c Spanningen bij Philips Confectiebedrijf Roda toch gered SER oneens met handelwijze Den Uyl Beurs Amsterdam kort zakelijk D- Zijlstra commissaris DE Or wil arbitragecommissie Brabant demonstreert voor werkgelegenheid Bijenkorf niet naar Den Haag Record uitverkoopzitten Economische Raad te weinig betrokken Beursoverzicht VRIJDAG 8 JANUARI 1982 Tuinbouw De negen groente- en fruitveilin gen en vier bloemenveilingen in Zuid-Holland hebben het afgelo pen jaar hun omzet met tien pro cent zien stijgen tot bijna 2,6 mil jard gulden. Dat was meer dan de helft van de Nederlandse vei- lingomzet van groenten en fruit en bloemen, die 4,9 miljard gul den bedroeg. Dit blijkt uit gegevens, verstrekt door het provinciaal veilingbu reau Zuid-Holland. Ook afzonderlijk zijn de beide cate- gorieë veilingen in Zuid-Holland goed voor meer dan de helft van de nationale omzetten. Boete De EG-commissie in Brussel heeft het Duitse bedrijf AEG-Telefun- ken een boete opgelegd van één miljoen Europese rekeneenhe- den (ongeveer 2,68 miljoen gul den) omdat het in de jaren 1976 tot 1980 een verkoopsysteem voor televisietoestellen heeft ge hanteerd dat in strijd was met de Europese regels voor de vrije concurrentie. Het Duitse bedrijf heeft via dat systeem handelaren uitgesloten van verkoop van AEG-televisietoestellen en voor andere handelaren het verkopen daarvan bemoeilijkt. Nieuwe zak Het ministerie van economische zaken zal 460.000 gulden be schikbaar stellen aan Wavin Ne derland in Hardenberg voor de aanschaf van installaties voor de produktie van vuilniszakken die in de industrie kunnen worden gebruikt. De machines kunnen zakken maken die een buiten- laag van nieuw materiaal hebben en een binnenlaag van opnieuw geschikt gemaakte, reeds eerder gebruikte, grondstof. Hierdoor denkt Wavin niet alleen het ge bruik van primaire grondstoffen te beperken, maar ook de con currentiepositie te verbeteren. Dat zal naar verwachting van het bedrijf leiden tot een hogere af zet van dit soort vuilniszakken. Staking De staking van werknemers bij buitenlandse luchtvaartmaat schappijen in Athene, die sinds afgelopen zondag het verkeer op de internationale vluchten heeft verlamd, zal tot en met komende zondag doorgaan. Dit maakte de vakbond van deze werknemers gisteren bekend. De bond deelde mee dat de maat schappijen bereid zijn tot een sa larisverhoging van acht procent, terwijl de ongeveer 1.700 stakers 25 procent hebben geëist om te 'bereiken dat hun salarissen ge lijk komen te liggen met die van collega's bij de Griekse lucht vaartmaatschappij Olympic Air ways, waar niet wordt gestaakt. Failliet Commissarissen en directie van de schoenfabrieken Jac Bergmans Holland BV, Danico, hebben het faillissement van het bedrijf aan gevraagd. De situatie bij Berg- mans-Danico was al lang zeer slecht. De schuldpositie is dus danig, dat de banken geen kre diet meer willen geven. Bij het faillissement zijn 111 personeels leden betrokken, waarvan voor 50 bij een eerder reorganisatie plan al ontslag was aangevraagd. KATWIJK AAN DEN RIJN - Groente veiling: Datum 7-1-1982. Boerekool per kg. 82-119, Waspeen AI per kist 12-15, Waspeen All per kist 6- 1230, Waspeen BI per kist 1450-1730, Waspeen Bil per kist 570-1010, Waspeen Cl per kist 630-1250, Waspeen CII per kist 590-1030, Aanvoer: 221.500. Breekpeen Bil per kist 230-240, Breek- peen Cl per kist 620-650, Breekpeen CII per kist 280-420, Prei A per kg. 285, Prei B per kg. 143, Uien per kg. 38-57, Peter selie 37-41. LEIDEN - Groenteveiling: Datum 7-1- 1982. Andijvie 105, Boerenkool 057-119, Groe ne Kool 059-063, Prei 170-265, Spruiten A 140-166. Spruiten B 166-180, Spruiten C 138, Spruiten D 119-223, Uien 012-039, Witlof 140-285, Knolselderij 027-052, Sla 020-066, Peterselie 046-064, Selderij 072- 142. Economie KERKRADE (GPD) - De grootste aandeel houdster in de Roda Confectiefabriek in Kerkrade, mevrouw Vreuls, is alsnog bereid haar aandelen over te brengen in een nieuwe stichting. Dat was namelijk de eis van het ministerie van economische zaken en de Limburgse Industriebank LIOF in verband met het verlenen van steun aan het bedrijf. Mevrouw Vreuls gaf gistermiddag na over leg met haar raadsman toe aan de druk die van verschillende kanten op