i Schmidt deelt visie Reagan Rome opnieuw in verlegenheid door terroristen Solidariteit spreekt met Poolse regering Huurlingen Seychellen toch weer gearresteerd VS en Engeland in illegale wapenhandel Britse SPD en liberalen niet nader tot elkaar Geert toezegging over Europese sancties PAGINA 6 Buitenland (Van onze corresDondent JOHANNESBURG - De 44 huur soldaten die in november betrok ken waren bij een staatsgreep op de Seychellen en daarna een Boeing-707 van Air India kaap ten om daarmee naar Zuid-Afri- ka te vliegen, zijn gisteren weer in dit land gearresteerd. De huur lingen zullen wegens overtre ding van wetten op de burgerlij ke luchtvaart (waaronder ook ka pingen vallen) voor verschillen de gerechtshoven in Johannes burg, Durban, Pretoria, Bloem fontein en Kaapstad terecht staan. Dit werd gisteren bekendgemaakt door de generaal-rruqoor van de Maar Schmidt ging geen stap ver der dan de EG-ministers van bui tenlandse zaken maandag in Brussel: de sancties van de VS tegen Polen en Rusland zal hij niet ondermijnen, maar van 'evenwijdige' Europese acties is geen sprake vooralsnog. Eerst wanneer andere Europese lan den sancties nemen, zal de Bondsrepubliek zich in dat gelid scharen. Een koor van Amerikaanse woord voerders destilleert uit het gege ven dat Schmidt de Russische medeplichtigheid nu aanvaardt, een bewijsje voor Amerikaanse overtuigingskracht. Schmidt evenwel heeft eerst de senatoren van de belangrijke commissie voor buitenlandse betrekkingen en later president Reagan onver bloemd op de hoogte gesteld van zijn verontwaardiging over het feit dat de VS hun bondgenoten niet behoorlijk hebben geconsul teerd over de sancties waartoe Reagan had besloten. Dit ver baasde de senatoren, omdat Rea- gans retoriek en de voortduren de aanvallen op de houding van de Bondsrepubliek, blijkbaar veronderstelden dat de NAVO- bondgenotën zonder meer in de Amerikaanse pas zouden gaan lopen. Wanneer Reagan dan ook nu spreekt van behoefte aan een ge coördineerd bondgenootschap pelijk optreden, dan ligt daarin- nauwkeurig vooroverleg beslo ten. De ogenschijnlijke eensge zindheid, waarvan Reagan en Schmidt op het bordes van het Witte Huis, tegen een achter grond van ceremonieel vertoon, getuigden, behelst naar het woord gemeten niets nieuws. Voor diplomatieke waarnemers is dat doorgaans een betrouw baar teken: minimale overeen stemming moet blijvende 'ge schillen toedekken. Schmidt was wat de Amerikaanse sancties be treft - die hij als effectief middel verwerpt - naderhand vriendelijk Zuidafrikaanse politie, C. F. Zietsman, die belast is met het onderzoek naar de misdrijven van de huursoldaten. Deze wa ren onder leiding van de uit de toenmalige Belgische Congo be kende huurlingenmajoor Mike genoeg te zeggen dat zij „de Rus sische economie niet aantasten" (hij proestte daarbij bijna van het lachen) „maar in elk geval Mos kou een duidelijk politiek sig naal hebben gestuurd". Schmidt knikte ook instemmend bij Reagans' opmerking dat de bondgenoten erop moeten staan dat de Sowjet-Unie ophoudt Po len „direct of indirect" onder druk te zetten of anders „de ern stigste gevolgen" voor de inter nationale betrekkingen onder ogen moet zien. De vergadering van NAVO's ministers van bui tenlandse zaken (volgende week maandag in Brussel) over de Poolse crisis zal wellicht nader uitsluitsel verschaffen over de vraag in hoeverre het gesprek Reagan-Schmidt de samenstel lende delen van de Atlantische gemeenschap dichter bijeen heeft gebracht. Helmut Schmidt heeft op het Witte Huis nog eens onder de aandacht gebracht dat de onderhandelin gen over vermindering van de Europese kernwapens voor de middellange afstand voor de Bondsrepubliek (en andere Eu ropese bondgenoten) „van over heersend belang" zijn. Binnen het raam van escalerende sanc ties, die de VS overwegen, zou den tenslotte ook die p de tocht komen te staan. Reagan sprak de hoop uit dat de Sowjet-Unie zich van „steriele propaganda" zal onthouden en constructief