C amp kan worden opgeknapt Vernieuwing energie centrale Langegracht FORD RUNLAND Ongeluk bij Zijlpoort Rijk stelt 6,5 miljoen gulden beschikbaar Ford Rijnland gaat er ook in 1982 stevig tegenaanJ Leidse stadsrubriek VRIJDAG 8 JANUARI 1982 Leiden LEIDEN - Een jonge Leidse vrouw van 17 jaar liep gistermorgen om half acht verschillende verwon dingen op bij een ongeluk op het kruispunt bij de Zijlpoort in Lei den. Een autobestuurder uit Zoeter- woude schepte de vrouw toen hij vanaf de Herensingel linksaf wil de slaan, de Lage Rijndijk in. De vrouw reed met haar brommer over de Schrijversbrug recht door naar de Herensingel. De vtouw heeft een sleutelbeen fractuur en hoofd- en beenwon den. Zij is naar het Academisch Ziekenhuis gebracht. Woning vernield LEIDEN - De Leidse politie heeft na een telefonische tip gister middag drie Leidenaren aange houden wegens vernieling van een leegstaande wisselwoning aan de Van Huisweg 4. De politie vermoedt dat de drie mannen de woning wilden kraken. Zij had den de raamsponningen al ver wijderd toen de politie ter plaat se kwam. Subsidie voor stadsverwarming LEIDEN - De plannen voor de aanleg van stadsverwarming in de Leidse nieuwbouwwijken Stevenshof, Leeuwenhoek en het Schuttersveld krijgen vaste vorm. De gezamenlijke energie bedrijven in Zuid-Holland (EZH) hebben opdracht gegeven om de centrale aan de Langegracht te De centrale aan de Langegracht, die in opdracht van de Zuidhollandse energiebedrijven geschikt wordt gemaakt voor stadsverwarming. Bovendien heeft het ministerie van .economische zaken een subsidie van ten hoogst twaalf miljoen gulden in het vooruitzicht ge steld. "Alle pijltjes wijzen in de goede richting. Ik ben erg opti mistisch over het doorgaan van het project", zegt directeur Brooshooft van het Energiebe drijf Rijnland. LEIDEN De binnenstadswijk De Camp kan worden op geknapt. Het rijk heeft voor de verbetering van de wijk een bedrag van 6.8 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Deze maand nog gaat de gemeente beginnen met de ver nieuwing van de Turfmarkt. Het opknappen van De Camp, het gebied tussen Apothekersdijk en Oude Vest, kostte volgens de ge meente 11.2 miljoen gulden. Hierin was begrepen het afbrè- ken van enkele panden om de Goegerritsteeg (tussen Stille Rijn en Haarlemmerstraat) te verbreden. Dat zou het winkelge bied ten goede komen. Het rijk zegt dit niet zo doelmatig te vinden en schrapte de verbre ding van de steeg uit het plan. Ook voor de vernieuwing van de Waagbrug en de Kippenbrug heeft het rijk nog geen geld be schikbaar gesteld. Deze werk zaamheden zouden niet vóór 1986 uitgevoerd worden. Als het zover is moet de gemeente maar opnieuw bij het rijk aankloppen voor geld, zo vindt minister Van Dam. Het geld is hoofdzakelijk bestemd voor de uitvoering van openbare werken, zoals de aanleg van rio leringen, verbetering van de ka demuren en bestratingen. Het restaureren van de Boerhaaveza- len en van de muurresten van de voormalige Vrouwekerk staan hier los van. LEIDEN - Met de geboorte van dochter Brenda viel de familie Brandt vlak voor de jaarwisseling een vrij uitzonderlijke gebeurtenis ten deel. Brenda is namelijk de jongste telg van een nu uit maar liefst vijf generaties bestaande fa milie. Van betovergrootmoeder tot achterachterkleinkind werden de vijf generaties op de foto gezet. De Katwijkse mevrouw Van der Bent-Van Duin, 86 jaar en be tovergrootmoeder; haar zoon C. van der Bent, 66 jaar en eveneens wonend in Katwijk; grootmoeder A. Oudshoorn-Van der Bent (42) uit Valkenburgde 23-jarige moe der C. Brandt-Oudshoorn uit Lei den en haar nog geen twee weken oude baby Brenda. ADVERTENTIE Ford heeft in 1981 haar marktaandeel, als een van de weinige Europese merken, weten uitbreiden. V Die trénd willen we in 1982 voortzetten met: Ford Escort, de moeite waard vanwege zijn unieke vormgeving en prijs. Ford Fiesta Bravo vanaf f. 14.388.