Bluyssen doet beroep op leken c Curt Hansen grijpt titel Venix start in Rotterdam Gesprekken in Merenwijk Priesterbestand blijft afnemen 3 Bisschoppen 'eenzijdig' Taizé-j ongeren doen beroep op "Genève" .Jk Kerk, macht en geweld Deense jeugdschaker verrast Amstelveen ontvangt 'beste' hockeyteams NAC geïnteresseerd in René van der Gijp Ipswich leidt WOENSDAG 6 JANUARI 1982 Geestelijk leven In het bisdom Den Bosch van bisschop Bluyssen zullen 'pastorale groepen', bestaande uit pastores én leken, de leiding krijgen in parochies. De bisschop heeft dat aangekondigd in zijn nieuwjaarsbood schap. Die parochiële leiding is tot nu toe voorbehouden aan de pastores. Kerk- of parochiebesturen hel pen hen daarbij. Maar dat kan zo niet meer in het ressort van mgr. Bluyssen. Het aantal priesters neemt nog steeds af en de bis- "De gelovigen zullen in deze situa tie hun verantwoordelijkheid met des te meer klem onder ogen moeten zien", zegt de Bossche bisschop. "De kerk verdient het, omwille van Jezus Christus en zijn beloften, dat wij ons best doen om haar nieuwe vitaliteit te geven. Die vitaliteit, bezieling en dienstbaarheid zijn vruchten van echte gemeentenschap in de geest van de Heer". Bluyssen liet doorschemeren, dat het 'structu rele' en het 'institutionele' van de kerk de voorwaarden om tot zo'n bezieling te komen kun- tegenhouden. In zijn befeid zal in 1982 en volgen de jaren de nadruk liggen op groepsvorming van gelovigen in kleine kringen. De bedoeling hiervan is, de geloofsbezinning en persoonlijke inzet binnen de plaatselijke geloofsgemeenschap te bevorderen. Vele gelovigen weten niet zo goed raad meer met hun christen-zijn. "Gelovig christen-zijn is geen vanzelfsprekende zaak meer", bevestigt bisschop Bluyssen. Te genstellingen binnen de kerk, uit spraken van kerkelijke gezags dragers, geestelijke verwarring in het algemeen, de sterker wor dende neiging om geloof als een 'privézaak' te behandelen en nog andere tijdsomstandigheden hebben dat in de hand gewerkt. Ouders en opvoeders vinden vaak tot hun ontgoocheling en verdriet - moeilijk houvast meer om de jonge generatie het geloof over te dragen. Kerkelijke voor schriften, gebruiken en tradities kunnen daarin niet voorzien. Bisschop Bluyssen verwacht meer van gelovige bezinning op 'de grote lijnen van Jezus' evange lie'. Tot die bezinning zal hij zijn mensen de komende tijd graag uitnodigen. "Het zal steeds meer aankomen op een openstaan voor de wezenlijke opgave van ons geloof. Bezinning, gebed en liturgische viering zijn daarbij van onvervangbare waarde". Billy Graham, de wereldbeken de Amerikaanse evangelist, is van plan, zich langzamerhand te rug te trekken uit het evangelisa- tie-campagnewerk en dit aan zijn 29-jarige zoon William Franklin over te dragen. Deze is begin vo rig jaar tot predikant bevestigd. Tot voor kort ging men ervan uit, dat Grahams zwager Leighton Ford, tweede voorzitter van de beweging, de leiding van de or ganisatie zou overnemen, maar hij schijnt uit het campagnewerk te zijn getreden. Grahams zoon geeft op het ogenblik leiding aan een christelijke hulpverlenings organisatie. Zijn vader heeft van hem getuigd, dat hij een 'krach tig spreker en bijbelkenner' is. Vaandeldrager Een pater van de 'Missionarissen van het Heilig Hart' in de Kenia- se hoofdstad Nairobi heeft meege deeld, dat per jaar in Afrika zes miljoen mensen tot de Rooms-Ka- tholieke Kerk toetreden. Volgens de pater zal Afrika in de nabije toekomst de 'belangrijkste vaan deldrager' van