zal reageren op zijn voorstel de kernwapens voor de middellan ge afstand uit Europa te verwij deren. In de marge van het dreigend con flict binnen de NAVO, als uit vloeisel van de uiteenlopende reacties op de Poolse noodtoe- standfkzijn ook Centraal-Ameri- ka, Afghanistan, het Midden- Oosten en Zuidelijk Afrika ter sprake geweest - terreinen waar de Amerikaanse en 'Europese' benadering soms ook ver van el kaar liggen. Hoare („Mad Mike") vanuit Jo hannesburg via Swaziland naar het eiland Mahe op de Seychel len vertrokken voor een poging het socialistische bewind van Al- bert René omver te werpen. De staatsgreep mislukte door tot LONDEN (Reuter/AFP/ GPD) Activisten van de Poolse vakbond Solidari teit zijn besprekingen be gonnen met de Poolse re gering over sociale kwes ties en de toekomst van de onafhankelijke vakbewe ging, zo heeft radio War schau gisteravond meege deeld. De uitzending werd door de BBC in Londen beluisterd. Namen van vertegenwoordigers van So lidariteit werden er niet bij ge noemd. Gezegd werd dat activis ten van andere vakbonden ook aan de besprekingen deelnemen, die gehouden worden in het kan toor van de minister voor vak bondsaangelegenheden. Het Franse blad Le Matin schreef gis teren dat Lech Walesa twee of drie dagen geleden naar een an dere plaats is overgebracht om dat de militaire leiders vreesden nog toe onbekende oorzaak. De huurlingen kaapten daarrja een Boeing van Air India en dwon gen de piloot naar Zuid-Afrika te vliegen. In Durban werden de 44 huursoldaten gearresteerd, naar Pretoria gebracht, maar enkele dat hij zou ontsnappen en het verzet van het Poolse volk zou bundelen. Het bericht zou .af komstig zijn van een niet met na me genoemde priester en uit Po len gesmokkeld zijn. Deze priester zei met Walesa ge sproken te hebben en dat die „te gen zijn bewakers gezegd had dat Solidariteit deze strijd niet zal verliezen". Hij zei dat hij „in elk geval toch zou ontsnappen". Walesa zou in goede gezondheid verkeren en enigszins ontspan nen zijn. Showproces In Warschau is inmiddels het showproces tegen Maciej Szcze- panski, het vroegere hoofd van de Poolse radio en televisie, en tegen vier andere vroegere hoog geplaatste ambtenaren begon nen. Szczepanski wordt behalve van het hebben van een zeewaar dig jacht en een aantal vliegtui gen, die hij aangeschaft zou heb ben op kosten van de staat, ervan beschuldigd een „privé-harem" te hebben onderhouden en die te hebben betaald uit gelden van zijn onkostenrekening. Szczepanski is nauw bevriend met de vroegere Poolse communisti sche partijsecretaris Edward (Van onze correspondent Henk Dam) LONDEN - Hoge overheidsfunc tionarissen uit de Verenigde Sta ten en Engeland zijn betrokken geweest bij de levering van wa pens en explosieven aan de Libi sche kolonel Gaddafi. De ex- CIA-agent en internationaal ope rerende wapenhandelaar Frank Terpil heeft dat verklaard in een programma op de Engelse televi- Het programma, met daarin een uitvoerig interview met Terpil, werd gisteravond uitgezonden door de Engelse omroep ITV on der de titel „De gevaarlijkste man ter wereld". Maker ervan is Antony Thomas, die internatio nale bekendheid kreeg door zijn geruchtmakende documentaire „De dood van een prinses". In Thomas' documentaire geeft Terpil toe, oorlogstuig te hebben geleverd aan onder anderen Amin, ex-keizer Bokassa, de sjah van Iran, Gaddafi en de voorma lige Nicaraguaanse dictator So- Dat wordt onderstreept door getui genverklaringen en documen ten. Volgens getuigen staat het evenzeer vast dat Terpil, die in 1974 ontslag nam bij de Ameri kaanse inlichtingendienst CIA, en daarna een carrière als wapen handelaar begon, naderhand contacten met de CIA bleef be houden. dagen later vrijgelaten. Slechts de vijf belangrijkste leiders van de bende, majoor Mike Hoare, de Britse fotograaf Peter Duffy, de Engelsman Hugh Dalgeish, Charles Goatley uit Zimbabwe en de Zuidafrikaan van Italiaan se afkomst Tullio Montrea wer den wegens poging