-- Ford Taunus Bravo I uit voorraad vanaf f. 16.995.-- Ford Granada .82, geheel vernieuwd. Neem ook 'ns een kijkje in ons gebruikte wagen centrum aan het Lammenschansplein. VERKOOP NIEUW GEBRUIKT LEIDERDORP LEIDEN v.d. Valk Boumanweg 71 Vijf Meilaan 7 Tel. 071 899301 Tel. 071 310031 LEIDEN Lammenschansplein 6 Tel. 071 769358 Met de renovatie van de centrale is een bedrag van naar schatting 110 miljoen gulden gemoeid. De aanleg van een stadsverwar mingnet gaat nog eens zo'n ze ventig miljoen kosten. De reno vatie van de centrale wordt fi nancieel gedragen door de EZH. Het Energiebedrijf Rijnland draait voor de zeventig miljoen op. De subsidie van twaalf miljoen gul den is bestemd voor dit doel. het distributie-gedeelte. Rijnland hoopt het bedrag op gunstige voorwaarden te kunnen lenen in de vorm van een zogeheten ach tergestelde lening. Hierover zijn nog gesprekken gaande met het adviesorgaan NEOM. Dit instituut heeft ook de minister van economische zaken geadviseerd over de nu toegezeg de subsidie. Bij het verstrekken van een achtergestelde lening wordt het betalen van rente en kele jaren uitgesteld en zou het NEOM delen in het risico. Op dit moment is de KEMA al be zig met de voorbereidingen van de renovatie. Het uiterlijk van de centrale aan de Langegracht zal niet ingrijpend gewijzigd wor den, maar er zal wel het een en ander worden bijgebouwd. De huidige schoorsteen kan gehand haafd blijven. Werk Volgens Brooshooft hebben de be slissingen van het EZH en van minister Terlouw van economi sche zaken gevolgen voor de ADVERTENTIE werkgelegenheid. Het voortbe staan van de ongeveer dertig ar beidsplaatsen bij het productie bedrijf (nu alleen produktie van stoom) wordt zo gewaarborgd. Het stadsverwarmingsproject zal bovendien extra werk opleveren by de het onderhoudspersoneel, de administratie en dergelyke. De aanleg van stadsverwarming zal gelijke tred houden met de bebouwing van de Stevenshof- polder. De eerste jaren zal er ge werkt worden met tydelyke hulpketels in dat gebied, want de renovatie van de centrale zal op zyn vroegst in de loop van 1986 gereed zyn. Ook moet er nog een transportlei ding van de Langegracht naar de nieuwbouwwijken worden aan gelegd. Dat zal met de nodige on gemakken in de vorm van opge broken wegen gepaard gaan. Het tracé van de leiding is nog niet vastgesteld. Volgens Brooshooft is het niet uit gesloten dat de stadsverwarming nog verder uitgebreid wordt. De subsidie-verlening zou ook af hankelijk zyn van de omvang van het project In dit verband wordt onder meer gedacht aan nieuwbouw in de randgemeen ten Oegstgeest en Leiderdorp. ADVERTENTIE De Turfmarkt, een deel van De Camp, wordt nog deze maand onder handen genomen. 8 DAGEN OOSTENRIJK ZILLERTAL 440.