c c Mammoet-tentoonstelling op stapel in Duitsland KUNST TE KIJK Levendige 'handel' tussen Nederlandse en Amerikaanse kunst Franz Marijnen uitgenodigd voor regie Wagner-opera's 3 HET MONSTER IN DE RIM C J c J 3 VRIJDAG 8 JANUARI 1982 KASSEL De nieuwe mammoet-tentoonstelling Documenta in Kassei, die volgend jaar voor de ze vende keer in deze Duitse stad zal worden gehou- - "Nirwana", dozijn science-fic- tionverhalen verzameld door E.L.de Marigny en Janine Mar- tijn, uitgeverij Meulenhoff, prijs 29.50. - In de avonturenreeks 'Tijger Ti- gran" vier boeken van Peter de Zwaan: Vracht wagenroof "Filmsabotage", "Hondenjacht" en "Platenvervalsing", uitge versmij De Eekhoorn, prijs 7.25 per deel. - Vier kinderboekjes van Henri Arnoldus: "Jokko en de tover ballen", "Jokko reist naar de maan", "Jokko en de heks Boe boe" en "Jokko en de toverfluit", uitgeversmij De Eekhoorn, prijs 4.25 per deel. - "De vergeten soldaat" voor kin deren van 12 jaar en ouder door Nanna Bosman, uitgeversmij De Eekhoorn, prijs 6.20. - "Jaar te kijk 1981", de zilveren camera, fotoboek, Elsevier Fo cus, prijs 13.90. - "Kleuren van leven", gedichten en schilderijen van Carel de Ha- seth en J.M. Capricorne, In de Knipscheer. - "Het hart op de tong", informatie voor hartpatiënten door dr. P.J. van der Schaar en Tjarda Harms- ma, uitgeverij Hollandia, prijs 22.50. - "Jacht- en siervogels" door R.R.P.van der Mark, uitgeverij KIM, prijs 35,-. den, zal als grondidee heb ben in de huidige culture le situatie een gesprek op gang te brengen tussen de kunstenaars van verschei dene landen. Daarbij speelt de gedaphte mee de scheidslijn tussen moderne kunst en hedendaagse kunst te doorbreken, ook al zijn deze ver schillende gebieden niet exact af te palen. Dit bleek vrijdag uit de woorden van de artistiek leider van Documenta 7, de Nederlan der Rudi H. Fuchs, directeur van het Van Abbe Museum in Eind hoven, tijdens een persconferen tie over deze tentoonstelling, die gehouden wordt van juni tot 28 september 1982. Voor de expositie is een bedrag van 6,9, miljoen Duitse mark uit getrokken. Hiervan komt 1,3 mil joen voor rekening van de West- duitse centrale overheid, de rest wordt gelijkelijk verdeeld tussen de bondsstaat Hessen en de stad Kassei. De organisatoren denken in 1982 niet het record van 350.000 bezoekers (1977) te halen; zij rekenen op 250.000 bezoeker- s. Welke kunstenaars aan Documen ta allemaal zullen deelnemen, staat nog niet vast. Bepalend voor deelneming zal zijn de kwa liteit, aldus Fuchs. Aangezien kunst in vrijheid geboren dient te worden, zo meent de artistiek leider van een van 's werelds grootste kunstmanifestaties, is het in dit verband nog niet dui delijk of ook werken van Oosteu- ropese kunstenaars te zien zullen zijn. Wel wordt gedacht aan Po len, aldus Fuchs. Het is soms mo gelijk dat kunstenaars voor zich zelf die noodzakelijke vrijheid weten te creeren. Fuchs zegt de tentoonstelling als een „vertelling" te zien. Bij zich zelf heeft hij overwogen of hij dit woord als motto zou kunnen aan wenden, maar misschien zal deze expositie geen speciale titel dra gen. Documenta 7 is een mo mentopname van de huidige mo derne kunst. Vandaar dat het thema niet beschouwd mag wor den als een doctrine, aldus Fuch- Stijl Wat Documenta vooral ook het voetlicht