tot kaping aangeklaagd, maar tegen een borgsom vrijgelaten. Dit leidde tot verontwaardigde protesten tegen Zuid-Afrika en de Zuid afrikaanse justitie. Van de 44 huursoldaten zijn 24 Zuidafrikaan, 11 hebben de Brit se en zes de Zimbabweaanse na tionaliteit. De overige zijn van Ierse, Westduitse, Italiaanse en Amerikaanse herkomst. Gierek, die vermoedelijk ook te recht zal moeten staan vanwege zijn mislukte en foute economi sche beleid. Zijn porno-partijtjes in een van de vele overheidsvil- la's zijn berucht en zijn naam wordt steeds in samenhang ge bracht met corruptie. Zijn feest jes werden bijgewoond door vele leden van de toenmalige Poolse communistische top, en Szcze panski heeft gedreigd dat als hij terecht zou moeten staan, hij ge noeg zou vertellen om de com munistische partij voorgoed te gronde te richten. Al degenen die op het ogenblik deel uitmaken van het Poolse militaire regime, onder wie gene raal Jaruzelski en de leden van het Poolse communistische Po litbureau, zoals Stefan Olszows- ki, Kazimierz Barcicowksi en vi ce-premier Rakowski, van wie nu wordt gezegd dat zij Polen weer op de been willen helpen, vervulden sleutelposities in de tijd dat Szczepanski zich naar de top werkte. De rechtszaak tegen Szczepanski wordt achter gesloten deuren ge houden, maar het is mogelijk dat hij een „testament" in het Wes ten heeft gedeponeerd om te worden geopenbaard als hij een te zware straf krijgt. Volgens Terpil levert de CIA ex plosieven en wapens aan Gadda fi. Dit wapentuig werd naar Libiè gebracht via de Londense lucht haven Heathrow. „Daarbij werd ik geholpen door hoge Britse re geringsfunctionarissen", aldus Terpil. Bij het maken van de documentai re overhandigde Terpil aan tv- maker Thomas een lijst namen en telefoonnummers van betrok kenen bij zijn activiteiten. Op die lijst komt ook een van Terpils Britse connecties voor. Antony Thomas heeft met deze ho ge functionaris gesproken. „Hij zei me dat ik zou worden ver moord als ik iets van het gesprek stiekem zou opnemen, zijn naam bekend zou maken, of een foto van hem zou publiceren". De Italiaanse regering is voor de zoveelste keer in barre verlegenheid gebracht door de drieste ondernemingen van politieke terroristen. In een stortvloed van kamervra gen over de ontsnapping van vier vrouwelijke terroristen uit de gevangenis van Rovi- go, in Noord-Italië, wijzen al le politieke partijen in Italië erop, dat het vroegere kloos ter dat in dit provinciestadje dienst deed als gevangenis, door alle betrokken instan ties volstrekt ongeschikt was bevonden voor het herbergen van gevaarlijke gedetineer den. De laatste die er een vernieti gend oordeel over uitsprak, was generaal Carlo Alberto dalla Chiesa, enige tijd hoofd van een speciale anti-terroris- teneenheid, nu commandant van de carabinieri in Noord- Italië. Hij verklaarde het ge bouw onverdedigbaar tegen aanvallen van buitenaf en noemde het onverantwoord, hier terroristen onder te brengen. v Zijn gelijk werd afgelopen zon dag bewezen, toen een com mando van vermoedelijk twintig personen een deel van de buitenmuur opblies en Susanna Ronconi, een lei dende figuur van de linkse terreurorganisatie „Prima Li- nea" (frontlinie), met drie me deleden door de aldus gesla gen bres wist te ontkomen. Achteraf bleek, dat zich in de vrouwenafdeling nog vijf ter roristen bevonden, die ken nelijk op de hoogte waren van het plan, maar op de be wuste zondagmiddag gewei gerd hadden voor het dage lijkse luchten naar buiten te gaan, „omdat het te koud Wat de parlementariërs zich met name afvragen, en waar ze van de ministers van bin nenlandse zaken Ronconi en van justitie Darida een ant woord op verwachten, is hoe het mogelijk is, dat zich in een onverdedigbaar verklaar de gevangenis maar liefst ne gen terroristen tegelijk be vonden. De situatie is verre van eenvou-* dig: de van terrorisme ver dachte vrouwelijke gedeti neerden vormen nu een hon derdtal, en de twee maximale veiligheidsgevangenissen