Groepstherapie voor (echt)paren Omwonenden: „Flat past niet aan Rijnsburgerweg" Initiatief sociale dienst: Leidse stadsrubriek Nieuwbouw voor werkende jongeren WOENSDAG 6 JANUARI 1982 Radiopiraat uit de lucht LEIDEN - De Leidse politie heeft gstermorgen omstreeks tien uur in samenwerking met de radio- controledienst de radiopiraat Discus uit de lucht gehaald. Er waren klachten binnen gekomen van de rijksluchtvaartdienst, om dat Discus het radioverkeer bo ven Schiphol en Valkenburg stoorde. De eigenaar, een 28-ja- rige bewoner van de Merenwijk, bleek overigens in het bezit van twee zenders te zijn. Vrouw (78) op straat geslagen LEIDEN - Een 78-jarige vrouw werd gisteren op de Johan de Wittstraat plotseling geslagen door een man, die haar vanaf de Rijnsburgerweg al achtervolgde op de fiets. Een kapotte bril hield de vrouw aan het incident over. Volgens de Leidse politie wilde de man vermoedelijk proberen de tas van de vrouw te stelen. LEIDEN - De echtgenoot zit na avondeten in zijn luie stoel en pakt de krant. Het dagblad trekt een muur op tussen hem en zijn vrouw die, ook een drukke dag achter de rug, een waterval van woorden op haar echtgenoot uit stort. Hetzelfde echtpaar verschijnt een paar weken later op therapie. De beide echtelieden hadden al langer het gevoel dat er iets fun damenteel fout zit in hun rela tie. Bij een maatschappelijk werker storten ze hun hart uit: "Hij zegt nooit een woord', klaagt zij. "Als ik eens rustig wil zitten begint zij heel druk te doen", brengt hij in. "Maar ik praat juist zoveel omdat jij zo stil bent". "Ik zoek juist rust omdét jij zo'n kwebbel bent". Een herkenbare situatie? Marry Buiks en Paul van Kampen van de afdeling maatschappelijk werk van de sociale dienst, krij gen in elk geval vaker met dit soort stuaties te maken. Twee mensen hebben een bepaald le venspatroon waar ze beiden niet zo tevreden mee zijn maar dat ze op eigen kracht ook moeilijk kunnen doorbreken. Ze maken elkaar niet meer duidelijk waar de onvrede vandaan komt, luis teren niet echt meer naar elkaar of geven elkaar de "schuld". Vragen Voor (echt)paren met dit soort pro blemen begint het maatschappe lijk werk deze maand een groepstherapie. Paren die moei lijkheden hebben in hun relatie krijgen zo een mogelijkheid an ders met elkaar te leren omgaan. Niet alleen bovenstaande situa ties komen daarbij aan de orde. Bij de afdeling maatschappelijk werk komen vaak vragen binnen over zaken als rolverdeling, op voeding van de kinderen, sexua- liteit of hoe besteden we ons in komen. Bij de groepstherapie worden in tien tot vijftien wekelijkse bij eenkomsten ervaringen uitge wisseld tussen een aantal paren die met soortgelijke problemen te kampen hebben. De groepsle den worden gestimuleerd hun gevoelens en ideeën uit te wisse len waardoor meer inzicht kan ontstaan in eigen gedrag en si tuatie. Twee maatschappelijk werkers zullen de gang van za ken begeleiden en verduidelij ken hoe met bepaalde proble men omgegaan kan worden. Het invoeren van groepstherapie is een vrij uitzonderlijke zaak voor de afdeling maatschappelijk werk van een sociale dienst. De ze nieuwe activiteit wordt echter niet gezien als een uitbreiding van de doelstelling. Het is eerder •een uitbreiding van de middelen om die doelstelling te bereiken. Extra mankracht wordt er dan ook niet gevergd. Volgens Buiks en Van Kampen zou vergroting van het team ook niet eens wen selijk zijn. "Het is niet goed om met een te grote groep te werken. Meer dan de zes