"Mijn stijl is meer ergens geluidloos binnen te komen jttépiK Weidse agenda Rechtbank: ambtenaar moet gestolen geld terugbetalen Burgemeester Staab over de raadzichzelf en zijn voorganger: Jongen (17) verspeelt vingers met afsteken gestolen vuurwerk Botsing: Jongeren maken bouwplan voor Nieuw Rijksdorp rijksweg 4 half uur dicht WASSENAAR - De Wassenaarse bur gemeester K. Staab is de laatste tijd vaak het gesprek van de dag. Veel mensen denken daarom dat hij pas een jaar burgemeester van Wasse naar is, want sinds die tijd komt hij regelmatig in het nieuws. In de laatste maanden van 1980 bij voorbeeld toen de definitieve beslis sing viel om een gemeentekantoor te gaan bouwen. Vlak daarna was het weer raak. De begrotingsvergadering verliep toen tumulteus en eindigde onder andere met het weglopen van een aantal raadsleden. Sedert die tijd slaagt hij erin om steeds weer de aandacht op zich te vestigen. Zoals laatst, opnieuw tijdens de be grotingsvergadering toen hij onder meer verbood in de gemeenteraad het kernwapenvraagstuk te bespre ken. Regelmatig komt Staab ook leuk uit de hoek. Met zijn bliksemsnelle kwink slagen en zijn ironische opmerkingen kwetst hij wel eens mensen. Maar dat neemt hij voor lief. Staab kan echter ook verschrikkelijk kwaad worden, vooral als iemand hem voor onaangename verrassingen stelt. Hij accepteert in de raad ook geen enkele concurrentie op het ge bied van het voorzitterschap. Het goed laten verlopen van raadsverga deringen ziet hij als één van zijn be langrijkste taken. Sinds hij elf jaar geleden uit Rotter dam (hij was hij raadslid en statenlid voor de WD geweest), naar Wasse naar kwam, bestiert hij zijn gemeen te alsof er geen jaren zestig zijn ge weest. Openbaarheid alleen daar waar het verantwoord is en absolute rust rond burgemeester en wethou ders zijn voor Staab twee vanzelf sprekende voorwaarden om goed te kunnen werken. Burgemeester Staab verklaart in het onderstaande verhaal zijn werkwij- Burgemeester Staab: "Een voorzitter interrumpeert per definitie niet. Hij bepaalt de orde" (Foto Holvast» begrotingsbehandeling werd ge- zou kunnen worden en dat levert het niet veel uit. Of er nou drie of suggereerd dat het werk best een aardige besparing op. Staab: vier wethouders zijn als burge met drie wethouders verricht "Voor de slagvaardigheid maakt meester moet ik in het college al- Man stak subsidie in eigen zak PAGINA 2 WASSENAAR - "Mijne heren, om twaalf uur sluit ik de tent". Boos heid en gelach zijn vaak het ge volg als de Wassenaarse burge meester K. Staab dergelijke voor hem karakteriserende opmerkin gen uitspreekt. Het is duidelijk: hij heefi een grote afkeer van langdurig vergaderen. Vaak zijn de kleine fracties in zijn ogen de schuldigen voor de leng te van de vergaderingen. Het ge volg was dat hij de laatste begro tingsvergadering erg strak leidde om die - net als het voorgaande jaar - niet uit de hand te laten lopen. Staab: "Mogelijk was mijn optreden een overreactie na de tumultrijke zitting van een jaar geleden. Het is nu eenmaal mijn taak om voor een goede vergade rorde te zorgen. Ik sta op het standpunt dat een raadslid in de eerste termijn zonder interrup ties zijn zegje moet kunnen doen. Dat ik ze zelf wél onderbreek, is een geheel andere zaak. Een voorzitter interrumpeert per de finitie niet. Hij bepaalt de orde". Staab zegt zich geroepen te voelen om raadsleden die minder sterk in de schoenen staan enigzins in bescherming te nemen. Hij zegt zich er niet van bewust te zijn dat sommige raadsleden zich soms door hem publiekelijk te kijk ge zet voelen. "Als dat zo is, betreur ik het. Ik sluit niet uit