c c c Trijfei 3 2 J 3 KUNST TE KIJK WOENSDAG 6 JANUARI 1982 Varia Nobelprijs Zoals elk land denkt dat het over de beste doelman ter we reld beschikt, zo denkt elk land ook dat het een schrijver in zijn midden heeft die meer dan waard is de Nobelprijs voor literatuur te krijgen. Wij dachten dat jarenlang, en niet eens ten onrechte, van Si mon Vestdijk, en later van Louis Paul Boon, maar in Stockholm, waar het Hoofd kwartier Generale Staf van de Nobelprijs gevestigd is, dachten ze er elk jaar weer anders over. Menig ander land echter zag zijn vertrou wen in zijn kandidaat beves tigd, en een van die landen tvas Joegoslavië, dat in 1961 Ivo Andric („De brug over de Drina") bekroond zag. Daar waren de Joegoslaven na tuurlijk heel verguld mee, al had men in literaire kringen het idee dat eerder de „litera tor" Miroslav Krleza (spreek uit: Kurlezja) dan de „vertel ler" Ivo Andric voor die No belprijs in aanmerking had behoren te komen. Van Krle za zijn er, over de hele wereld verspreid, nu 44 vertalingen verschenen tegen 84 van And ric, maar dit zijn cijfers van na 1968, dus ook van na het toekennen van de Nobelprijs aan Andric! Toen Ivo Andric in 1961 zijn Nobelprijs kwam ophalen, schijnt zijn Zweedse uitgever aan hem gevraagd te hebben of hij nog iets voor hem kon doen, en toen moet Andric, grootmoedig, geant woord hebben: „Krleza verta len!" Andric overleed in 1975, Krleza overleed vorige week op 88- jarige leeftijd. Er zijn twee boeken van hem in het Neder lands vertaald: „De terug keer van Filip Latinovic" en „Op de rand van het ver stand". Uit dat laatste boek zal ik, in de vertaling van L. van Vlijmen, een fragment ci teren, om u een idee te geven hoe een schrijver uit een even klein taalgebied als het onze schreef, die in Nederland na genoeg onbekend bleef maar Door \ico Scheepmaker n in zijn eigen land als de ei genlijke Nobelprijswinnaar werd beschouwd.' Regen „De oorlog heeft iets smerigs zo als een smerig circus uit de provincie. Ook de oorlog geeft zelfs in de meest afgelegen uithoeken voorstellingen en voortdurend trekt hij van de ene plaats naar de andere volgens een van tevoren uit gestippelde reisroute van een grote, bijzonder winstgeven de tournee. De oorlog heeft ook iets weg van een fabriek: geoliede affuiten, dik onder het roet zittende machinege weren, kanonlopen, lichtsig nalen; overal liggen vuile on derdelen van machines, de bankwerkers zitten onder het roet, kortom, het lijkt wel een smerige drukkerij in een graf... Het water staat in je schoenen, je bent nat tot op je hemd, je voeten zijn smerig, je hebt kapotte laarzen, je over schoenen zijn weggerot, je hebt zweren onder je huid en zwarte nagels en alle gevoel voor goede smaak is verdwe- „Alle muren zijn beplakt met foto's (onsympathieke huis vrouwen of naaktfoto's), stui- verrommannetjes vormen de enige lectuur, je moet je in de regen laten knippen of sche ren, en altijd wordt er ergens gelig modderwater uit een gat gepompt of iemand laat het erin lopen: strozakken rot ten weg in onder water staan de loopgraven, je slaapt in een moeras zonder paraplu. De mensheid voert al enkele eeuwen lang strijd tegen de regen (die zegening des He ren). In deze strijd ligt de diepere zin van elke bescha ving. De mens voert zijn strijd tegen de regen met be hulp van daken, paraplu's, overschoenen, tenten, water