werkers die we nu hebben zou het werk niet ten goede komen. Eigenlijk zou de week gewoon een dag langer moeten duren. Geen overvloed Want dat er in Leiden bepaald geen Volksmuziek De Brabantse groep Dommel- volk treedt vrijdagavond op in De Waag aan de Aal markt. De groep brengt oude re Brabantse straatliederen, ballades, bruiloftsliederen en boerendansen. Dommelvolk, een viermansformatie, begon in 19 76 als trio en speelde country, bluegrass, blues, la ter Engelse en Ierse balladen. De groep is teruggekeerd naar de eigen omgeving en brengt muziek uit Brabant. Het concert is georganiseerd door de Leidse Folkclub in sa menwerking met de Directie Cultureel Werk van de ge meente. Het optreden begint om half negen. ADVERTENTIE 8 DAGEN OOSTENRIJK ZILLERTAL WO.- Vertrekdata 6/2 - 20/2 - 13/3 10/4 LANGHOUT REIZEN Ter Aar - 01722-2333 Vrouwengroep 'In de Vroolijkce Arke' begint een nieuwe vrouwengroep, voor vrouwen uit Tuinstad- wijk. Er zijn ongeveer tien bijeenkomsten gepland. Wie geïnteresseerd is kan de in formatieavond op dinsdag 12 januari bezoeken in de aula van de Drie Octoberschool. Aanvang: tien uur. Wie voor die tijd inlichtingen wil heb ben kan het volgende num mer draaien: 123271. JAC Het Jongeren Advies Centrum (JAC) is met ingang van 9 ja nuari ook open op zaterdag, van twee tot vijf uur. Aan staande zaterdag is er op het JAC, gevestigd aan de Caeci- liastraat 67, een open mid dag. Oudstrijders Het Leidse afdelingsbestuur van de Ned. Bond van Oud strijders het V.L.N. zal op vrijdagavond zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie houden. Plaats van handeling: het Prot. Mil. Tehuis, Tulpstraat 15 te Katwijk. De zaal is om acht uur open. Muziek De groep Baritone Power Plant zal op zaterdagavond in het LVC aan de Breestraat 66 spelen. Aanvang tien uur. Kunst? Bij K&O gaat met ingang van 8 januari een werkgroep zich bezighouden met de vraag: 'ls dat nou kunst?". Het is nog mogelijk om zich voor de ze werkgroep aan te melden; er zijn nog enkele plaatsen vrij. Men moet daarvoor naar het K&O-bureau aan de Oude Vest 45 in Leiden. Te lefoon: 071-141141. overvloed aan maatschappelijk werk is, dat erkennen Buiks en Van Kampen wel. Bij de Stich ting Bureau voor Maatschappe lijk Werk werken nog geen tien mensen en met die van de sociale dienst erbij is dat nog geen vet pot op voor een bevolking van ruim 100.000 mensen. Van over lapping van de werkzaamheden van de sociale dienst en die van het algemeen maatschappelijk werk hoeft dan ook geen sprake te zijn. "We dienen inderdaad de zelfde doelgroep maar dat bete kent niet dat een van de twee overbodig werk doet". Het maatschappelijk werk van de sociale dienst is overigens een vrij onafhankelijke afdeling van de hele organisatie. Het maat schappelijk werk verleent puur immateriële hulp, kan zijn cliën ten dus beslist geen geld geven. Aan de andere kant hoeft een cliënt ook geen verdere bindin gen met de sociale dienst te heb ben. Iedereen kan binnenlopen op het bureau aan de Apollolaan om kosteloos hulp te krijgen van een van de zes maatschappelijk werkers. Om de drempel naar deze hulpver lening zo laag mogelijk te hou den heeft de afdeling sinds ruim laI.jêl. -'JV n de sociale dienst die de groepstherapie zullen begeleiden: Kees Uiten- eep jaar een open spreekuur in gesteld. Aan de Apollolaan isdit spreekuur op dinsdagmiddag van twee tot drie uur, op donder dagmiddag kan men van twee tot drie uur terecht aan de Herensin gel 3. Ook komt het voor dat mensen