DERK IN POLEN 'Brandpunt' brengt economisch nieuws tÈÊÊÊ toegelicht [/li\prögjvmma] Eens in de maand op de tv VARA-radio stopt met 'Tussen start en finish' Schaatsen op televisie Nieuw hoofd bij NCRV-radio WOENSDAG 6 JANUARI 1982 Radio - tv PAGINA 5 - HILVERSUM (GPD) - „Elke zichzelf respecterende krant heeft een pagina ter beschik king voor sociaal-economische berichtgeving. De hele Nederlandse omroep doet op dit gebied niets". Die vaststelling van een eenvoudige fout heeft geleid tot het ont staan van een sociaal-economisch televisiemagazine: „Brandpunt, in de markt". Het wordt een maandelijkse rubriek, geheel gewijd aan het reilen en zeilen van onze economie en alles wat daarmee te maken heeft. De redactie van KRO's actualiteitenrubriek heeft er een uitzending per maand aan op geofferd, in de hoop dat de leiding van de omroep volgend jaar in staat is mankracht en zendtijd vrij te maken voor het structureel volgen van de financië41e gezondheid van onze samenleving. Tot het zover is, of het project voortijdig sneuvelt, verzorgt de Brandpunt-redactie de maandelijkse uitzending in de eigen vaste zendtijd. De eerste uitzending is morgenavond. „De materie is weerbarstig. In Duitsland hebben ze een derge lijk programma, „Bilanz", maar dat is alleen geschikt voor des kundigen. Wij richten ons op mensen die weinig over dit soort zaken lezen, maar toch belang stelling zouden moeten hebben. Het probleem is hoe je een inge wikkeld proces als de economie van een land overdraagt naar de huiskamer. We hopen er iets op gevonden te hebben", is de toe lichting van de eindredacteur van Brandpunt, Ad Langeben- t. Het heeft lang geduurd voor het zover was. Ruim een jaar geleden al werd Brandpunt-redacteur Cees Brinkhuizen vrijgemaakt om zich te verdiepen in de moge lijkheden en onmogelijkheden van een economieprogramma zonder deskundigen en zonder nodeloos moeilijke woorden. „Brandpunt, in de markt" is de oplossing die men gevonden denkt te hebben en die tot aan het televisiezomerseizoen vijf maal kan worden geprobeer- d. „Het gaat slecht, het dal van de economische teruggang is nog niet bereikt. Maar er zijn naast al le treurige berichten ook bedrij ven, bedrijfstakken, produkten en produktiemethoden die het wel goed doen en die de moeite van het signaleren waard zijn. Het is geen programma voor zwartkijkers, maar een program ma om ideeën naar de mensen te brengen", luidt de opzet van het nieuwe programma. compleet met marktkramen, pu bliek en een heuse standwerker. Deze marktmeester, Joop Hui zing, Nederlands kampioen standwerken en afkomstig uit het Drentse Erica, wordt de scha kel tussen de verschillende pro grammaonderdelen. Zijn op dracht is in de allereerste plaats om de kern van de aangedragen nieuwtjes en berichten in ver staanbaar Nederlands om te zet ten. Het is niet de eerste keer dat Brandpunt met een nieuwe for mule een doorbraak naar het gro te publiek tracht te bewerkstelli gen. Eerdere experimenten, die tot een grotere betrokkenheid in de huiskamer moesten leiden, le den schipbreuk op de hoeveel heid arbeid die daarmee ge