- Half pension - incl. vervoer per nieu we luxe tounngcar. Vertrekdata 6/2 - 20/2 -13/3-10/4 Ook alleen uw vervoer mogelijk. LANGHOUT REIZEN Ter Aar - 01722-2333 I C2* QQ2Z53 door René van der Velden Jaap Visser Ratdraaiers Gezocht: de bruine rat. De bruine rat is te herkennen aan een spitse snuit, goed zichtbare ogen en een bijna kale, dikke staart van onge veer twintig centimeter lang. Het beest vreet alles, van öooie vogels tot looie pijpen van de waterleiding. Hij geeft zich uit voor rioolrat of rattus norvegicus. Wie nadere inlichtingen heeft die kunnen leiden tot de op sporing van HET BEEST, wordt verzocht te bellen naar de reinigingsdienst aan de Noorderstraat, tel: 212411. "WEG MET DE BRUINE RAT!". Met deze 'discrimine rende' kreet gaat het ministe rie van volksgezondheid het spitse beestje in heel Neder land te lijf. De Leidse reini gingsdienst doet volop mee. Hebben mensen de bruine rat gesignaleerd en geven ze de reinigingsdienst een tip, dan trekken de rattenvangers Keijzer en De Jeu er op uit met speciaal giftig lokaas. De bruine rat zit in de zomer meestal in water en riolen maar trekt 's winters de hui zen in op zoek naar voedsel. "Het is daarom zaak voor de mensen om geen voedselres- ten in de keuken te laten lig gen en om hun etenswaren goed op te slaan. Zo'n rat piest op eten om z'n eigen ge bied af te bakenen. Als je van het besmette voedsel eet, kun je voedselvergiftiging oplo pen", vertelt Mari Tol, voor lichter van de reinigings dienst. Als de bruine rat de kans krijgt, leeft hij 's winters onder de vloeren van een huis. De rat komt binnen door een kapot te riolering of door gaten in de buitengevels. Maar ook wel door te brede sleuven van de ontluchting. Tol: "Een ventilatierooster met een ma ximale maaswijdte van een halve centimeter geeft de rat geen kans", zegt Tol. Hij verhaalt smakelijk. Over een bewoner van de Middel stegracht die een dooie rat voor de ogen van de burge meester draaide. "Wie ruimt er die rotzooi nu eens einde lijk op!", riep de boze bewo ner. Achter de Middelste- gracht op de binnenplaats van een vervallen hofje bleek een enorme vuilstort te zyn. "De reinigingsdienst heeft eerst 34 vrachtauto's vuil het hofje uit moeten rijden, voor dat de ratten bestreden kon den worden", vertelt de vuil- voorlichter. De rattus norvegicus knaagt aan de resten van een opengescheurde vuilniszak die te vroeg is buiten gezet. De reinigingsdienst ergert zich zowel aan de rat als de zak. (Foto Holton Ook het voeren van vogels en eenden - hoe goed bedoeld dan ook - kan ratten lokken. De bruine rat is een avond- dier. Als je na het avondeten voedselresten naar buiten gooit voor de vogels, kunnen ratten toehappen. De ratten vergeten die 'voederplaatsen' niet en komen steeds weer te rug; schuw als een dief in het donker. "Vogels en eenden moet je daarom alleen in de ochtend voeren. En gooi dan nooit te veel eten naar buiten en niet steeds op dezelfde plaats". Adviezen van Tol om een rat- tenplaag tegen te gaan De beestjes fokken namelijk als de konijnen vanaf het voor jaar tot in de herfst. Eén koppel ratten kan in één jaar tyd honderd ratjes ma ken. En dat knoeit allemaal in de zomer in de Leidse grachten en andere riolen. In het verre verleden was het ook de rattus norvegicus die zorgde dat in Leiden de pest uitbrak. De smerige urine van het enge beest kan nu 's zomers de ziekte van Weil veroorzaken bij zwemmers, vissers of noolwerkers. De ratten worden overigens niet ouder dan twee tot vier jaar. Een paar jaar te oud. De bruine rat is ondanks alle rattenvan gers geen bedreigde dier soort. Alleen al in Nederland zyn er ongeveer evenveel rat ten als i Zakkenvullers De reinigingsdienst begint maandag de actie "goed