dichte gummi-artikelen, en zo verstoppen we ons voor de re gen in warme kamers, zo heb ben wij boven ons hoofd aller lei uitvindingen van stof, lin nen of rubber gespannen en op de een of andere manier houden we ons hoofd min of meer droog zolang het vrede „Wij verdedigen ons tegen deze gave Gods zolang er geen oor log wordt gevoerd. Oorlog be tekent vooral blootgesteld zijn aan de regen, nat voor den zonder regen weren de hulpmiddelen: zonder kamer, zonder dak, zonder warme kachel, zonder al die uitvin dingen die een min of meer door lange ervaring vervol maakte afweer tegen de regen vormen ten tijde van vrede. Oorlog betekent nat worden, zelfs in het ergste regenweer, nat worden in de modder, zonder paraplu, in een afge dragen pak. smerig, rillend van de koorts, hongerig, ziek van de regen en regenmoe. De oorlog is op de eerste plaats een vervelende, eentonige, re genachtige toestand, die uit een oneindig aantal regen druppels bestaat, waartegen over de mens volkomen mach teloos staat, als een zieke, dakloze kat". „Oorlog, dat is een bloedige, verregende lap stof, een kapot stuk matglas in de wc van een derdeklas wagon van een ont spoorde boemeltrein die op zijn zijkant in de modder is weggezakt: de rookafvoer van de locomotief is in de modder verstikt, de wielen van de wagons steken in de lucht als een gecrepeerde knol in de regen die almaar uit de hemel blijft stromen, begeleid door het gebulder van de ka nonnen in de verte en het op dringerige gezoem van de te lefoon: hallo, hallo, dringend voor Oberleutnant Schwarz van het Train-Ersatzdepot". LEIDEN - Het Residentie-Orkest geeft vrijdagavond 8 januari zijn tweede familieconcert in dit seizoen in de Leidse Stadsge hoorzaal. Op het programma staan werken van Smetena (De Moldau), Suk (Fantasie voor viool en orkest) en Mendelssohn (Midzomernachtsdroom, volle dige toneelmuziek). Aan het concert, dat wordt geleid door Hans Vonk, werken mee de vio list Josef Suk, de sopraan Wen- dela Bronsgeest en de alt Sylvia Schlüter. Voorts verschijnt op het podium het Residentie- en Rotterdams Kamerkoor onder leiding van Gerard Akkerhuis. Het Amsterdams Fluittrio verzorgt zondagochtend 10 januari in de Stadsgehoorzaal een koffiecon cert voor K O. Het trio bestaat uit de fluitiste Cecilia Oomes, de pianist Neville Schafer en de cel list Ben de Ligt. De 13-jarige Amand de Ligt, een zoon van Ben de Ligt, zal eveneens aan dit concert meewerken. De jonge Amand bespeelt de drums in een Suite voor fluit, piano en slag werk van de componist Claude Bolling. Naast het werk van Bol ling staan op het programma composities van Mozart, Rorem, Fauré en Von Weber. Het Am sterdams Fluittrio, dat in 1973 werd opgericht, heeft zich on danks de minder gebruikelijke bezetting een aanzienlijk reper toire en een al even grote reputa tie weten te Meta Bourgonjen stukken en sonnetten in Neder landse vertaling. Voor dit muzi kale programma vol van poëzie is Meta Bourgonjen als de sa menstelster verantwoordelijk. De jonge Amerikaanse pianist Jo seph Smith geeft op woensdag avond 13 januari een concert in de K O- Kapelzaal. Smith be gint zjjn recital met de uitvoering van de Sonate in F van Clementi om te vervolgen met de Sonate opus 5 van Brahms. Na de pauze brengt hij Debussy's 'Children's Corner' ten gehore alsmede