Vluchtelingen op de stoep c Wereldcongres evangelischen over sociale opdracht Vrijwel zeker voetbal D- -c Schaatsmarathonzege Giling John van der Wiel troeft Troeger af Diakonieën in Leidse regio worden ingelicht Extra selectieduel voor het WK-sprint J- FC Den Haag in gevarenzone' Overheidssteun Fittipaldi Teiinisteam kansloos VRIJDAG 8 JANUARI 1982 Geestelijk leven PAGINA 13 LEI DEN-OEGSTGEEST - Alle her- vormde en gereformeerde diako nieën en rooms-katholieke cari- tas-instellingen in de Leidse re gio krijgen een informatieboekje toegezonden over het probleem van de 'asielzoekers' in ons land. Afdeling Het boekje is een uitgave van de samenwerkende bureaus van de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingende Generale Diakonale Raad van de Hervormde Kerk en het Alge meen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken. beroep gedaan om te kijken of er in deze omgeving woonruimte beschikbaar is". Gerben de Jong te Oegstgeest is adviseur van het werkverband van gereformeerde diakonieën in deze regio en medewerker van de taakgroep 'migranten' van de Leidse Raad van Kerken. Hij zei "Als vluchtelingen in ons land aan komen, melden zij zich bij de vreemdelingendienst, waar ze politiek asiel en een verblijfsver gunning aanvragen. Na verloop van tijd horen zij van het minis terie van justitie, of ze wel of niet worden toegelaten. Is het ant woord positief, dan komt de vluchteling in aanmerking voor een voorkeurwoning vanwege het rijk. Maar tot die beslissing - en dat kan lang duren - is de vluchteling aangewezen op de particuliere kamermarkt. Voor gevluchte gezinnen en personen is deze situatie vaak erg moeilijk. Daarom heeft de afdeling vluch telingen van Amnesty Interna tional Nederland ook op ons een In Leiden en Oegstgeest is nu een afdeling opgericht van de 'Ver eniging Vluchtelingenwerk Ne derland'. Recentelijk heeft deze vereniging asielzoekers uit Eri trea (Ethiopië), Irak, Polen en Zimbabwe een voorlopig onder dak kunnen verschaffen. Door bezuinigingen worden de asiel zoekers - zolang zij niet de sta tus van vluchteling hebben en zolang ze dus een verblijfsver gunning afwachten - min of meer aan hun lot overgelaten. Op twee manieren komen vluchte lingen ons land binnen: in groe pen, op uitnodiging van de rege ring, meestal op basis van een in ternationale overeenkomst, en persoonlijk, onuitgenodigd. De 'Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland' zet zich vooral in voor deze laatste groep. Overheid en andere instellingen zorgen voor de eerste categorie. Een be slissing van de regering om indi viduele vluchtelingen officieel toe te laten, kan maanden vergen. In toenemende mate valt die beslis sing negatief uit. De vereniging zet zich met name in voor huisvesting, voor rechtsbij stand en voor maatschappelijke, medische en, waar nodig, finan ciële hulp. Lies van der Sman. Nassaulaan 52 Oegstgeest. Ab Mooijaart. Teunisbloem 2 Lei den, en Gerben de Jong, Piet Heinlaan 2 Oegstgeest, kunnen er meer over meedelen. De diakonale organen van de grote kerken dragen niet alleen bij aan de vluchtelingenprogramma's van de Wereldraad van Kerken, maar zijn ook betrokken bij het opvangen van vluchtelingen in ons land. Honderden vrijwilli gers, ook uit kerkelijke kringen, zijn in dit werk actief. Zij stellen zich beschikbaar als gastgezin, helpen bij het opvangen van vluchtelingen in daarvoor inge richte centra en begeleiden vluchtelingen bij het vinden van hun weg in de Nederlandse sa menleving. Angst Gerben de Jong: "Het is een taak van de diakonale organen om hiervoor diakenen en andere ge meenteleden te mobiliseren. Vluchtelingen staan soms zo maar bij ons op de stoep. Elk jaar weer brengt de wereld grote