Nachtarbeid blijft omstreden 'n Retourtje Europese tieingeschiedenis voor f24,50. LÜ „Daar komt de trein" is het nieuwe Boek van de Maand.T/m 10 januari f24,50 daarna f 15,- De Arbeidswet van 1919 bepaalt dat vrouwen niet 's nachts in fabrieken of werkplaatsen mogen werken. Toch draaien in sommige bedrijven vrouwen mee in de ploegendienst, zoals bij Hoog ovens. Die bedrijven hebben ontheffing gekregen. Bij de Tweede Kamer ligt een voorstel, nog van de vorige regering, om het verbod af te schaffen. Vol gens het wetsontwerp is dat een logisch gevolg van de opvatting dat mannen en vrouwen gelijke behandeling moeten krijgen. Maar de vakbewe ging vreest dat het op een extra zware belasting voor vrouwen uit zal draaien. De speculaasfabriek AHO in het Brabantse Goirle zag wel toekomst in de mogelijke opheffing van het verbod op nachtarbeid in fabrieken en werkplaat sen voor vrouwen. Deze fabriek heeft nu een nacht ploeg die voornamelijk uit mannelijke uitzend krachten bestaat. En omdat het goed gaat met de afzet van speculaas, wil het bedrijf de nachtploeg met meer vaste krachten bezetten. Maar mannen zijn daar, gezien de matige verdien sten, niet gemakkelijk voor te krijgen. En dus zou het bedrijf zijn ploegenwerkersbestand willen uit breiden door de inschakeling van zijn vrouwelijke werknemers die tot nog toe volgens tijdelijke ar beidscontracten overdag werkten. Het bedrijf wil de de nachtarbeid voor vrouwen koppelen aan een vast contract. AHO vroeg dus ontheffing op het verbod voor nachtarbeid aan. Maar de Voedingsbond ging niet akkoord en dus werd de aan- vraag afgewezen. Instemming van de betrokken vakbonden is nodig, zolang het wettelijk verbod bestaat. Nu hebben de bijna 40 vrouwen om wie het ging een vast contract voor dagdienstar- beid gekregen, in plaats van een ploegendienstcontract zoals het bedrijf liever had gewild. Tot zover het verhaal van de betrokken voedingsbondsbestuurder Jan de Rijk. Wetsontwerp Bij het parlement ligt een wets ontwerp dat het verbod op nachtarbeid voor vrouwen volledig wil afschaffen. Het is nog ingediend door de vorige minister van sociale zaken (Albeda) en de vorige staats secretaris van emancipatieza ken (Kraaijeveld-Wouters). De behandeling in de Twee de Kamer wordt begin vol gend jaar verwacht. De achterliggende gedachte bij het wetsontwerp is die van de gelijke behandeling. „Het geen uit een oogpunt van ar beidsbescherming aan man nelijke werknemers niet kan worden verboden, zal ook aan vrouwelijke werknemers moeten zijn toegestaan", staat in de Memorie van Toe lichting bij het wetsontwerp. Op dit moment werken, bij wij ze van experiment, in enkele bedrijven al nachts in fabrieken. Het bekendste experiment loopt bij Hoogovens, dat in 1975 toestemming kreeg 20 vrouwen in de ploeg op te ne men. Dat aantal is sindsdien gestaag uitgebreid. Aanvankelijk waren voorname lijk enthousiaste reacties bij de vrouwen te beluisteren: het werk beviel hun goed, en ze vonden het een juiste zaak dat zij zelf konden kiezen of ze wel of niets 's nachts in de fabriek wilden werken. Het wettelijk verbod vonden ze maar betuttelend. Kritiek op de mogelijke wettelijke in voer van nachtarbeid voor vrouwen ervoeren ze vaak als bedreiging van hun baan. En daarmee gaven ze de minister van sociale zaken gelijk met zijn plan. Reserve Maar dat enthousiasme begint nu plaats te maken voor eni ge reserve. Ria Hulzebos-Ot- ten (21), nu bijna twee jaar bij Hoogovens in ploegendienst als bedieningsvrouw aan de overwikkelbaan, een machi ne op de koudbandwalserij. zegt het zo: „Ploegendienst bevalt mij aan de ene kant goed, aan de an dere kant slecht. Goed omdat mijn man ook in de ploeg werkt, en we nu steeds gelijk werken en gelijk vrij hebben. Slecht omdat het gewoon vermoeiender is dan dag dienst. Aan het begin ging het allemaal wel, maar nu voel je hoe de nachtdienst je begint te nekken. De mees ten vinden dat, de ook". voor vrouwen ingediend. Ingnd Christochowitz ..Het gaat hier om zo'n bedrijf met slechte arbeidsomstandighe den: er is geen onderne mingsraad. er is geen cao af gesloten. De vrouwen zullen de nachtarbeid wel accepte ren als het bedrijf ontheffing krijgt, omdat ze geen ander werk kunnen knjgen. En om dat veel van hen een tgdelijk dienstverband hebben, kun nen ze worden ontslagen. Een bijkomend punt waarom vrouwen besluiten ploegen dienst te accepteren is, dat ze dan overdag hun huishouden kunnen doen, boodschappen kunnen halen. Maar dat is dan wel het toppunt van dub bele belasting" Ingrid Christochowitz be schouwt de opheffing van het verbod van nachtarbeid voor vrouwen dan ook niet als bevordering van gelijke kan- ploeg werken, is dat het wet telijk verbod gehandhaafd moet blijven. En dat de mo gelijkheid voor ontheffing, zoals die er nu is, moet blij ven bestaan. Nachtarbeid is nooit