c Gemeente moet chemisch bedrijf spoedig sluiten" r/ Dure woningen Bijdorp moeilijk kwijt te raken "Op 5 mei moet Oegstgeest bruisen van activiteiten" Veel meer chemicaliën op terrein dan hinderwet toestaat Directeur Vos en Co: gemeente wist er van Te weinig tijd voor inspraak Stevenshof Plan moet worden herzien Vanavond voor derde maal de "Nacht van Voorschoten" Vrouw breekt neus Weidse agenda Vier jongens aangehouden Stad en rand Een deel van de vaten op het terrein van Vos en co op het industrieterrein in Zoeterwoude-Rijndijk. ZOETERWOUDE - Het chemisch overslagbedrijf Vos en co op het industrieterrein in Zoeterwoude-Rijndijk moet zo spoedig mogelijk worden gesloten. Het progressieve raadslid Straver eiste dat gisteravond in de commissie openbare werken. Het gevolg ontslag voor 28 man personeel - vindt hij in dit geval minder belangrijk dan het gevaar dat het bedrijf oplevert voor de volksgezondheid. De handelsmaatschappij Vos en co overtreedt, aldus de gemeente, al geruime tijd de hinderwet in zeer ernstige mate. In plaats van de toegestane opslag van 260.000 li ter chemicaliën, heeft het bedrijf ruim 600 000 liter chemisch ma teriaal op zijn terrein liggen. Het bedrijf houdt zich bezig met het verspreiden van chemicaliën door het gehele land. De produk- ten worden in Zoeterwoude van uit tankwagens in vaten gegoten. De gemeente Zoeterwoude ont dekte halverwege 1981 dat Vos en co veel meer chemisch mate riaal opslaat dan volgens de hin derwetvergunning is toegestaan. De gemeente beval het bedrijf op 3 november vorig jaar binnen een maand de voorraad tot de toegestane hoeveelheid terug te brengen. Gebruikmakend van de nieuwe bepalingen in de de hin derwet (waardoor een gemeente een dwangsom voor een overtre ding van de wet mag eisen in plaats van direct tot bedrijfsslui ting over te gaan) eiste Zoeter woude vijfduizend gulden per dag dat het bedrijf in overtreding Het bedrijf vocht dit besluit echter aan bü de Raad van State en vroeg om een tijdelijke uitbrei ding van de opslag voor een jaar. De Raad van State gaf Vos en co gelijk en schorste het besluit van de gemeente, onder meer omdat het bedrijf halverwege dit jaar gaat verhuizen en omdat door een terugbrenging van de op slagmogelijkheden de werkgele genheid in gevaar zou komen. De gemeente voelde zich door het besluit van de Raad van State "in zijn hemd gezet". Wethouder Van der Heijden: "Ik vind dat een verbijsterende uitspraak, omdat de Raad van State slechts naar de economische belangen van Vos en co keek. Er werd aan gevoerd dat het bedrijf de dwangsom niet kon betalen, waardoor 28 man ontslagen zou worden. Men keek niet naar de winst die het bedrijf maakt door drie keer de toegestane hoeveel heid viezigheid op te slaan". Met name het negeren van de hin derwet werd Vos en co kwalijk genomen. Van der Heijden: "Ze hebben een maand de tijd gehad om de voorraad naar de wettelij ke hoeveelheden terug te bren gen. Het woord wethouder komt niet uit de lucht vallen. Het is on ze taak om de wet te handhaven. We laten geen loopje met ons ne men". Toen gisteravond bleek dat de voorraad in die maand helemaal niet was afgenomen, maar juist met nog een 30.000 liter toenam, was de boot helemaal aan. Het WD-raadslid Kremer: "Dit is onbehoorlijk gedrag. Ik vraag mij