>lmderLuit C. van Berge Henegouwen ad sanctos VERKOC STERVEN... EN DAN? OP HEUGA-TAPIJTTEGELS Gemeente Katwijk Op 14 januari a.s. zijn onze ouders en grootouders Martinus 't Hart Johanna 't Hart-van Egmond Martina en Jan Robert Jan en Greet Monique en Henk Yvonne en Henk Wim en Jannie Sandra Gerjan Ter gelegenheid hiervan geven zij een receptie op vrij dag 15 januari a.s. in 't Camphuys, Rhijngeesterstraat- weg 43 te Oegstgeest van 16.30 tot 17.30. Oegstgeest, januari 1982 Rijnzichtweg 148 Tot ons grote verdriet is op 4 januari uit onze familiekring weggenomen onze zeer geliefde zuster, schoonzuster echtgenote van H. DOELEMAN Heden ontsliep geheel onverwacht onze broer en zwa ger M.W. KOPPESCHAAR H M. DEMMENIE-KOPPESCHAAR J.A. VAN WILGEN H. KUKLER M. KUKLER-KOPPESCHAAR J. DE KONING A. DE KONING-KOPPESCHAAR J. RIETKERK J. RIETKERK-KOPPESCHAAR P. KOPPESCHAAR C. KOPPESCHAAR T H. KOPPESCHAAR G. KOPPESCHAAR-JESSE Leiden, 6 januari 1982. ISAAC BAART Vele jaren heeft hij met trouwe toewijding de belangen van onze bond behartigd. Hij zal nog vele jaren in onze herinnering blijven. r Bouw- en Houtbond F.N.V. Namens het bestuur: H. BEU, voorzitter, H. CORNET, secretaris. Met grote droefheid, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend en wij van haar mochten ont vangen, delen wij u mede dat na een moedig gedragen lijden, van ons is heengegaan, voorzien vari het H. Sa crament der zieken, onze lieve echtgenote, moeder en oma MARIA CORNELIA OVERDEVEST echtgenote van GERARDUS JOSEPH ZOETEMELK in de leeftijd van 65 jaar Rijpwetering: G. J. ZOETEMELK Frankrijk: JOOP en FRANQOISE Roelofarends- CHRIS en NELLY veen: Rijpwetering: DICK en YVONNE Alphen a/d Rijn: LIA en HANS Rijpwetering: FRANS en MARJA en de kleinkinderen KARL, LOETITIA, HEIDI en FLEUR Donderdag 7 januari a.s. om 19.00 uur wordt er voor haar zielerust een H. Mis opgedragen in de parochiekerk van O.L. Vrouw Geboorte te Rijpwetering. De gezongen Requiemmis zal worden gehouden op vrijdag 8 januari a.s. om 10.30 uur. waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof aldaar. Gelegenheid tot condoleren donderdag na de avondmis in de kerk. Moeder ligt thuis opgebaard. Tot onze droefheid is, toch nog onverwacht, van ons heengegaan onze lieve vader, schoonvader en grootva- CORNELIS JOHANNES STIGTER op de leeftijd van 78 jaar Leiden, 5 januari 1982 Morsweg 134 Correspondentieadres: Brillstraat 9. 2332 PB Leiden De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Bezoek aldaar vrijdag 8 januari a.s. van 10.45-11.30 uur waarna de begrafenis om 12.30 uur zal plaatsvinden op de begraafplaats "Rhijnhof' te Leiden. Vertrek van Morsweg 134 om ca. 12.10 uur. PETRUS JOHANNES FRANKEN geboren te Leiden op 1 januari 1903 Uit aller naam: M BORGERDING H WABEKE-VAN ALBADA Leiden, 5 januari 1982 Morsstraat 42 Correspondentieadres: W. de Kruyf Jasmijnlaan 22, 3442 HZ Woerden De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Bezoek aldaar donderdagavond van 7-7.45 uur. De begrafenis is bepaald op vrijdag 8 januari a.s. om 2 uur op de begraafplaats "Rhijnhof" te Leiden. Algemene kennisgeving "Gelijk het gras is ons kortstondig leven". Psalm 103, vers 8 (ber.) Tot onze diepe droefheid behaagde het de Heere, ge heel onverwacht, uit ons midden weg te nemen, mijn innig geliefde man en onze lieve zorgzame vader CORNELIS VAN BEELEN op de leeftijd van 58 jaar A. VAN BEELEN-SCHAAP JAN LOES en TED De overledene is opgebaard in het rouwcentrum, Zuid straat 103, te Katwijk aan Zee, alwaar gelegenheid zal zijn tot condoleren donderdag 7 en vrijdag 8 januari a.s. 