LEIDSCH DAGBLAD Noodweer teistert Engeland 1 Salonboot "Rival" na brand gezonken Pl</c N FW Zeven magen leeggepompt CIRCUS ELLEBOOG Reagan houdt zich niet aan belofte 'ME drinkt teveel" Afsluitdijk dicht na hevige sneeuwstorm Toch registratie dienstplichtigen tBont& Lamsvacht VRIJDAG 8 JANUARI 1982 OPGERICHT 1 MAART 1860 36672 Directeur G Koopman Hoofdredacteur A A M Scftuurmans Ad) -hootdredacieur R D Paauw DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Voor M nrs re coWon Bonny, Bill en Millionaires in songfestival HILVERSUM (ANP) - De zange res Bonny St. Clair, de zanger Bill van Dijk en de groep "the Millionaires" zullen op 24 februa ri in het Circustheater in Scheve- ningen gaan uitmaken wie Ne derland zal vertegenwoordigen tijdens het Eurovisiesongfestival dat op 24 april in Engeland wordt gehouden. Zij zijn uitgekozen door de werkgroep amusement van de NOS, waarin alle omroe pen vertegenwoordigd zijn. In Scheveningen zullen zij steeds dezelfde drie liedjes ten gehore brengen, die geselecteerd wor den uit 148 inzendingen. Een na tionale jury zal dan beslissen wie naar Engeland gaat. De nationale Bonny St. Clair finale van het songfestival wordt gepresenteerd door Lenny Kuhr. Muzikale medewerking wordt verleend door het Metropoleor kest onder leiding van Rogier van Otterloo. Auto op aardgas DEARBORN (ANP) - Ford heeft gisteren een Dearborn (VS) een auto gespresenteerd die op aardgas loopt. Het gaat om een experimenteel mo del, dat plaats biedt aan twee personnen. De tank kan wor den gevuld met aardgas via een speciale compressor die op een gaskraan in de woning kan worden aangesloten. Wanneer de Amerikaanse au- tofabriek zo'n AFV (Alterna tive Fuel Vehicle) in massa kan gaan produceren is niet meegedeeld. Volgens de woordvoerder van Ford wordt een personenau to die op aardgas loopt wat duurder dan een vergelijkba re auto met een benzinemo tor. Maar dit wordt weer op gevangen door de lagere prijs van het aardgas. Politie stelt onderzoek in UTRECHT (GPD) - De plaatsvervangende districtscommandanten van de rijkspolitie gaan bekijken wat de oorzaak is van het overmatige drankgebruik van ME'ers tijdens hun werkzaamheden. Uit een notitie van majoor S. J. van Hulst van de afdeling Geüniformeerde Dienst is gebleken dat ME'ers vooral tijdens de rustperioden van een actie nogal eens naar de alcohol grijpen. A. Geelof, van de Inspectie Rijkspolitie zegt: „We moeten natuurlijk eerst achter de oorzaak komen. Pas dan kunnen we rigoureuze maatregelen nemen. Komt het door de onveiligheid, de onzekerheid van de politie man? We weten het niet. Maar het is niet te tolereren". Behalve het drankmisbruik lijdt het korps volgens de notitie aan nog meer kwaliteitsverlies. Geelof: „Vaak worden onnodige aanrijdingen veroorzaakt. Plankgas als dat niet nodig is. Er wordt minder zorgvuldig met het materieel omgesprongen. Ook is gebleken dat er frequenter geweld wordt gebruikt tijdens situaties waarbij dat niet nodig is. Wij krijgen steeds meer klachten van de burgers" WIJK BIJ DUURSTEDE (GPD) - Een felle brand heeft afgelopen nacht het passagiersschip „Ri val" uit Zwijndrecht volledig verwoest. Het schip lag in het Amsterdam-Rijnkanaal nabij de Prinses Irene-sluis in Wijk bij Duurstede afgemeerd. Tijdens de brand was er niemand aan boord. Door de felle wind en het gebrek aan een blusboot kon de vrijwil lige brandweer van Wijk met as sistentie van Utrecht de vuurzee pas na drie uur onafgebroken blussen onder controle krijgen. Vanochtend rond half zes is de Rival gezonken. De schade loopt in de miljoenen guldens. Kapitein Van Oosten en de zeven koppige