Politie wil af van ME C Illegale lozingen erkend -z* Oefenexecuties soldaten wekken verontwaardiging Kamerdebatten straks dagelijks op kabel-tv UIT DE CONSUMENTENGIDS NOVEMBER 1981= Bij demonstraties rond kerncentrale Dodewaard n 'I If Door ex-directeur van Uniser Drie maanden geëist voor zedenmisdrijf met zonen Pulpfraude voor paar ton bij Suiker Unie Plan tegen aanvaringen bij zeesluis Terneuzen Iflfll HET BIJ DE GOEDKOOPSTE! WOENSDAG 6 JANUARI 1982 Binnenland UTRECHT (ANP) - De solda- tenvakbond WDM is veront waardigd over het feit dat bij een legeroefening onlangs drie krijgsgevangenen van de "oefenvijand" met losse flod ders "geëxecuteerd" zijn. Volgens de WDM gaat het leger met dergelijke nage bootste executies zijn boekje te buiten. Het oefenen van executies is een verruwing die een sfeer kweekt waarin geen enkel oorlogsrecht meer geldt, zo vindt de soldatenvakbon. Bo vendien zijn bij de oefening de voorschriften voor de sa menstelling van het executie peloton en de schootsafstand niet gevolgd, zodat de te rechtstelling ook als oefening op zich zelf niet erg geslaagd was. De oefenexecuties hadden plaats tijdens de oefening "Eindsprint", die eind no vember door eenheden van de Saksenweimarkazerne uit Arnhem werd" gehouden. De oefenvijand, een verken ningseenheid van de kazerne, had de opdracht gekregen om met behulp van zoge naamde partisanen door te dringen in het gebied van de tegenstander. Bij deze infil tratiepoging werd de eenheid gevangen genomen, waarna de drie soldaten die voor par- tisaan gespeeld hadden voor een executiepeloton werden geplaatst. De slachtoffers werden één voor één afgeschoten, waar bij de laatste was ingefluis terd om hard te schreeuwen, zodat het wat realistischer leek. aldus een ooggetuige. Dit was een van de dienst plichtigen die was aangewe zen voor het executiepeloton maar die weigerde. Om het helemaal echt te maken moesten soldaten volgens hem de lijken van de dne par tisanen over de schouder ne men en een honderd meter verderop neerleggen. Daar mochten de drie terechtge stelde soldaten nog een tijdje voor lijk blijven liggen. Toen de executies bij de nabe spreking van de oefening weer ter sprake kwamen, rea geerde het kader van de een heid op protesten van solda ten met de opmerking dat het terechtstellen van verzets strijders volgens het oorlogs recht is toegestaan. Deze re denering wordt door de WDM met kracht bestreden. Het internationale oorlogs recht is op dit punt juist in beweging, en het Nederland se soldatenhandboek ver biedt executies zonder vorm van proces, aldus de solda- tenvakbond. Over het voorval zijn door het PSP-tweede Kamerlid Van der Spek al vragen gesteld aan de minister van defensie. NIJMEGEN (GPD) Bij volgende demonstraties rond de Dodewaardse kerncentrale zal het politieoptreden op een andere leest zijn geschoeid. De leiding van het korps rijkspolitie district Nijmegen wil zo veel mogelijk af van het inzetten van de Mobiele Eenheid. „Omdat dit net als in een moderne oorlogsvoering niet meer past", aldus districtscommandant kolonel G. J. Feijlbrief. De districtcommandant noemt de Mobiele Eenheid een log li chaam, zowel in voorbereiding als in bevelvoering. „Bij massale acties zet je op die manier twee machtsblokken tegenover el kaar, net zoals vroeger vijandige linies zich in de loopgraven in groeven". Kolonel Feijlbrief denkt by vol gende politieoptredens in Dode waard wanneer die noodzakelijk worden geacht, aan flitsende, korte acties waarbij raddraaiers snel worden gelokaliseerd en uit geschakeld. „Een dergelijk poli tieoptreden komt de demon stranten die met vredelievende motieven zijn gekomen, alleen maar ten goede". ABN wil van Boersma af Traangas Turkse man DEN HAAG (GPD) - Na zijn uitla tingen over de „geldzucht" die hij onder de