moeid was. Het hanteren van een zaal vol willekeurig publiek bleek de krachten te boven te gaan. De markt die nu zichtbaar zal zijn, is echter geënsceneerd. Ook het publiek is gericht aangezocht, en vervult geen andere rol dan van een levend decor. Thermometer Centraal in het programma staat de economiethermometer. Een heu se thermometer, die op basis van acht meetpunten uit de economi sche bedrijvigheid distilleert hoe het er de afgelopen maand met het land heeft voorgestaan. De/ hoop is dat die thermometer een breed publiek in één opslag en zonder breedsprakige en verwar rende toelichting een indruk geeft van het sociaal-economi sche wel en wee. Erg nauwkeurig is deze thermome ter niet, maar een vergelijking met de op- en neergang van de economie sinds 1965 heeft ge leerd dat het systeem voldoende betrouwbaar is als leidraad voor een discussie. De schaalverde ling loopt tussen de nul en tien. De ervaring is dat een score on der de vijf toename van de werk loosheid voorspelt, en een score boven de zeven hoge inflatie aan kondigt. A^n de thermometer is een opinieonderzoek gekoppeld naar aanleiding van een sociaal- economische actualiteit an de af gelopen week. De activiteiten op het gebied van handel, industrie en nijverheid krijgen een kans via „de markt", waar nieuwigheden te zien of te horen zijn. Dat nieuws kan uit eenlopen van nieuwe produkten tot nieuwe produktiemethoden en een stimulerende wijze van omgaan met net personeel. Kort om, de creativiteit binnen het be drijfsleven krijgt eindelijk een kans. In elke uitzending is daarnaast het portret van een beginnende on dernemer te verwachten, korte nieuwsflitsen en naar men hoopt een maandelijks geruchtmakend interview. De eerste „hoge" gast HILVERSUM (ANP) - De VARA-radio stopt per 1 februari met het sportprogramma "Tussen start en finish". Volgens een woordvoerster van deze omroep hebben de programmama kers Henk Spaan en Harry Vermeegen het op het ogenblik te druk met tv-werkzaamheden. Met ingang van 18 januari ma ken zij voor de VARA een wekelijks tv-programma. Boven dien is Vermeegen verbonden aan het sportprogramma "Voet bal '80" van de VARA-televisie. Het is nog niet bekend dat voor soort programma voor "Tussen start en finish" in de plaats komt. De laatste uitzending van het sportprogramma was voor de kerst, voor januari was een win terpauze ingelast. Na afloop daarvan zal het programma niet meer worden voortgezet, aldus de VARA. HILVERSUM (ANP) - De NOS- televisie zal het komende week einde extra aandacht schenken aan de Nederlandse schaatskam pioenschappen voor dames en heren in Heerenveen. Zaterdag 9 januari komen samenvattingen van de 500 en 5000 meter voor he ren, de 500 en 1500 voor dames en de 500 en 1000 voor sprinters van 17.40 tot 18.25 uur op Neder land 2 Zondag zijn er twee extra uitzen dingen: van 14.15 tot 14.45 uur op Nederland 2 en van 17.37 tot 18.20 uur op Nederland 1. In deze uitzendingen komen samenvat tingen van de 1500 en 10.000 me ter voor heren, de 1000 en 3000 voor dames en opnieuw sprint wedstrijden over 500 en 1000 me ter. De commantaren