wil brengen is de taal, het dialect dat de kunste naar spreekt binnen en ten op zichte van wat men de hoofd stroom van de moderne kunst noemt, dat wil zeggen de moder ne kunst als stijl. Een begrip dat gehanteerd wordt in de kunstge schiedenis en bijvoorbeeld loopt van Cesanne, Mondriaan naar minimal arts en conceptuele kunst. Documenta 7 zal ver spreid worden over het museum FYidericianum, de Orangerie. de Neue Galerie en de Karlsaue, het park waarin kunstwerken in de openlucht kunnen worden opge steld. Kunstenaars met wie al gesprek ken zijn geopend voor deelname zijn: Luciano Fabro, Per Kirke- by, Jenny Holzer, Niele Toroni, Barry Flanagan, Armando, Scott Burton, Markus Lupertz, Rene Daniels, Iannis Kounellis, Lau rence Weiner, Gilbert en George, Marco Bagnoli, Stanley Brouwn, Joan Jonas, On Kawara, Rebecca Horn, John Chamberlain, Mar kus Raetz en Richard Tuttle. Ook zullen er grote sculptures wor den geexposeerd, onder andere van Dan Graham, Mario Merz en Joseph Beuys. Wegens omstandig heden heeft Nico Scheep maker vandaag géén Trij- fel Terugzien in Bewondering'. Dat is de welluidende naam van een tentoonstelling, die van 19 fe bruari tot en met 9 maart in het Haagse Mauritshuis wordt ge houden. In die periode zijn werken tentoongesteld van o.a. Rembrandt, Frans Hals, Jan Steen, Gerard ter Borch, Ruis- dael en Hobbema. Stillevens, landschappen, genrestukken, in totaal een honderdtal werken, geven een beeld van de Gouden Eeuw. Tot en met 21 februari zijn er in een drietal zalen van Pulchri Stu dio in Den Haag twee exposities te zien. Eén tentoonstelling is ge wijd aan het werk van Johannes Tavenraat, een kunstenaar van de Nederlandse romantiek van de vorige eeuw. Zijn werk valt op door de warme kleuren en de persoonlijke visie bij de keuze van zijn onderwerpen. Een ande re expositie, vanaf 17 januari toe gankelijk, is een herdenking van Thaddeus van Eijsden. Hij over leed vorig jaar bij een brand in Den Haag. DEN HAAG (ANP) - Een levendi ge uitwisseling op een breed ar tistiek terrein tussen Nederland en Amerika markeert 1982. Daar mee wordt het jaar herdacht dat de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen tweehon derd jaar bestaan. Een reeks acti viteiten sis concerten, theater- produkties en tentoonstellingen staat op stapel voor „Nederland- Amerika 200". Het ministerie van CRM heeft er een overzicht van gegeven. In het kader van de feestelijkheden speelt het Washingston's Natio nal Symphony Orkestra onder leiding van Msistlav Rostropo- vich op 17 februari in Amster dam. Het concert is onderdeel van de eerste tournee van de diri gent sinds hem in '78 zijn Sovjet- burgerschap is ontnomen. Het Residentie-orkest geeft in april en mei concerten in Amerika, het Concertgebouworkest zal er waarschijnlijk in september en oktober zijn te beluisteren. Het Nederlands Kamerorkest wil in oktober in veel Amerikaanse steden optreden. De drukbezochte internationale Ruisdael-tentoonstelling die in het Mauritshuis in Den Haag is gehouden, is nog deze maand in het Fogg museum in Cambridge, Boston, te zien. een selectie uit de Mauritshuiscollectie zal van april tot september in Washing ton, Boston, Chicago en Los An geles worden getoond. In voor bereiding is een tentoonstelling van hedendaagse Nederlandse