aan tallen nieuwe vluchtelingen voort. Zij hebben reële angst om te wordeii vervolgd. Om politie ke, godsdienstige of sociale rede nen. Er zijn er op 't ogenblik wel zo'n 15 miljoen. Deze mensen moeten in andere landen asiel kunnen vragen en krijgen. Bij die opvang en begeleiding zullen toch ook diakenen de helpende hand willen bieden". JL ngen staan vaak alleen. Gescheiden van familie zoeken z r land. In een brief aan de gelovigen en pastores zegt kardinaal Wille- brands met grote nadruk, dat pastorale werkers geen op dracht of bevoegdheid hebben om sacramenten te bedienen. Zij kunnen hun taak alleen uit oefenen als de bisschop hun de zendine daartoe heeft verleend. De kardinaal schrijft dat naar aan leiding van een brochure van de Vereniging van Pastoraal Werkenden in het aartsbisdom. In die brochure staat, dat pasto rale werkers de opdracht kunnen hebben om sacramenten te be dienen. en dat ten aanzien van ziekenzalving en huwelijksslui ting op enkele plaatsen in het bisdom al afspraken zyn ge maakt. Als zulke afspraken bestaan, dan is dat volkomen buiten mij om ge beurd en legen mijn uitdrukkelij ke wil, verzekert de kardinaal. Hij betreurt het, dat in de bro chure de indruk wordt gewekt alsof de zending door de bisschop onbelangrijk is. Politiek Het diakonaat moet in de eerste plaats dienst der barmhartig heid blijven, en mag geen instru ment worden voor maatschappij kritiek en maatschappijhervor ming. Zei ds. P van den Heuvel uit Harmeien gisteren in Zeist op de predikantenvergadering van de Gereformeerde Bond m de Hervormde Kerk. "Het diako naat heeft ongetwijfeld politieke gevolgen, toch kan het bijbelse be grip gerechtigheid niet zonder meer worden vereenzelvigd met het gerecht igheidsideaal van welke politieke partij ook" Van den Heuvel, zelf gereformeer- de-bonder en bestuurslid van de synode, wees de uitdrukking 'politiek diakonaat' af. Ook waarschuwde hij ervoor, dat de maatschappelijke situatie niet maatgevend wordt voor het verstaan van het evangelie. "Dat loopt erop uit. dat de kerk in directe zin politiek gaat han delen. zoals in het Interkerke lijk Vredesberaad". Tegenover de opvatting van G. H ter Schegget (kerk als partijgan ger der armen') stelde ds Van den Heuvel de overwegingen van de hervormde synode uit 1964 ('De politieke verantwoor delijkheid van de kerk Daarin wordt de gemeente allereerst in indirecte zin opgeroepen tot het dragen van politieke verant woordelijkheid De 'bonder' Van den Heuvel keer de zich overigens tegen hen die willen, dat de kerk zich met de politiek helemaal niet inlaat. "In werkelijkheid kiest men dan voor een andere politiek". Hervormde Kerk: aangenomen naar Meeuwen kandidaat K. C. Kos Zeist; bedankt voor Stnjen H. G. Oost inga Shedrecht, voor Borculo J. Franck Eelde. beroe pen te Nijkerk J Mouthaan Nun- speet. te Neede W Hage Middel burg. te Maartensdijk W Roos Veen; benoemd tot secretaris van de Raad voor de Herderlijke Zorg en de Raad voor de zaken van Kerk en Gezin W. R. van der Zee Den Haag De evangelische beweging in de wereld wil meer zicht krijgen op de samen hang tussen evangelisatie - de ver breiding van het christelijke geloof - en sociale verantwoordelijkheid. Daartoe zal in juni van dit jaar in Grand Rapids (Verenigde Staten) een internationaal congres worden gehou den, uitgaande van het 'Lausanne-co- mité voor wereldevangelisatie' van de 'Internationale Evangelische Allian tie'. Een wens van talrijke deelnemers aan het wereld-evangelisatiecongres in Thailand (1979) gaat daarmee in vervulling Behoudende christenen - men vindt ze in 'evangelische' kringen nogal - moe ten van het 'sociale evangelie', zoals nieuwere theologieën dat vaak propa geren, in het algemeen