worden ge geven door Mart Smeets en Leen Pfrommer. HILVERSUM (ANP) - De 40-jari- ge Piet van Tellingen wordt als opvolger van Noortje van Oost veen, die op 1 januari naar het NOS-journaal is gegaan, het nieuwe hoofd van de afdeling ac tualiteiten bij de NCRV-radio. Van Tellingen, die thans hoofd is van de afdeling voorlichting van Zaanstad, zal per 1 april bij de NCRV in functie treden. Hij heeft in het verleden vele jaren op het Haagse Binnenhof ge werkt, onder meer als voorlich ter, eerst van de AR-fractie en la ter van het CDA. Een wisseling van de wacht gisteravond op het podium van het Neder lands Congresgebouw in Den Haag. Daar nam namelijk de bekende sportverslaggever Theo Koomen de presentatie van het populaire spelpro- gramma 'Holland-Belgiê' over van Jos Brink, die zijn medewerking aan dit programma onlangs heeft opgezegd. De opnamen, die van deze door Theo Koomen gepresenteerde show zijn gemaakt, komen vrijdagavond a.s. op het AVRO-scherm. ADVERTENTIE roerige jaarwisseling in Polen. Nieuwe Revu- verslaggever Derk Sauer was erbij. Hij maakte in 't geheim een exclusieve repor tage. Over het einde van de mijnwerkers staking in Katowitze. Over de acties. Over de voedselcrisis. De laatste feiten. De stiekemste foto's. Deze week alléén in Nieuwe Revu. zal de nieuwe president van de Nederlandsche Bank zijn, de heer Duisenberg. Het geheel, met een lengte van 50 minuten, wordt opgefrist met toepasselij ke oude en nieuwe (Gregor Fren- kel Frank) liedjes. Van elke uit zending wordt bovendien een schriftelijke samenvatting ter be schikking gesteld. Het onderwijs heeft daar al ruime belangstel ling voor getoond. (Ned. 2, 22.25 uur). 1 3) One of us - ABBA 2 (2) Annie - Miggy 3 (1) Why do fools fall in Uwe Diana Ross 4 6) I go to sleep - Preten ders 5(7) They don't play our lo- vesong anymore Anita Meyer 6 9) Spirits in the material world - The Police 7 (24) Je loog tegen mij - Drukwerk 8(4) Wunderbar Ten pole Tudor 9 (13) Waiting on a friend Rolling Stones 10 5) Under pressure - Queen and David Bowie 11 (14) Vrijgezel - Benny Ney- 12 (29) I won't let you down - PHD 13 (18) Stop Dolly Dots 14 (17) Daddy's home - ClifJ Richard 15 (20) Saturday nights - Pa tricia Paay 16 (26) Live it up - Time Ban dits 17 (10) It's raining Shakin' Stevens 18 (38) Cambodia - Kim Wil de 19 (19) I'm a rocking machine - Babe 20 (21) Desire Future's World Orch. 21 (31) Bensonhurst blues Oscar Benton 22 8) Let's start all dqnce again - Bohannon 23 (36) Perhaps Love - Placi- do Domingo-John Denver 24 (11) Should I do it - Poin ter Sisters 25 (25) We kill the world Bo- ney M 26 Ik wil met jou wel 7 weken - André van Duin 27 (34) Lobo's Gospel Show - Lobo 28 Disco Train - Dance Reaction 29 Rock your world Weeks and Company 30 (15) Good year for the roses - Elvis Costello-The Attrac tions 31 I'll find my way home Jon and Vangelis 32 (28) Menergy - Patrick Cowley 33 (35) Op een onbewoond ei land Div. kinderen 34 (12) Pretend - Alvin Star dust 35 (22) All alone am I - Timi Yuro 36 (32) Ik heb alleen nog maar die foto - Hepie en Hepie 37 Christmas was