&ÜTÖ J Gezinsauto jaar 2000 is rank, licht en zuinig Renault 9 terecht auto van het jaar Van Mierlo onder indruk van bataljon in Libanon samengesteld door Koos Post Alfetta vernieuwd Veel bezoek verwacht op zestigste autosalon van Brussel LEZERS SCHRIJVEN Piraten (3) Geen kerstz WOENSDAG 6 JANUARI 1982 PAGINA 15 .ju-nv. - QSlT"s% "De Alfetta is vernieuwd", zeggen ze bij Alfa Romeo. Uiterlijk is er echter niet veel van te zien. Het is nog hetzelfde koetswerk dat acht jaar geleden werd geïntroduceerd. De wagen was toen zo bij de tijd dat er nauwelijks verbetering nodig was, constateren de mensen van Alfa met enige trots. Maar op twee punten hebben zij toch dusdanig aan de Alfetta gesleuteld dat zij van vernieuwing spreken. Natuurlijk op het gebied van het benzineverbruik. En ten tweede wat betreft de bestrijding van roest, een "vijand" die Alfa Romeo enkele jaren geleden met grote verbetenheid te lijf is gegaan. Bij het streven naar grotere zuinigheid hebben de technici ervoor gezorgd dat nergens werd gepeuterd aan de prestaties. Betere overbrengingsverhoudingen en perfectionering van de motor hebben het verbruik zeven procent kunnen terugdrukken. Een elektronische ontsteking (zonder contactpunten) zorgt voor een probleemloze koude start. Bij de corrosiebestrijding is men bij deze Alfetta '82 met een nieu we aanpak begonnen die ten doel heeft de normen van de Cana dian Anticorrosion Code voorbij te streven. De benzinewagens zijn nu al verkrijgbaar (vanaf ƒ25.690 voor de 1,6 liter tot 29.890 voor de twee liter). De turbo diesel komt in de komende lente. Hoe zal de gezinsauto er in het jaar 2000 uitzien? Een van de grote bazen van Ford - John Oldfield, vice-president van Fords Car Product Planning in Europa heeft onlangs een aantal kenmerken op gesomd waaraan volgens hem de gezinsauto's over een twintigtal jaren zullen voldoen. voorzien van diverse compu ter-gestuurde informatie-sys temen. De opmars van de elektronica is ook in de auto wereld onstuitbaar. - - •■y.i, nHh.rU.. Jy - Vele van hen zullen worden aangedreven door een drie- cilinder turbo-dieselmotor. Dat betekent dus kracht (en snelheid) op de momenten dat de bestuurder daar be hoefte aan heeft. - Deze auto's zullen zeer zuinig zijn. Oldfield rekent op een brandstofverbruik van zo'n 1 op 25 bij een constante snel heid van 90 kilometer per - De meeste wagens zijn uitge rust met een elektronische, variabele automatische trans missie. - De wagens staan op smalle banden met weinig rolweer- stand. Dat is nodig om dat gunstige verbruik te kunnen halen. - Er worden bij de bouw veel lichte materialen gebruikt om het gewicht zo laag moge lijk te houden. - In grootte en afmetingen zul len de wagens niet veel ver schillen van de huidige mo dellen. - Ze zullen vaak voorzien zijn van een motor die automa tisch afslaat wanneer de wa gen tot stilstand wordt ge bracht. - En natuurlijk zullen zij zijn Niet te koop Zo op het eerste gezicht lijkt het revolutionair. Een grote auto met een verbruik van 1 op 20.... Maar zo verschrikkelijk ingrij pend zijn die veranderingen niet. De door John Oldfield geschetste auto is er in feite al. Nog niet te koop. Hij zal nog door vele molens moeten voor hij produktierijp is. Maar de aanzet is er. Die was op diverse autotentoonstel lingen al te zien. In Duitsland bijvoorbeeld werkt de auto-industrie (ove rigens zonder Ford en ook zonder Opel) sinds begin 1978 nauw samen met de overheid en hogescholen aan een pro ject dat moet resulteren in auto's voor het jaar 2000. Waarbij de "samenzweer ders" natuurlijk diverse doel stellingen voor ogen hebben. De grote auto's werden door Audi en Mercedes Benz voor hun rekening genomen. De wetenschap ging aan de sla£ met de combinatiewagens. En als vanzelfsprekend was De Golf van de toekomst: rank, licht, snel en zuinig (1 op 25). De tekening van het opengewerkte model toont de royale ruimte voor de inzittenden. de kleinere gezinswagen het domein van Volkswagen. Resultaten Bouwen aan de Golf van de toe komst. En de eerste resulta ten tonen duidelijk de ken merken die door John Old field werden genoemd. Die experimentele Golf is een rank autootje met weinig luchtweerstand en op smalle banden. Twee motoren zijn mogelijk. Een vier cilinder benzine-turbo (topsnelheid ongeveer 180 km per uur) of een (door Oldfield genoem de) drie cilinder diesel-turbo. Die afslaat zodra de wagen tot stilstand wordt gebracht. De minste druk op het gaspe daal is voldoende om de mo tor weer aan de praat te krij gen. De diesel is verreweg het zui nigst. Gemiddeld 1 op 25. En dat voor,een dieseltje dat in 20 seconden vanuit stilstand op 100 km per uur is en dat een topsnelheid haalt van om en nabij de 150 km per uur. Uitstekende prestaties. Maar zoals gezegd: het wagentje is het experimentele stadium nog niet uit. Het moet nog stevig door de mangel voor het de lopende band op kan. Voor het produktierijp is vol gens de normen die de Duitse regering als uitgangspunt heeft genomen. Maar wanneer men de criteria van Fords grote baas Oldfield naast de experimentele resul taten van Volkswagen legt dan vindt men veel overeen komsten en dan zit men toch duidelijk heel dicht in de buurt van de "Auto 2000", zo als hij in Duitsland wordt ge noemd. De Brusselse autosalon wordt van 13 lot en mef 24 januari voor de zestigste maal gehou den. Gezien de uitbundige op zet van deze jubileumshow ixnvachten de organisatoren een zeer groot aantal bezoe kers. In elf hallen van de Eeuwfeest paleizen aan de noordkant van Brussel zullen naast ze ventig automerken ook moto ren, bromfietsen en fietsen worden getoond. Paleis 7 zal geheel voor fietsen van 59 fa brikanten worden gereser veerd. Door de grote opzet was er geen ruimte meer voor auto-acces soires en -toebehoren, met uit zondering van autoradio's. De duurste auto wordt volgens de organisatoren de Carat van de Luikse firma Ducha te- lel Op basis van de Mercedes 500 SEL die door de Duitse fabriek sinds kort niet meer wordt gebouwd - heeft Du- chatelet een "paleis op wie len" gebouwd, voorzien van stereo-installatie, televisie, bar, schrijftafel, brandkast en speciale beveiliging. De wagen kost zo'n drie ton. Voor deze jubileumtentoonstel ling is een bijzondere catalo gus vewaardigd met een groot aantal illustraties, die tijdens de show voor ongeveer zes gulden verkrijgbaar is. De toegangsprijs is 7.20 voor volwassenen, de helft voor kinderen tot 12 jaar. In het verleden heb ik in deze rubriek meermalen kritiek geleverd op de keuze van de internationale jury van auto journalisten. Omdat bijvoorbeeld de samen stelling van die Europese ju ry het schier onmogelijk maakt dat een Japanse auto met die toch wel begeerde trofee wordt versierd En de sensationele kleine Golf-diesel (eendoor braak op het gebied van de diesel) moest destijds het on derspit delven tegen een su per de luxe slee. Ook de salto mortale die Opel met de grandioos veel ver kochte Kadett uithaalde vond geen genade in de ogen van die jury. Een kleine met luxe beladen Italiaan kreeg de voorkeur boven dat uitge kiende massaprodukt. de jury. De Renault 9 is werkelijk een kostelijk kar retje dat heel veel in zich heeft om een groot publiek rijplezier te bezorgen. Al moet ik daar wel aan toevoe gen dat de ene Renault 9 de andere niet is. Er staan im mers niet minder dan negen versies op de prijslijst, die be gint bij de 9 C welke inclusief btw 15.700 gulden moet op brengen. Bijna bovenaan de lijst staat de automaat die deze maand aan de collectie is toegevoegd. En daarvoor moet de koper ruim twintig mille neertellen. Die automatische