die over een vrouwenafdeling beschikken, die van Messina en Rebibbia in Rome, zijn sa men maar op vijftig plaatsen berekend. De pas gebouwde gevangenis van Crotone kan er nog zeventig herbergen, maar hier stuit men op het gebrek aan vrouwelijke ge vangenbewaarders, trouwens maar een onderdeel van de totale onderbezetting: er zyn op het ogenblik 18.000 gevan genbewaarders, maar men heeft er 28.000 nodig. Verder is zowel het hele Ita liaanse gevangenissysteem als de strafprocedure aan een hoognodige herziening toe. Het probleem van de overbe volking in de gevangenissen is weer eens tijdelijk opgelost door een amnestie, waardoor het aantal gedetineerden van 36.000 tot 30.000 is geredu ceerd, maar het is nu al zeker, dat de traagheid van het ge rechtelijk systeem het pro bleem in de kortste keren zal doen terugkeren. Het is overigens niet zo, dat de Italiaanse politie geheel machteloos staat tegenover het terrorisme. Op dit ogen blik bevinden zich in de spe ciale veiligheidsgevangenis sen meer dan 1100 terroris ten, van wie 364 leden van de Rode Brigades, 239 van „Pri ma Linea", 122 zogenaamde Autonomen en 184 rechtse terroristen. Maandagavond nog werden in hartje Rome twee linkse terroristen aange houden, die in hun auto niet alleen een uitgebreid wape narsenaal vervoerden, maar ook kettingen, hangsloten, mondproppen en andere za ken die erop wezen dat zij een ontvoering in de zin had den. Ook heeft het politieonderzoek verbindingen tussen het ter rorisme en niet nader aange duide buitenlandse spionage diensten aan het licht ge bracht. En ten slotte is er een groeiend aantal terroristen die de hemel danken dat zij door hun arrestatie worden onttrokken aan het helse me chanisme van de terreurorga nisaties, dat geen enkele an dere ontsnappingsmogelijk heid overlaat. Dit zijn de „pentiti", de berouwvolle ter roristen, die onmiddellijk na hun arrestatie met de politie gaan samenwerken en het mogelijk hebben gemaakt, dat een groot aantal schuil plaatsen zijn ontmanteld en medeplichtigen zijn gearres teerd. Helaas betekent dat vog niet al tijd, dat ze dan ook veilig zijn voor de wraak van hun vroe gere kameraden: in het afge lopen jaar zijn binnen de Ita liaanse gevangenissen 26 per sonen vermoord, van wie ne gen vroegere terroristen die zich schuldig hadden ge maakt aan „doorslaan". En wanneer zij zelf te zwaar be waakt worden, zoals de „su- per-pentito" Patrizio Peci, kan het gebeuren dat er wraak wordt genomen op hun familieleden: in augus tus 1981 werd diens broer Ro berto door de Rode Brigades ontvoerd en vermoord. Dit verklaart waarom sommigen by recente processen hun vroegere bekentenissen uit angst hebben teruggetrok ken. Wat de positie van de Italiaanse regering nog verder bemoei lijkt, is dat de sensationele ontsnapping van de vier ter roristen samenvalt met de ontvoering van NAVO-gene- raal James Dozier in Verona. Ondanks onafgebroken weg controles en huiszoekingen is de Italiaanse politie er nog steeds niet in geslaagd een spoor van de ontvoerde gene raal of van zijn ontvoerders te vinden. Volgens oncontro leerbare geruchten zouden de Amerikaanse autoriteiten twee miljard lire (4 miljoen gulden) hebben uitgeloofd voor inlichtingen die kunnen leiden tot de opsporing van Dozier. Het telefoontje aan het Amster damse bureau van Associa ted Press, waarin de schuil plaats van het zgh. Volkstri bunaal, waarvoor Dozier „te recht staat", zou zijn bekend gemaakt, werd door de Ita liaanse politie met het nodige wantrouwen bekeken, maar niettemin nagetrokken. Het bleek net als soortgelijke te lefoontjes in Beiroet afkom stig van een van de vele lol broeken of op sensatie belus- ten, die zich altijd in dit soprt zaken plegén te mengen. Over het lot van generaal Do zier, tast men nog altijd in het duister. Wie-zich, met de af faire Moro in het achter hoofd, overtuigd verklaart dat hij vermoord is of zal wor den, wordt eraan herinnerd dat drie van de vier ontvoer den vorig jaar om deze tijd