via andere afdelingen van de sociale dienst bij het maatschappelijk werk terecht komen. Daar kan geconstteerd worden dat een cliënt naast fi nanciële hulp ook geestelijk wel een ruggesteuntje zou kunnen gebruiken. Nadelen Wat dat betreft heeft de afdeling een streepje voor op het alge meen maatschappelijk werk dat voor zijn cliënten volledig afhan kelijk is van doorverwijzers of ei gen initiatief van de cliënten. Van Kampen en Buiks zien ech ter ook nadelen aan de verbinte nis met de sociale dienst. "Te veel mensen hebben nog een idee van de sociale dienst dat sy- is met het handje ophou- (Foto Holvast» den eh steun trekken. Onvol doende is bekend dat onze band met de dienst niet zo nauw is. Bij ons staat de maatschappelijke dienstverlening voorop; en niet de vraag of iemand wel of niet voor een uitkering in aanmer king komt". Verdere informatie over de groeps therapie is telefonisch te verkrij gen op maandag-of donderdag ochtend van negen uur tot half elf. Telefoon 766600, toestel 12 of 13. CONNY SMITS Onderzoek baarmoeder halskanker LEIDEN - Het comité bevolkings onderzoek begint maandag 11 ja nuari met de derde ronde van het bevolkingsonderzoek naar baar moederhalskanker in Leiden en omgeving. Alle vrouwen, gebo ren in de jaren 1929. 1932, 1935, 1938. 1941, 1944 en 1947 zuUen in de komende weken een oproep kaart thuisgestuurd krijgen. Sinds 1977 wordt dit onderzoek in samenwerking met de gemeente Leiden, GG en GD, Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers en het Leids Cytologisch Laboratorium uitgevoerd. In de voorgaande ja ren liet 60% van de opgeroepen vrouwen een uitstrijkje maken, 20% bet weten niet aan het on derzoek te willen deelnemen aan het onderzoek en 20% reageerde niet op de oproep. Het onderzoek wordt gedeeltelijk door het ministerie van volksge zondheid gesubsidieerd De ei gen bijdrage is evenals andere ja ren tien gulden. Het comité merkt op dat het administratief gezien onmogelijk is te voorko men, dat vrouwen die een baar moeder operatie hebben gehad toch een oproepkaart thuis krij gen. Het onderzoek zal worden uitge voerd in de volgende wijken: 11-21 januari Roodenburgerstraat, G.G.G.D.; 22-3 februari Bevrij dingsplein, kruisgebouw, 4-10 fe bruari Morswijk, Verenigingsge bouw Topaaslaan; 11-19 februari Bernhardkade, Kruisgebouw; 1- 11 maart Merenwijk, kruisge bouw; 15-19 maart Marislaan, kruisgebouw. - door René van der Velden Jaap Visser IJscokiosk (1) Of het vriest of dooit, ijscoman Ben Favier (58) staat paraat aan de Hoogstraat; samen met de Donkersteeg het smalste marktplein van Ne derland. Bij een beetje weer proppen duizenden mensen zich dagelijks langs de ijsco- kiosk van Favier. "Je ziet altijd dezelfde mensen, hè", zegt 'ome Ben' tot onze verbazing. "Ja, altijd dezelfde mensen. Dan denk ik wel eens: die en die heb ik van daag nog niet gezien. Maar een kwartiertje later stiefelen ze dan toch voorbij". Bijna 43 jaar 'staat' ome Ben al in de Hoogstraat. In de lente- en zomermaanden met zijn vrouw. Dan is het druk. In de wintertijd staat hij er alleen voor, "voor de reclame". En een beetje voor de kinderen en zichzelf. "Voor je ijsver koop moet je het in de winter van de kinderen hebben. Als een kind een ijsje wil, wil moeder of vader er soms ook wel een". Iets snapt ome Ben niet: "Veel mensen vinden het raar om ijs te eten in de winter. Maar koffie drink je toch ook in de zomer"... Hij maakt zich een beetje kwaad. "Dat is net zo'n flauwekul als dat ijs slecht zou zijn