c Hoogovens zit diep m zorgen MmmMie J" Vakbeweging praat met Den Uyl Beurs Amsterdam marktberichten Geen extra zwaar werk Acties openbaar vervoer op til i* tv Premie GAK gaat omlaag Wilde staking Ford Engeland I W Over banenplan Pandbrief 1981 per1985/89 Beursoverzicht WOENSDAG 6 JANUARI 1982 Economie Perscombinatie Bij de Perscombinatie (uitgeefster van Het Parool. De Volkskrant en Trouw) is het advertentievolu me in 1981 met bijna 20 pet. ge daald. In geld uitgedrukt ver minderde de advertentie-omzet met ca. f 17 min. Een sterke da ling van de kosten kon deze achteruitgang onvoldoende com penseren. De Perscombinatie moest 1981 dan ook met een aan zienlijk verlies afsluiten, aldus hoofddirecteur J. van Ginkel in zijn nieuwjaarsrede. KLM De KLM zal ook vandaag en mor gen geen vluchten van en naar Griekse bestemmingen kunnen uitvoeren. De staking van het personeel in dienst van buiten landse luchtvaartmaatschappij en in Griekenland, die op 3 ja nuari is ingegaan, is met twee da gen verlengd. Dit heeft een woordvoerder van de KLM gis termiddag meegedeeld. De staking zou oorspronkelijk op 5 januari zijn beëindigd. De staking is het gevolg van een verschil tussen de bond van Griekse werknemers in dienst van buitenlandse luchtvaart maatschappijen en de Griekse regering. De bond wil een loons verhoging gerealiseerd zien waarvan de overheid, vóór het overleg met de gezamenlijke werkgevers van start kon gaan, al zei deze niet te zullen goedkeu- Bloemen De omzet van de twaalf bloemen veilingen, aangesloten bij de Vereniging van Bloemenveilin gen in Nederland VBN, is het af gelopen jaar met 12,6 procent ge stegen tót ruim 2,3 miljard gul den. De VBN, die dit meedeelt, ver wacht dat het exportcijfer voor bloemen en planten op 2,2 mil jard gulden zal komen, 0,3 mil jard meer dan in 1980. Veel gewin heeft de grotere omzet de bloemisten niet opgeleverd. Volgens het Landbouw-Econo- misch Instituut (LEI) is het ver lies per honderd gulden kosten in de snijbloementeelt onder glas toegenomen van tien tot twaalf gulden. Het ondernemersinko men is in de snijbloementeelt on der glas verminderd van 18.500 tot 8.900, in de potplantenteelt van 47.400 tot 30.200. Enka Akzo-onderdeel Enka-Emmen is na enkele jaren met grote verlie zen teruggekomen op nul. Er is verder een stijgende lijn in de ontwikkeling te ontdekken. Al dus bedrijfsdirecteur ing. C. En gels bij gelegenheid van de jaar wisseling. Het loonconflict dat vorig jaar maart is ontstaan over het sys teem van functiewaardering bij Akzo-divisies in Nederland is nog steeds niet definitief opge lost. Vorig jaar werden in ver band hiermee langzaam-acties in Emmen gevoerd. LEIDEN Groenteveiling, appels 174-251. peren 158-161, aardappelen 0,26-0,30, andijvie 0,95, boerenkool 0,90-1,22, 10de kool 0,23-0,59, prei 1,65—3,85, stoofsla 0,73, spruiten A 1,57-1,63, B 176-1,81, C 1,18, D 1,00-2,44, uien 0,18-0,55, witldf MO-2,85, sla 0,20-0,71, peterselie 0,67-0,98, selderij 0,94-1,18. KATWIJK AAN DEN RIJN - Groente veiling: Datum 5 januari. Boerekool per kg. 66-92, Rode Kool 44- 47, Waspeen AI per kist 4,-- - 13,90, Was- peen All per kist 9.- -12,20, Waspeen BI per kist 11.-- - 14.40, Waspeen Bil per kist 3,20, Waspeen Cl per kist 6,20-7,90, Waspeen CII per kist 2,40-5,80, Aanvoer: 194.000. Breekpeen BI per kist 3,20, Breekpeen Cl per kist 4.