deze kerk zijn. De rooms-katholieken in Afrika pro beren de boodschap van de kerk ook te verbreiden in gebieden waar het evangelie nog met was doorgedrongen. De minister van buitenlandse za ken van Ethiopië (Noordoost- Afrika), Feleke, heeft leiders van de Lutherse Kerk in dat land be schuldigd van handel in wapens en smokkel van ivoor, goud en pelzen. Ook zou in het kerkelijke hoofdbureau lectuur tegen de (marxistisch getinte) regering zijn gevonden. "Godsdienstvrij heid mag niet het instrument worden waarmee een groep sen de vrede en veiligheid van de staat in gevaar brengt", zei Fele ke. Protesten uit het buitenland na het optreden tegen de luthera nen noemde de minister 'in ging in binnenlandse aangele genheden'. Zweden waar de Lutherse Kerk staatskerk is - is de grootste wel doener .van het arme Ethiopië. In een Zweeds protest werd gezin speeld op de mogelijkheid van intrekking van de jaarlijkse bij stand van 20 miljoen dollar. Beroepen Hervormde Kerk: beroepen te Twijzelerheide (Fr.) W. van den Roger Schutz, oprichter en lei der van de internationale oe cumenische Taizé-gemeen- schap in Frankrijk, gaat bin nenkort naar Genève om daar een appèl van jongeren aan te bieden aan de Ameri kaanse en Russische onder handelingsdelegaties over de bewapening. De 20.000 deel nemers aan de oecumenische bijeenkomst van afgelopen week in Londen vragen in dat appèl, de produktie van kernwapens te 'bevriezen'. Ook pleiten zij voor meer hulp aan derde-wereldlan den. Deze vierde Europese jonge renbijeenkomst, uitgaande van 'Taizé', stond vooral in het teken van de gebeurtenis sen in Polen. Roger Schutz, die door de militaire machts greep zijn plan om de kerst dagen in de Poolse hoofdstad door te brengen moest laten .varen, kondigde in een preek een hulpprogramma voor Po len aan onder het motto 'Ope ratie hoop'. Door de macht soverneming konden dui zend Poolse jongeren de bij eenkomst in Londen niet bij- De deelnemers, die in Engelse gezinnen waren onderge bracht, hebben vier dagen lang gesprekken gevoerd, ge mediteerd en gebeden. Ze ventig van hen waren opge nomen in Indiase tempels, waar zij niet-christelijke gelo vigen ontmoetten. Ook ze ventig gezinnen afkomstig uit Bangladesh hadden jon geren te gast. In het verzoe- ningsjdeaal van de Taizé-aan- hangers zien zij een eerste stap om de discriminatie van ethnische minderheden te bestrijden. Roger Schutz, leider van de oecumenische gemeenschap in Taizé Van zijn bezoek aan Londen heeft Schutz gebruik ge maakt om ook Belfast (Ier land) aan te doen. Daar bad hij voor vrede in Noord-Ier- land. Paus Johannes Paulus II had de deelnemers in Londen la ten weten, zich met hen ver bonden te voelen. Hij sprak in een telegram de hoop uit, dat de jongeren 'ware pelgrims van vrede en verzoening' mochten worden. LEIDEN - Op vier achtereen volgende zondagen in janua ri en februari zullen in 'De Regenboog', het kerkelijke centrum in de Leidse Meren wijk, gesprekken worden ge houden over de houding en de rol van de kerk tegenover macht en geweld. De gesprek ken - op 17, 24 en 31 januari en op 7 februari - zijn in het stiltecentrum bij de kerkzaal, beginnen om kwart over 11 en duren een uur. De commissie die de serie heeft voorbereid stuurde ons een korte toelichting. "De discussie over bewapening brengt binnen de kerken veel verdeeldheid. Hebben ker ken in deze zaken wel iets te zeggen? Overschrijden zij hun bevoegdheden niet? Uit spraken van synodes en bis schoppen veroorzaken boos heid over en