niets hebben. Een beetje zwart-wit worden hun op vattingen daarover wel getekend met een schip - de wereld - dat onherroe pelijk tot zinken is gedoemd en waar op het alleen nog maar zin heeft, zielen te redden voor de eeuwigheid. In de jaren 60 is hierin verandering ge komen. De televisie bracht om maar een paar dingen te noemen - de oor log in Vietnam, de schending van de mensenrechten in tal van landen en de verhouding tussen rijk en arm vlakbij. Duizenden deelnemers aan het we reldcongres voor evangelisatie in Lau- sahne (1974) ondertekenden een ver klaring waarin duidelijk staat, dat het uitdragen van Christus' geestelijke boodschap maar óók sociaal-politieke betrokkenheid tot de plicht van de christen behoort. Voormannen uit de 'evangelische' we reld gaan straks in Grand Rapids speuren naar de samenhangen tussen evangelisatie en sociale verantwoorde lijkheid. Zij gaan ervan uit, dat er een fundamentele samenhang bestaat. Die bijbelse en theologische grondslag willen zij proberen bloot te leggen. Ze zullen zich ook wagen aan 'historische analyses' en actuele toestanden. De voorzitter van het Lausanne-comité voor wereldevangelisatie, Leighton Ford, die ook tweede voorzitter is van de evangelische beweging van Billy Graham, hoopt, dat dit congres de on vervangbare rol van de evangeliever kondiging in deze veranderende ftjden opnieuw zal bevestigen "Het is naïef om te i^eronderstellen, dat evangelisatie alléén de wereld kan ver anderen", zei hij met betrekking tot de bijeenkomst in Grand Rapids "Maar het is zinloos, te denken dat de wereld veranderd kan worden zónder dat de mensen door de bijbel en het geloof daarin veranderen GRONINGEN (GPD) - Voor de sprinters is het nationale titel- toernooi in Heerenveen maar ten dele een selectiewedstrijd voor het wereldkampioenschap op 6 en 7 februari in Alkmaar. Alleen degene die zondag kampioen wordt is zeker van het WK, de overige vijf schaatsers van de sprintkernploeg staat nog een extra selectieduel te wachten. Hierin mogen ook vijf allroun- ders proberen een van de reste rende twee startbewijzen voor r te bemachtigen. Sport A^n Van de allroundploeg worden hier voor uitnodigd: Van der Duim, Schalij, Van der Pal, Kramer en vermoedelijk Post. De ingelaste wedstrijd vindt plaats op zondag 17 en maandag 18 januari in Hee- er zal over beide da gen een normale sprintvierkamp worden afgewerkt. In principe worden zondagavond wèl de vier Nederlandse deelne mers aangewezen voor het EK voor allrounders, dat het laatste weekeinde van deze maand in Oslo is. Trainingscoordinator Henk Lamberts: „We willen een slag om de arm houden voor het geval het onderlinge verschil tus sen de nummer viefy vijf en zes erg klein is. We hebben Zweden- Nederland, een week voor het EK, nog achter de hand. Mis schien valt daar de definitieve beslissing". Bij deze interland komen slechts vier allrounders in actie, maar het ligt in de be doeling enkele rijders buiten me dedinging te laten meedoen in dien er nog geselecteerd moet worden. Bij het formeren van de nationale teams valt zondagavond hoe dan ook de beslissing voor de dames. Dan wordt het kwartet aangewe zen voor het Europees kam pioenschap op 23 en 24 januari in Heerenveen. Henk Lamberts gaat er verder van uit dat dit weekeinde de nationa le kampioenschappen de laatste in de huidige vorm zullen zijn. „Er moet een ander tijdstip voor de sprinters komen, want ook allrounders dienen in de gele genheid te zijn aan dat toernooi mee te doen. Je bent dan in één keer van de selectieproblemen af en ook de dames kunnen dan een sprintkampioenschap krijgen". DEN HAAG (ANP) - FC Den Haag heeft het zorge lijke jaar 1981 afgesloten in redelijke gezondheid. De problemen werden