bemanning waren bij LAK-theater zaterdag B Januari 14.00 uur kurtïerlroop aan de kassa 5,- per persoon een leuke verrassing. boord. Toen zij vannacht rond half twee van cafébezoek uit Wijk bij het schip terugkeer den, speelden er zich dramati sche taferelen af. Buiten zinnen wilden Van Oosten en sommige vrouwelijke beman ningsleden aan boord van het brandende schip gaan. Het kost te politiemannen en brandweer lieden de grootste moeite hen daarvan af te houden. Burge meester Houtsma van Wijk bij Duursede liet een arts komen om de totaal overstuur geraakte be manning met medicijnen te kal meren. Tevens zorgde de burge meester ervoor dat de dakloze schepelingen in een pension in Wijk werden ondergebracht. Een schipper ontdekte omstreeks elf uur 's avonds de brand. Aan vankelijk liet het zich aanzien dat de vrijwillige brandweerlie den met het beschikbare mate rieel de vlammen konden be dwingen. Maar al gauw bleek dat het vuur zich toch uitbreidde. Dode bij brand Sneeuw en vorst Veel bewolking en vooral in de avond en nacht sneeuw temperaturen zowel in de nacht als overdag min 4 graden in het zuiden tot min 10 graden in het noorden van het land. Krachtige, bij de Wadden harde oostelijke wind. 9 JANUARI 1982 Zon op: 08.45 uur. zon onder: 16.49 uur. Maan op: 16.34 uur, maan onder: 08.18 uur. Waterstanden Katwijk: hoogwater 02.28 en 14.50 uur, iaagwater 10.36 en 22.58 uur. Leraren drinken namaakwijn: HOOGEVEEN (GPD) - Een karaf met een op rode wijn gelijkende maar met chemi sche middelen gevulde vloei stof is zeven Hoogeveners bijna fataal geworden. Tij dens het jaarlijkse perso neelsfeest van de christelijke huishoud- en nijverheids school Iemenhof in Hooge- veen dronken de zeven tij dens het gourmetten van de namaakwijn, die als 'toneel- wtjn' had moeten dienen. Ze moesten in allerijl naar het Bethesda-ziekenhuis worden gebracht, waar hun maag werd leeggepompt. Omdat er voor het toneelspel geen rode wijn voorhanden was, kwam de leraar schei kunde met het idee zelf een rode vloeistof te fabriceren. Hierbij werd onder meer ac- cuzuur gebruikt. Toen het feest het hoogtepunt bereikte ging iemand met de karaf met namaakwijn rond. De scheikundeleraar merkte la ter dat de karaf leeg was en waarschuwde een arts. LONDEN/DEN HAAG (GPD) - Sneeuwstormen hebben het openbare leven in het zuiden van Engeland van nacht en vanochtend totaal lamgelegd. Grote steden als Plymouth en Torquay raakten van de buitenwereld afgesloten, treinen hadden uren vertraging en voor honderden wegen werd een rijverbod ingesteld. in- ijsvlakten. Tal van boerderijen xit. zijn geïsoleerd. Het leger tracht Brandweerlieden in touw op de salonboot "Rival" om de steeds weer oplaaiende brand te blussen. In een nieuwe aanval van een win ter die voor Engeland nu al is uit gegroeid tot gedenkwaardige proporties, werden grote delen van het zuiden en westen van het land onbegaanbaar. De politie in Wales ging er vanochtend zelfs toe over alle wegen in Midden- Wales gesloten te verklaren. Ook Londen kreeg, vlak voor en tijdens de ochtendspits, zijn deel van de sneeuwstorm. Dat leidde tot grote vertragingen bij het openbaar vervoer en het sluiten van het vliegveld Gatwick. Bij het vliegveld Heathrow was van ochtend slechts één baan in ge bruik. Strenge kou heerst ook in Schot land. In de hooglanden werd vannacht een temperatuur van 26,8 graden onder nul gemeten, slechts een halve graad verwij derd van de laagste temperatuur die ooit in het Verenigde Ko ninkrijk is vastgesteld. Zeehavens langs de Schotse kust zijn dichtgevroren en honderden herten hebben het hoogland ver laten op zoek naar