goed en de bescher ming die we nu hebben, moe ten we houden. Ik ben wel voor gelijkheid tussen man nen en vrouwen, maar dan liever door terugdraaien van nachtarbeid voor mannen dan door uitbreiding voor vrouwen". Emancipatie Mary Trouw, personeelschef bij Hoogovens, kaderlid van de Industriebond en actief in het Hoogovens-vrouwenco mité, huldigt dezelfde opvat ting. lij ziet het bepaald niet als een vorm van emancipatie dat vrouwen bij Hoogovens ook 's nachts werken. „De vrou wen bij Hoogovens zitten vooral in de oude fabrieken, zoals de koudbandwalserij. Mannen zijn daar moeilijk voor te krijgen. Verder is het zo dat die koudbandwalserij niet zo goed draait. Het is dus heel taktisch om voor zo'n af deling vrouwen aan te ne men, want die verlopen snel ler dan mannen. Zodat er bij inkrimping minder gedwon gen ontslagen hoeven te val len. En als er al gedwongen ontsla gen moeten vallen, is het heel strategisch voor Hoogovens om te zorgen dat het om vrouwen gaat. Want het is nog steeds moeilijk om de In dustriebond warm te krijgen voor actie tegen ontslagen van vrouwen. Hoewel daar nu wel enige verbetering in optreedt". Risico Ingrid Christochowitz van het FNV-vrouwensecretariaat is ervan overtuigd dat ophef fing van het verbod op nacht arbeid voor vrouwen het risi co met zich meebrengt dat meer bedrijven nacntarbeid gaan invoeren, en wellicht onder slechtere omstandig heden dan nu in de meeste bedrijven met ploegendienst bestaan. Dat heeft de FNV ook in een officieel commen taar op het wetsontwerp ge schreven. Als voorbeeld van deze tendens noemt ze het aardappelver- werkende bedrijf Fri d'Or in Bergen op Zoom. Dit bedrijf was afgebrand, werd vervo- lens weer opgebouwd, waar na het overging van twee- op drieploegendienst. Het be drijf heeft nu ontheffing van het verbod op nachtarbeid wen, maar als een vergroting van de ongelijke belasting tussen mannen en vrouwen, in het nadeel van vrouwen „Zo schep je weer een rot- hoek waar vrouwen worden ingestopt", meent ze. Addertje Ze ziet nog een ander addertje onder het gras: het gevaar dat ploegenarbeid als passende arbeid zal worden be schouwd voor vrouwen die werkloos zijn na een baan in dagdienst. In de Memone van Toelichting bg het wets ontwerp staat alleen dat vrouwen met jonge kinderen met zullen worden gedwon gen nachtarbeid te accepte ren. De FNV vindt dat nacht arbeid niet als passende ar beid gezien mag worden voor vrouwen die voorheen over dag werkten. Net zo min als vrouwen die werkloos zijn na een deeltijdbaan, nu kunnen worden verplicht full-time te gaan werken. Ook het CNV heeft laten weten de om schrijving van passende ar beid in het wetsontwerp te ruim te vinden. Het is onduidelijk hoeveel kans het wetsontwerp maakt om aangenomen te worden. Werkgevers (zoals ook Hoog ovens) zgn voorstander, werknemers zijn tegenstan der, of willen in elk geval strengere voorwaarden in de wet opgenomen zien dan het wetsontwerp nu geeft. En ook de Emancipatiekommis sie was verdeeld. Het woord is nu aan de Tweede Kamer. Het Franse tijdschrift „l'lllustration" bracht in zijn nummer van 7 juni 1884 deze voorstelling van de toen nieuwste restauratie-rijtuigen. Losstaande, met leer beklede stoelen, sierlijke plafonddecoraties en fraaie lichtornamenten. Men zou zich in een luxe restaurant wanen. Alleen de bagage-netten en het uniform van de Wagons-Lits-employé laten zien dat de gasten zich in een trein bevinden. «V «D£ftU*DSCHE SfOÜRWEGf» j DiewttvrlHcaarl - I" M .1 NtHMGO» M I Ock gol4>t op Zc*v en ttnibfn Richard Trevithick (1771-1833) was voor zover bekend de eerste bouwer van stoomlocomotieven. Hij begon met het maken van kleine modellen. Dit model van een Trevithick-locomotief uit 1803-04 werd gebouwd naar een bewaard gebleven tekening. We schrijven 1830. Het toen nog zo statische wereldgebeuren komt onder stoom te staan. De trein komt. 't Begin van een revolutie op wielen. Maar de invloed van „Het Uzeren Paard" beperkt zich niet alleen tot 't razen en rollen op de rails. Landen en volken gaan anders leven. De Europese mens leert reizen. Het privilege van de gegoede burgerij wordt algemeen bezit. Kunstenaars hebben een De Nederlandse Spoorwegen waren tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijk onderduikadres. Het aantal personeelsleden in 1940 was 28.561In 1944 was dit a.in gegroeid tot 33.553. nieuw onderwerp, en een nieuwe, dyna mische industrie ontstaat. Marie-Anne Asselberghs, directeur van het Spoorweg Museum, vertelt over deze ontwikkelingen in het nieuwe Boek van de Maand „Daar komt de trein? 'n 240 Pagina's dik, rijk geïllus treerd boek dat in woord en beeld de gevolgen behandelt van de op komst van het railvervoer in Europa. De aanbieding geldt t/m 10 januari. Echter zolang de voorraad strekt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 13