ge pakt - goed gezakt" De vuilnismannen bellen aan bij mensen die het hen moei lijk maken door het huisvuil verkeerd aan te bieden: ver keerde zakken die by het in laden openscheuren (de grij ze KOMOzak is verplicht), dozen en ander los vuil by de zakken, zakken die open staan of slecht dichtgebon den staan. Het werd de laatste tijd te gor tig, vinden de mensen van de reinigingsdienst. Een boel Leidenaars maakt er een zootje van. Open zakken trek ken ongedierte en honden en katten aan. De wind ver spreidt het vuil verder de straat op. De mensen van de reinigingsdienst moeten het weer opkAappen. "Als het huisvuil goed aange boden wordt, blijft het zwerf vuil beperkt. Dan kan onze veegdienst elke straat in de Bewoners die met de pet naar hun zak gooien, krygen vanaf maandag van doen met de vuilnisophalers zelf. De op halers respectievelijk inla- ders zullen de bewoners uit leggen hoe het wel moet. Hoe ze hun zakken moeten vullen en wanneer de zakken op straat kunnen. Het is al zo vaak gezegd: de zak kan pas na zes uur 's morgens op de ophaaldag naar buiten. An ders loop je kans dat de vieze rattus norvegicus aan de zak gaat knagen om de resten van het kippeboutje van vonge week eruit te roven. Trouwens. De vuilophalers mó gen het losse spui by de vuil niszakken helemaal niet inla den. Of bewoners nou kwaad worden of niet, de vuilnis- ploeg moet het spul laat staan. Trekken de bewoners zich ook na het persoonlyk contact met de vuilnismannen niets van de huisregels aan, dan krygen zij de reinigingscon- troleur op bezoek. Ook een keurige meneer. Maar by hem kan het een verbaal kos ten. Het persoonlyk contact in de Leidse samenleving zal sterk toenemen vanaf maandag. Koeterwaals De stadskabei heeft de afgelo pen week slechts tien klach ten ontvangen van Leide naars over de ontvangst van het Vlaamse net Of liever over het niet kunnen ontvan gen van dat net. Paul Klein van de stichting kabelnet Me- renwijk zegt daarentegen ve le verontruste telefoontjes van Merenwijkers te hebben ontvangen. BRT 1 is vanaf 1 januari foetsie. De stadskabei geeft tot nu toe alleen maar de Vlaamse BRT 2 door. Voordat deze Vla ming met het programma be gon (om kwart over acht), konden we op hetzelfde net de Vlaamse BRT 1 zien. Om dichter by huis te bly ven: dat was te vergelyken met het af wisselend uitzenden van Hil versum 4 en Hilversum 2 op de FM-kanalen. Wat wil het geval? Brussel heeft per 1 januari besloten de zendtijd van de Vlaamse BRT 2 te vervroegen van kwart over acht naar zeven uur (van dinsdag tot en met vrydag). Dat is dus een kyk- winst van een uur en een kwartier. Maar... met de an dere hand neemt Brussel weer twee uur weg. De om- roepgidsen hebben het nog met gemerkt maar Brussel heeft het BRT 1-programma tussen vyf en zeven uur van het kanaal van BRT 2 afge haald. Van zaterdag tot en met maan dag is er niets veranderd; dan zyn de programma's van BRT 1 onverminderd via het kanaal van BRT 2 te volgen. Het ongemak is slechts van korte duur. De bewoners in de Leidse Merenwyk krygen over twee maanden beide Vlaamse en beide Waalse programma's volledig op hun kabel; wat later volgen m dl Merenwyk ook de drie Engel se programma's Binnen een half jaar kan hi-el Leiden naar de vier Belgen en de drie En gelsen kyken. Mensen met een speciaal tv- toestel met zogenaamde s-ka- nalen boffen. Zy kunnen nu al alle Belgen en Engelsen in huis ontvangen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 3