kunst, die naar alle waarschijn lijkheid het komende voorjaar in Amerika wordt geopend en er tot december blijft circuleren. Van half april tot eind november reist een expositie van Nederlandse plaatwerken met de zee als on derwerp langs vier Amerikaanse steden, waaronder New York. Uit de vele artistieke manfestaties die definitief zijn of overwogen worden is nog de tentoonstelling schilderwerken ROTTERDAM (GPD) Franz Marijnen, artistiek leider van het RO- Theater in Rotterdam, is uitgenodigd om twee Wagner-opera's in Italië te regisseren. Hij kreeg de invitatie van de directeur van het Internatio nale Festival van Spoleto, Giancarlo Menotti. In juni 1982 zal Marijnen voor het 25-jarig bestaan van dit festival „De vliegende Hollander" regisseren, een opera die hij enkele jaren geleden ook al in ons land op de planken heeft gebracht. In 1983 komt waar schijnlijk Parsival aan de beurt. van de Haagse School. Die wordt in het Metropolitan museum in New York gehouden. Het is de bedoeling haar op 8 oktober offi cieel te openen. Die dag is het precies twee eeuwen geleden dat in Den Haag het Nederlands- Amerikaans verdrag van vriend schap en handel werd gesloten. In de National Gallery in Washing ton is verder ongeveer twee maanden lang „figuurstudies" te zien, een verzameling Neder landse tekeningen uit de zeven tiende eeuw die nog tot 21 fe bruari bekeken kan worden in het Rijksprentenkabinet in Am sterdam. Plannen bestaan er om schilderij en, kostbaar zilver en andere!- kunstvoorwerpen die in de ze ventiende en achttiende eeuw bezit waren van Nederlandse ko lonisten in de Verenigde Staten, naar Nederland te halen. Ze wor den dan in het voorjaar en van de zomer getoond in museum Boy mans-Van Beuningen in Rotter dam en in andere musea. De tweede helft van het jaar gaat de collectie langs diverse Ameri kaanse steden. In het Van Reekum-museum in Apeldoorn wordt in februari en maart werk geëxposeerd van ze ventig Amerikaanse fotografen. De Eduard van Beinumstichting in Breukelen werkt aan een geza menlijk Nederlands-Amerikaans project. In het kader daarvan zul len van maart tot oktober Neder landse en Amerikaanse uitvoe rende kunstenaars theaterpro- duktes en concerten in ons land brengen. Het vignet als herkenningsteken van de activiteiten voor „Neder- land-Amerika 200" is ontworpen door Gert Dumbar. Het gaat uit van een vijfpuntige Amerikaanse ster die in een vlag uitwaait. De zeven banen van het dundoek stellen de zeven provinciën in 1782 voor, de golfbeweging sym boliseert de oceaan tussen beide landen. Een cirkel die voor vrien- schap staat, omsluit het geheel. Schepen Nedlloyd Kyoto 7 te Colombo, Nedlloyd Moji 7 40 no Kuria Muria i Dubai, (Kleine vaart) Adnana 6 te Rotterdam. Altappen 6 vn Amsterdam nr Lulea, Anna Verean 6 50 z Tuskarrocks nr Bridgewater, Atlanta 6 40 nw Kp. Villano, Atlantic 6 rede Lagos, Atlantic coast 6 te Seaham. Atlantic sun 6 vn Oran nr Villagarcia, Atlantic wave 6 170 o Kreta, Barentzgracht 6 vn Abidjan nr Lagos, Bernisse 6 vn Rotterdam nr Londen, Beursgracht 6 400 w Antofagasta. Bickersgracht pass 6 Lanzarote nr Gar- Boekanier 7 vn Rotterdam. Borax Trader 6 te Rotterdam, Breezand 6 60 no Oessant nr Mersin, Calafia 6 rede Havanna. Celtic 6 te Warri, Coenrad Kuhlmann 7 te Rotterdam, Corrie Broere 7 