dat zoiets wel eens gebeurt". Handschoen Zijn functioneren als voorzitter van de gemeenteraad wordt vaak ter discussie gesteld. Hij treedt vaak corrigerend op. Zoals vlak na de verkiezingen in 1978 toen de grootste partij, de WD, haar standpunt over de uitbreiding van het gemeentehuis volledig verliet. De WD kwam toen met het voorstel om een geheel nieuw gemeentekantoor te bou wen en dat was tegen de af spraak met het CDA in. "Er was toen duidelijk even sprake van een zekere 'arrogantie van de macht', die ik onmiddellijk krachtdadig heb bestreden. In zulke zaken kun je maar beter di rect de handschoen opnemen dan tot in lengte van jaren ver wikkeld te raken in onproduktie- ve schermutselingen". Aan te veel "politiek" in de raad heeft Staab een broertje dood. Een veelgebruikte uitdrukking van hem is: "We zitten hier met zijn allen om Wassenaar zo goed mogelijk te besturen. En niet om punten te scoren voor de publie ke tribune en de pers". Staab spreekt wel met enige wee moed over zijn eerste jaren in Wassenaar, toen kandidaten voor wethoudersposten alleen maar heren van stand konden zijn. Toch heeft hij de vooruitgang niet verontachtzaamd, al gebeurt in Wassenaar alles wat later dan elders. Zo heeft burgemeester Staab zich sterk gemaakt om wethouder Van der Klaauw de 'gewone jongen' zoals Van der Klaauw zichzelf graag noemt in 1974 door de andere leden van B en W aanvaard te krijgen. "Maar zulke overgangsproble men naar modernere verhoudin gen hebben we nu wel achter de rug", aldus Staab. Niet verrukt Dat er in Wassenaar wel wat veran derd is de laatste tien jaar geeft Staab toe. De veranderingen be gonnen eigenlijk na de verkiezin gen van 1974 toen de WD de VOORSCHOTEN - De Voorscho- tense politie heeft afgelopen weekend vier jongeren gearres teerd. Zij hebben bekend inge broken te hebben bij de Leidse vuurwerkfabriek en in negen kelderboxen in Voorschoten. In de kelderboxen werd voor ruim 20.000 gulden ontvreemd. De directe oorzaak van de aanhou ding was het feit dat op oudjaars dag in de hand van de 17-jarige Voorschotcnaar vuurwerk ont plofte. Hij had zwart buskruit in een pingpongballetje gedaan en deze tot ontploffing gebracht. Het resultaat was dat drie vin gers en een gedeelte van zijn hand mee de lucht in ging. Na het gebeuren bekende de jongen dat hij vuurwerk had gestolen en daarmee had geëxperimenteerd. Afgelopen zondag werden nog drie Voorschotense jongeren voor deze inbraak gearresteerd. Deze vier worden door de politie gezien als de hoofdverdachten. Acht andere jongeren werden ontboden op het Voorschotens politiebureau. Zij hadden ook meegedaan aan de inbraken. Alle jongeren zijn tussen de 15 en 17 jaar oud. grootste partij werd. Die over winning was voor een deel te danken aan de grote toeloop van mensen met een dikkere beurs. "U weet dat de raad al voor mijn tijd het besluit nam tot woning bouw in het noordelijk deel van Wassenaar (het Van Polanenpark met enkele honderden dure huurhuizen - red.). Welnu, het kan zijn dat de WD zeer tevre den was met de bouw van het Van Polanenpark. maar nog steeds niet verrukt is van sociale woningbouw op de Hoge Klei", aldus Staab. Staab duidt hier op de mogelijkheid dat de toekom stige bewoners van de Hoge Klei wel eens niet op de WD zouden kunnen stemmen en dat de WD dat als een bedreiging voelt. Motivatieverlies De klacht van veel mensen dat de raad in Wassenaar niet van een erg grote kwaliteit zou zijn, wijst Staab categorisch van de hand. "Dat is grote kletskoek. Ouderen hebben altijd de neiging tot pes simisme, wanneer ze hun opvol gers gadeslaan. En voorzover ge zaghebbende mensen zich