weer. Deze irri tatie moeten wij serieus ne men. Bij ieder in de discussie gaat het om wezenlijke din gen: onze veiligheid, ons be staan de orde waarin wij leven". In 'De Regenboog' worden naast de kerkdiensten regel matig gespreksbijeenkom sten over actuele onderwer pen gehouden. De komende serie heeft vooral ten doel, de motieven in het vizier te krij gen waarop wij onze menin gen over veiligheid en orde baseren. Daarom zullen de gesprekken zich niet uitslui tend richten op vragen rond de kernbewapening. Ze wor den in een ruimer verband geplaatst. Aan de hand van Luthers uit spraak dat een rechtvaardige en veilige samenleving moge lijk wordt door de macht van de overheid, zullen in het eer ste gesprek zondag 17 ja nuari - de plaats en de rol van de kerk in deze visie cen traal staan. De macht en het gebruik van machtsmiddelen moeten on dergeschikt zijn aan het recht, heeft de theoloog Karl Barth gezegd. Daarover én over de plaats en de rol van de kerk in deze visie gaat het tweede gesprek (24 januari). Het Tweede Vaticaans Concilie is het handvat om op 31 ja nuari de plaats van de Rooms-Katholieke Kerk ten opzichte van 'veiligheid, orde en politiek' te bepalen. Het laatste gesprek (7 februari) zal zijn gewijd aan de 'pasto rale brief van de Nederland se Hervormde Kerk over het kernwapenvraagstuk. Is die brief een stap vooruit of ver toont hij tekorten? Professor dr. W. E. Verdonk te Oegstgeest, docent in de christelijke ethiek aan de Universiteit van Amsterdam, zal de gesprekken steeds in leiden. Brink Rumpt (Geld te Wapen veld W Westland Lunteren, te Zeist W van Gorsel Wijk by Heusden; bedankt voor Ridder kerk H. Harkema Brakel. Gere formeerde Kerken: aangenomen naar Zutphen kandidaat L. P. Mi edema aldaar (voor maat schappelijk activeringswerk by de Dr. J. C. Sikkelstichting). In Werkendam is op 81-jarige leeftijd de oud-gereformeerde predikant J. W. Slager overle den. Hy werkte achtereenvol gens in Stavenisse, Ryssen en Werkendam. Door spreekbeur ten was hy ook in onze omgeving bekend. Morgen vertrekt ds. C. M. Over- dulve, tot voor kort gerefor meerd evangelisatiepredikant in de regio Den Haag, met zyn vrouw naar Rwanda (Afrika), waar hy namens de gereformeer de zending kadervormingspredi kant wordt bij de Presbyteriaan se Kerk. Youth for Christ heeft het plan, in het najaar van 1982 met een 'evangelisatiekaravaan' door Ne derland te trekken. Twaalf rooms-katholieke leden van het Interkerkelijk Comité Tweezijdige Ontwapening (Icto) verwijten in een 'open brief de Nederlandse bisschoppen, dat zij te weinig aandacht schenken aan de opvattingen van hun comité. "Het bevreemdt ons, dat u de ge dachte die in ons comité leeft, te weten: ontwapening, maar dan wèl aan beide kanten, met op ge lijkwaardige wijze ter discussie stelt als het standpunt van het Interkerkelijk Vredesbedraad en de rooms-katholieke vredesbe weging Pax Christi". Het landelijke bestuur van het Icto onderschrijft de open brief van de tWaalf leden. Het Icto is een initiatief van parti culieren, in tegenstelling tot het Interkerkelijk Vredesberaad, dat namens de negen aangesloten kerken werkt, waaronder de rooms-katholieke. Pax Christi is de officiële rooms-katholieke vredesbeweging, waarvan in ons land bisschop Ernst van Breda voorzitter is. De bisschoppen hebben het afgelo pen jaar een brede discussie bin nen hun geloofsgemeenschap op gang gebracht over de relatie met het IKV en over de IKV- campagne 'Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen in Nederland'. Pax Christi is het in grote lijnen eens met het IKV- s tand punt. GRONINGEN (ANP) - De 17-jarige Deense jeugdkam pioen Curt Hansen heeft gisteren in Groningen verras send beslag gelegd op de Europese jeugdtitel. Hij kreeg daarbij de (ongewilde) medewerking van de Israëliër Alon Greenfeld, die vrijwel het gehele toernooi aan kop had gestaan en van diens naaste belager de Sowjetrussi- sche schaker Andrei Sokolov. Beiden verloren in de laat ste ronde. Greenfeld 9'/2,3. Sokolov 9,4. Sa- lov 8»/2, 5/6 Cuypers en Stohl 8 pnt, 7/8/9 Delaney, Wiedenkeller, Hjardarsson 7V2, 10 t/m 14 Kuyf, Condie, Cobet, Karoli en Hodg son 7, 15 t/m 20 Siegel, Michiels, Sulava, Corra, Blanco, Pantavos en Lansani 6V2, 21/22 Barbulescu en Borg 6 23 t/m 25 Frois, Feiste- nauer en Jansson 5J/2, 26. Kivisto 5, 27 Ipekyilmaz 4l/2, 28. Jansson 4, 29. Brione 2V4, 30. Berend 1. Greenfeld, die aan remise voldoen de had om de titel te bemachti gen blunderde in de dertiende en laatste ronde op de twintigste zet tegen de Rus Valeri Salov. Zijn misrekening kostte hem de dame. Salov's landgenoot Sokolov had daarvan moeten profiteren. Maar ook hij bleek de spanning niet goed aan te kunnen en verloor van de Ier Delaney. Daardoor stegen de kansen van Hansen. De Deen kromde de rug Van dei" Wiel en pakte na zeven uur spelen dankzij een zege op de Hongaar John van der Wiel heeft gisteren Karoli de titel. J~ Van de Nederlandse deelnemers eindigde Frank Cuypers op de gedeelde vijfde plaats. De uitslagen van de dertiende en laatste ronde: Alon Greenfeld (Isr) - Valeri Salov (Sow) 0-1, John Delaney - Andrei Soko- iov 1-0, Curt Hansen - Tibor Karoli 1-0, Frans Cuypers (Ned) - Julian Hodgson (Eng) Vi-Vi, Igor Stohl (Tsj.) - Nenad Sulava (Joe) 1-0, Hans Kuyf (Ned) Mark Condie (Scho) 'A-'A, Johann Hjar- ZEVENBERGEN - Martin Venix gaat volgende week vrij dag toch van start in de Zesdaagse van Rotterdam. De Zevenbergse baanrenner ondervindt nog wel wat hinder van een tijdens de Zesdaagse van Maastricht opgelopen sleutelbeenbreuk, maar verwacht niet dat hem dat uit de komende Rotterdamse Zesdaagse zal houden. Groningen verrassend de Europese titel. Uit handen i het organisatiecomité, V/ilterdink (rechts), ontving hij de trofee. Maandagnacht keerde Venix terug uit Zurich, waar hij heeft deelge nomen aan een wedstrijd achter de grote motoren. Tweede Kerst dag al maakte Venix zijn rentree op de baan in een wedstrijd in Dortmund. „Daar heb ik achteraf spyt van ge had", zegt Venix. „Niet wat het fietsen betreft, maar door de tril lingen kreeg ik het idee dat er weer wat mis was gegaan. Ik heb toen opnieuw foto's laten maken zevende ronde schaaktoernooi in Keulen remise gespeeld tegen de Westduitser Ostermeyer. De Engelsman Miles, die van de Westduitser Schmidt won nam de eerste plaats over van Tal, die remise boekte tegen Knezevic. Miles heeft zes punten, Tal een half punt minder. De uitslagen van de partijen uit de ze vende ronde: darsson lijs) - Juan Corra Blanca (Spa) TrögcrWdl)-RerfscWSger (Wdl) 1-0 1-0. Michael W.edenkeller (Zwe) - Schm Georg Siegel (W.dl) 1-0, Femand Gobet (Fra) - Panayotis Pantavos (Gri) 1-0, Dirk Michiels (Bel) - Joran Jansson (Noo) 1-0, Freddy Berend (Lux) - Mario Lansani (Ita) 0-1, Thierry Brio (Fra) - Timman Antonio Frois (Port) 1-0, Simon James AiHiumu (Wal) - Geoffry Borg (Mal) 'A-lA, Fred Qp de wereldranglijst van de inter- der Wiel (Ned) - Ostermeyer (Wdl) 'A-'A, Hort (Tsj) - Georgadse (Sow) 'A-lA, Kne zevic (Jsl) - Tal (Sow) 