bestuurders van het OGEM-concern zegt te hebben aangetroffen, moet de vroegere minister van sociale zaken drs. J. Boersma nu ook verdwijnen uit de Raad van de Commissarissen van de Algemene Bank Neder- land. De Raad stelt op zijn aan- 1X1 clllXO wezigheid in het college geen prijs. Vrijdag komt de Raad van Commissarissen voor een verga dering biieen. Bij deze werkwijze hoopt de kolo nel ook het inzetten van traangas voortaan achterwege te kunnen laten. Van diverse zijden is felle kritiek geuit op het massaal ge bruik van het zogenaamde CS- gas in Dodewaard. „Elk gewelds middel heeft een vervelende bij werking, maar als het gas weg valt, blijft eigenlijk alleen nog maar het vuurwapengebruik over. Tussen gas en schieten zit bijna geen ruimte meer. Je kunt hooguit nog aan de rubberkogel denken, maar dan praat je toch ook over vuurwapengebrui- k". Overigens noemt hij het inzetten van gas een „relatief vredelie vend middel. Als je er niets mee te maken wilt hebben, kun je ge woon weglopen". Het inzetten van de wapenstok bij dergelijke omvangrijke acties als in Dode waard haalt niets uit. Feijlbrief daarover: „Het meppen met de lange lat heeft in zulke omstan digheden geen enkel effect. Als je er 200 in het ziekenhuis slaat, merk je daar nauwelijks iets van, gezien de massale opkomst". te krijgen van CDA- Kamervoorzitter Dolman leek gisteren op zijn nieuwjaarsreceptie een wijze raad i fractieleider Lubbers rechts). Leek, want bij politici weet je dat natuurlijk nooit. Voor Boersma verloopt dit jaar een zittingstermijn. In de algemene aandeelhoudersvergadering, die over enige maanden wordt ge houden, zou hij voor herbenoe ming zijn voorgedragen. Na Boersma's uitlatingen in een in terview in Vrij Nederland, waar in hij de top van het OGEM-con- cern ongenadig over de hekel haalde, voelt men daar niet veel meer voor. Boersma heeft zelf enige jaren déél uitgemaakt van de Raad van Bestuur van OGEM. Hij zegt in die periode op veel te genwerking te zijn gestuit. Uit eindelijk is hem te verstaan gege ven dat hij naar ander werk moest Boersma gold bij de ABN als een van de vertrouwenscommissaris- sen, een man die het vertrouwen genoot van de ondernemings raad en de vakbeweging. WEERRAPPORTEN doodgeschoten DEN HAAG (ANP) - De 38-jarige Turk A.R. Demirel is gisteravond op de La Reyweg in zijn woon plaats Den Haag doodgeschoten. De man zat achterin een auto die voor een stoplicht wachtte, toen op korte afstand een andere wa gen stopte, van waaruit enkel malen is geschoten. Demirel werd in hoofd en rug getroffen door vier tot vijf kogels en over leed ter plaatse. Zijn zoon, die de auto bestuurde, bleef ongedeerd. De twee mannen die in de auto za ten van waaruit de schoten wer den gelost, zijn uitgestapt en er lopend vandoor gegaan. Het is nog niet duidelijk wat de aanlei ding tot de schietpartij is. DEN HAAG (GPD) - Over enige tijd zullen de Tweede-Kamerde batten rechtstreeks en volledig dagelijks via de kabelnetten op de televisie te volgen zijn. Nu is dat nog slechts mogelijk via de radio. Dat zei Tweede-Kamer voorzitter dr. Dick Dolman giste ren op zijn nieuwjaarsbijeen komst met de Parlementaire Pers Club. Directe tv-uitzending van de ka merdebatten zal nog niet in 1982, maar vermoedelijk wel volgend jaar al kunnen. Uit een enquête blijkt dat 63 procent van de on dervraagden vindt dat te weinig kamerdebatten op de televisie te zien zijn. Ook de directe radio uitzendingen van de debatten blijkt zich het afgelopen jaar in een toenemende belangstelling te kunnen verheugen. In ongeveer een kwart van de 1,5 miljoen huishoudens die via de kabel de radio-uitzendingen uit de Tweede Kamer kunnen vol gen, wordt er - blijkens een en quête in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer re gelmatig naar geluisterd. Dat is