de 'Battle Cry of Freedom' van de Amerikaanse componist Gott- schalk. Volgens de programma toelichting beschikt Joseph Smith over een briljante tech niek, maar is zijn manier van spe len niet gericht op uiterlijk, vir tuoos vertoon. Een Shakespeare-(liederen)avond staat voor maandag 11 januari in de Kapelzaal van K O geno teerd. De avond wordt verzorgd door de mezzo-sopraan Meta Bourgonjen, de bariton Peter Goedhart, de pianist Chris Veelo en de voordrachtskunste naars Nora Boerman en Jan Veelo. Liederen op Shakespea- re-teksten van vele componis ten uit diverse tijden zoals Mor- ley, Arne, Haydn, Schubert, Si belius en Chausson zullen met elkaar verbonden worden door declamaties van korte fragmen ten uit bijbehorende toneel- LEIDEN/OEGSTGEEST 'Landschap/Natuurbeleving in de Moderne Kunst'. Onder dat motto wordt onder ver antwoordelijkheid van het stedelijk museum 'De Laken hal' van 20 januari tot 14 fe bruari een tentoonstelling in de Waag gehouden. Al eeuwenlang hebben kunste naars zich laten inspireren door het landschap. Ook van de dag vinden kunstenaars hun inspiratiebron nog in de natuur, zij het op een andere manier dan de beroemde Hollandse landschapsschil ders in de zeventiende eeuw of de romantici in de negen tiende eeuw. Moderne kun stenaars hebben bij hun bele ving van het landschap sterk de behoefte te zoeken naar het meest elementaire. Door de heersende cultuur lijkt een verlangen naar oor sprong te worden gestimu leerd. Hun natuurbeleving tendeert volgens de jongste kwartaaluitgave van de La kenhal hierby bijna vanzelf sprekend naar het mystieke en religieuze. De tentoonstel ling, die deze stelling moet trachten aan te tonen omvat werk van uiteenlopende aard: schilderijen, beelden, foto's, video, tekeningen en objecten. Ongeveer dertig Nederlandse kunstenaars ne men er aan deel. In het kunstcentrum 'Lange Voort' in Oegstgeest expose ren vanaf het komende week einde Jan Golsteyn (olieverf schilderijen, hoofdzakelijk portretten), Lia Hoek-Han- nessen (aquarellen en pastels), Henny van Oosten- Van Kampen (olieverfschil derijen) en Jan Treffers (beeldhouwwerk in steen en brons). De expositie wordt vrijdag avond a.s. geopend door wet houder mevrouw T.L. Blom. Zij duurt tot 10 februari. Schepen Kleine vaart Antares 4 p Terschelling nr Hoek van Holland. Breehom 4 t a Skikda, Breekant 4 50 o Fastnet nr Galway, Dutch Mate 4 vn Rotterdam nr Tees, Dutch Spirit 4 te Rotterdam, Mare Iratum 4 vn Rotterdam nr Stan- Grote vaart Acila 4 ten anker 50 no Singapore, Acmaea 4 345 zo Lagos nr Pointe Noire, Acteon 5 te Chittagong, Amstelvaart 4 vn Vancouver nr Port An- Amstelvoorn 4 300 o Saigon nr Singapo- Antilla Bay 4 85 nw Muscat nr Le Havre, Antilla Cape 4 170 zw Newfoudland nr Tampa, Atlantic 4 500 wzw Landsend nr Sou thampton, Benattow 4 pass Landsend nr Gree- B roe re Aquamarine 4 pass Ibiza nr Ge- Buena Vista 4 vn Helsinki nr Kiel, Crania 7 te Curacao, Daphne 6 te Flotta, Delfborg 4 te Lubeck, Diadema 3 te Aruba, Eemsborg 5 te Oulu, Esso Bonaire 4 140 nw Lissabon nr Le Esso Europoort 4 110 zw Dakar nr Perzi sche Golf. Farsum 4 60 no Cape Canaveral nr Gent, Ficus 4 250 no Singapore nr Singapore. Flevoland 4 vn Salvador nr Amsterdam, Fossarina 4 te Gibraltar, Fossarus 5 te Suez, Fulgur 4 te Suaoba, Fusus 5 te Rurvais verw.. Gardenia 4 rede