voor kinderen. Het is wetenschappelijk bewezen dat dat onzin is". De proef op de som: "IJs smelt in de mond en neemt meteen de temperatuur van je li chaam aan. Maar neem nou een slok koud bier. Dat is slecht; dat plompt gelijk naar beneden. Sommige mensen krijgen hoofdpijn van ijs eten; maar dat komt omdat ze het ys te hoog in de mond ste ken, tegen hun verhemelte aan. Of omdat ze te snel eten". Ome Ben haalt zijn ijs elke dag vers bij het familiebedrijfje Heemskerk uit Rijnsburg. Hij houdt een loflied op zijn ijs. "IJs is zo gezond voor kin deren. Melk, room, bindmid delen en suiker; wat willen ze nog meer? Heb jij ooit bij de STER-reclame voor ijs een tandenborstel gezien? Nee? Nou dan... In Amerika valt ijs onder de zuivelwet. Daar is het volksvoedsel". De Hoogstraat is een uitgelezen plek om ijs te verkopen. Maar toch haalde de familie Favier vorig jaar dertig procent min der omzet. "De mensen wor den rijp gestampt met die verhalen over bezuinigingen. Dat scheelt my in de omzet. Flauwekul, al die verhalen. Volgeboekte vakantievluch- ten en dertig miljoen guldens vuurwerk. We leven niet in '33. Ze praten 't elkaar aan". IJscokiosk (2) In 1938 stond Ben Favier voor het eerst in een yscowagen op de Hoogstraat. Een mooie ouderwetse kar van Voort- man. (Je weet wel, Voortman die vooraan aan de Haarlem merstraat zat; een broer van de Voortman van de ijs- en koffiezaak aan de Van der Werfstraat Nee, die zaak aan de Haarlemmerstraat is al lang niet meer van Voort man. Die zaak heeft Hoppen brouwer destijds met de naam Voortman erop overge nomen; je weet wel. Hoppen- brouwer, een zoon van de bierbrouwer aan de Apothe- kersdijk. En die jonge Hop penbrouwer is er een aantal maanden geleden mee ge stopt). 'Toen. in 1938, had je nog geen patatten en geen kroketten" vertelt ome Ben. "We ston den maar liefst met z'n vieren in de wagen om ijs te verko pen. IJs voor een cent. ys voor twee centen, en ys met slagroom voor drie centen. Het vloog de wagen uit". Een klant onderbreekt het ver haal. Zij wil een ysje. Dat kost dan 1.25 gulden. "Oh, is het duurder geworden", zegt de vrouw. "Je krijgt iets meer, lieverd. Maar je moet wel een kwartje meer beta len", zegt ome Ben vriende lijk. "Dat komt omdat ik een boel geld moet betalen aan Stationsplein 7". Het bordje "met een lach gaat het beter" aan de binnenkant van de ijs kraam straalt hem toe. Ben Favier is de volgende maand twaalf jaar ijscoman op eigen benen, los van Voortman. Ome Ben beslist zelfstandig of hy de pnjs- kaartjes aan moet passen of niet. "Vorig jaar ben ik niet opgeslagen. Maar nou heb ik toch erg zitten te dubben over een prijsverhoging. Maar je moet wel hè. Alles gaat omhoog, de suiker, de wafels". Ome Ben heeft de duurdere ijs jes van een gulden met een kwartje opgeslagen. "Maar dan krygen ze dus wel wat meer. Zo'n klein knijpertje op een hoorn is geen porem". Op het goedkoopste ysje van 50 cent (zonder slagroom) heeft ome Ben een stuiver ge zet. "Je kunt niet teveel op slaan. Ik moet het hebben van de gewone mensen. Die' meneer met die Rolls Royce komt hier toch met". Ome Ben heeft 's winters tyd genoeg voor lange verhalen. Af en toe onderbroken door een klant die een wafel slag room wil, een meisje dat een rol drop wil of een buurman- kraamhouder die geld wd wisselen. "Over een maandje is het weer best weer", roept Ben zijn buurman optimis tisch toe. Zoveel als ome Ben van ys houdt, zoveel 'haat' hy sneeuw en vrouwen die aan de slanke lijn doen. "Van