af waarom Vos en co geen medewerking verleent". Hij pleitte voor een overeenkomst met het bedrijf. Bij weigering van de aanpassing aan de wet moet volgens Kremer een slui tingsprocedure op gang worden gebracht. Veel verder ging het raadslid Stra ver (Progressief Zoeterwoude): "Het college moet onmiddellijk tot sluiting overgaan. Wij hebben als raad de verantwoordelijkheid ZOETERWOUDE - "Het zou zeer ernstige consequenties hebben voor het bedrijf als we terug moeten naar de omvang van de opslag van twee jaar geleden". Desge vraagd zegt directeur Huis man van het chemisch over slagbedrijf Vos en co de uit spraken in de commissie te "betreuren". Vooral over de houding van wethouder Van der Heijden is hij niet zo goed te spreken. Zeker niet omdat de wet houder allang weet dat Vos en co eigenlijk al weg had willen zijn van het indus trieterrein in Zoeterwoude- Rijndijk. In de loop van dit jaar verhuist het bedrijf naar Alphen aan den Rijn. "De gemeente (lees: wethou der Van der Heijden - red) heeft altijd al geweten dat er meer lag dan was toege staan. Ik vind het typisch dat Zoeterwoude nu be zwaar maakt". Directeur Huisman denkt dat het be zwaar een onderdeel is van de "heksenjacht, die in de gehele chemische industrie bestaat". Overigens vindt hij de reactie van de wethouder op de uit spraak van de Raad van Sta te ook raar. Het Duitse be drijf K.O. Helm in Hamburg nam Vos en co eind 1979 over. Het bedrijf draaide toen erg slecht. Nu gaat het beter en wordt er weer winst gemaakt. Volgens de wethouder kan Vos en co daarmee de dwangsom best betalen. "De wethouder gaat geheel voorbij aan het feit dat we winstgevend moeten zijn om halverwege dit jaar te kunnen verhuizen naar Alphen aan de Rijn". Over het ontbreken van een vloeistofdichte vloer mag ook geen misverstand be staan, zo vindt Huisman. "In overleg met de gemeente zijn we overeengekomen dat deur vloer er niet zou ko men. De aanleg zou namelijk erg veel geld kosten en dat vlak voordat we gaan ver huizen. De produkten waar mee wij werken zijn erg duur. Er is ons dus alles aan gelegen om lekkages te voor komen". Ook over de hoe veelheid chemicaliën be staat een misverstand. Er is niets bijgekomen in de afge lopen maanden. "Gisteren hebben we de gemeente meegedeeld dat juist de va- tenvoorraad met een derde is teruggebracht". Directeur Huisman: "Ik ben zeer verontrust over deze uitspraken. Als we moeten sluiten of de dwangsom moeten betalen dan maken ze een goed draaiend bedrijf kapot". voor drieduizend mensen die er wonen en werken. Er wordt door Vos en co op onverantwoorde wijze met de gezondheid van de ze mensen omgesprongen. Het bedrijf handelt in strijd met elke norm van menselijk fatsoen. Er staat drie keer zoveel gif opgesla gen als mag. Het gaat hier om de veiligheid van onze inwoners. Ik zit hier toch niet voor Jan Lui in de raad?" Blokkade Later stelde Straver voor desnoods de bevolking op te roepen en zo de toegangspoort te blokkeren. Het CDA-raadslid Minekus stelde dat het bedrijf zelf schuldig is aan de weigering van de gemeen te toestemming te verlenen voor uitbreiding. Minekus: "Vos en co heeft zelf niets gedaan om de voorraad terug te brengen. Nee, ze verhogen de voorraad zelfs met 30.000 liter chemicaliën. Ze spelen handig met de in geding zijnde