versnellings bak dirigeert dan een 1400 cc motor. Merkwaardig genoeg echter niet de moderne krachtbron die men in de Re nault 14 kan vinden maar de 1397 cc motor, die men niet alleen in sommige Renaults 5 en 18 aantreft maar ook in de hele Volvo 340-serie. Een oude bekende derhalve. Maar ook de 1100 cc motor die in mijn testauto (de Re nault 9 GTC) zat is een oude vertrouwde in het Renault- programma. Maar al dat bekende motori sche geweld is wel in een compleet nieuw jasje gesto ken. Geen opvallend cos- tuum overigens. Eigenlijk een wat conventionele vorm geving. Geen vijfde deur (al schijnt die later nog te ko men) maar een klassieke se dan met een kofferbak van robuuste afmetingen. Hoe overbekend de vormge ving echter ook, in de wind tunnel zijn de hoekjes zo bij geslepen dat de Renault 9 met een opvallend lage lucht weerstand de weg op kon. Dat was de eerste winst op weg naar een gunstig benzi neverbruik en dat is vandaag de dag nu eenmaal vereiste r één. De Renault 9 is voorts niet groot (net even vier meter lang) en niet zwaar (ruim 800 kilo). Weer enkele bijdragen tot goede scores aan de benzi nepomp. Ik haalde daar ge middeld één op twaalf, wat ik gezien de bar winterse om standigheden (langdurig cho ke uit, alle energieverslinden de hulpmiddelen als verwar ming en ruitenwissers aan) lang niet beroerd vond. Ik neem onmiddellijk aan dat er onder betere omstandighe den echter beduidend meer kilometers uit een volle ben zinetank is te halen. Ik had van het Amsterdamse hoofdkwartier van Renault een GTC meegekregen, de meest luxueuze versie met dé lichte 1100 cc motor. Een wagentje van ruim 18 mille. En dat is een fiks bedrag voor zo'n autootje. Maar wel een machtig plezierig karretje. Het is van binnen goed afge werkt met goed zichtbare en gemakkelijk vindbare knop jes en hendels en prettig veel plekjes voor kleine spul letjes. Maar de grootste vondst is de wijze waarop de construc teurs van Renault de stoelen hebben neergepoot. De twee sleden zijn zo dicht bij elkaar geplant dat het lijkt alsof zo'n stoel op één poot staat. Daar door hebben de inzittenden achterin extra veel ruimte voor de voeten. Door twee andere (gebogen) sleden is de zetel als een kuipstoel kantelbaar. Daar ook de leuning gemakkelijk verstelbaar is kan men de stoel echt in elke gewenste stand zetten. Alleen al door deze constructie is deze Re nault 9 ook mijn auto van het jaar. Maar het zou niet juist zijn daarop het vertrouwen in de toekomst van deze Renault 9 te baseren. De wagen heeft meer dan dat te bieden. De compacte auto is heel gemak kelijk te hanteren, ligt goed op de weg, is plezierig soepel geveerd zonder week te zijn en hangt voor een Renault De kantelbare kuipstoel, zo bewstigd dat hij op één poot lijkt te staan. opvallend weinig over in de bocht. Door een extra schot tussen de motorruimte en de cabine is het geluid in die cabine op vallend gering. Zelfs als men het onderste uit de kan wil halen. Met de 1100 versie kan men de naald van de snel heidsmeter op 140 krijgen. Bij de 1400-versies op 150 of 160, afhankelijk van de uit voering. Maar ook op topsnelheid is het geluid aanvaardbaar. Alleen wordt men in de door mij be reden GTC door middel van een irriterend rood lichtje op het dashboard dan wel ge waarschuwd dat de wagen oenzine verslindt. Zulke waarschuwingslichtjes groen, oranje, rood - zijn wel aardig. En als men die tips om de volgende versnel ling op te zoeken trouwhartig volgt bespaart men inder daad benzine Maar of men zo het prettigst rijdt? Het valt te betwijfelen. Wat pittiger is wel aardiger En een auto van het jaar waardiger... Ondergetekende protesteert met klem tegen het afsluiten van de Oegstgeestse mast door de Leid- se kabelclub. Wat is het geval. De Nederlandse bioscoopbond gaat een proces