a friend of mine - Fay Lovsky 38 (23) Chachacha Ray mond van het Groenewoud 39 Starchild - Level 42 40 Love is the sweetest ro se - George Bakker NEDERLAND I 18.20 Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 18.28 Follow me-2, les 42 (TELEAC) 18.58 Journaal (NOS) 19.00 Van gewest tot gewest (NOS) 19.50 - P.P.: zendtijd Lb.v. CPN (NOS) 20.00 Een gelukkige familie, tv-spel (NOS) 21.03 Cinevisie (NOS) 21.37 Journaal (NOS) 21.55 De Portier, eenakter (NOS) 22.10 - Studio Sport (NOS) 22.40 - Journaal (NOS) 22.45 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) NEDERLAND II 18.35 Sesamstraat (NOS) 18.50 jeugdjournaal (NOS) 18.59 Allemaal tuig, gespeelde tv-serie (IKON) 19.25 - Kenmerk (IKON-KRO-RKK) 20.00 - Journaal (NOS) 20.28 De vissers van Initao, filmpje van de S.N.V. (SOCUTE- RA) 20.32 Nederland Muziekland (VOO) 21.40 Magnum, tv-sene (VOO) 22.30 - Algemeen voorlichtingsprogramma voorjaar 1982 (TE LEAC) 23.02 Management, les 7 (TELEAC) 23.37 Journaal (NOS) 23.42 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) DUITSE TV DUITSLAND I (Regionaal progr. NDR: 18.00 Rader, tvd ene. 18.30 Actual. 18.45 Kleu- tersene. 18.55 Rader, tv-sene. 19.25 Regionaal magaz 19.59 Progr.overz. WDR: 18.00 Spur nach Levkas. tv- sene. 18.30 Inform, progr 18.40 Spur nach Levkas. tv-sene. 19.15 Actual 19.45 Tommi und Atze. tv-sene 20.00 Journ. 20.15 Duett im Zwie- licht, comedie. 21.45 Cultureel ma gaz. 22.30 Actual. DUITSLAND U 18.30 Spelprogr. 18.57 Progr.-oven. 19.00 Journ. 19.20 Muziekprogr. 19.30 Reportge. 20.15 Inform, progr. 21.00 Actual. 21.20 Die Profis. tv- serie. 22.10 Inform progr. 22.15 Bel las Tod. tv-spel. 0.20 Journ. DUITSLAND III 18.00 Kleuterprogr. 18.30 inform, se rie. 19 00 Docum. serie 19 45 Jour nal 3 20 00 Journ. 20.15 Gevar. progr. 21 45 Reportage. 22.15 Film tip 22.20 Duelle. Franse speelfilm. 0.15 Journ. BELGISCHE TV BELGIË NET I 18.00 Kleuterprogr. 18.05 lueuterse- ne. 18 20 Korte film. 18 30 Buck Ro gers (Buck Rogers in the 25th Cen tury). tv-sene. 19.17 Inform, progr. 19.37 Paardekoersen en Morgen. 19 45 Journ 20 10 Weerber. 20.15 Ar nold (DifTrent Strokes), tvd ene. 20 40 Ishi, de laatste van de Yahis tlshi, the Last of his tribe). tv-speL 13 00 Persona. 23.30 Paardekoersen- uitslagen. journaal. BELG IE NET II 19.00 Toeristische tips. 19.30 Korte Film. 19.37 Morgen 19.45 Journ. 20.10 Weerber. 20 15 De linkshandi ge (The lefthanded-Gun). speelM- Vader had zo graag op zijn verjaardag al zijn eigen en aange trouwde kinderen om zich heen gehad. Vooral sinds moeder is overleden heeft hij daar veel behoefte aan. Niet iedereen u present. De jongste zoon, de lieveling van vader en moeder, maar nu een echte vrijbuiter, moet nog komen. De rest van de familie weet dat de hij in financiële moeilijkheden zit. Zolang hij er nog niet is zullen de overigen gezinsleden zijn problemen wel even oplossen. Auteur (en voormalig acteur) Cos Baas, woonachtig in België, schreef dit televisiespel rond hel thema "geld". Anders gezegd: hij ging uit van het verschijnsel dat bij het groeien txxn de welvaart de slechte karaktertrekken