-- - 6,50, Prei A per kg. 2,30, Prei B per kg 1,08, Schorseneren A 1,55- DEN HAAG (GPD) Nieuwe ac ties in het openbaar stads- en streekvervoer, zoals staking en gratis rijden, zijn mogelijk nu een onderzoekcommissie heeft geoordeeld dat er geen redenen zijn voor een extra toeslag voor bezwarende werkomstandighe den. FNV-bestuurder Dick Ket ting. die deze voorspelling deed, noemde het oordeel van de on derzoekscommissie „dom en on verstandig". Het rapport van deze commissie is opgesteld door een adviesbureau van de Vereniging van- Neder landse gemeenten, dat volgens Ketting, gezien het „verbijste rende resultaat, geen kennis heeft van het openbaar vervoer". De uiteindelijke beslissing ligt bij de ministers Zeevalking (ver keer), Van Thijn (binnenlandse zaken) en Den Uyl (sociale za- ken), die hun standpunt op 15 ja nuari bekend zullen maken. Het onderzoek, aldus directeur ir. W. Hendriks van het Centraal ad viesbureau ORDP, heeft uitge wezen dat zich in het werk van het rijdend personeel wel ver zwarende werkomstandigheden voordoen, maar niet zo ernstig dat zij boven de toeslagen voor overwerk, gebroken en onregel matige diensten nog eens extra betaald zouden moeten worden. Wat het rijdend personeel als ver zwarende werkomstandigheden ziet, zoals zwaarte van het werk, inspannende houding, agressie van het publiek, tydsdwang, tocht en lawaai, wordt volgens de onderzoekers al vergoed door de hoogte van hun salarisschaal. Zij zijn echter ook van oordeel dat de vergoedingen die hiervoor gegeven worden te laag zijn in vergelijking met wat in het be drijfsleven wordt betaald. Tegelijk is het adviesbureau van oordeel dat bepaalde aspecten van het onregelmatige werk kun nen worden opgevangen door een dienstindeling die uitgaat van de voorkeur van het rijdend personeel. Er zou op kunnen worden ingespeeld dat de een liefst in de ochtenduren, de an der liefst 's avonds en een derde bij voorkeur in de weekeinden werkt. Die in de weekeinden rij den zouden dan wel voor een toe slag in aanmerking komen, die alleen overdag rijden niet. In mei vorig jaar kwam het Haagse openbaar stadsvervoer vier we ken stil te liggen doordat het rij dend personeel van de HTM een toeslag van zes procent moest prijsgeven voor opschuiving naar een hoger salariérende njksschaal. De staking gaf een aanzienlijke verlichting van de verkeersdruk te voor de grote meerderheid die op een of andere manier zichzelf wist te verplaatsen, maar leidde ook tot bedreigingen van de HTM door degenen die waren ge handicapt. Hun ïmrtiobiliteit werd nodeloos vergroot door zo genaamde „solidariteitsacties van streekvervoerders, die wei gerden Haagse passagiers te ver- Sympathiek was de aktie van het RET-personeel in Rotterdam, die gedurende een kortere penode in mei normaal werkte maar geen reisgeld in ontvangst nam of kaarten afstempelde Geble ken is dat meer mensen van het openbaar vervoer gebruik maak ten, maar niet overstelpend veel. Miegtuig op adem ST LOUIS (GPD) - Vliegtuigfa briek Douglas heeft een toestel voor hergebruik van de adem van passagiers in ontwikkeling. waarmee in een DC—9—80 op jaarbasis 63.700 liter brandstof kan worden bespaard. Het recirculatie-systeem dat Douglas voor deze DC-9 in ont wikkeling heeft, verwerkt bijna 19 m3 koolzuur per minuut. Hier door hoeft minder zuurstof te worden onttrokken aan de mo- torcom pressoren Tegelijk hoeft het vliegtuig tijdens de vlucht, afhankelijk van de vlieghoogte. 25 tot 45 procent minder zuurstof van buitenaf te inhaleren. Dit alles bespaart het vliegtuig rond 32 liter brandstof per vlieguur. De financiële situatie van Hoogovens is uitermate kritiek. Dat heeft drs. J. D. Hooglandt, voorzitter van de raad van bestuur van Estel, gisteren laten horen tijdens zijn nieuw jaarsrede. De kritieke situatie is niet alleen te wijten aan de zwaar verliesgevende West- duitse tak van het concern, ook in IJmuiden is de situatie zorgelijk. Volgens Hooglandt moet het her stel van het concurrentievermo gen en de investeringen centraal dienen te staan. Deeltijdbanen en arbeidstijdverkorting noemde hij slechts „aanvullende midde len die niet mogen leiden tot een kostenverhoging". Hooglandt pleitte voor het verder uitvoeren van arbeidsbesparen de projecten. Vooruitlopend op de dit voorjaar te voeren cao-on derhandelingen zei de Estel-top- man dat „uiterste zuinigheid ge boden is. Dit houdt in dat verge leken