werkgelegenheid". Het bedrijf Vos en co overtreedt overigens niet alleen de hinder wetvergunning. Er wordt ook geen rekening gehouden volgens de gemeente met de brandweer voorschriften. Zo staan de uiterst brandbare chemicaliën niet juist gegroepeerd. Verder ontbreekt een vloeistofdichte vloer, zodat lekkende vaten de bodem en het grondwater zouden kunnen verontreinigen. In het verleden is de hoofdwaterleiding op het industrieterrein aangetast door chlorotheen waarschijnlijk af komstig van Vos en co. LEIDEN - De inspraak van de toe komstige bewoners van de Ste- venshofpolder bij de bouw van hun huis dreigt in de knel te ko men. Volgens de coördinator van de inspraak. Joop Beemer, is de tijd ervoor te kort. De gemeente wil in december van dit jaar de eerste paal slaan. Dat betekent volgens Beemer dat de toekomstige bewoners alleen nog maar mee kunnen praten over de afwerking van de huizen. De inspraak zal zich beperken tot de kleur van de tegels in de bad kamer en dergelijke. De wijkin- deling, het soort woning en de in deling van de woning liggen al nagenoeg vast op het moment dat de toekomstige bewoners ge worven en uitgekozen zijn, aldus Beemer. De raadscommissie voor volks huisvesting besloot gisteravond om de werving van toekomstige bewoners te beginnen door gega digden door middel van een ad vertentie op te roepen. Het gaat om een eerste 'vlek' van enkele honderden woningen. Hierbij wordt speciaal gemikt op de zo genaamde 'doorstromers'. Wethouder Tesselaar (PvdA) van volkshuisvesting zei te hopen dat de nu door tijdgebrek be perkte inspraak bij de volgende 'vlekken' beter kan. Voor het eer ste gedeelte van de bebouwing was dat nu te laat. "Jammer", al dus Tesselaar. PPR-raadslid Van Oosten maakte zich boos over deze laconieke houding. Uit onderzoek is gebleken dat veel Leidenaren in (goedkope) flats best willen verhuizen naar een huis met een tuintje, ook al is de huur hoger. Deze 'doorstromers' kunnen zich niet als woningzoe- Tesselaar: jammer kenden bij de gemeente laten in schrijven, omdat ze immers al re delijk wonen. Daarom gaat de gemeente ze nu in een adverten tie oproepen. De gemeente hoopt dat op deze manier een aantal goedkope flats leeg komen. Deze zijn geschikt om de ingeschreven woningzoe kenden, veel jongeren en perso nen met een laag inkomen, te kunnen huisvesten. OEGSTGEEST - Als het aan het onlangs opgerichte comité voor de viering van 5 mei ligt, zal Oegstgeest die dag bruisen van de activiteiten. De plaatselijke Oranjevereniging, K&O, SJJO, de Streekmuziek- school, de commissie Muziekmanifestatie 'Moet je horen' en de gemeente Oegstgeest tonen zich alle bereid deze dag, die van overheidswege tot nationa le feestdag is uitgeroepen, uitgebreid te vieren. De belangrijkste festiviteit zal de muziekmanifestatie 'Moet je horen' worden. Deze zal plaatsvinden op het Raadhuisplein, mits daarvoor onder muziekbe oefenaren en zangkoren voldoende belangstelling bestaat. Onder het motto 'Oegstgeest maakt Oegstgeest' zal een tentoonstelling van beeldende kunst worden georganiseerd. Diverse technieken, zoals tekenin gen beeldhouwwerken en collages, zullen daarbij aan bod komen. Iedere Oegstgeestenaar kan aan de ze tentoonstelling zijn bijdrage leveren. Voorts wordt gedacht aan de organisatie van sport