Benghazi, Happy Mammoth 4 150 z Jeddah nr Duinkerken, Incotrans Speed 5 te Rotterdam. Kieldrecht 4 140 zw Quessant nr Santos, Largsbay 4 te Hamburg nr Le Havre, Latirus 5 te Kharg Island. Bioscopen Macoma 2 te halul Island, Mountsbay 4 vn Port Kelang nr Singa pore, Nedlloyd Albany 5 vn Suva nr Auck land. Nedlloyd Caledonia 4 vn Rotterdam nr Djeddah, Nedlloyd Delft te Hamburg, Nedlloyd Forcados 4 vn Antofagasta i Valp Nedl kar, Nedlloyd Hoorn 5 te Hamburg, Nedlloyd Kyoto 4 te Cochin, Nedlloyd Main 4 760 nw Azoren nr St Maarten. Nedlloyd Niger 4 vn Lebreville nr Port Gentil, Nedlloyd Nile 5 te Amsterdam, Nedlloyd Rockanje 5 te Izmir, Nedlloyd Rosario 4 te New Orleans, Nedlloyd Rouen 4 te Port Said, Nedlloyd TAlbot 4 vn Kribt nr Amster- Niso 4 vn Sullumvoe nr Shellhaven, Noorzee 4 rede Macuse. Polydorus 4 vn Vigo nr Cadiz, Rudolph Peterson pass 4 Kaapstad nr Canaport, Rijnborg 5 vn Kopmanholmen nr Kas- kinen. Volendam 5 te St Thomas, Zana 4 te Sydney Bioscopen Leiden (31 december geen voorstellingen) LUXOR (121239): "Vier vuisten hebben de tropenkolder", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, vr. en zo. 14.15,16.30, 19.00 en 21.15 uur. al. CAMERA (124919): "Ordinary people", da. 19.00 en 21.30 uur, al. Kindermatinee: "Lucky Luke en de vier Daltons", vr., za.. zo. en woe 14.30 uur Nachtvoorstelling: "Le souffle au coeur", za. 24.00 uur. 16 jr. LIDO 1 (124130): "Ik ben Joep Meloen", da. 14 30, 19.00 en 21.15 uur, vr en zo. ook 16.45 uur, al. LIDO 2: "Frank en Frey", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, vr. en zo. ook 16.45 uur, al. LIDO 3: "Hoge hakken, echte, liefde", da. 14.30, 19 00 en 21.15 uur, vr. en zo ook 16.45 uur. 12 jr LIDO 4: "Marathonman", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, vr. en zo. ook 16.45 uur. 16 jr. STUDIO (133210): "True confessions", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, vr en zo. ook 16 45 uur. 16 jr TRIANON (123875) "Endless love", da. 14.30.19.00 en 21.15 uur, vr. en zo. 14.15, 16.30, 19.00 en 21.15 uur, al. REX (125414): "Monique, mooi en wel willend". da. 14.30, 19.00 en 21 15 uur. vr. en zo. 14.15, 16.30,19.00 en 21.15 uur. 16 jr. Bioscopen Alphen (voor reserveringen 01720-20800, 31 de cember geen avondvoorstellingen) EURO 1 en 2 "Ik ben Joep Meloen", do. 13.30 uur. vr. tm. zo. 13.30,16 00.18.30 en 21.00 uur, ma. tm. woe. 13.30, 18.30 en 21.00 uur, al Nachtvoorstelling Euro 1 "Diepzee- monsters". za. 24.00 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling Euro 2: "Shoot at the devil", za. 24 00 uur, 16 jr. EURO 3: "Vier vuisten hebben de tro penkolder", do. 13.45 uur, vr tm. zo. 13.45, 16.15, 18.45 en 21 15 uur, ma. tm. Exposities Rijksmuseum voor Volkenkunde Steenstraat 1. t/m 3/l/'82, 'Indianen van Mexico, Azteken in 't verleden, Nahua's van heden', ma t/m za van 10-17 uur, zo en feestdagen van 13-17 uur Rijksmuseum van Oudheden - Rapen burg 28. t/m 3/l/'82, 'Vondsten uit verle den land', ma t/m z van 10-17 uur, zo van 13-17 uur. Galerie Denise SteDhan - Bak kerstzeg 18-2U. tot 26/12 Wim Üe.unnausen et sen en schilderijen. Jan de Graaf, plas tieken, vr.. za.. zo van 13.30 - 17 30 uur. schenk, tm dec. Museum Boerhaave - Steenstraat la, t/m feb '82, 'Mooie klokken. Iieste kijkers ma t/m za van 10-16 uur. zo van 13-16 Art-tea-house "de oude ryn' - tot 