voedsel in de tuintjes van de Schotten. In Noord-Engeland hebben de ge bieden rond York, waar de afge lopen dagen honderden huizen werden overstroomd als gevolg t smeltende sneeuw, Afsluitdijk In Nederlannd bleef de sneeuw vanochtend uit. Dat was gisteren anders, toen met name in het Noorden van het land sneeuw stormen voor grote overlast zorg den. Het verkeer op de Afsluit dijk werd gisteravond na acht uur totaal stilgelegd. De gebrui kelijke politiepatrouilles op de dijk werden gestaakt. Op Vlie land was het zicht beperkt tot 25 meter. Er ontstonden hoge sneeuwduinen waardoor sommi ge huizen en hotels van de bui tenwereld werden afgesloten. 22 PAGINA'S T* Wiegel Opheldering geëist over banenplan PAGINA 7 Stakingsoproep vrije leden Solidariteit PAGINA 9 Geen subsidie meer voor Willem II PAGINA 11 Conflict Philips spitst zich toe PAGINA 19 ken met vrijwel onbegaanbare WASHINGTON (Reuter/DPA) - President Reagan van de Ver enigde Staten heeft gisteravond besloten de registratieplicht voor achttienjarigen voor eventuele dienstplicht voorlopig te hand haven. Daarmee wijkt hij af van zijn standpunt tijdens zijn cam- het uitbreken van de brand niet De rampenwagen van de Utrechtse brandweer spoedde zich streeks middernacht naar Wijk om te assisteren. Aan rijkwater staat werd gevraagd onmiddel lijk een boot te sturen, zodat de brand vanaf het water kon wor den aangepakt. Tegen twee uur arriveerde deze boot. Met twee stralen slaagden de spuitgasten erin de uitslaande vlammen aan de waterkant te doven. Tot ver in de ochtend duurde de nablus sing. Bij een felle uitslaande brand m een woning in Utrecht is vanmorgen de 43- jarige Cor Kok om het leven ge komen. Zijn zoontje van 6 jaar liep snij- en brandwonden aan benen en gezicht op. Wegens ademhalingsmoeilijkheden is hij op de afdeling reanimatie van het AZU opgenomen. Ook de poes van de familie kok kwam in de vlammen om. Trein met radioactief materiaal ontspoord CALIFORNIË (AP) - Een goede rentrein van de spoorwegmaat schappij Southern Pacific die radioactieve stoffen vervoerde, is gisteren ten zuid-oosten van Palm Springs, California ont spoord. Autoriteiten hebben be kend gemaakt dat er geen radioactief materiaal is vrijgeko- De plaatselijke politie ontkende eerdere berichten van spoor wegbeambten dat bij het onge luk vier mensen om het leven zouden zijn gekomen. Zieken huisfunctionarissen meldden dat vijf gewonden waren opgeno men in het ziekenhuis. De commandant van de plaatselij ke brandweer, Jim Wright, ver klaarde dat deskundigen bezig waren om vast te stellen of er radioactiviteit was gelekt. Hij be vestigde dat totdusver alle me tingen negatief waren. Een ziekenhuisfunctionaris deelde mee dat buiten het ziekenhuis "een groot aantal" mensen was behandeld voor mogelijk contact met radioactief materiaal. De omgeving van de ontsporing werd uit voorzorg verklaard tot besmet gebied. WINTERJACKS HARDWEAR 119,- BEDRUKTE T-SHIRTS 15,- ALLE BROEKEN 49,50 NEW YORK NEW YORK HAARLEMMERSTR 51 LEIDEN pagne voor de presidentsverkie zingen van vorig jaar toen hij de registratieplicht fel kritiseerde. Hij zei nu die te handhaven, om dat "we in een gevaarlijke wereld leven". Reagans voorganger. Carter, voer de in 1980 de registratieplicht weer in als reactie op de Sowjet- inval in Afganistan eind 1979. Nadat er in het begin van de ja ren '70 een eind kwam aan de oorlog in Vietnam, hoefden acht- tienjarigen zich in de VS niet meer verplicht te melden voor 'dienstplicht Reagan liet verder weten dat de 800.000 jongeren die vorig jaar de registratie ontdoken, de gelegen heid krijgen zich alsnog te mel den teneinde