wedstrijden en aan een fietspuzzeltocht. Voor beide geldt dat iedereen kan deelnemen en het wel of niet doorgaan ervan afhankelijk is van de belangstelling. Verdere activiteiten zijn een braderie op de Kempe- naerstraat en de onthulling van het verzetsmonu- ment waaraan beeldhouwer H. Nouwens op die dag de laatste hand zal leggen. Het geld om dit alles te organiseren is er nog niet. Wethouder Kohlbeck van financiën verwacht echter een bedrag van het gemeentebestuur los te zullen krijgen. VOORSCHOTEN - De culturele manifestatie de "Nacht van Voorschoten" wordt vanavond voor de derde maal gehouden. Tijdens de manifestatie, die in het Cultureel Centrum plaats vindt, zullen de plaatselijke ver enigingen zich aan de Voorscho tenaren presenteren. Van half acht 's avonds tot diep in de nacht verschijnen de diverse ver enigingen elk met een tien minu ten durend optreden op het to neel van de grote zaal of in de lo kalen en hal van het gehele ge bouw. Wethouder Marselis, die voorzitter is van de organisatiecommissie Verlevendiging Dorp, zal om acht uur een korte toespraak houden. De avond wordt aan el kaar gepraat door de journalist Joop Peeters. In de hal kunnen leden van de schaakvereniging uitgedaagd worden voor een partijtje schaak. Acht informatiestands onder andere van de Wereldwin kel, de Indiagroep en van de openbare bibliotheek staan in de in de koffiekamer, terwijl leerlin gen van de Streekmuziekschool Leiden en omgeving in de loka len spelen. Het jongerencentrum geeft tijdens de "Nacht van Voorschoten" demonstraties met video-apparatuur. Burgerlijke stand VOORSCHOTEN - Een deel van het bestemmingsplan Bijdorp I moet worden herzien. De grond voor de bowu van zo'n twintig vrije sectorwoningen blijkt na melijk slecht kwijt te raken. Voor de twintig kavels zijn er nog maar enkele gegadigden. Het D'66-raadslid Aikens toonde zich gisteravond in de commissie openbare werken een tegenstan der van de aanpassing van het bestemmingsplan Hij wil het huidige plan handhaven en pas in een later stadium bekijken wat er met die grond moet ge beuren. Zyn gedachten gaan in de richting van sociale woning bouw. Het CDA en de WD meenden dat de huidige gegadigden snel aan de slag moeten kunnen. Het ge vaar dat hier en daar een stuk grond wordt verkocht en de ove rige kavels onverkoopbaar blij ven, zagen zij voorlopig nog niet. De 26 woningen in de Parkstraat zullen slecht gedeeltelijk worden opgeknapt. De bewoners hebben via een enquête laten weten dat ze de huidige huizen nog goed bewoonbaar vinden. Veel bewo ners hebben zelf reeds in de huurwoningen verbeteringen aangebracht. Naar oud-burgemeester Van der Haar wordt een plein vernoemd. Het plein waar onder andere de sporthal en de brandweerkazer ne aan grenzen wordt niet zoals B en W hadden voorgesteld het Vliethorstplein, maar het Van der Haarplein. In Ter Waddinger- hoek II komt een H. J. van Eede hof, vernoemd naar de voorzitter van Humanitas, die ook jaren raadslid voor de PvdA in Voor schoten is geweest. Schoolstraat Er moeten maatregelen worden ge nomen voor de woningen Schoolstraat 6, 8 en 10. Deze wo ningen zijn inmiddels slooprijp, maar de gemeente wil nog geen toestemming voor de sloop ver lenen. Op die plaats moet de uit breiding van de Albrecht-super- markt komen. Omdat