aan tegen de Leidse kabelclub en wint dat, met die voorwaarde dat de films die de piraten uitzenden en waarvoor •geen auteursrechten zijn betaald, niet meer op het scherm moch ten komen. Maar wat doet de Leidse kabelclub? "Die stond er by en keek Ner naar" Waarom geen proces of kort geding aan gespannen tegen de bioscoop bond. dat die zijn filmbanden maar aan de ketting moet leggen of iets dergelijks. Overal kan men films kopen of huren. De heren van de bioscoopbond ver dienen daar schijnbaar ook aan, maar dan hoor je ze niet. Maar wat doet de Leidse kabel club? Die sluit nu alles af, tegen de uitspraken van de rechter in. Dat kan zo maar niet (dat is de weg van de minste weerstand kiezen). De Leidse kabelclub heeft ons de kabel opgedrongen met: mensen, men kan nu alles krijgen wat er uitgezonden wordt. Nou, dat heb ik in de ga ten. Wij zijn nu verplicht om vroeg naar bed te gaan. Het is toch te zot om los te lopen dat wanneer men een dure kleuren- tv aanschaft, men zeg van 19 tot 22.30 uur mag kijken en wat er daarna op het scherm komt, niet mag zien. Dat is haast hetzelfde als wanneer men een auto koopt en men zegt tegen u: je mag er mee rijden van 19 tot 22.30 uur. Nu loopt men te zeuren over tv-pi- raten die films uitzenden waar voor geen auteursrechten zijn betaald, laat de bioscoopbond dan zeggen waar wel en geen rechten betaald voor moeten worden. Zover ik weet, zijn de pi raten bereid die rechten te beta len, maar men wil met deze pira ten niet praten, want wat die re cente films betreft die men te zien krijgt, die zijn allang in Ne derland uitgebracht, dus men heeft daar geen strop aan. Laten we wel wezen, men moet toch een enorme bewondering heb ben voor deze piraten. Zij zijn het toch maar geweest die het medium tv een eind verder heb ben gebracht. De PTV onder an dere, deze mensen waren niet te beroerd om in weer en wind te staan om ons die extra aanvul ling te geven waar we recht op hebben. Wij kunnen en mogen deze piraten niet zomaar laten vallen, wij moeten in actie ko men, zodat wij weer naar deze pi raten kunnen kijken. Over piraten gesproken, ik durf hier te stellen dat de Leidse ka belclub een van de grootste pira ten is. Wat is het geval: men zendt Duitsland 1, 2 en 3 en Bel gië 2 uit zonder een cent te beta len voor de programma's. Nee, men laat de Nederlanders, Duit sers en Belgen betalen alsof er niets aan de hand is (pot voor meneer). Wat gaat de Leidse ka belclub doen, wanneer de Duit sers en Belgen zeggen: u zult be talen als U onze programma's wilt zien. Dan gaan ze natuurlijk procederen en zich beroepen op het Verdrag van Rome. dat be paalt de vrijheid van meningsui ting (maar dat geldt ook voor pi caten). Trouwens, als ik de heer Rieze- bosch hoor, is de kabel al achter haald. Want, zo zegt hij in deze krant van 23 december, wij in Katwijk waren als eerste in de re gio met kabeltelevisie begonnen. Negenennegentig procent van de kijkers zocht elke avond de zes kanalen af; nu kijkt tachtig pro cent bijna alleen nog naar Neder land 1 en 2. Met andere woorden: tachtig procent van de Katwijkse en Leidse bevolking, denk ik, be taalt 144 per jaar voor niks, want Nederland 1 en 2 kon men op zijn eigen of centrale mast ook halen. Dus ik zou deze men sen willen aanraden de kabelte levisie op te zeggen en weer over te gaan op een eigen antenne. Dat spaart lekker uit. Mocht de Leidse kabelclub niet op zijn standpunten terug willen ko men, dan overweeg ik dan ook de kabel op te zeggen en naar ik hoop velen met mij Want het is geklets als men zegt: ja, dan moe ten wy dag en nacht iemand ach ter de buis zetten, dat kost kapi talen. Nou, wat dan nog? Men verdient toch kapitalen met de kabel en ten tweede doet men nog een goede daad door de werkloosheid iets terug te bren gen, want dat