haar was uit geoefend. Zij had eerder geweigerd haar aandelen (een derde van het totaal) over te brengen in de stichting. Daarmee maakt zij de weg vrij voor een steun bedrag van 4 miljoen gulden dat het ministe rie van economische zaken en het LIOF voor de sanering van Roda beschikbaar hebben gesteld. De werkgelegenheid van de 200 werknemers van het confectiebedrijf en 200 man bij toeleveringsbedrijven lijkt nu verze kerd. Bewindvoerder mr. F. Udo toonde zich zeer verheugd. „We kunnen nu flink aan de slag met onze saneringsplannen. Mevrouw Vreuls krijgt haar pensioen doorbetaald, maar niet gegarandeerd. Ook krijgt zij in zicht in de jaarrapporten en betalen wij de kosten van het kort geding dat tegen haar is aangespannen", aldus mr. Udo. Regiobestuurder Franssen van de Unie BLHP was blij met de beslissing van mevrouw Vreuls en voorzag een rooskleurge toekomst voor het bedrijf. „Ze hebben nu een nieuw pand zodat de zaken organisatorisch wat gladder kunnen lopen en bovendien zit Ro da met een flinke orderportefeuille. De werkgelegenheid is daarmee wel veiligge steld". UTRECHT (ANP) - De commissarissen van Douwe Egberts zijn van plan dr. J Zijlstra. oud-president van de Nederlandsche Bank, in hun college op te nemen. De heer Zijlstra zal hiermee de vacature vervullen, dié is ontstaan door het terugtreden van dr. W.F. Duisenberg als commissaris bij het bedrijf. De centrale ondernemingsraad betuigde zijn instemming met het voornemen tot benoeming van de heer Zijlstra In verband met de benoeming vindt een buitengewone aandeelhoudersvergade ring plaats op 3 februari. De heer Zijlstra heeft onlangs al commissariaten aanvaard by Ko ninklijke OLie en de verzekeringsmaatschappij AGO. EINDHOVEN (ANP) - Het conflict bij Philips spitst zich toe nu de directie het plan om de beeldbuizenfabriek in Eindhoven te reorganiseren lijkt door te zetten. De onder nemingsraad vindt dat er een arbitragecommissie in het leven geroepen moet wor den. De or wijst in een gisteren uitgebracht advies aan de onderneming het reorgani satieplan als zodanig af. Je or vindt dat als Philips zich niets aantrekt van dit advies er een arbitragecommissie moet komen bestaande uit drie des kundigen. De or is bereid zich neer te leggen bij het uiteindelij ke advies van die commissie op voorwaarde dat Philips dat ook doet. De or verwacht dat Philips daartoe wel bereid is. "Ons DEN BOSCH Honderden ge west- en gemeentebestuurders, vertegenwoordigers van het be drijfsleven en werknemersorga nisaties hebben gistermiddag in het provinciehuis in Den Bosch gedemonstreerd onder het motto "meer werk voor Brabant". Het college van Gedeputeerde Staten had tot deze bijeenkomst opge roepen. Het provinciehuis was voor de ge legenheid gesierd met een vier DEN HAAG (ANP) - Koninklijke Bijenkorf Beheer gaat niet naar het gesprek met de projectgroep werkgelegenheidsplan van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, vandaag in Den Haag. Het gesprek gaat vol gens een woordvoerder van so ciale zaken nog steeds door, maar als er nog meer afzeggers komen kon het wel eens van de baan zijn. Projectcoördinator prof. Ritzen rekent nog altijd op vier bedrijven, die hun ervaring met deeltijdarbeid kwijt willen aan de ambtenaren in de project groep. Minister Den Uyl zal het gesprek overigens niet bijwonen. KBB heeft prof. Ritzen gistermid dag laten weten niet te komen omdat „de basis onder het ge sprek is weggevallen, nu door de vele afzeggingen de discussie met een breed scala van werkge vers over deeltijdarbeid niet meer plaats kan vinden". KBB rekende op zo'n gesprek op bre de basis toen net op 16 december als één van de eérste positief rea geerde, aldus een woordvoerder van het concern. KBB heeft prof. Ritzen latén weten wel als indivi- dule werkgever op een ander door hem te bepalen tijdstip te willen komen praten. Vicon uit Nieuw Vennep (land bouwmachines en -werktuigen) en Ikea uit Sliedrecht (woonwa- renhuis) hadden aangekondigd vandaag aanwezig te zijn, zo be vestigden woordvoerders giste ren. Sociale zaken rekent ook nog op Daf Truck en Volvo Car, maar die lieten het ANP al eerder desgevraagd weten niet naar Den Haag te komen. verdiepingen hoog spandoek met ook daarop "meer werk voor