de ge meenteraad die uitbreiding van Albrecht niet wil, geeft de ge meente geen toestemming voor sloop. Regelmatig wordt er brand ge sticht in de woningen. Er kan dan nu ook worden gesproken van een gevaarlijke situatie. De panden staan namelijk op instor ten. Aan die gevaarlijke situatie wil de commissie nu wat doen. LEIDEN - Getrouwd: Crama, G.E.M. Willems en E. de Lorm, J.N.F Hillenaar en M.J. Janssen, P.H.J. Dickhoff en M C. Th. van der Wiel. P.J. Lafeber en Y.E. de Vogel, G. Bouwman VOORSCHOTEN - De bescherming van haar honden heeft een Rotter damse vrouw gistermiddag in Voorschoten een gebroken neus gekost. De vrouw (46) parkeerde haar auto aan de Veurseweg en deed de auto open om haar honden eruit te laten. Eén van de honden stak de drukke weg over. Om haar honden te beschermen, wapperde de vrouw met haar handen om het verkeer te stoppen. De auto's uit de richting Leidschendam stopten op tijd. De auto's uit Voorschoten niet. Een 75-jarige automobilist kon wel nog net op tijd remmen, maar een achterligger schoot op de auto die vervolgens doorschoot op de vrouw. De vrouw is met een gebroken neus naar Anthoniushove in Leidschen dam gebracht. VRIJDAG 8 JANUARI 1982 VRIJDAG Waaggebouw - officiële opening van de Leidse Jazz Week, za 11.45 uur; platen beurs. optreden groep WASO, expositie van jazzfoto's en jazzaffiches, za 12.15-17 Nieuwe Rijn 52 - start van een stadswan- deltocht georganiseerd door wandel- sportvereniging Zuid-West, za 10-14 uur. inl. 132596. Jongeren Advies Centrum - Caecilia- straat 67, za van 14-17 uur, open middag. Prot. Mil. Tehuis - Tulpstraat 15, Kat wijk. Nieuwjaarsreceptie van het Leidse afdelingsbestuur van de Ned. Bond van Oudstrijders, 20 uur. De Waag - optreden de Brabantse groep Dommelvolk, 20.30 uur. Caeciliastraat 18 - open vergadering Lesbiese Vrouwen. 20 uur. 't Parlement - Nieuwe Rijn 52, club v. alleenstaanden, 20 uur. Rapenburg 48 - NVSH-trefcentrum, open soos. 22 uur, tel. 149987. Dierenbescherming Leiden, melding zwerf- en gevonden dieren, tel. 212026. Zoeterwoude - Ons Huis, Kosterpad, Ta lentenjacht, 20 uur. ZATERDAG Leids Vrije Tijdscentrum - Breestraat 66, 'Hot House' geeft een Jazzpresenta- tie, 20 uur; om 22 uur optreden de groep Power Plant. Nieuwe Mare/hoek Oude Singel - antiek en curiosamarkt, 9.30-17 uur. Leidse Werkgroep Homoseksualiteit - Caeciliastraat 18, disco vanaf 22 uur. Vrouwenhuis - Hooigracht 79, café avond, 21-1 uur. Leiderdorp - kantine De Bloemerd, Nieuwjaarsbal supportersvereniging RCL, 21 uur. Manege in De Bloemerd - Nieuwjaarsre ceptie Ruitervereniging Liethorp, 19 uur, aansluitend nieuwjaarsbal, 21.30 Voorschoten - De Lindehoeve, optreden ZONDAG Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19. ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. LVC - Breestraat 66, volksdansinstuif, 19 uur. Bowlingrestaurant Hans Menken - Bos- huizerlaan 1, Jazz on Sunday met Trio Bob Agerbeek en Joe Bourne, 15-16.15 MAANDAG Stadhuis - gemeenteraad, 19.30 uur. Apothekersdijk 33 - Kamer 1, Femke houdt een filmochtend voor vrouwen, di om 10 uur, inl. 149180. Waaggebouw - Jazzfilms afgewisseld met optredens van het Karei Boehlee Trio, 20-24 uur. Ontmoetingscentrum - hoek Boshuizer- laan, bejaardensoos Zuid-West, 14.30 Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19, ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. Kantine NEM - ingang 5 Meilaan, ruil en veilingavond van 'De Postzegelvrien- De weekenddienst begint zaterdag om 8 uur en eindigt zondag om 24 uur. WIJK 1 Boerhaavedistrict, Binnenstad-Noord, Groenoord, Kooi, Merenwijk: za 8 uur tot zo 8 uur: H.J. Klaasen, Witte Singel 69, tel. 123089, spreekuur vlgs. af spraak; zo 8 uur tot 24 uur: J. Stolk, Burggravenlaan 16, tel. 125820, spreek uur vlgs. afspraak. WIJK 2 Binnenstad-Zuid, Tuinstadwijk, Profes- sorenwijk, de Waard: za 8 uur tot zo 8 uur: A. van Luijk, Was- straat 2a, tel. 122522, spreekuur vlgs. af spraak; zo 8 uur tot 24 uur: H. Engel, de Meij van Streefkerkstraat 53, tel. 121334, spreekuur vlgs. afspraak. WIJK 3 Mors, Haagwegkwartier, Zuidwest: za 8 uur tot zo 8 uur: A.A. van Rijn, Me- lissetuin 5, tel. 210797, spreekuur vlgs. afspraak; zo 8 uur tot 24 uur; B. Roos, Zocherstraat 1, tel. 766123,'spreekuur om 12 en 17 uur Voor de praktijk van Groeneveld, R. v. Leeuwen, Meijer, Reinders, Tan, v. Tol, Verhage, Zwijnenburg: P.L. Tan, Schoenerwal 13, tel. 210890, spreekuur van 11-11.30 uur aan huis. Leiderdorp - S.P. Ouwerkerk, Loeve- stein 40, Leiderdorp, tel. 893139; za en zo spreekuur van 12.30 tot 13 uur in Ge zondheidscentrum Florijn 10, tel. 891000. Oegstgeest - E.W.F. van Walchren, Oran jelaan 29, tel. 152130. Voorschoten - za, C. Meijer, Roucoop- park 11, tel. 2493; zo, A. Meiman, Leidse- weg 128a, tel. 2493. Wassenaar - noord:J. Paulides, tel. 14561; zuid: K. de Wit, tel. 12460. APOTHEKEN Leiden - de avond, nacht en zondags dienst van de apotheken in de regio Lei den, wordt waargenomen van vr 8 jan ot 15 jan door: Apotheek Tot Hulp der Menschheid, Rosmolen 13, tel. 121060; Apotheek Voorschoten, Leidseweg 66, tel. 2525. DIERENARTSEN Leiden - voor de praktijk van Muurling, Helder, Roest: G. Roest, Haaghuishof 5, Leiderdorp, tel. 890405. Oegstgeest - Y. Krol, Pres. Kennedylaan 560, tel. 071-768616. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604; tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - gezond heidscentrum, Berkenkade, Leider dorp, tel. 410131, spreekuur ma t/m vr ir.d. Waalslaan. tel. 4641. LEIDEN - De Leidse politie heeft gisteravond vier Leidse jongens aangehouden op het sloopterrein van Krantz aan de Langegracht. Volgens de politie wilden de jon gens metalen stelen. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave Uitgeversmaatschappij LexJsch Dagblad B V LEIDEN Postbus 54. 2300 AB LEIDEN Telefoon 071-144941 Geen krant ontvangen: tel 071-123143 tussen 18 00-19 30 uur (nabezorging na 19.30 uur); zaterdag van 16 30-18 00 uur Abonnementsgelden Dij vooruitbetaling te voldoen Bi| automatische overschnjving geen administratie- en incassokosten Voor betaling van abonnementsgelden Adjunct-hoofdredacteur: uitsluitendgiro 3203571 R. D. Paauw t.v.n. Damiate Holding BV te Heerlom rottoceeehet A. van Leeuwen K.-U.l.bOn.w™, !4 75.9 J J Pos. Ju™»™,.™* per post T307.30 J 10000 <"a<" Losse nummert 1 0,00 J. P M ven der Meer Directie: G. Koopman (tooto) Aangestoten Dq de Gemeenschappelijke Pemdienst met eigen correspondenten o s. in; Bonn, Brussel. Londen. Parijs, Washington, Cairo. tet. 071-144941 tst. 222

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 2