vn Rotterdam nr Shell- haven, Daniel 6 te Rotterdam. Daniella 6 te Rotterdam. Dien Danielsen pass 6 Kreta nr Bei- roe th, Eems 6 200 n Dakar nr Dakar, Eendracht 6 van Rotterdam nr Milford- haven. Elger 6 t.h.v. Sabang, Elizabeth Broere pass 6 Eil. Man nr Tees, Flex Fortuna 6 60 zw Lissabon nr Al giers, Frisian Skipper 6 45 no Annaba nr Kris- tiansund, Gloria Virentium pass 6 Panamakanaal nr New Orleans. Groenland 6 800 no St. Maarten nr golf van Mexico, Happy Rider 6 100 z Dakar nr Port Har- court. Ice Rider 6 500 z Lagos nr Port Har- Karin 6 vn Limerick nr Swansea. Ketelmeer 7 vn Rotterdam nr Montrose, Lauriergracht pass 6 Kp. Blanc nr Cork. Leidsegracht 6 300 zw Kp. Blanc nr Hel- singborg, Lindengracht 7 te Tanger. Lustar pass 6 Burlings nr Lapallice, Maashaven pass 6 IJmuiden nr Antwer- Mane Christine 6 vn Rotterdam nr Ot terbacken, Marleen pass 6 Canarische eil. nr Maure- taniè. Mathilde 6 t.a Falmouthbay, Midsland pass 6 Longstone nr Leith, Mirabella 6 vn Delfzijl nr India. Savonia pass 6 Casquets nr Helsinki, Snoekgracht 6 130 z Kp. Blanc nr Lagos, Stella Nova pass 6 Str. Magelhaen nr Bahia Blanca, Stella Orion pass 6 Malta nr Augusta, Susanna 6 vn Rotterdam nr Lulea, Swift 6 50 zo Sicilië nr Augusta, Tanja Holwerda 5 vn Dammam nr Suez, Valkenburg pass 6 Dungeness nr Bel fast, Vanda 6 t.h.v. Guernsey, Vanessa 6 vn Rotterdam nr Southamp- FRED BASSET De belevenissen van Jommeke Uitgeverij Het Volk N.V. Gent l/erdorie, wat heb ik hier toch 'n uitzonderlijke vondst gedaan Uk vermoedde dat die wildernis vol verrassingen steekt l Zoals dibl Ven wat voor een cultuur zou dit wel zijn ?Zeer eigenaardig De afbeelding van een monster Bioscopen Lcidse bioscopen LUXOR (121239): Vier vuisten hebben de tropenkolder", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. zo. 14.15, 16.30, 19 00 en 21.15 uur, al. CAMERA (124919) "Ordinary people", da. 19.00 en 21.15 uur. al. Kindermatinee: "Lucky Luke en de 4 Daltons", za.. zo. en woe. 14.30 uur. Nachtvoorstelling: "Le souffle au coeur", vt. en za. 23.30 uur. 16 jr LI DO 1 (124130): "Ik ben Joep Meloen", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. zo ook 16.45 uur, al. LIDO 2: "Frank en Frey", da. 14.30 en day", da. 21.15 uur, 16 jr. LIDO 3: "True confessions", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. ook 16.45 uur, 16 jr STUDIO (133210): "Hoge hakken, echte liefde", da. 14.30. 19.00 en 21.15 uur, zo. ook 16.45 uur, 12 jr. TRIANON (123875). "Endless love", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. 14.30, 16.45. 19.00 en 21.15 uur, al REX (125414): "Jeugdig speelgoed", da. 14.30, 19 00 en 21.15 uur. zo. 14.15, 16.30, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr Nachtvoorstelling: "Clarisse, klaar is ze", za. 23.30 uur. 18 jr. Bioscopen Alphen (voor reserveringen 01720-20800) EURO 1 en 2: "Ik ben Joep Meloen", da. 13.45, 19.00 en 21.30 uur. zo. 14.00, 16.30. 19.00 en 21.30 uur. al Nachtvoorstelling Euro 1 "Butch Cassi- dy and the Sundance Kid", za. 24.00 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling Euro 2: "Vurig als een orkaan", za. 24.00 uur, 18 jr. EURO 3 "Vier vuisten hebben de tro- penkolder", da. 13.30,18.45 en 21.15 uur, zo. 13 45. 16.15. 