brengt weer werk gelegenheid op. U kunt zich schijnbaar niet voor stellen dat het juist de werklo zen, wao'ers en noem maar op zijn die hoofdzakelijk naar de pi raten kijken. Wy (ik ben zelf wa- o'er) zyn toch al uitgerangeerd in de maatschappij. Wat hebben we nog anders te doen dan de hele dag op de bank te liggen en dan maar afwachten wat er 's avonds op de tv komt. Vroeg naar bed is er niet meer bij, want overdag dutten wij geregeld in, dus men komt 's nachts mocilyk in slaap. Daarom juist zijn de piraten voor ons een uitkomst. Mochten er mensen zijn die het met mij eens zijn, dan kunt u contact opnemen met het onder staand adres. J. Kromwijk Acaciastraat 19 Leiden tel. 071-132049 (Van onze correspondent Rienko Wilton) BEIROET - Minister Hans van Mierlo (defensie) heeft de afgelo pen dagen tijdens zijn bezoek aan het Nederlandse Unifil-ba- taljon in Zuid-Libanon een zeer ontspannen sfeer om zich heen weten te scheppen Sommige soldaten vinden dat prachtig, an deren voelen zich opgelaten. Het beroepskader heeft soms echt moeite met Van Mierlo's vlotte benadering: als de bewindsman - in kaplaarzen (het regent py- pestelen) en met een camoufla ge-regenjack aan - de mess van het Unifil-hoofdkwartier in Na- koea binnenstapt, wordt door een van de Nederlandse officie ren met veel nadruk „de minister van defensie" aangekondigd en vliegt iedereen in de houding. Van Mierlo wordt gedwongen het militaire hiërarchische spel mee te spelen. Van Mierlo is onder de indruk. Niet zozeer van het gesalueer, maar wel van de wijze waarop het Nederlandse bataljon zijn vredeswerk doet in Libanon. „Overal waar ik kom by het ba taljon, tref ik een hoog moreel aan. De mensen moeten buiten gewoon hard werken. Ik consta teer dat ze hun taak met veel tact volbrengen en ik ben er diep van overtuigd dat er wezenlnk werk wordt verricht hier. Ik ben blij dat een onderdeel van de Neder landse krijgsmacht in Libanon zit". Bijna iedere Nederlandse minister of parlementaire delegatie die tot nu toe Unifil bezocht, knoopte daar een verblyf aan Israél aan vast. Van Mierlo doet dat niet, omdat hy aan het eind van deze week zyn Italiaanse collega over de kernwapenproblematiek in Rome moet spreken. By hoog en bij laag wordt ontkend dat Van Mierlo's afzien van een bezoek aan Israël iets te maken zou heb ben met geïrriteerdheid in Den Haag over Israéls annexatie van dc Golan hoogvlakte In privé-gesprekken willen Unifil- woordvoerders wel kwyt dat ze pe >imi ti .c h zijn I r1 anne xatie van de Golan is slechts een eerste stap, premier Begin wil verder, de vernietiging van de Palestijnse „terroristen" in Zuid- Labanon (en dat betekent UnifU in de tang). Ze vrezen algemeen dat Israél een zo explosieve si tuatie in het Midden-Oosten wil crccren, dat het een uitstekend voorwendsel heeft om niet straks op 25 apnl uit de Egyptische Si- nai-wocstyn te hoeven terugtrek ken. DEN HAAG (ANP) - Er zal geen "kerstpostzegel" worden uitgebracht Wel zal in 1983 wellicht een kinderzegel worden uitgebracht met de afbeelding van één van de kindertekeningen van de onlangs door de PTT uitgeschreven tekenwedstrijd voor kerstkaarten. Dit heeft secretaris generaal P. C. do Man van verkeer en waterstaat mee gedeeld in antwoord op schriftelyke vragen van de kamerleden Mate- man en Eversdyk (CDA). Door het aantal zomer- en kinderzegels te beperken van vier tot drie verschillende ontwerpen zou de byslag van kinderpostzegels voor doel stellingen op het gebied van bescherming van het kind en van hulpbe hoevende kinderen flink worden aangetast. Deze door de kamerleden geopperde mogelykheid om toch nog dit jaar met een speciale kerst- postzegel op de markt te komen is dan ook ongewenst, zo meent de secretaris - generaal.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 15