiten ^etekent dit een huur van zo'n 200 gulden per jaar voor alleen nog maar de grond van een volkstuin. Volgens voorzitter Van Egmond en de heer Ginjaar van Ons Buiten een te hoge huur voor tuinen die bedoeld zijn voor de arbeider. Vooral bij Ons Buiten zijn veel leden voor hun inkomsten afhan kelijk van een aow of wao-uitke- ring. "Wij moeten met lede ogen toezien hoe oudere mensen die links en rechts moeten bezuini gen nu ook hun hobby eraan moeten geven. Het afgelopen jaar moesten al verschillende le den hun tuin opzeggen of uitstel van betaling vragen". In andere steden zijn de prijzen voor volkstuinen al langer op het niveau dat nu ook in Leiden moet worden betaald. Voor Van Egmond en Ginjaar mag dit ech ter niet als maatstaf gelden. "Je kunt het vergelijken met een wo ning. Je betaalt een lage huur en verhuist niet naar een ander huis omdat daar de huur hoger is. Zo is het met volkstuinen ook. Ze waren goedkoop en daarom kon den minder draagkrachtigen ze huren. Hogere huren maken de doelstelling kapot: voor Jan de Arbeider wordt de volkstuin on haalbaar". Wachtlijst Toch bestaat er bij Ons Buiten nog een wachtlijst met 119 mensen die wel in aanmerking willen ko men voor een van de 434 tuinen van Ons Buiten. Volgens Van Egmond en Ginjaar stuk voor stuk enthousiaste mensen van wie het echter twijfelachtig is of ze ooit werkelijk een volkstuin zullen krijgen. "Veel trekken zich terug als ze de kosten horen, want vaak moet je toch ook het huisje overnemen dat de vorige huurder op het tuintje heeft neergezet. Er zijn er genoeg die de caravan of de jaarlijkse vakan tie inruilen voor een volkstuin". Dat de volkstuin inderdaad een steeds vaker voorkomend alter natief voor vakantiereizen is ge worden mag blijken uit de fraaie bouwsels die veel volkstuinders op hun stuKje land hebben doen verrijzen. Voor sommigen is de betiteling bungalow niets te wei nig. Vooral 's zomers is Ons Bui ten dan ook een typisch park voor recreanten die met het hele gezin dag en nacht op het volks tuincomplex vertoeven. Met als ontmoetingsruimte het clubhuis waar verschillende activiteiten voor met name de kinderen wor den georganiseerd. Uniek is dat hieruit tien jaar geleden zelfs een eigen maj ore tten vereniging groeide. Eentje die het getuige de prijzenkast in het honk niet slecht doet ook. Armoede Toch was de oorsprong van het volkstuincomplex heel anders. Bij de oprichting van Ons Buiten was een tuin voor de meesten een bittere noodzaak. Het eigen stukje grond verschafte het nodi ge voedsel voor de volkstuinder en zyn gezin, levend in een perio de van echte honger en bittere armoede. We spreken dan over de eerste jaren na de officiële op richting in 1957 maar vooral ook de jaren daaraan voorafgaand. Al sinds 1928 wordt er namelijk ge tuinierd op het huidige Ons Bui ten in Leiden Noord. Ook tegenwoordig is de teelt van groente en fruit weer in opmars. Gazonnetjes worden omge ploegd om plaats te maken voor teelt van eetbare waar. Want zo lang de koopkracht daalt, is wat de grond opbrengt uiterst wel kom. "Je moet alleen niet gek staan te kijken wanneer je 's morgens op de tuin komt en de appels en peren al voor je ge plukt zijn", betoogt Van Eg mond. "Er wordt bij Ons Buiten ontzettend veel gestolen. De laat ste twee maanden liep de schade m de duizenden. Het vandalisme viert hoogtij". En direct daarop: "We zijn ook opgelucht dat de plannen om de Leidse zwerf- groep hier een eigen clubhuis te geven steeds onzekerder wor den". Bond De volkstuinders gaan Van Eg mond aan het hart. Vandaar ook de acties die hij met Ons Buiten voerde tegen de verhoogde grondprijzen. Een strijd die hij verloor en die hem bovendien niet in dank is afgenomen door de Leidse Bond van Amateur- tuinders. Via deze bond huurt Ons Buiten de grond van de ge meente, maar boteren doet het niet tussen die twee. "Wij noe men het aanpassingsproblemen. LEIDEN - Het aantal aangiften van misdrijven nam in 1981 toe met achttien procent ten opzich te van 1980. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Leidse politie. Dat de politie al in januari het jaarverslag - ditmaal overigens in een goedkope uitvoering - presenteert heeft volgens com missaris Van Voorden een paar redenen. ''We willen zo actueel mogelijk zijn en bovendien komt over een week de Haagse hoofd officier van justitie, mr. Graaf van Randwijck op werkbezoek. Het is aardig als wij hem dit ver slag al kunnen overhandigen". De bezuinigingsoperatie die in het vorige jaar ook in Leiden werd uitgevoerd heeft haar sporen bij de politie nagelaten volgens commissaris Van Voorden. "De inwoners van Leiden hebben dit hoogstwaarschijnlijk nog niet zo ervaren, maar te vaak moeten de diensten met een haast onverant woorde minimum-bezetting wor den verricht. De politie wordt minder gezien en de aanrijtijden bij assistentie-aanvragen drei gen langer te worden. De contro les op bepaalde delicten worden daardoor minder in aantal". Bij deze klaagzang valt nog wel een lichtpunt te melden, mogen we het jaarverslag geloven dan is 1981 een rustig jaar geweest voor de. Leidse politie. Van Voorden: "Rustig in die zin,,dat er in het afgelopen jaar geen echt specta culaire dingen zijn gebeurd. We bedoelen natuurlijk niet dat we het rustig hebben gehad wat het werk betreft. Integendeel, de werkdruk is zelfs groter gewor- De bond wil niet erkennen dat wij een zelfstandige vereniging zijn, wil teveel de dienst uitma ken. De acties hadden allemaal via de bond moeten lopen, wij hadden het volgens zijn bestuur niet op eigen houtje mogen doen". den. Van het rijk mogen we niet zoveel overuren meer maken. En worden ze wel gemaakt, dan moeten we ze zoveel mogelijk in vrije tijd uitbetalen". Zoals gezegd, het aantal misdrij ven nam toe met achttien pro cent. In absolute cijfers uitge drukt: 4830 aangiften in 1980 te genover 5740 in '81. Uitgesplitst ontstaat het volgende beeld: ge kwalificeerde diefstal (o.m. in braken), aantal in '80 1105, opge lost 288; in '81 1577, waarvan op gelost 464, eenvoudige diefstal (zakkenrollerij), aantal in '80 2687, opgelost 307; in '81 3196, waarvan opgelost 371, agressieve delicten (doodslag, mishande ling), aantal in '80 118, opgelost 118; in '81 136, waarvan opgelost 117, vernieling, aantal in '80 516, opgelost 120; in '81 471, waarvan opgelost 109, zedenmisdrijven, aantal in '80 73, opgelost 33; in '81 kwamen er 82 aangiften binnen, Veel woorden willen Ginjaar en van Egmond hier echter niet aan vuil maken. Liever hebben ze het over de festiviteiten die het 25— jarig jubileum luister moeten bij zetten. Veel activiteiten, zoals een tentoonstelling, een con cours van de m^joretten en spel- waarvan er 26 werden opgelost. Bij het onderwerp vernielingen dient volgens Van Voorden wel een kanttekening te worden ge plaatst. "Er werd meer vernield, dan wij hebben gemeld. Er is hier duidelijk sprake van een veranderde moraal: de mensen lopen lang niet altijd meer naar de politie als ze zien dat er iets is vernield". Onder het kopje klandestiene zen ders meldt het jaarverslag dat er in '81 dertien maal proces ver baal werd opgemaakt, (zeventig keer in '80) waarbij 31 personen werden gehoord. Van Voorden: "In '80 probeerden we alle illega le zenders te pakken te krijgen. Nu moet er echt sprake zyn van grote overlast willen we optre den. We moeten prioriteiten stel len, omdat we te weinig perso neel hebben". 