'A-'A, Gerusel (Wdl) - Dankert (Wdl) 'A-'A. .Feistenauer (Oos) - Dan Barbulescu (Roe) 0-1, Mikko Kivisto (Fin) - Eser Ipekyilmaz (Tur) 1-0. De eindstand: 1. Hansen 10 pnt, 2. WASHINGTON De openings dag van het damestoernooi in Washington waar een prijzen geld van 500.000 gulden beschik baar is, heeft geen verrassingen opgeleverd. De twee geplaatste speelsters, die in actie kwamen, De uitslagen: Pam Shriver (VSt.) - Anne Hobbs (GBr.) 6-4,6-1Bettina Bunge (WD1.) Pam Teeguarden (VSt.) 6—4, 6—4; Leslie Allen (VSt.) Kate Latham (VSt) 6—1, 1—6, 6—1; Joanne Russell (VSt.) - Betsy Nagelsen (VSt.) 3-6, 7-5, 6-4; Anne Smith (VSt.) - Mary Lou Piatek (VSt.) 4-6, -6 (10-8), 6-0; Julie Harington (VSt) - Peanut Louie (VSt.) 6-3, 6-4, nationale schaakfederatie per 1 januari 1982 neemt Jan Timman de tweede plaats in. Met 2655 ra- tingpunten staat hij geklasseerd tussen het tweetal dat in Merano om de wereldtitel streed, win naar Anatoli Karpov (2720 pnt) en Viktor Kortsjnoi (2645 pnt). Genna Sosonko (2580) deelt de 24s- te plaats op de ranglijst, die bij de eerste 26 elf grootmeester uit de Sowjet-Unie telt. De lijst bij de dames wordt be heerst door schaaksters uit de Sowjet-Unie, Slechts de in Israël wonende Alla Koesjnir figureert tussen de Sowjet schaaksters aan de top. Op de eerste plaats prijkt de Russin Tojiboerdanidze met 2390 punten, tweede is haar landgenote Aleksandria met 2380. (Van onze verslaggever. Jan Boerop) BOMBAY Het toernooi om de Champions Trophy, dat drie achtereenvolgende jaren in Pa kistan is gehouden, verhuist zo als bekend naar Amstelveen. Ne derland won die cup vorig jaar januari in Karachi en als gast land is het zeker van deelname. Voor de overige vijf plaatsen ko men de vijf hoogst geklasseerde, teams van de WK in India in aan merking, waardoor de strijd om de vijfde en zesde plaats - mits Nederland zich kwalificeert voor de halve finales - van weinig be lang meer is, aangezien de beste zes zich ook automatisch kwalifi ceren voor de Olympische Spe len te Los Angeles. De kans bestaat dat India onder de beste zes komt. Als olympisch kampioen van Moskou - hoe ge devalueerd ook - is het zeker van deelname, evenals Spanje, dat in Bombay zelfs bij een tempera tuur van boven de dertig graden geen deuk in een pakje boter slaat. De Spanjaarden hebben nog een fraaie trip in het vooruitzicht, aangezien Argentinië en Mexico het initiatief hebben genomen om te komen tot een Copa Lati- na. Een toernooi voor Midden- en Zuidamerikaanse landen, plus Spanje, omdat het dezelfde taal spreekt. Aangezien al die landen verlegen zitten om een vakbekwame trai ner, is er in Bombay een forse lobby ontstaan. Joost Bellaart, die sinds kort Italië onder zijn hoe heeft, wil niet in aanmerking komen. De twee spionnen uit Ierland evenmin. Zij hebben wel een serie van zes duels tegen Ita lië afgesloten. .•MEXICO STAD (ANP) - Rudi Koopmans, de Nederlandse Eu ropese bokskampioen in het halfzwaargewicht, staat op de lijst van uitdagers van wereld kampioen Dwigh Braxton (VSt.) als zevende genoteerd. De World Boxing Council WBC heeft Braxton, die enkele weken gele den Saad Muhammad, de vroe gere Matthew Franklin, ont troonde aangewezen als de beste bokser van de maand december. Muhammad staat als eerste uit dager van Braxton genoteerd. De lijst van uitdagers van Dwight Braxton, waarvan de volgorde is bepaald door de WBC, ziet er als volgt uit: wereldkampioen in het halfzwaarge wicht: Dwight Braxton (VSt.). Uitdagers 1. Saad Muhammad (VSt.), 2. Lotte