11/1. expositie Wijnand Zylstra. Mechtilt. di bm za. van 10-17 uur. zo van 1117 uur woe. 13.45, 18.45 en 21.15 uur, al. za. ook 24.00 uur. 16 jr. EURO 4: "The postman always rings twice", vr. tm. zo 16.00, 18.45 en 21.30 uur, ma. en di. 13.30, 18.45 en 21.30 uur. woe. 18.45 en 21.30 uur, 16 jr. Kindermatinee: "Blauwbaards verbor gen schat", do. tm. zo en woe. 13.30 uur. Nachtvoorstelling: "Nachtboekgehei men", za. 24.00 uur, 18 jr. Bioscoop Voorschoten (voor reserveringen 01717-4354) GREENWAY "Jaws", da. 15.30 uur, vr en za ook 19 00 uur, 12 jr "A change of seasons", vr. en za. 21.15 uur. zo 21.00 uur, ma. tm. woe. 20.30 uur, 16 jr. Kindermatinee: "Dumbo. het vliegende olifantje", do tm. woe 13.30 uur. Bioscopen Katwijk (voor reserveringen 01718-74075) CITY 1 "Deathship". vr 14 30, 16 45, 19 00 en 21.15 uur, za tm. zo. 14.45, 18 45 en 21 15 uur. 16 jr CITY 2 'Hoge hakken, echte liefde", vt 14.30. 16 45, 19.00 en 21.15 uur. za. tm. woe. 18.45 en 21.15 uur, zo., ma en dl ook 14 45 uur, 12 jr Kindermatinee: 'Oom Ferdinand", za. en woe 14.30 uur CITY 3: "Samen uit, samen thuis', zelf de tijden als City 1, al. CITY 4 "From hell to victory", vr. 14.30, 16 45. 19 00 en 21 15 uur, za 14 45. 18.45 en 21.15 uur, zo., ma., di. en woe 14.45 uur. 12 jr "Op hoop van zegen", zo., ma., di. en woe 18 45 en 21.15 uur. 12 jr Ziekenhuizen Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Acade misch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot zaterdag 13.00 uur (Elisabeth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis: Middagbezoe kuur: 13.45-14.30 uur Avondbezoekuur. 18.30-19 30 uur Kraamafdeling: vaders extra van 18.00-18.30 uur. Kinderafdeling dagelijks van 14.00-19.00 uur. (Niet meer dan 2 bezoekers per patiënt). Sportmedisch Advies Centrum: blessurespreekuur: Elisabethzie- kenhuis Leiderdorp, 's maandagi van 19.30-20.30 uur. Bezoekuren St. Elisabeth-Ziekenhula: dagelijks van 14.00-14.45 en van 18 30-19.30 uur Klasse afd.: dagelijks van 11.15- i2.00 uur, van 14.00-14.45 uur en van 18.30 19 30 uur Kraamafdeling: dagefijks van 11 15-12 00 uur (alleen voor echtge noot) en van 15.00-16 00 uur en van 18.30-19.30 uur Kinderafdeling: dagelijks van 15.00-18.30 uur. C.C.U. (hartbewaking): dagelijks van 14.15-14.45 en van 19.00-19.30 Intensieve verpleging: dagelijkr van 14 00-14 30 uur en van 19.00- 19.30 uur. Academisch Ziekenhuis Voor alle patiënten (behalve kinde ren) zijn de bezoekuren als volgt Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30- 19 30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verlos kunde 18.00-19 00 uur. Praematurenafdehng dagelijks van 14 30-14 45 uur en van 18 30 18.45 uur. Bezoek aan ernstige patiënten wanneer voor ernstige patiënten doorlopend bezoek wordt toege staan kan de hoofdverpleegkundi ge hiervoor speciale kaarten ver strekken. Bezoektijden Kinder kliniek: Dagelijks: 15.00-15.45 uur en 18.30- lil.Oft uur. alleen voor ouders van kinderen kan er een afwijkende tijd afgesproken wor den met de hoofdverpleegkundige). Bezoektijden kinderafdeling: Elke dag 14.15-15 00 uur en 18.30 19.00 uur. Alphen aan den Rijn Rijnoord: le-cn 2e klas 11-1130 uur; 13.30-14.15 uur op 18.30-19.30 uur. 3e klas 13 30-14.15 uur en 18.30-1930 uur. Kraamadeling 13.30-14 45 uur alleen voor echtge noten 19-20 uur KipderafdcBag voor ouders 18 