drie tot zes maal zoveel als in 1980, toen met de uitzendingen werd begonnen. De publieke belangstelling voor het politieke gebeuren op het Binnenhof neemt volgens Dol man ook sterk toe. Vorig jaar be zochten 18.970 mensen de pu blieke tribune van de Tweede Kamer, terwijl ruim 10.000 men sen een plaats bezetten op de ge reserveerde tribune. Dat is iets minder dan in 1980, maar dat komt omdat dit jaar door de ver kiezingen minder vergaderd is, alhoewel meer dan in het verkie zingsjaar 1977. Steeds meer vergaderactiviteit van de Tweede Kamer heeft plaats in (openbare) commissies. Daar naast zijn er per dag gemiddeld De Bilt zwaar bew. Deelen zwaar bew. Eelde half bew. Eindhoven sneeuw Den Helder sneeuwbui Rotterdam zwaar bew. Twente sneeuw Vbssingen zwaar bew. Zd. Limburg w 10 0 8 Aberdeen half bew. Barcelona onbewolkt Bordeaux Frankfort Genève Helsinki Innsbruck regen Klagenfurt onbewolkt Lissabon mist Locamo Londen Luxemburg regenbui BREDA (GPD) „Die lozingen zyn erg verontrustend. In de cel ging ik er pas over nadenken. Ik ben vijftien jaar in het bedrijfsle ven geconfronteerd met lozen". Ex-Uniser-directeur Magnus S. uit Dordrecht gaf gisteren in de meeste gevallen toe onverant woord te hebben gehandeld toen hij opdracht gaf om uizenden tonnen chemisch afval in het Hollandsch Diep of de Krimpen- se IJssel te lozen. „We zijn heel zwaar in de fout ge gaan en ik ben er mede verant woordelijk voor". Maar tevens schuift hij de verantwoordelijk heid af op zijn collega-directeu- Chemicus Magnus S. maakt bij tijd en wijle een verslagen indruk als hij voor de Bredase rechtbank toegeeft dat duizenden tonnen afval in de plomp verdwenen. Berouwvol erkent hij dat hij de zaak heeft onderschat; dat hij te laat heeft ingegrepen; dat Uniser een foute weg heeft ingeslagen door kranen van opslagtanks open te draaien. Maar S. meent dat er geen sprake was van ge vaar voor de volksgezondheid. Mallorca München onbewolkt onbewolkt licht bew. onbewolkt Stockholm sneeuwbui Wenen licht bew Zurich regenbui Istanbul mist Las Palm as t - 15 Tel-Aviv zwaar bew. Tunis licht bew. ROTTERDAM (ANP) - Wegens het plegen van zedenmisdrijven met hun minderjarige zonen van elf en zeventien jaar, heeft de officier van justi tie by de rechtbank in Rotterdam gisteren tegen een man (51) en vrouw (53) uit Ridderkerk drie maanden gevangenisstraf geëist. De officier verweet hen dat zij de jongens in 1980 en 1981 via een bemid delingsbureau met mannen in contact brachten voor bepaalde sex. De moeder stond bovendien terecht omdat zij met de oudste jongen diver se keren geslachtsgemeenschap heeft gehad. Zij ontving met hem klan ten voor trio-sex. Schade voor deverbrandingsap- paratuur misschien, mogelijk dat mensen met zwakke longen eni ge hinder hebben gehad maar verder gaat hij niet. Over het doorverkopen van sterk vervuilde olie zegt Magnus S.: „Als ik geweten had dat mijn col lega's Gerrit B. en Fred van D. die partij hadden doorverkocht aan Jafon Oil had ik mijn veto uitgesproken". Officier van justitie mr. W. Koops: „U hebt niets ondernomen". „Ik kon moeilijk by de politie aangif te doen tegen mijn collega's", al dus de zenuwachtige S. Maar S. hoorde achteraf wel van de ver koop, liet zich ompraten door zijn mededirecteuren. „Ik ging er vanuit dat Jafon Oil de handel zou verdunnen. In dat geval was het niet schadelijk geweest voor de volksgezondheid", aldus de technisch directeur. Eenzelfde relaas volgt op de vol gende beschuldiging: de ver koop van het gevaarlijke A-Fuel aan Belgische tuinders. „Het had daar nooit terecht mogen ko men". Opnieuw stemde S. in met verkoop omdat hy er vanuit ging dat de koper het spul zou men gen waardoor het chloorgehalte zou dalen. „Onzorgvuldige be handeling had grote problemen kunnen geven omdat het vlam- punt