Brabant". Boven het plein voor het provinciehuis wapperde een spandoek met dezelfde tekst on der een grote ballon. Het collge van GS had de bijeen komst belegd omdat de regering volgens hem te weinig middelen ter beschikking stelt om de werkgelegenheid in Brabant te stimuleren. "Minister Terlouw erkent weliswaar dat de provin cie een probleemgebied dreigt te worden, maar verbindt daaraan niet de nodige consequenties", aldus het college. Volgende week donderdag gaat de Bra bantse commissaris van de ko ningin J. van der Harten naar Den Haag met een lijst met bouwwerken waarmee onmid dellijk kan worden begonnen, als het rijk tenminste bereid is 150 miljoen gulden beschikbaar te stellen. Dat is een kwart van de totale bouwsom. "Wanneer het rijk dat geld op tafel legt kunnen 10.000 bouwvakkers onmiddel lijk aan het werk. Dat is ongeveer de helft varFalle werklozen in de bouw", aldus Van der Harten. Bank-fusie UTRECHT (ANP) - De Zeeuwse Bondsspaarbank (Middelburg) en de Centrumbank (Nieuwe- gein) gaan bekijken of een fusie mogelijk is. De Zeeuwse Bonds spaarbank acht ter bevordering van de dienstverlening schaal vergroting nodig. Een eventuele fusie zal geen nadelige conse quenties hebben voor het perso neel van de Zeeuwse Bonds spaarbank (137 medewerkers). standpunt is immers gebaseerd op reële argumenten", aldus een woordvoerder. Bij de beeldbuizenfabriek in Eind hoven werkten oorspronkelijk 1800 mensen. Er werden in mas- saproduktie beeldbuizen ge maakt. Philips heeft de drieploe gendienst inmiddels terugge bracht tot een gewone dagdienst en wil van het bedrijf een soort proeffabriek maken, zonder mas- saproduktie. Als dat plan doorgaat zullen 350 tot 400 arbeidsplaatsen vervalleh. Inmiddels is het personeelsbe stand vooruitlopend op de aan gekondigde reorganisatie al te ruggebracht tot 1600. De or vindt dat er in Eindhoven massaproduktie moet blijven en dat de drieploegendienst weer moet worden ingevoerd. Er zijn voor Philips-beeldbuizen vol doende afzetmogelijkheden, al dus de or. De or onderschrijft daarmee een rapport dat op ver zoek van de raad is opgesteld door de economen prof. dr. J. Bilderbeek en dr. M. van Drun- Deze deskundigen van de TH Twente kwamen tot de slotsom dat zelfs als Philips zou besluiten om de produktie van beeldbui zen in West-Europa terug te drin gen de massafabricage in Eind hoven in ieder geval gehand haafd dient te blijven. Volens beide heren is het namelijk mo gelijk om in de Eindhovense fa briek beeldbuizen te maken die zonder al te veel moeite kunnen concurreren met de produkten van andere fabrikanten. Volgens de woordvoerder van de or is uit een eerder overleg met Philips gebleken dat de onderne ming nogal wat problemen heeft met het rapport van die deskun digen. Welke problemen wilde de woordvoerder niet zeggen, omdat het bewuste overleg een vertrouwelijk karakter had. Phi lips maakt haar standpunt ten aanzien van het rapport en de uiteindelijke beslissing met be trekking tot de voorgestelde reorganisatie over ongeveer twee weken bekend, aldus een woord voerder van het concern. GOES (ANP) - De 24-jarige A. van Brakel uit Goes zal dit jaar naar alle waarschijnlijkheid het record uitverkoopzitten aanzienlijk verbeteren. Gistermiddag rond vier uur installeerde de werkloze touringcarchauffeur uit Goes zich met ligstoel, slaapzakken, grote hoeveelheden eten en aangekleed als een maan mannetje in de hal van een fotowinkel in Goes, waar men juist de uitver koopetalage voor de volgende week donderdag 14 januari had voltooid. Het fotobedrijf heeft nu al voor het derde achtereenvolgende jaar een splinternieuwe spiegelreflexcamera met een waarde van vijfhonderd gulden voor één cent bij wijze van uitverkoopstunt in de etalage geplaatst. „Ik heb nu al twee jaar voor mets de wacht gehouden. Dit keer wil ik de camera in de wacht slepen", zo liet Van Brakel het verbaasde personeel van het bedrijf we ten. Duisenberg: over vijf jaar gezonde economie HILVERSUM (GPD) - Het zal ze ker vijfjaar duren alvorens we in een gezond draaiende economie terecht komen. Maar dan hangt het er wel vanaf of de internatio nale markt groeit. Dit zei de nieu we president van de Nederland se Bank, dr. W Duisenberg. gis teravond voor de