in die geest uitlaten zeg ik: Elke ge meente krijgt de raad die zij ver dient. Dus laten de mensen zich eerst maar eens bezinnen op hun vrijblijvende afzijdigheid. Ik voeg daar nog aan toe dat laat dunkend spreken over het be stuur van een gemeente alleen maar kan leiden tot motivatie- verlies bij de mensen die aan het bestuur deelnemen". Burgemeester Staab prijst zich ge lukkig met een viertal wethou ders dat volgens hem als team goed opereert. Over zijn eigen taak heeft hij een duidelijke op vatting. "In een wat grotere ge meente als deze moet een burge meester alle politieke portefeuil les uit handen geven. Mijn rol ligt voornamelijk op het vlak van coördineren binnen het college. En hoe minder de raad daarvan merkt, hoe beter het loopt. Al heb ik er zo nu en dan wel de handen vol aan". Over het aantal wethouders heeft Staab geen voorkeur. Tijdens de Expositie (1) In het gemeentehuis in Leider dorp exposeert tot en met zeven februari de schilder/tekenaar Alex Hakkaart. Te zien zijn 21 aquarellen gemaakt tijdens vakanties in Frankrijk en in Leiderdorp. De expositie is van maandag tot en met vrijdag te bezoeken van acht uur 's och tends tot vijf uur 's middags en op donderdagavond van zeven tot negen uur. Talentenjacht Na het grote succes van vorig jaar wordt vrijdag opnieuw een ta lentenjacht in Ons Huis (Koster- pad in Zoeterwoude) gehouden. De organisatie is in handen van de Zoeterwoudse afdeling van de Katholieke Plattelandsjon geren. Affiches maken De stichting Jeugd- en Jongeren werk Oegstgeest organiseert vrijdag een avond waar tieners posters en affiches kunnen ma ken. Dat gebeurt in het Gemeen tecentrum aan de Lijtweg van half acht tot tien uur. Expositie (2) In galerie De Pomp (Dorpsstraat in Warmond) exposeert de foto graaf Kees Ballintijn. Te zien zijn foto's, die hij maakte in Ma rokko. Clubs In januari beginnen een aantal clubs van de stichting Jeugd- en Jongerenwerk Oegstgeest. Zo kan deelgenomen worden aan de timmerclub, de club werken met textiel, de toneelclub, de knutselclub en de natuurclub. Voor meer informatie en opga- veformulieren: 154773. Winterbal De Leiderdorpse carnavalsvereni ging "De Rijnschuimers" orga niseert zaterdagavond haar winterbal. Medewerkenden zijn onder andere de blaaskapel "De Doordouwers" en de Lenco's. De kleding voor het bal in het Zijl- kwartier (aanvang half negen) moet feestelijk zijn. Expositie (3) In het Oude Raadhuis (Dorps straat in Warmond) exposeert vanaf zaterdagmiddag tot en met vier februari Robert Kwist. Zijn tekeningen en schilderijen zijn geïnspireerd door stoom treinen, stations en bruggen. Reünie Het vierde regiment infanterie (beter bekend als 't Oude Vier de) houdt op 23 januari een reü nie op de marinevliegbasis Val kenburg. Na de demobilisatie van de bataljons, die naar Indo nesië werden gezonden, werd het vierde regiment opgeheven. De oud-soldaten, die hun dienst tijd bij dit regiment hebben doorgebracht, kunnen zich voor de reünie opgeven (telefoon 410894). Stad en rand DEN HAAG/VOORSCHOTEN - De Haagse rechtbank heeft een 58-jarige ambtenaar uit Voor schoten veroordeeld tot negen maanden voorwaardelijke ge vangenisstraf met een proeftijd van drie jaar. De rechtbank stel de bij het vonnis dat gisteren werd gewezen nog een bijzonde re voorwaarde: Hij moet binnen twee jaar 25.700 gulden aan het Rijk terugbetalen. Rekening houdend met zijn blanco strafblad en het feit dat hij zeer waarschijnlijk ontslagen zal wor den, hoefde de man voor de rechtbank niet in de nor te ver dwijnen. Het feit dat de man ruim 25.000 gulden moet gaan betalen kwam hard aan. Hij ver schoot van kleur, maar