energiek aangepakt. De zorgen zijn echter niet verdwenen. FC Den Haag's voorzitter Den Duik draaide er tij dens de Nieuwjaarsreceptie niet omheen. "Vorig jaar dreigden we met een tekort te komen zitten van een miljoen Dat wilden we opvangen met de verkoop van spelers, maar daar bleek geen markt voor te zijn, want veel andere clubs in Nederland zijn noodlijdend. In samenwerking met de ge meente hebben we een andere oplossing gezocht en gevonden. Dat is ons echter niet overal in dank afgenomen". FC Den Haag sneed in de spe- lerssalanssen en moest het seizoen beginnen met een veredelde jeugdselqctie. Den Duik Het begin was veelbelovend, maar we staan nu in de gevarenzóne. Er degraderen drie clubs dit jaar en als wij daar bij zijn is dat een ramp. In dat geval zal er nog meer besnoeid moe ten worden en het is de vraag of de weg terug dan ooit nog gevonden wordt" Den Duik ging nau welijks in op de acties van de beruchte suppor- tersgroepen, die de tribunes van FC Den Haag terroriseren. "Ik weet dat ze supporters van ons zijn en ik hoop dat ze hun verstand gaan gebrui ken, zodat er weer meer publiek in ons stadion komt" Desnoods op bevroren veld spelen ZEIST (ANP) - De ama teursectie van de Konink lijke Nederlandse Voetbal Bond zal het komende weekeinde en de volgende weken pas in het uiterste geval tot algehele afgelas ting overgaan. Deze opval lende koerswijziging is een gevolg van de verga dering van de amateursec tie gisteravond in Zeist. De rond een miljoen Nederlandse amateurvoetballers kwamen de laatste twee maanden niet of nauwelijks in actie en daar heb ben ze schoon genoeg van. De amateurs willen voetballen en krijgen het komende weekeinde, als het weer tenminste niet dras tisch omslaat, wellicht de kans. De velden liggen er over het alge meen behoorlijk bij en zijn alleen hard bevroren. In de vergadering werden alle me dische aspecten van het spelen op bevroren velden uitvoerig be handeld. De huidige situatie biedt geen bijzondere gevaren op blessures. De beslissing over het al of niet doorgaan van het voor het komende weekeinde vastge stelde programma wordt aan de consuls overgelaten. Blijkt ne gentig procent van de velden on bespeelbaar, zal er pas tot alge hele afgelasting worden overge gaan. In de vergadering van de amateurs werd ook besloten te proberen de interland tegen België, vast gesteld op 10 februari, te ver schuiven naar een latere datum. De KNVB wil, nu ook amateurs bij profclubs geselecteerd kun nen worden, zo sterk mogelijk te gen België aantreden. ASSEN (ANP) - Co Giling heeft gisteren op de kunstijsbaan in Assen zijn eerste seizoenover winning geboekt. Giling zege vierde in de elfde schaatsmara- thon, die meetelt voor het klasse ment om de KNSB-beker. Mar tin Hoekstra eindigde als tweede en Jos Pronk werd derde. De elfde marathon van dit seizoen werd gekenmerkt door typisch Désar blijft LEIDEN - Gerard Désar blijft na het lopende voetbalseizoen nog zeker één voetbaljaargang als trainer aan UVS verbonden. De oud-Roosendaler, die al zeven jaar die functie bekleedt, ver lengde gisteren zijn contract met de club uit de Kikkerpolder. winterweer. Het vroor in Assen en het sneeuwde. De sneeuw maakte het er voor de 53 deelne mers niet makkelijker op. Bij de talrijke valpartijen waren onder meer Jan Kooiman, die tot Assen leidde, en Dries van Wijhe be trokken. Laatstgenoemde gleed zelfs twee keer onderuit en hield het na tachtig ronden voor ge zien. In het klassement nam Henk Portengen, die als vierde eindigde, de leiding over van Kooiman, die niet bij de eerste tien finishte. De uitslag van de elfde marathon n Assen is: 1. Co Giling (Warmen- huizen); 2. Martin Hoekstra (Hee renveen); 3. Jos Pronk (Oost- graftdijk); 