KRO-televisie. Het aantrekken van de Nederland se export leidt nog niet onmid dellijk tot meer werk, aldus Dui senberg. „Eerst zullen bepaalde bedrijfsresultaten gaan verbete ren, dan zullen ondernemingen in de eerste plaats proberen recht te zetten wat in hun finan ciële verhoudingen scheef is ge groeid. Pas dan mag je hopen dat ze de moed zullen vinden om weer nieuwe activiteiten te ont wikkelen. Als dat gebeurt komt er ook weer meer werk". Bezuingigen door de overheid kost op korte termijn werk, zei de nieuwe president van de Neder landse bank. „Maar de oogst zal groter zijn dan het offer nu". Dochter Buhrmann afgestoten AMSTERDAM (GPD) - Buhr mann Tetterode ziet niets meer in de Belgische Papierfabriek Mont Saint Guibert. De fabriek, die BT in 1976 in eigendom kreeg, zal waarschijnlijk worden gesloten. In ieder geval worden de investeringen in het bedrijf ia één keer afgeschreven. Dat be drag. 35 miljoen gulden, wordt geheel ten laste van de resultaten over 1981 gebracht. De winst van BT zal dan ook slechts rond 2 miljoen gulden bedragen. Om de aandeelhouders niet geheel op te laten draaien voor deze strop is besloten toch een divi dend van f 2,40 per aandeel voor te stellen dat voor een deel uit de in het verleden ingehouden win sten zal worden betaald. DEN HAAG (FPD) - Het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economi sche Raad (waarin onder andere de voorzitters van de grote vak centrales en de werkgeversver bonden zitting hebben) heeft ernstig bezwaar tegen de wetge vingsprocedures, die minister Den Uyl er op na houdt. Hierbij wordt vooral gedoeld op de loon maatregel, bii de totstandko ming waarvan de SER niet werd betrokken, omdat daarvoor vol gens Den Uyl geen tijd was. Het SER-bestuur zegt dat zich al enkele jaren het verschijnsel voordoet dat op het terrein van de loon- en inkomensvorming maatregelen worden genomen die op zich een tijdelijk en-of in cidenteel karakter hebben, maar feitelijk structureel van beteke nis zijn omdat zij jaar op jaar worden herhaald. Daarbij wordt dan om redenen van tijd de SER niet in de gelegenheid gesteld van advies te dienen. Tegen deze procedure van wetge ving heeft het dagelijks bestuur ernstig bezwaar. Naar zijn oor deel dient de voorbereidingspro cedure van wettelijke maatrege- len evenredig te zijn aan het ka rakter en de strekking ervan. By ingrijpende maatregelen op so ciaal en economisch gebied re kent het dagelijks bestuur het horen van de SER tot de eisen van een dergelijke zorgvuldige voorbereidingsprocedure. Het SER-bestuur stelt dat de So ciaal-Economische Raad bereid is in voorkomende gevallen aan een voortvarende advisering mee te werken. Daarbij gelden wel twee tydsbepalende voor waarden de mogelijkheid voor een zinvolle voorbereidende ge- dachtenwisseling binnen deTaad en de mogelijkheid voor een raadpleging van de beleidsorga nen van de in de SER vertegen woordigde centrale organisaties van ondernemers en werkne- VRIJDAG 8 JANUARI 1982 ACTIEVE AANDELEN AKZO ABN AMEV 280,00 280,50 213.90 212,51 BINNENLANDSE AANDELEN 220,00b 220,0 255,00 59,80 EMBA 165,00 163,50 BELEGGINGS INSTITUTEN 168,00 )24!00 GOUD EN ZILVER BUITENLANDS GELD AMSTERDAM (ANP) - De beurs toonde zich vandaag van een op gewekte zyde, waarbij V<^1 note ringen vooruit gingen Uitsprin gend vast lagen de hypotheek fondsen, waar de gunstige stem ming van de laatste dagen nieuw leven kr«*eg ingeblazen De FGH ging 2,80 per aandeel van 10 omhoog tot 57 en colle ga WUH werd 1,80 duurder op 71. Oorzaak moet volgens som migen worden gezocht in de langzaam verder dalende rente Ook de handelsbanken lagen ge vraagd met voor ABN een winst van j 4 op f 292 De NMB ondervond op het giste ren bereikte laagtepunt van 122,50 weerstand en de note ring ging ruim een gulden om hoog De AMRO bank boekte twee kwartjes by op 52,50. Van de internationale aandelen lag Unilever zestig cent beter in de markt op 149,10. Kbninklijke Olie trok een halve gulden aan tot 84 en Hoogovens 0,60 tot J 16,70. Ook voor de meeste andere actieve waarden was de stemming vrien dclyk met in het algemeen kleine winsten. Nedlloyd trok een gul den aan tot 137 en Pakhoed tachtig cent tot 40,80

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 19