zei verder niets. De officier van justitie had twee weken terug vijftien maanden gevangenisstraf geëist. Hij acht bewezen dat de ambtenaar bij het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag 25.000 gulden in eigen zak had laten glijden. Dat geld was echter bestemd voor studenten uit derde-wereld landen, die hier een cursus kwa men volgen. ROELOFARENDSVEEN - Op rijksweg 4 richting Amsterdam reed gistermorgen omstreeks kwart voor elf een automobilist achterop een stilstaande file. De rij auto's had zich gevormd in verband met werkzaamheden aan de aquaduct over de rijks- tijd meestemmen. De stemmen kunnen ook nooit staken, want ik kan met een dubbel tellende stem zelfs de balans doen om slaan. Gezien de sterkte van de twee grootste fracties geloof ik dat voortzetting van de huidige collegesterkte voor de hand ligt". Staab sluit niet uit dat de "klein tjes" in de raad ook nog eens een wethouderspost bemachtigen, maar ziet dat voorlopig niet ge beuren. "Het past op zichzelf wel in de gedachte van een afspiege lingscollege (alle raadsfracties zijn bij een afspielingscollege op de een of andere manier met een wethouder vertegenwoordigd - red.). Maar dan moeten de kleine fracties het wel eens zijn over een gezamenlijk programma en over de kandidaat voor die be stuurspost. Dat lijkt mij een hele opgave voor PvdA, D'66 en Partij Wassenaar. En de raad zelf zal er ook niet levendiger op worden". Glaasje prik De voorganger van Staab, de huidi ge commissaris van de koningin Geertsema, was een kind aan huis bij de verenigingen. Bij Staab lijkt die binding minder sterk. "Zolang ik hier zit vergelij ken mensen mij met Geertse ma", zegt hij terwijl hij moeite doet een opkomende wrevel te onderdrukken. "Ik heb veel res pect voor Geertsema, maar zou u er twee willen hebben? Ik blijf graag mezelf, ben wel minder sportief en zit graag met een boek en een glaasje prik in een luie stoel. De gemeente en mij zelf wens ik toe dat er ook geen tweede Staab komt". Fluiste rend: "Het is meer mijn stijl om ergens geluidloos binnen te ko men, niet zo opvallend en dat heeft zijn voordelen. Ik ben nu eenmaal geen Bourgondisch ty pe". Staab trekt zijn wenkbrauwen op als hem gevraagd wordt of Was senaar zijn "eindbestemming" is. "Mag ik vragen waar u dat uit af leidt?" Na een doodse stilte: "Na een herbenoeming in februari 1983 kan ik welgeteld nog eens twee jaar mee voor mijn pen sioen. Die tijd wil ik hier best nog volmaken". W1M OLYSLAGERS In ruim twintig gevallen heelt de man met behulp van valse hand tekeningen op naam van de be trokken studenten geld weten los te krijgen van de kas van bui tenlandse zaken. De president van de rechtbank verwonderde zich er veertien dagen terug nog over dat het daar maar zo makke lek ging. weg. De 33-jariige bestuurder uit Rid derkerk liep snijwonden op. De achterste wagen van de file werd bestuurd door een man uit Co- lijnsplaat. Deze raakte, evenals een inzittende, gewond aan het hoofd. De drie gewonden wer- WOENSDAG 6 JANUARI 1982 WOENSDAG Stadhuis - raadscommissies financiën, maatschappelijke aangelegenheden en volksgezondheid, 20 uur Jongeren Advies Centrum - Caecilia- straat 67, meisjes-telefoon. 16-22 uur Buizerdhorst 17 - inl. over Baha'i geloof, tel.213490. Zoeterwoude - gemeentehuis, commis sie ruimtelijke ordening en openbare werken, 20 uur. Leiderdorp - gemeentehuis, commissie beroeps- bezwaarschriften, 20 uur. Voorschoten - gemeentehuis, commis sie welzijn, huisvesting en onderwijs, 20 DONDERDAG Leiden - Welfare-lokaal Rode Kruis, Leidseweg 33, Voorschoten, tel. 01717- 3309. spreekuur voor invaliden, 19-20 Stadhuis - raadscommissie volkshuis vesting, openbare werken, sport, 20 uur. Architektenwinkel - Pieterskerkhof 18, vrij advies, 20-21 uur. Werklozen Advies centrum - Breestraat 19. ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. Troef - Noordeinde 2a, Werkgroep Dienstweigeren, voorlichting en bege leiding dienstweigeren, tel. 216180/ 149324. Leidse Werkgroep Homoseksualiteit - Caeciliastraat 18, open avond, 21-1 uur. Stats jongerencentrum - Haarlemmer straat 73. disco van 20-22.30 uur; vr soos van 15-17 uur. 't Spoortje - Bernhardkade 40, spreek uur hulp- en adviesbureau WAO/WSW, 19-20.30 uur, tel. 142505 Voorschoten - gemeentehuis, commis sie openbare werken, 20 uur. APOTHEKEN Leiden - de avond, nacht en zondags dienst van de apotheken in de regio Lei den, wordt waargenomen van do 31 tot za 8 uur door Centraal Apotheek, Bree straat 74, tel. 120552, Apotheek Boeh- mer. Florijn 19, Winkelhof Leiderdorp, tel. 894400; van za 8 uur tot vr 8 jan door Apotheek Reyst, Steenstraat 45, tel. 120136; Apotheek Noor-Hofland, Thor- beckeweg.3. Voorschoten, tel. 762877. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604, tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - gezond heidscentrum, Berkenkade, Leider dorp, tel. 410131, spreekuur ma t/m vr van 14-15 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan, tel. 4641. WASSENAAR Het bewonersco mité van het voormalig bejaar dentehuis Nieuw Rijksdorp heb ben gisteravond aan wethouder Van Dingstee een verbouwings plan aangeboden. De Wassenaar se jongeren willen het pand ge schikt maken voor één- en twee persoonshuishoudens. Met die verbouwing zou volgens het plan van de jongeren zo'n 1,3 miljoen gulden gemoeid zijn. Het is de bedoeling dat Nieuw Rijksdorp door tien alleenstaan den en door vijftien paren be woond kan worden. De gemeen te Wassenaar is zelf ook bezig met het opstellen van een plan. Gedacht wordt daar verder over bebouwing van de grond rond Nieuw Rijksdorp. Uiteindelijk zal de gemeente de verschillende plannen vergelijken en een keu ze maken. Burgerlijke stand LEIDEN - Ondertrouwd: F.G. Lammers en K. Roselaar, A.J. Brenfjes en P.P.M. van 't Hooft, L. Kla- vert en F.A. Fleur, D. van Delft en M.A.. van Dijk, J.P.G. Debuissy en W.M.C. van der Vossen, J.G. Zaaijer en A.E. Zandstra, E.D. de Reuver en N. Bosch, W. Gijsman en A.V. Petit. Overleden: L. van Duijn, (1923), A P Spierings, (1896), A.W. de Groot, (1922), J. van Putten, (1892), G. Olivier, (1880), C. van Rossum. (1915), F.P. Devilee. (1913), C.J.A. Vinkestein, (1905) echtg van J.H.S. Jaspers. den opgenomen in het acade misch ziekenhuis in Leiden. Door het ongeluk was de rijbaan van rijksweg 4 richting Amster dam gedurende een half uur ge blokkeerd, waardoor een kilome ters lange file ontstond. LEIDSCH &i DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad B V. Hoofdkantoor Witte Singel 1. 2311 BG LEIDEN Postbus 54. 2300 AB LEIDEN Telefoon: 071-144941 Geen krant ontvangen tel 071-123143 tussen 18 00-19 30 uur (nabezorging na 19.30 uur); zaterdag var. 16.30-18 00 uur Abonnementsgelden Dij vooruitbetaling te voldoen abonnementsgelden urtalultendgiro 3203571 tv.n. Damiate Holding BV te Haarlem. Kwartaalabonnement 57.35 Per post f 79.70 Jaarabonnement 1 217.90 per post 1 307.30 J. Ruygrok-Hoogeveen Directie G Koopman Aangesloten bi| de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o.a. in: Bonn. Brussel. Londen, Panjs, Washington, Cairo, Rome, Madrid, Stockholm en Djakarta Commentatoren: A. A v Brussel W. F. J. Wirtz Redactie stad en randoe meenten tel 071-144941 tst. 222

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 2