met vroeger voor veel mensen er heel weinig vooruit gang zal zijn. Wat in de praktijk, tegen de stijging van de lasten geplaatst, zelfs een achteruit gang betekent", aldus Hoogland- t. „We zullen afmoeten van het idee dat ieder deelbelang of ieder ver worven recht van een bepaalde groep verheven wordt tot een on aantastbaar grondrecht, een on- AMSTERDAM (ANP) - Een da ling van het ziekteverzuim in 1980 en 1981 maakt het mogelijk, de ziektewetpremie voor de be drijfsverenigingen die zijn aan gesloten bij het Gemeenschap pelijk Administratiekantoor (GAK) in 1982 met gemiddeld 1,2 procent te verlagen. Dat bete kent, dat de betrokken bedrijven samen dit jaar 600 miljoen gul den minder aan premie voor de ziektewet hoeven op te brengen dan in 1981. De president-direc teur van het GAK, mr. H. Boitel- le. zei dit gisteren in zijn nieuw jaarsrede. LONDEN (Reuter) Bij twee van de 24 vestigingen van Ford in Groot-Brittannië is gisteren toch het werk stil komen te liggen door een staking van ruim 10.000 arbeiders. Hun actie was maandag begonnen. De onderhandelaars van de vak bonden adviseerden echter tot een hervatting van het werk, na dat Ford een beperking van de werkweek en een verbetering van de pensioenen had aangebo den. Een deel van het 54.000 man omvattende produktiepersoneel achtte dit aanbod niet voldoen de, omdat Ford niet zijn eerder gedaan voorstel voor een loons verhoging van 7,4 procent niet wilde herzien. bespreekbaar taboe. Het is jam mer dat dat inzicht pas door breekt nu het economisch draag vlak voor een deel al is uitge hold", zo hield Hooglandt zijn gehoor voor. Hij bepleitte voor een alsnog in gang zetten van een 'aanpassing' die moet leiden tot diverse stappen terug. Blij toonde Hooglandt zich met de herwaardering van de industrie in ons land. „Het bedrijfsleven is weer bezig te voorschijn te ko men uit het verdomhoekje van de publieke opinie waarin het ze ker zeven jaar heeft gezeten", al dus de Estel-topman. Hij be stempelde vooral door de lang durige kabinetscrisis in vele op zichten als een verloren jaar. Europees staalbeleid Waarschuwende woorden liet Hooglandt horen over het Euro pese staalbeleid. „Het stroomlij nen van steunverlening aan staalbedrijven in de Europese Gemeenschap dreigt voor de sterkere ondernemingen een averechts effect op te leveren: zij werden gedwongen hun produk- tiecapaciteit in de krimpen, ter wijl deze wel degelijk efficiënt blijkt te zijn". Fel hekelde Hooglandt h£t uitblij ven van een gedegen Europees staalbeleid. „Zelfs binnen de EG blijft het hemd vaak nader dan de rok, waarbij actie onvermijde lijk reactie dreigt op te roepen. Een terugvallen in de fout van de jaren is daarbij niet denkbeel dig. Slechts een gezamenlijk be leid waarbij kansen worden be nut en gegund, kan uitkomst bie den. Verbrokkeling waarbij ie dereen probeert zichzelf te verrij ken door anderen armer te ma ken en kansen te ontnemen, is uitzichtloos", zo waarschuwde Hooglandt. Hij bespeurde teke nen die erop wijzen dat van be paalde 'dwalingen' wordt terug gekeerd. mm TOKIO - Honderden Japanse studenten hebben gisteren deelgenomen aan de jaarlijkse kalligrafie-wedstrij den in Tokio. De wedstrijden worden georganiseerd om deze oude oosterse kunstvorm te blijven behouden. DEN HAAG (GPD) De drie vak centrales FNV. CNV en MHP zijn uitgenodigd om op het mi nisterie van sociale zaken en werkgelegenheid te komen pra ten over het banenplan van Den Uyl. "Wij hebben zelf om een dergelijk gesprek gevraagd", zegt de FNV. Het CNV zegt eerst in de Verbondsraad zich te wil len beraden of al dan niet wordt ingegaan op de uitnodiging. De MHP gaat wel praten, maar is zeer kritisch. Het grootste struikelblok voor CNV en MHP is in ieder geval het plan om te komen tot de invoering van een 32-urige werkweek met ge lijktijdige inlevering van loon. Het CNV zegt, dat het hele plan uit gaat