4 Henk Portengen (Diemen); 5. Benny van de Weide (Heerenveen); 6. Herman Fokker (Kokkengen); 7. Jos Niesten (Heemskerk); 8. Jan Kroon (Ab coude); 9. Albert Bakker (Gro ningen); 10. Frans Boon (Hem). De stand is na elf wedstrijden: 1. Portengen 178.1 pnt.; 2 Jan Kooiman (Ammerstol) 176.3; 3. Pronk 154.1; 4. Giling 149.1; 5. Niesten 147.0; 6. Boon 130.0. MADRID/BUENOS AIRES (ANP) - In de internationale voetbal wereld worden gisteren enkele gigantische geldsommen ge vraagd en geboden voor twee prominenten. Zo kan de Spaanse bondscoach Ladilao Kubala ruim tweèeneenhalf miljoen gul den verdienen als hij vijf jaar bondscoach van Saoedi-Arabië wordt. De Argentijnse club River Plate vraagt zo'n dertien miljoen gul den transfersom voor libero Da niel Passarella SAO PAULO tReuter- De Braziliaanse president Joao Figueiredo heeft toegezegd de renstal van zijn landgenoot Emerson Fittipaldi te zul len sponsoren Dit heet de coureur tegen een verslaggever van het persbu reau Reuter verklaard. Fittipaldi had de president gexyraagd om steun van twintig staatsondernemingen en particuliere bedrijven. Fittipaldi "De reactie van de president was erg positief. Hij is dol op autosport KEULEN (DPA) - De Leidenaar John van der Wiel heeft in de ne gende en voorlaatste ronde van het internationale schaaktoer nooi in Keulen gewonnen van de Westduitser Troeger De voorma lige wereldkampioen Mikhail Tal uit de Sowjet-Unie nam de leidig weer over van de Brit Tony Mi les, die verloor van de Tsjecho- slowaak Vlastimil Hort Tal won zonder verder te spelen de eerder afgebroken partij tegen de West- duitster Dankert Tal verzamelde 7,5 punten uit negen partijen Mi les heeft een half punt minder. Grootmeester Jan Timman, de nummer twee van de huidige we reldranglijst, zal niet deelnemen aan de strijd om het Nederlands schaakkampioenschap. De twaalfkamp. die van 13 tot en met 26 maart in Amsterdam en Drachten wordt gespeeld, past niet in de voorbereiding van Timman op de aanstaande strijd om de wereldtitel. Het Neder landse schaakwonder prepareert zich in geselecteerde inernatio- nale toernooien, zoals dat van Bugojno (Joegoslavië), dat met een na de nationale titelstrijd be gint. Om verzekerd te zijn van een goede voorbereiding op die krachtproef, besloot Timman zyn nationale titel niet te verde digen. Genna Sosonko is nu de topfavo net in het schaaktoernooi, dat qua bezeting met twee plaatsen werd ingekrompen. Van de t waalf spelers zijn er tot nu »oe tien uitgenodigd Sosonko. Don- ner, Ree. Ligtcrink, Van der Wiel, Hans Kuyf, Baljon. Witt en Vin <i«- st. rrtn i bul to tm zullen na afloop van het Hoogo venstoernooi aangewezen wor den. KRISTIANSTAD (ANP) - Neder land heeft de eerste wedstrijd in het tennistoernooi om de Ko ningsbeker tegen Zweden verlo ren. De Nederlanders werden na de enkelspelen al op een onover komelijke achterstand gezet. Eric Wilborts was kansloos tegen Mats Wilander 1-6 1-6 Natio naal kampioen Louk Sanders werd eveneens met een neder laag geconfronteerd Sanders verloor met tweemaal 4-r6 van Anders Jarryd Ook het dubbelspel ging voor Ne derland verloren Veteraan Tom Okki-r. inmiddels 38 jaar en Mai Albert konden het niet bolwer ken tegen de aanstormende jeugd van Zweden Anders Jar ryd. die in zijn enkelspel partij te gen Sanders niet eens tot op de bodem hoefde te gaan. zegevier de met aan zun zijde Hans Si monsson met 6-3 7-5 De eind stand werd daarmee 3—0 in het voordeel van Zweden VOETBAL - Ajax heeft zgn eerste wedstrijd op de Antillen en in Suriname gewonnen Ongeveer 3500 toeschouwers zagen op Aru ba de Amsterdammers met 3-1 winnen van het versterkte club- elftal van RCAMaduro

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 13