te laag is", vertelt de ex-di recteur. De Dordtenaar geeft zonder schaamte toe dat hij opdracht heeft gegeven tot het lozen van recidu-waters van Shell Moer dijk in 1980. Zo'n 80 procent ver dween in het Hollandsch Diep, de rest in het riool. „Ik besloot te lozen toen mij bleek dat Shell op veel grotere schaal hetzelfde deed. Ons werd een grote worst van ettelijke miljoenen voorge houden maar we waren in myn ogen slechts het officiële tintje dat Shell nodig had om te kun nen verklaren dat het recidu ter veilig werd behandeld On dertussen verdwenen er duizen den tonnen vanuit Shell zelf', al dus de Uniser-directeur. Deze lezing wordt door Shell woordvoerder J. Jansen met veel klem ontkend. Uniser zou voor ons afvalwater zuiveren en dat is niet gebeurd. Shell heeft vergun ning voor de lozing van bepaalde produkten maar niet voor die die Uniser van ons knjgt We hebben Uniser fors betaald voor de „hulp" die we uiteindelyk niet kregen", aldus Jansen. Uniser directeur Magnus S. schat dat ongeveer 10 procent van het aan tal vloeibare produkten van Uni ser regelrecht de plompt in ging. STAMPERSGAT (GPD) - Bij de Suiker Unie in het Brabantse Stampersgat ls een flinke fraude aan het licht gekomen. In zes jaar tyd, van 1975 tot en met '80. is door geknoei aan de weegbrug mogelyk één miljoen kilo pulp (veevoer) illegaal uit het bedryf verdwenen. Met deze fraude is dan ook een bedrag gemoeid van op zyn minst tweehonderddui zend gulden. Dne werknemers van het bedryf zyn inmiddels door de rijkspoli tie in Breda aangehouden en in de cel geplaatst, verdacht van op lichting en valsheid in geschrif te: een transporteur (59), diens 37-jarige zoon en nog een trans porteur (42). Het vermoeden bestaat, dat er niet alleen pulp achterover is ge drukt. maar dat er ook gerom meld is met partijen suiker. Meer arrestaties worden nog verwach- t Ongeveer twee maanden geleden is de fraudezaak aan het licht ge komen, nadat een nieuwe werk nemer bij de weegbrug van de Suiker Unie het spel van een aantal werknemers weigerde mee te spelen. Volgens goede bronnen was het al ïaren gebrui kelijk dat werknemers en trans porteurs niet de juiste hoeveel heid pulp opgaven die het terrein verliet Volgens werknemers re den vrachtwagens alleen met de voorwielen op de weegbrug. Toen de nieuwe man aan de brug het spel weigerde mee te spelen, is hy met een stuk yzer bedreigd door een chauffeur van het trans- portbedryf uit Oud-Gastel. De politie heeft daarvan proces-ver- baal opgemaakt De fraudezaak kwam daarna aan het licht. Wie de ontvreemde pulp heeft afge nomen is nog niet bekend. Alleen de weegbrug-werknemer, die volgens onbevestigde ge ruchten totaal overspannen is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, is gaan praten. Vol gens werknemers is er ook een lid van de staf van de Suikerunie met een bekentenis gekomen. Toen zou gebleken zyn dat er ook partyen suiker achterover zijn gedrukt. De directie van de Suiker Unie in Breda weigert elk commentaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de recherchegroep van de Rijkspolitie in Breda, die zegt: „De bal is gaan rollen, maar wan neer die stopt weten we niet" 15 vergaderingen van fracties en fractie-commissies. Voorzitter Dolman signaleerde daarentegen dat in 1981 ongeveer 20 procent minder schriftelijke vragen is ge steld. De Tweede-Kamervoorzitter zei voorts „de grootste principiële bezwaren" te hebben tegen de weigering van de Russische re gering om meer dan 15 Neder landse parlementaire journalis ten, die in december de reis van de parlementaire delegatie naar Moskou wilden meemaken, een visum te verstrekken. Er hadden zich journalisten aangemeld. Dolman zei dit „krankzinnig" te vinden. Hij zei dat hij, als hy daarvan tijdig op de hoogte was geweest, wellicht zou hebben