ys- jes word je te dik, zeggen vrouwen met vel over been. Daar krijg je toch een beroer te van. Ze maken elkaar hart stikke dol met die slanke lijn. Dan zeggen ze: vooruit dan maar, geef my maar een kleintje. Maar even later zit ten ze wel aan de koffie met een groot stuk gebak". Ome Ben heeft ook een voor raadje pakijs speciaal voor suikerpatiënten. Maar blijk baar ook gewild bij afslan- kers. "Geef mij maar zo'n bakje zonder suiker", zeggen ze dan... Maar in dat ijs zit wel meer vet, daar denken ze niet aan. En dan willen ze er nog een toetje slagroom op ook. Hardstikke dol. Maar ja, breng ze dat maar aan het verstand". Een veel grotere hekel heeft ome Ben aan sneeuw. "Je krijgt my niet naar de winter sport. Nou misschien een keer om te kyken. Maar ik zeg maar zo. Drie keer heb ik nangheid van sneeuw als 't valt, als 't ligt en als 't weg gaat. Met sneeuw verkoop je in dne uur hoogstens twee ijsjes. Als de straat dan maar goed schoongeveegd wordt, anders komt er geen ene kip op straat". Als het sneeuwt, gooit ome Ben de kiosk dicht. Maar ook dan blyft hy met thuis zitten aan de Lage Ryndyk. "Dan zog ik tegen myn vrouw: efTe kyken of ie (de kiosk) er nog staat En dan ga ik hier met dc bu ren praten". Ook 's maandags is Favier in de winter dicht, 's Zomers heeft hij het des te drukker. Wy re kenen uit dat hy dan toch al gauw op een werkweek van zestig uur komt. "Oh", rea geert hy flauwtjes, 'Idaar heb ik nooit by stilgestaan Ik doe het werk veel te graag als ik eenmaal in de kiosk sta. Niet dat ik 's morgens zo graag m'n bed uitspring Welk nor maal mens doet dat wel". Leiden De hoek Paulus Buysstraat-Rijnsburgerweg, waar waarschijnlijk dit jaar 32 woningen voor jongeren worden gebouwd. LEIDEN. DEN HAAG - Een aan tal bewoners van de Rijnsburger weg in Leiden blijft bedenkin gen houden tegen de bouw van een flat met woningen voor werkende jongeren aan de Pau lus Buysstraat, op de hoek van de Rijnsburgerweg. Gisteren kregen ze de gelegenheid hun bezwaren tegen de bouw van de flat voor de Raad van State te spuien. Het voornaamste bezwaar van de omwonenden is de massaliteit van het gebouw. „Het past hele maal niet in de omgeving", zei mevrouw C. M. F. van der Zande vlak voor de zitting van de Raad van State. „Vroeger stonden er twee woningen en nu komt er 1 groot, L-vormig gebouw". Ze zei echter geen bezwaar tegen bebouwing te hebben, maar de plannen die nu op tafel liggen vindt ze een beetje te gortig. Ook de parkeeroverlast zal volgens de omwonenden toenemen. Me vrouw Van der Zande tekent bij dit alles aan dat zy niets tegen werkende jongeren heeft. „Dat wort ons vaak m de schoenen ge schoven. Maar wat hier wordt ge bouwd is wel veel te duur voor werkende jongeren. De wonin gen moeten ruim 115.000 gulden gaan kosten". Volgens de voorzitter van de Stich ting Huisvesting Werkende Jon geren in Leiden, A. H. Spijker valt dat allemaal wel mee. Over de massaliteit zegt hy dat de flat dne verdiepingen hoog wordt. „Aan de Rijnsburgerweg staan wel hogere huizen". De prys van de woningen hoeft volgens hem ook geen probleem meer op te le veren omdat een groot aantal fiats zal worden verhuurd voor 425 tot 450 per maand kale huu- De bedoeling is. aldus Spyker, dat nog begin dit jaar met de bouw van de 32 tweekamerwoningen, de 29 bergingen en de drie gara ges. waaruit het complex be staat, wordt begonnen. De totale kosten worden geraamd op ruim drie en een half miljoen guide-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 3