gerechtelijke ver volging te voorkomen. Volgens officiële kringen is Rea gan omgezwaaid onder druk van het ministerie van defensie. Veiligheid Advocaat-generaal Niemeijer van het Gerechtshof in Leeu- Vfr;warden heeft gepro beerd de samenle ving een nem onder het hart te steken Tijdens de installatie van de nieuwe procureur-generaal bij datzelfde gerechtshof stelde Nie- meijer dat er drastische verande ringen in de Nederlandse samen leving moeten komen om de ge middelde burger weer een gevoel van veiligheid te geven Niemeijer wil junkies te werk stellen in een rijkswerkinnchting, even als souteneurs en woonwagen bewoners. die het platteland ste lend afstropen. Tuchtig uw zoon en hij zal u rust bereiden en u vreugde verschaffen,aldus Nie meijer Men kan de Friese magistraat moeilijk verwijten dat hij dit soort zaken in de openbaarheid brengt. Het behoort tot zijn taak strafbare feiten te vervolgen Wat men hem wel kan verwijten is het feit dat hij de samenleving suggereert een oplossing te weten voor het ge voel van onveiligheid. Als men zijn raad maar opvolgt wordt het weer als vanouds Niemeijer probeert bovendien maatstaven aan te leggen die vijf tig jaar geleden wellicht accepta bel waren, maar die in de huidige samenleving niet kunnen. Met name het opsluiten of te werk stellen van junkies is een vorm van symptoombestrijding. Aan de oorzaak wordt niets gedaan. De opmerking van Niemeijer is een symptoom op zichzelf Het is niet de eerste keer dat een dergelijk geluid van justitiöle zijde wordt vernomen. Met groot gemak wordt daarbij vaak voorbijgegaan aan de rol van de justitie zelf. Het zogenaamde opportuniteitsbe ginsel het vervolgingsbeleid in het ene arrondissement is vaak anders dan in het andere - werkt met name voor de politie soms zeer frustrerend, maar ook voor het publiek. Een illegale zender in Tietjerkstera- deel kan er op rekenen bij ont dekking uit de lucht te worden ge haald. tenzij het ding gebruikt wordt bij een demonstratie tegen een kerncentrale, of een landelijk de aandacht trekkende kraakac- tie. Juridisch best een verdedig bare zaak, maar voor de gemid delde politieman, of burger vaak moeilijk te begnjpen. Datzelfde geldt voor junkies, die na te zijn aangehouden dikwijls direct door de officier weer op vrije voeten worden gesteld, om de simpele reden dat directies van huizen van bewaring geen raad met de ze mensen weten. Het is de taak van de overheid haar burgers een gevoel van veiligheid te geven, of althans voorwaarden daartoe te scheppen Meneer Niemeijer heeft één ding gedaan terecht signaleren dat dat gevoel te wensen overlaat Daar had hij het beter bij kunnen laten. S. JERUZALEM (GPD) - De Israëli sche opperbevelhebber, generaal Etan, zegt te beschikken over aanwijzingen dat Syrië aanstuurt op een oorlog met Israël. Syrië heeft de afgelopen tijd zijn troe pen op de Golan met een divisie versterkt. Volgens Israëlische bronnen heb ben ook de Palestijnen in Liba non hun militaire positie de afge lopen weken aanzienlijk ver sterkt. LEIDSCH m DAGBLAD ^Als u nu een abonnement neemt dan krijgt u de krant de eerste suède en nappa (ook grote maten) alle bekende merken o.a. tf&k jtlrrco donderdag koopevond Hanteer bnetjonutraat 20 (bij de Grote Markt) I tel (023) 3126 55 Amsterdam, letdseslraat 9 (bq Koningsplein) IM. (020) 22 35 96 Wilt u mij nu metéén noteren als abonnee Naam: Adres: Woonplaats: Gironr.: Tel Svp. bon ingevuld in een open enveloppe zonder postzegel opsturen neerLeidschDegbled. Antwoordnummer 10050. 2300 VB L erden en de krent komt SNEL in de bus

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 1