voorgesteld om de hele missie maar af te gelasten als niet alle aangemelde journalisten een vi sum hadden gekregen. TERNEUZEN (GPD) - Minister Zeevalking (verkeer en water staat) heeft zich gisteren op de vlakte gehouden over het nut, de bruikbaarheid en de haalbaar heid van de oplossingen die hem bij zijn bezoek aan Zeeland zijn aangereikt om aanvaringen bij de zeesluis van Terneuzen te voorkomen. De bewindsman wees erop dat over definitieve oplossingen ook met België moet worden gespro ken en dat de aangereikte moge lijkheden op korte termijn wei nig soelaas bieden. Voorlopig moet volgens Zeeval king de nodige voorzichtigheid betracht worden om autosche pen op ordentelijke wijze door de sluis te manoeuvreren. Hij deelde mee dat een ambtelyke werkgroep van Nederlanders en Belgen bezig is aan een rapport over een oplossing voor de over gangstijd. Dat zal binnen een paar weken verschijnen. „Ik ga er vooralsnog vanuit dat de Belgen de kosten van maatrege len ook zullen betalen", zei hy. Dne oplossingen zyn aangedra gen om schadevaringen aan de zeesluis bij Terneuzen te voorko men. De opmerkelijkste en duur ste is het octopus-project van sleep vaartbedryf Willem Muller. Directeur C. Muller schatte de in- vestenng op vijf tot zes miljoen gulden. Het gaat daarbij om een ponton- Lichtorgels DEN BOSCH (ANP) - De politie van Den Bosch heeft gisteren zes jonge mensen uit die plaats aan gehouden die ervan worden ver dacht in het afgelopen weekein de een aantal verkeerslichtinstal- laties onbruikbaar te hebben ge maakt. Zij gebruikten de elektrische appa ratuur van de verkeerslichten voor lichtorgels thuis die op hun beurt werkten op geluidsappara tuur. vormig vaartuig met een wigvor mige uitsparing aan de achterzy- de. In die wig past ieder model schip. Het wordt met beweegba re zuignappen onwrikbaar aan de octopus vastgeklemd. Het schip heeft een machinevermo gen van 6000 pk Er wordt ge werkt met vier propellers die 360 graden draaibaar zyn. De octo pus ziet volgens de ontwerpers kans om schepen zelfs by wind kracht tien in de koers te hou den. De eerste reacties op het plan - van onder andere de Gent se havenkapitein A de Wilde, burgemeester F. de Paepe van Gent en zyn Terneuzense collega C. Ockeloen, waren positief. Twijfel rond dood patiënte in ziekenhuis ROSMALEN (GPD) - De rijkspo litie in 's Hertogenbosch stelt een onderzoek in naar een nogal mysterieus sterfgeval. In de nacht van zaterdag op zondag zou in het psychiatrisch zieken huis Coudewater in Rosmalen (NB) een 23-jarige vrouw door etherverstikking om het leven zijn gekomen. De Bossche officier van justitie mr. P. Duyx, belast met de leiding van het onderzoek verduidelykt dat deze dood zich in eerste in stantie liet aanzien als zelfmoord. Uit nader onderzoek blykt ech ter dat moord, oftewel hulp by zelfdoding, niet moet worden uitgesloten. In het kader van de bescherming van patiënten van de psychiatri sche inrichting wil de officier van justitie vooralsnog weiig over dit sterfgeval bekendma ken. Hij denkt niettemin wel eni ge verdachten te hebben, onder anderen een medepatiënte van de overleden vrouw. ADVERTENTIE VERGELIJKING PRIJSPEIL LEVENSMIDDELENZAKEN 1) S goedkoopste zaken «n uiteraard ook b., DIRKSON /tjpfc»d Broek Bat v d Heyden/ Jac Hermant Pr.inlafl /S Bet v 6 Heyden/ Edeti Mea it/Tref eenter Berk o Fred d Werft 5 a 10% duurder Albert He>)n. Da Boer Simon. Fred.d Wertf Albert Hetfn. De Boer Prof merkt IQroeowoodtl S.mon, Sper toper Véft. vendet Vno. V B D. 10 a 15% duurder a a o 2ooo 15 a 20% duurder Prol..merkt (Zu«J Hollend) 20 a 25% duurder Ntetme Neme. Vendel. VIO meer dan 25% duurder A 4 O 2000. Centra Co op Sper tope. Véft Vrw> onvoldoende artikelen aanwezig Jee Hermant Pr,tafe,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 7