in de mens komen bovendrijven. De NOS zendt dit door wijlen Gerard Rekers geregisseerde tv-spel vanaxxmd uit. Tot de medewerkenden behoren Jan Teulings en Edda Barends. (Nederland 1, 20.00 uur). In de televisie-actualiteitenrubriek 'Kenmerk' van de IKON wordt ixinavond een reportage uitgezonden over Nicaragua, dat door het uitblijven van steun uit het westen economisch op de rand van de afgrond staat. Voorts heeft Kenmerk een interview met een Australische mijnbouw-miljonair, die suggereert door een vorm van sterilisatie de oorspronkelijke bevolking van dit werelddeel te laten uitsterven. (Nederland 2, 19.25 uur). WOENSDAG 6 JANUARI HILVERSUM I NCRV: 18.06 Hier en nu- woensdagmagaz 19 02 Muziek in vrye tijd. NOS: 20.03 Langs de lijn, sport en muziek. (20.38 Paardekoer sen.) 23.02 Met het oog op morgen. NCRV: 0.02 Late date 1.02 Metropo- le Orkest. 1.30 Blues in the night. HILVERSUM II VARA: (18.00 Nws.) 18.15 Kulturele agenda. P.P.: 18.20 D'66. VARA 18.30 (S) De Rode Draad. 19 30 (S) Luchtruim. 20.00 Nws. 20 03 Het zout in de pap. 20.45 Vrije tyd, blije tbd. NOS: 21.10 Tambu. 0S-N0S: 21 40 Open Schooltijd. RVU-NOS 22.10 Follow me (12). VARA: 22 30 Nws 22 40 Zonder titel 23.00and all that jazz. 23 55 Nws HILVERSUM III by de koffie. 11.30 Twaalf-uurtje 12.40 Middagpauzedienst 13.06 Hier en nu 13 20 NCRV-Globaal 16 02 Goudenregen Ensemble 16 30 Ro- zegeur en prikkeldraad. 17.55 Me ded. (NOS). HILVERSUM II AVRO: 7 00 Nws 7 10 Ochtend- gymn. 7.20 AVRO.Aktueel en infor matief (7.30. 8 00 en 8 3P Nws 7 35 en 8 33 AVRO's Radiojourn.) NOS 905 Gymn voor de vrouw 9.15 Werkbank 9 24 Waterst 9 30 Nws. OS-NOS 9 33 Open Schooltijd AVRO 10 03 Mensen, mensen 10 30 Nws. 10.33 Opinievelling. 11.00 Ra dio Lawaaipapegaai 1110 Schoolra dio 11.30 Nws. 11.33 AVRO-thema. 11 45 Regionaal, provinciale inform 11.55 Buitenland spectrum OVER- H VOORL. 12.16 Uitz voor de land bouw AVRO 12.26 Meded. tbv land en tuinb 12.30 Nws 1236 AVRO's Radiojourn 13 00 Nws 13.10 AVRO's Sport panorama 13 30 Nws 13 33 Per Saldo 14.00 AVRO dite <14.30 en 15.30 Nws 15 45 Bui ten. 16.10 Europa plus en min 16 30 Nws. 1632 Lichte grammmuziek 17.30 Nws 1736 AVROa Radio journ. 17 50 Per Saldo. 22.02 Rock tem pel 23.02 Walhal- HILVERSUM III HILVERSUM IV NCRV 20.00 Strawinsky-concerL 21 30 Literama-woensdag (2). 22 25 Gewijde muziek van Adrvaan Schuurman. DONDERDAG 7 JANUARI HILVERSUM I Ieder heel uur nieuws NCRV: 7.03 Het levende Woord 8.06 Hier en nu 8 25 In t voorbijgaan. 8 45 Over ko pen gesporken 9.03 Wie weet waar Willem Wever woont? 10.03 Muziek leder heel uur nieuws TROS 7 02 De Ha vermoutshow 9 03 De Hugo van GekJerenshow 11.03 De Polderpo- paradc 12.03 De Nrdeland»talige Top Tien 13 03 50 pop of een enve lop 15 03 TROS Top 50 HILVERSUM IV VARA 7.00 Nws 7 02 Morgenrood (8.00 Nws.) 9.00 Muziek van C Ph.E Bach. 10.00 Voor mensen met twee linkeroren (3) 12.00 (M) Praten aan tafel. 12-25 Operette 13 00 Nws. 13.05 Lunchconcert klaas, kamer muziek 14 00 Russische kamermu ziek 15 10 De neus. opera van Sjot- takowiU)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 5