158 vreemdelingen werden in 1981 uit het land gezet. In het jaar daarvoor waren dat er nog 116. middagen voor de kinderen, zijn later in het jaar te verwachten. Zaterdagmiddag wordt het jubi leum gevierd met een receptie in het clubhuis, van een tot drie uur voor genodigden en van drie tot vyf voor de volkstuinders. CONNY SMITS Klachten Het optreden van de politie leidde niet in alle gevallen tot de gewen ste tevredenheid, meldt het jaarverslag. In totaal werd vie rentwintig keer, overeenkomstig de afgesproken procedure, een onderzoek naar de inhoud van een klacht ingesteld (1980: 34). Aan alle klachten werd ruime aandacht besteed, aldus het jaarverslag. De conclusies luid den: zestien niet terecht, vijf enigszins terecht, twee terecht, één in behandeling. Het aantal bij de politie bekende aanrijdingen bedroeg in '81 2970, in '80 waren dat er 3149. 424 ge wonden vielen er in het vorige jaar ('80: 433) en acht doden ('80: 10). Niet minder dan 506 bestuur ders (ongeveer zeventien procent van het totaal aantal aanrijdin gen) reden na het veroorzaken van een verkeersongeval door zonder hun identiteit kenbaar te maken. De parkeerpolitie maak- LEIDEN - Een man heeft gister avond om kwart over zeven een geldcassette van de toonbank ge grist bij de textielzaak Zeeman aan de Hoogstraat in Leiden. Er werd kas opgemaakt bij Zee man. De cassette met 5600 gul den aan contanten en een aantal uitgeschreven cheques was even op de toonbank gezet. Volksdansen Ook dit jaar zijn er weer volks- dansinstuif—avonden in het LVC aan de Breestraat 66. De eerste maandelijkse instuif zal plaatsvinden aanstaande zondagavond vdnaf zeven uur. Wandelen De wandelsportvereniging Zuid-West organiseert zater dag een stadswandeltocht (5- 10-15 km). Start Nieuwe Rijn 52. Starttijd: tien tot twee uur. Wie het einde haalt krijgt als beloning een me daille met lint. Voor meer in- lichtingen: 071—132596 te in '81 6105 processen-verbaal op. ('80: 5416). Voor rijden onder invloed werden in '81 175 mensen op de bon ge slingerd. In '80 waren dat er nog 227. Een vertekend beeld, vol gens Van Voorden. "Controleer den we in vroeger tijden met zo'n twaalf man, nu schakelen we vier agenten in". Zesendertig technische controles werden er in het vorige jaar uit gevoerd, 21 meer dan in '80. Tij dens deze controles werden 379 gebreken (1980:171) aan de mo torvoertuigen vastgesteld. In to taal werden 28 voertuigen uit het verkeerd genomen. (1980: 9) 2680 motorvoertuigen werden gefoto grafeerd door de rood-licht ca mera's, omdat de bestuurders het rode licht negeerden. (1980: 3408). De leden van de geüniformeerde dienst hielden in verband met gepleegde strafbare feiten 539 personen aan (1980: 506). In 371 gevallen werd proces-verbaal opgemaakt (vorig jaar 383). Ge surveilleerd werd er in totaal 15.491 keer ('80: 14363). De M.E., ten slotte, verleende in totaal 152 mandagen bijstand aan andere korpsen (1980: 379). LEIDEN - Een jongen zat afgelo pen nacht om half een gewikkeld in een deken in de Marijkestraat in Leiden-Noord. Hij vertelde de politie dat hij voor dertig gulden drie uur lang op straat zou blij ven zitten. De politie heeft hem sterkte toegewenst. Bezuinigingsoperatie laat sporen na De heren Van Egmond en Qinjaar op het volkstuinencomplex Ons Buiten: "We moeten met lede ogen aanzien hoe oudere mensen hun hobby eraan moeten geven". (Foto Holvast)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 4