's avonds van 7-9 uur. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. zaterdag 9 januari a.s. des nam. 12.45 uur in het Jeugdhuis, Voor straat 72, te Katwijk aan Zee, waarna de teraardebestel ling zal plaatsvinden circa 1.30 uur op de nieuwe be graafplaats "Duinrustaan de Parklaan te Katwijk aan Zee. "Rust nu maar uit, Je hebt je strijd gestreden". Na een langdurig moedig gedragen lijden ging heden, voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk, van ons heen onze dierbare onvergetelijke zoon FRED BRACKÉ op de leeftijd van 34 jaar A. F BRACKÉ E. C. J BRACKÉ-MELMAN en verdere familie 5 Januari 1982 Meerhof 27 2321 TH Leiden - Geen bezoek aan huis - Fred is opgebaard in de aula van "Ad Sanctos", Lam mermarkt 43 te Leiden. Gebedsdienst aldaar: donderdag 7 januari om 19.00 uur met gelegenheid tot condoleren tot 19.30 uur. Wij vieren de H. Eucharistie voor hem in de parochiekerk van de H. Antonius aan de Boshuizerlaan op vrijdag 8 januari om 10.00 uur, waarna de crematieplechtigheid plaatsvindt in het crematorium "Eikelenburg" te Rijswijk Z.H. aan de Eikelenburglaan 7 om 12.00 uur. AUTO EN TRUCK VERHUUR 071 125709 153627 ST AAGTENSTRAAT 14 LEIOEN H. ENGEL, huisarts maandag 11 januari geen praktijk. Tandarts Kengen GEEN PRAKTIJK "Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden, je hebt het als een moedige man gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden. Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?" In de hope des Eeuwigen Levens is heden van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader en grootvader SIMON BOENDER op de leeftijd van 68 jaar H. J. BOENDER-RONGEN S. KRIJGER-BOENDER J. C. KRIJGER MARIEKE, HERMJAN W. BOENDER M. A. BOENDER-VAN DEN BROEK SIMONE 2341 TH Oegstgeest, 5 januari 1982 M. H. Tromplaan 1 Thuis en aan het Rouwcentrum geen bezoek De crematie is bepaald op vrijdag 8 januari a.s. om 10 uur in het crematorium "Ockenburgh", Ockenburgh- straat 21's-Gravenhage, einde Laan van Meerdervoort. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de ont vangkamer van het crematorium. Wij zijn diep geroerd door de overweldigende belangstelling en medeleven die wij ontvingen tijdens de ziekte en bij het overlij den van mijn man, onze vader, pleegvader en opa Joop Chaudron Hieruit bleek welke plaats hij in het hart van velen innam. Onze speciale dank gaat uit naar de specialist en het verplegend personeel van de afd. longziekten van het St. Elisabethzieken- huis te Leiderdorp, dr. Roorda en alle medewerkers van het Gorlaeus laboratorium te Leiden, familieleden en vrienden. Leiden, januari 1982 Mevr. G. Chaudron-Meyers kinderen en kleinkinderen Herengracht 61 te Leiden. KUNSTGEBITTEN-REPARATIES Binnen enkele uren gereed (071) 892777 Zaterdags tot 14.00 uur, Vronkenlaan 23, Leiderdorp. Bereikbaar met bus 15 eq,42. begrafenissen crematies LAMMERMARKT 43 LEIDEN TELEFOON 126618 Bij beschikking dd. 28 decem ber 1981 is door de arrondis sementsrechtbank te 's-Gra venhage het faillissement van F. Schalkers, van Hemessen- kade 28 te Woubrugge opge heven wegens gebrek aan ba ten. mr K.E.H. Rueb-Braakman, curatrice. Hoge Rijndijk 28 te Leiden. Bij beschikking dd. 28 decem ber 1981 is door de arrondis sementsrechtbank te 's-Gra venhage het faillissement van A. Verboon, Rederijstraat 13 te Katwijk opgeheven wegens gebrek aan baten, mr K.E.H. Rueb-Braakman, curatrice, Hoge Rijndijk 28 te Leiden. Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. IS ER LEVEN NA DE DOOD? WAARVOOR ZIJN WIJ HIER? Over dit onderwerp worden 6 bijbellezingen gehouden in gebouw TRIPODIA, Hoornesplein 155 te Katwijk, steeds op maandag en donderdag. 11 jan. De Dood der Doden. 14 jan. Kunnen de Levenden spreken met de Doden? 18 jan. De Komst van de Messias en Leven voor de Doden. 21 jan. De Duivel gearresteerd en 1000 jaar vrede. 25 jan.- Waarheen leidt de Weg? 28 jan. De enige Zonde die God niet kan vergeven. Deze Bijbellezingen worden gepresenteerd door de Zevendedags- Adventisten Aanvang elke avond om half acht. Toegang gratis. Voortaan géén beduimelde papieren meer! Zonder carton puntgave I DRUKKERIJ IDELTABACH K Zoelerwoude-Rpfndijk kooijman ■HiJ™ Bij (krediet) hypotheek! Hoge Rijndijk 264 - Leiden Tel. 071-89.54.00 Begmfenissen -Crematies1 Rouwkamers te Leiden en Wassenaar Transporten in binnen- en buitenland Leiden. Willem de Zwijgerlaan 179 Postbus 432. 2300 AK Leiden, telefoon 071-213231* Wassenaar. Deijlerweg 127. telefoon 01751-12436» Voorschoten. Hyacinthstraat 7. telefoon 01717-5985 TE KOOP BUNGALOW in plan Essenpark te Leiderdorp. Gelegen aan Munni- kenpark 2, Vraagprijs f 295.000,- k.k. Int. 071-411107 Begrafenissen - Crematies TRANSPORTEN in binnen- en buitenland OPBARINGEN - Eigen AULA en KOFFIEKAMER Begrafenisonderneming „Eenvoud" Van Ingen Schenau Kantoor HOGE WOERD 84 - LEIDEN - Tel. 120975 Oegstgeest: De Kempenaerstraat 64, tel. 155832 Voorschoten: J. Oosterom, Nieuw Voordorpstraat 48. tel. 01717-5602. IS EEN VLEK MAAR ÉÉN TEGEL GROOT CJ Heuga-Smlt toont u de hete collectie graag vrijblijvend. Lange Mare 98 Leiden, woninginrichting «ei. 071-123913. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn krachtens artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrij stelling te verlenen van: I. de "Regeling Bebouwde Kom"; II. het "Wederopbouwplan Katwijk aan Zee 1964"; en III. het bestemmingsplan "Schutterswei" en in samenhang met artikel 50, lid 8 van de Woningwet vergunning te verlenen voor: ad. I. het verbouwen van het pand Secr. Varke- visserstraat 109; ad. II. het bouwen van twee woningen aan de Duinstraat; en ad. III. de bouw van twee woningen met bedrijfs ruimte aan de Looyerslaan, hoek Veer- einde. De tekeningen behorende bij de bouwplan(nen) liggen met ingang van maandag 11 januari 1982 op de gemeentescretarie (kamer 20) gedurende veertien dagen ter inzage. Gedurende deze termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld eventuele bezwaren tegen, het verlenen van de gevraagde vrijstelling(en) schriftelijk bij hun college in te dienen, adres: Postbus 589. 222,0 AN Katwijk Z.H. Katwijk, 7 januari 1982 Burgemeester en wethouders van Katwijk, de secretaris, de burgemeester, G. Verheule, lo. s. C.A. Bos. VeritjuHtujd l/oordeAg] Leiden: 5 Meiplein, Korevaerstraat, Lange Mare, Codi Levendaal. Voorschoten, Schoolstraat. Katwijk, Hoornesplein.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 4