00-18 30 uur Geluidshinder Schiphol Klachten over'geluidshinder var vliegverkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden ge meld bij het informatiecentrum Geluidshinder Schiphol (tel. 020- 175000). ct£>udc) lieu ws 6 januari 1982 Honderd jaar geleden stond in de krant De Soerabaia Courant deelt uit een brief van mevrouw No- wee, die 32 dagen tn een boot van de vergane "Koning der Nederlanden"als vrouw alleen onder 26 mannen heeft doorge bracht, o m. het volgende mede "De laatste dagen kregen wij een halve beschimmelde be schuit en twee kopjes water. Wij hadden g ruwe lijken honger en dorst. Sommigen knaagden hout om hun honger te stillen, mijn man ook Het was ver schrikkelijk om aan te zten, den ganschen dag huilen en bidden om uitkomst. In 42 dagen heb ben wij bijna niet geslapen, nu en dan dutte iemand op een wa tervat. Vijf dagen hadden wij goed weer, verder storm en re gen. Wat ik ondervonden heb op den 7drn. 9den en llden Octo ber en den 4den November kan ik niet beschrijven Twee en dertig dagen heb ik moeten doorbrengen m open zee in één sarong en een kabaai resp. rok en lijfje. Red Het zeewater sloeg ons door de zware winden bijna voortdurend over het lijf ook moesten wij dag en nacht helpen water scheppen; dat al les met gebrek aan voedsel en drinkwater" - In 1881 zijn in Engeland 966 personen en 33 schepen door reddingsbooten behouden ge worden Vijftig jaar geleden In Spanje hebben zich weer communistische uitspattingen voorgedaan Te Villaverda zijn winkels geplunderd. Een agent werd gewond door een revolver schot In een dorp in de provin cie Badajoz hitsten communis tische elementen tegen de poli tie op. Uit een verboden optocht werd op de politie geschoten vier agenten toerden gedood en vele personen werden gewond De regeering heeft versterkin gen gezonden om de orde te handhaften De commandant der gendarmerie, generaal Sanjurjo, verontwaardigd over de gebeurtenissen tn Badajoz, heeft den minuter van Binnen landsche Zaken bericht, dat. als de regering geen krachtige en snelle maatregelen neemt, hij- zelf deze maatregelen zal ne men om te verhinderen, dat de regeering zich nog langer de toet laat voorschrijven door ra dicale elementen rjEuUOOAl </AAM £UltEAJ JE- HEBr PE UEoceeepe rrAAT MHAJ OOM HECFT I-IE S" CfDLOEAJ AAe \JE*LwACH7TB BS 10 ARNOLDS APl/l&S l/OOÊ- CADeAt>£UIL FRED BASSET Twee-uur op, truee p, uur af. Ha, of lossing van de nacht daar tornt m'n hulp'- Dtwrbown ut 'n Siamees' OSSESTAART IN RODEW1JNSACS lepel azyn toe. 6 kru.d nagelt 6 jenever betten 2 blaadje» launer en 1 theelepel tijm L*at de De belevenissen van Jommeke Uitgeverij Het Volk N V. Gent mei blolget ontbijtspek en wat uitmppert V.-eg aan de marinade een Jar!, daar nog eens over nadenken Ja ri niet weten of wij volgende keer weer levend uit wildernis zullen 7 komen l i En ik reken erop .beste vrienddat gij weer mijn trouwe gids wüt zijnr Maar ik wil er nog meer over weten voor ik mjn ontdekking 7 aan de wereld bekend maak'. warm het mengtel Giet het bu de otteslaar» en voeg enkele takje* pe tertehe en teldenj toe en een (tukje wortel en pret Onder dektrl min- deren Neem het vin*-* zeefde ttoofvocht bo de helfl inkoken Roer W l^Ht^do^r het ■tooftrochl. boven laag vuur Geleideluk al het WIN A BORN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 19