Mwale (Zam.), 3. Mustafa Muham mad (VSt), 4 Jerry Celestine (VSt 5. Mustafa Wasaja (Oeg.), 6. Murray Su therland (VSt.), 7. Rudi Koopmans (Ned.), 8. Jerry Martins (VSt.), 9. Pete Mclntyre (VSt 10. Eddie Davis (VSt.). BREDA (GPD) - Een dag na het vertrek van Martin Vreijsen naar FC Twente heeft de Bredase eredivisieclub NAC al pogingen in het werk gesteld om de selectiegroep op bijzonder korte termijn weer op het juiste niveau te brengen. Zowel met Sparta als met PSV werd onderhandeld om een of twee spelers op huur- of leenbasis naar Breda te krijgen. De interesse van Bredanaars gaat vooral uit naar René van der Gijp, met wie NAC nog voor het weekeinde rond hoopt te ko men. Voorts staan de PSV'ers Landsbergen en Dijkstra bij NAC in de belangstelling. Het management van PSV heeft evenwel nog geen concrete toezegging gedaan omdat men eerst de me ning van de technische staf, die momenteel met de ploeg in Portugal verblijft, wil kennen. Twente Tijdens de nieuwjaaasreceptie van FC Twente heeft voorzitter Fer ry Fransen van de Enschedese voetbalstichting het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de subsi diekraan voor het betaalde voetbal dicht te draaien fel aange vochten. "Het is", zo zei hij, "onjuist dat het subsidiebeleid wordt afgestemd op het wanbeleid van één enkele vereniging. Betaald voetbal zal wel nooit "self-supporting" worden, maar is toch niet weg te denken uit ons land. Subsidie blijft noodzake lijk. Dat die wordt teruggedraaid, is echter begrijpelijk. Maar helemaal zonder financiële steun van buitenaf is onherroepelijk de doodsteek voor het betaalde voetbal. Voorts ben ik ervan overtuigd dat shirtreclame op korte termijn zal worden inge voerd. In elk geval streven wij met FC Twente ernaar de club op verantwoorde wijze weer naar de top van het betaalde voetbal te brengen". en daaruit bleek dat het gene zingsproces even een stukje achteruit was gegaan. Nu gaat het weer wat beter, al zou ik op dit moment nog erg veel moeite hebben met een aflossing. Maar ik heb nog tien dagen om te her stellen". Matin Veix rijdt in Rotterdam sa men met RcneKos. Geerie Kn te- mann wordt gekoppeld aan Udo Hempel, Ja Ras rydt met Horst Schutz en de Limburger Ad Wy- nands vormt een koppel met de Westduitse baanveteraan Wil- fried PefTgen. De deelname van Joop Zoetemelk is door familieomstandigheden nog uiterst twijfelachtig. DEN HAAG - Voor de competi tie in de basketbaleredivisie zijn gisteravond twee wedstrijden ge speeld. Bij de dames wonnen TTie Stars uit Haarlem in Haar lem met 59-53 van Leiden. By de heren won Donar (Gronin gen) de uitwedstryd ten The Stars in Haarlem. uitslag 127-80. IPSWICH (ANP) - Ipswich Town heeft gisteravond de leiding in de Engelse league heroverd door een overwinning in de thuiswed strijd tegen Birmingham City. Paul Mariner maakte twee doel punten, Alan Brazil een. In de tweede helft kwamen de drie winstpunten nog in gevaar. Bir mingham kwam terug tot 3-2. Het eerste doelpunt was van ex- WillOBB II r Toine van Mierlo. Liverpool heet de goede vorm ook weer te pakken. De knappe zege op Swansea in het bekertoernooi werd gisteravond gevolgd door een al even overtuigende over winning op West Ham United. Terry M<■Dermutt. Whelan en Kenny Dalglish maakten de doelpunten Overige uitslagen Bamsley - Blackpool 0-2, Gillingham Oldham 2-1, Millwall - Gnmsny 1—6, Notts County - Aston Villa 0-6, Shrewsbury - Port Vale 1-0, Brighton - Barnet 3-1.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 11