18.45 en 21 15 uur. alle leeftijden. Nachtvoorstelling: "Breakhart pass", za. 24 00 uur, 16 jr. EURO 4: "The postman always rings twice", da. 18.30 en 21.15 uur, do., vt., ma. en di. ook 13.30 uur, zo. 16.00. 18 30 en 21.15 uur. za. ook 24.00 uur. 16 jr Kindermatinee: "Kuifje en de zonne tempel". za.. zo. en woe. 13.30 uur. Bioscoop Voorschoten (voor reserveringen 01717-4354) GREENWAY. "My name is nobody", do. 20 30. vr. 19.00 en 21.15 uur. za 16.00 en 18 15 uur, zo. 15.30 en 18.15 uur. di. en woe. 20.30 uur, 12 jr. "Buffet froid", zo. 20.45 uur, 16 jr. Kindermatinee: "Uit Walt Disney's ryk tekenfilmarsenaal", za. 14 00 uur, zo. 13.30 uur. woe 14 15 en 16 00 uur. Bioscopen Katwijk (voor reserveringen 01718-74075) CITY 1 "Hoge hakken, echte liefde", da 14 45. 18 45 en 21 15 uur, 12 jr CITY 2 "Alligator", do vr.. zo ma en di. 14 45 uur, do., vr en za ook 18 45 en 21.15 uur. 16 jr "Op hoop van zegen", zo., ma., di. en woe 18 45 en 21.15 uur. al Kindermatinee "Speedy Gonzales", za. en woe 14 30 uur CITY 3 "Monty Python's Life of Brian", da. 14 45. 18 45 en 21 15 uur, 12 ZUURKOOL Voeg een theelepel kummelzaadjes toe. 8 gekncuKle jenevrrbe* 1 kwartier «udderen. l Vaak keren er pen en van njd oefen WTNA BORN Ziekenhuizen Exposities Leiderdorp - Gemeentehuis, expositie van Alex Hakkaart, aquarellen, t/m 9/2, ma. t/m vr van 8 tot 17.30 uur en do van 19-21 uur Oegstgeest - Kunstcentrum Lange- voort, Lange Voortplein 1. expositie van werken van Jan Golsteyn, Lia Hoek- Hannessen, Henny van Oosten-van Kampen. Jan Treffers, tot 10/2, di., woe., do., vr 13.30-17.30 uur. vr. 19-21 uur. za 13-17 uur Stedelijk Museum De Lakenhal - Oude Singel 28-32. t/m 7/2, tentoonstelling van werken Bakker Korff. Cornet en Ringe ling. drie Leidse 19e eeuwse kunste- Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Acade misch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot zaterdag 13 00 uur (Elisabeth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis: Middagbezoe kuur: 13.45-14.30 uur. Avondbezoekuur: 18 30-19 30 uur Kraamafdeling: vaders extra van 18.00-18.30 uur. Kinderafdeling dagelijks van 14.00-19.00 uur. (Niet meer dan 2 bezoekers per patiënt) Sport medisch Advies Centrum: blessurespreekuur: Elisabethzie- kenhuis Leiderdorp, 's maandag} van J 9.30-20.30 uur. Bexoekuren St. Elisabelh-Zlekenhuls: Volwassenen dagelijks van 14.00-14.45 en van 18.30-19.30 uur Klasse afd.: dagelijks van 11.15- 12.00 uur, van 14.00-14.45 uur en van 18.30 19.30 uur. Kraamafdeling: dagelijks van 11.15-12 00 uur (alleen voor echtge noot) en van 15.00-16.00 uur en van 18 30-19 30 uur. Kinderafdeling dagelijks van 15.00-18.30 uur. C.C.U. (hartbewaking): dagelijks van 14.15-14.45 en van 19.00-19.30 Intensieve verpleging dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19 00- 19.30 uur. Academisch Ziekenhuis Voor alle patiënten (behalve kinde ren) zijn de bezoekuren als volgt Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30 19.30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verlos kunde 18 00 19 00 uur Praematurenafdeling dagelijks van 14.30-14 45 uur en van 18.30- 18.45 uur. Bezoek aan ernstige patiënten wanneer voor ernstige patiënten doorlopend bezoek wordt toege staan kan de hoofdverpleegkundi ge hiervoor speciale kaarten ver strekken. Bezoektijden Kinder kliniek: Dagelijks: 15.00-15.45 uur en 18.30- 19.00 uur. (alleen voor ouders van kinderen kan er een afwijkende tijd afgesproken wor den met de hoofdverpleegkundige). Bezoektijden kinderafdeling Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30 19 00 uur. Alphen aan den Rijn Rijnoord: le-en 2e klas 11 1130 uur, 13 30 14 15 uur en 18 30 19 30 uur, 3e klas 13 30-14 15 uur en 1830-1930 uur. Kraamadeling 13.30-14 45 uur alleen voor echtge noten 19-20 uur Kinderafdeling voor ouders 18.00-18.30 uur. Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder var vliegverkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden ge meld bij het informatiecentrum Geluidshinder Schiphol (tel 020 175000) •s, di. t/m z i 10-17 u 113-17 Rijksmuseum voor Volkenkunde - Steenstraat 1, t/m 3/10, "Indianen van Mexico, Azteken in 't verleden. Nahua's van heden", ma. t/m za. van 10-17 uur, zo. en feestdagen van 13-17 uur. Rijksmuseum van Geologie en Minera logie - Hooglandse Kerkgracht 17, t/m 31/1, "Evolutie van beenvissen", ma. t/m vr van 10-17 uur. zo van 14-17 uur Museum Boerhaave - Steenstraat la, tot feb.'82, "Mooie klokken, beste kij kers". ma. t/m za. van 10-16 uur, zo. van 13-16 uur Art-tea-house "De Oude Rijn" - tot 11/ 1, expositie Wynand Zijlstra. Mechtilt. di. t/m za. van 10-17 uur. zo. van 11-17 <f&udcl/lieuuis 8 januari 1982 Honderd jaar geleden stond tn de krant - Verscheidene geneeskundigen in den Amerikaanse hen staat Nieuw-York en tn Nieuu>-Jer- sey, die eene uitgebreide prak tijk op het platteland hebben, bedienen zich van postduiven. Bij het bezoeken hunner patiën ten, die op grooten afstand wo nen, nemen zij eene mand met postduiven mede, na den pa tiënt te hebben onderzocht, wordt het recept geschreven en op de gebruikelijke manier aan die postduif toevertrouwd, ten einde het naar de woning van haar meester over te brengen. waar het recept wordt gereed gemaakt Gebeurt het dat de toestand van den zieke zorg wekkend is. dan laat de dokter één of meer duwen ten huize pan den patiënt - Een uitdrager te Parijs, die uit hoofde van zijn wangedrag door vrouw en dochter was ver laten, kwam dezer dagen te oi>erlijden Toen de lijkbezor gers de begrafenis kwamen re gelen, vonden zij bij den doode twee honden, die niet van het lijk u'aren te verwijderen en dien rouwstoet ook naar het kerkhof volgden Toen de kist in het graf daalde, hieven zij een doordringend gehuil aan en vlijden zich aan den rand van den grafkuil neder Met geweld moesten de dieren verwijderd worden. Vijftig jaar gelden De chef van een juwelierszaak tn de Maddoxstreet in Londen had juist van een bank op kor ten afstand gelegen, een aantal juweelen gehaald, welke al daar gedurende het week end waren opgeborgen, toen plotse ling een auto met eemge ban dieten naderde, die bij hem stopten, uit den wagen spron gen, hem een doek over de oog en sloegen, zich meester maakten van de cassette en snel met hun auto verdtvenen Het geheele voorval speelde zich in weinige seconden af De bandieten ont- kwamen zonder herkend te zijn. Hun buit bedraagt ongei-eer 20 000 pond sterling (240 000 gulden, Red.) Kort daarna werd in de New Bondstreet een winkelruit ingeworpen door een man, dte uit de etalage voor 500 p st. juweelen stal en even eens per auto wist te ontvluch ten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 21