ongedeerd zijn vrijgelaten. Uit de opeenvolgende com muniqués van de Rode Bri gades is sindsdien gebleken, dat zich binnen deze organi satie een duidelijke breuk heeft afgetekend tussen de „onverbiddelijken", die toen de moord op Montedison-di- recteur Taliercio billijkten, en de meer politiek georiën- teerden, die menen dat der gelijke moorden een ave rechtse uitwerking op de pu blieke opinie hebben. In bei de gevallen gaat het om her senspinsels van lieden die ge heel buiten de hun omringen de realiteit leven, en het is Doziers tragedie, dat zijn le ven daarvan afhangt. HEIN TEN KORTJENAAR Ex-ClA-agent L MICHIGAN (AP) - Mevrouw en mijnheer Westers uit het AmerikaanseMichigan werden onlangs verblijd met een tweeling. Het echtpaar heeft reeds acht kinderen en vijf kleinkinderen. Daar komt nog bij dat mevrouw Westers reeds vijftig jaar is, hetgeen de gebeurtenis tamelijk uniek maakt. (Van onze correspondent Henk Dam) LONDEN - Het gesprek dat gisteren is gehouden tus sen de leider van de Britse Liberale Partij, David Steel, en de SDP-voorman Bill Rodgers, heeft geen oplossing gebracht voor de conflicten die tussen de twee alliantiepartners bestaan. Rodgers brak dit weekeinde eenzijdig alle onderhan delingen f die er tussen sociaal-democraten en libe ralen werden gehouden over de verdeling van de zetels in de meer dan 500 kiesdistricten in het Ver- enigd Koninkrijk. De partijen gingen vorig jaar een pact aan waarbij werd afgesproken dat in elk district steeds één kan didaat zal worden gesteund bij de verkiezingen voor het Lagerhuis, die volgend jaar worden gehouden. Daarbij ontstonden moeilijkheden tussen SDP en liberalen over de vraag wie waar een kandidaat zou krijgen. In het gesprek dat Rodgers gistermiddag met David Steel had, zijn de partijen niet veel verder bij elkaar gekomen. Morgen worden de gesprekken voortgezet. Rodgers zal er daarbij op aandringen dat het landelijk be stuur van de Liberale Partij zich intensief met de regionale onderhndelingen gaat bemoeien. Tot dus ver stelden de liberalen zich op het standpunt, dat de plaatselijke afdelingen er'maar zelf moesten uit komen. TRENTO (UPI) - DeTtaliaanse terroristische organisatie Ro de Brigades heeft gisteren de verantwoordelijkheid op geëist voor een bankoverval in het wintersportcentrum Madonna di Campiglio. Bij de overval, die maandag door drie gemaskerde en gewa pende mannen was gepleegd, werd 229 miljoen lire (onge veer 477.000 gulden) buitge maakt. De terreurorganisatie heeft de afgelopen tien jaar al vaker Rode Brigades beroven bank bankovervallen gepleegd om haar activiteiten te bekosti gen. Een van de twee man nen die maandagavond in Rome zijn aangehouden is Stefano Petrella die wordt beschouwd als een van de lei ders van de Romeinse afde ling van de stadsguerrillabe- weging Rode Brigades. Dit heeft de Italiaanse politie gis teren bekendgemaakt. Petrella en Ennio di Rocco, bei den 25 jaar oud, werden maandag opgepakt in een au to waarin kettingen, wapens en munitie werden aangetrof fen. Petrella wordt sinds au gustus door de politie ge zocht. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over de documenten die in de auto zijn gevonden noch over een actie die zij zouden voorbe reiden. (Van onze correspondent Henk Kolb) WASHINGTON - President Reagan en de Westduitse bondskanselier Helmut Schmidt zijn gisteren tot de slotsom gekomen dat dringende behoefte bestaat aan een gecoördineerd westelijk antwoord op de crisis in Polen. De twee belangrijkste politieke leiders van de NAVO, met zeer uiteenlopende visies op het beleid dat ten aanzien van de Poolse crisis moet worden gevolgd, hebben bewoordingen kunnen vinden, die van een ze kere overeenstemming lijken te getuigen. De Westduitse bondskanselier Helmut Schmidt gaf na afloop van zijn gesprek met Ronald Reagan een j ferentie. waarbij een fotograaf de wisselende gezichtsuitdrukkingen van de staatsman vastlegde.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 6