van een zuiver boekhoud kundige rekenmethode. "Van achter een bureau zijn de uren gedeeld door het aantal beschik bare mensen. Daarbij gaat men ervan uit, dat er voor iedere man en iedere vrouw in ons land een passende baan te vinden is. Er wordt helemaal voorbij gegaan aan bijvoorbeeld scholing en de vraag hoe door werktijdverkor ting openvallende plaatsen moe ten worden opgevuld. Boven dien doorkruist een dergelijk plan alle cao's". Bij het CNV voelt men er niet veel meer voor om te gaan praten met een "overheid, die geen cent voor je geeft". Deze vakcentrale is van mening, dat het scheppen van werk in het bedrijfsleven zelf besproken dient te worden, zoals tussen vakbeweging en werkge versorganisaties in de Stichting van de Arbeid is overeengeko men. ADVERTENTIE flfeX Coupondatum 01/06; koers 102 (effectief I rendement i nki >p-, coupon-of B uitl< >ringsk< >sk M bi) .ifli.mdcimu <>p<n/e k m anaf 110000,-kunnen wi| d m v. een inschrijving in het schuldregister uw belegging vrij van bewaarloon administreren. Pandbrieven zijn verhandelb.iar op de ettektenbeurs en verkrijgbaar bi) de kantoren van de Westland/Utrecht Hypotheekbank of bij uw bank of i effekten. Wijzigingen voorbehouden. Hypotheekrente per 6 januari 1982 rentepercentages Naam bank: rente vast afsluit- met Gem. garantie zonder Gem. garantie gedurende opgave bank werkelijk opg bank werkelijk Annuïteiten- hypotheken ABN. Amrobank Bouwfonds Ned. Gem. 1 jaar 3/5 jaar 2/5 jaar 5 jaar 1,5 1.5 1,5 1.5 1.5 12,0 12,25 12.0 12,25 12,2 12,77 13,05 12.91 13.19 13,22 12,25 12.5 12,25 12,5 12.4 13,05 13,33 13,19 13.48 13.45 Leidsche Spaarbank Nationale Nederlanden Postgiro en Rijkspostspaarbank Rabobank Leiden Westland Utrecht standaard 5 jaar 10 jaar 5 jaar variabel 5/10 jaar 1,25 1.5 1, 1,5 2. 12,25 12,1 11,9 11,75 12,8 12,81 12,88 12,72 12,31 14,16 12,25 12,4 11.9 11,75 13,0 12,81 13,22 12,72 12,31 14,39 Leven hypotheken Centraal Beheer Ennia Levensverz. aangesl. bij N.V.L. Nationale Nederlandén 10 jaar 10 jaar 5/10 jaar 5/10 jaar 11.9 11,9 11,9 11.9 12,44 12,44 12,44 12,44 11,9 11.9 11.9 11.9 12,44 12,44 12,44 12,44 ^Westland Utrecht Hypotheekbank Leiden, Botermarkt 2K/hock 't Gangetje, 071-13 2645 Copyright 'vereniging eigen huis' te Amersfoort Het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten opent de stand tn het nieuwe jaar met een 0J% daling en komt met l2J2°7c voor leningen met gemeentegarantie enigszins in de buurt van de goedkopere geldwrstrekkers. Tegen het eind van deze week komt het BNG met een heel nieuw hypotheeksysteem op de markt. WOENSDAG 6 JANUARI 1982 ACTIEVE AANDELEN 134.50 134.00 132.00 127,50 222.50 219.50 BINNENLANDSE AANDELEN 250,00b 110.00 59.30 Mijnb W N«Ton BELEGGINGS INSTITUTEN 100.00 99,20 103.00 GOUD EN ZILVER Goud onbew 31510 32210 Zilver onbew 577 - 600 BUITENLANDS GELD AMSTERDAM (ANP) - De zwak ke tanden dta fl tana tijdens het verdere verloop van de han del duidelijk de kop opstak zette zich vandaag begin beurs voort. De lagere koersen in Wall Street zetten een stempel op de ontwik keling in Amsterdam en de note ringen van alle actieve fondsen waren bij opening lager dan gis teren. In het eerste halfuur van de handel bleek de markt toch een bodem te krijgen, want hier en daar werd begonnen aan een beschei den herstel Een gunstig teken was in ieder geval een verdere druk op de rente omdat de ban ken hebben aangekondigd het rood staan minder te belasten door een verlaging van de op slagrente met een half procent. Kon Olie begon 1.50 lager op ƒ84,10 en herstelde tot ƒ84,60. KLM werd om twaalf uur tegen 92 verhandeld, een halve gul den lager, na te zyn geopend op 91,JU Unilever herstelde van 147,70 tot 148.20 en was hier mee nog twee kwartjes lager. Hoogovens begon zwak met 60 cent verlies op 15,10, maar haal de hiervan 30 cent in.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 17