LEIDSCH H§ DAGBLAD Lager ziektegeld aanvaard ff m Nog geen geld voor "energtediseussie" Gevangenisstraffen voor boragooiers Aandeelhoudster zet werk van 400 man op spel RSV zit te springen om vaklieden Vorst is weer terug Alleen PvdA heeft moeite met voorstellen EERSTE BEELDEN POOLSE ACTIES Grenzen voor premie woningen opgetrokken WOENSDAG 6 JANUARI 1982 OPGERICHT 1 MAART 1860 36670 Directeur G Koopman 0^^ Wfle 5^ Ad| -hoofdredacteur R D Paauw DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ROTTERDAM (GPD) - De repara- tiewerf van RSV in Rozenburg zit te springen om vaklieden. Er zijn honderden mensen nodig, met name bankwerkers en pijp- fitters, krachten waaraan ook el ders grote behoefte bestaat. De werf draait voortreffelijk, maar kan zijn activiteiten op het ogen blik nauwlijks vergroten door het tekort aan personeel. Het bedrijf is onderdeel van de Verolme dok- en scheepsbouw maatschappij, waarvan de nieuwbouwwerf enige jaren ge leden werd stilgelegd. Dat ge beurde omdat voor Nederland geen toekomst meer werd gezien in de nieuwbouw van grote zee schepen, een sector waarvoor de werf indertijd was opgezet. Een deel van de uitrusting van de nieuwbouwwerf is overgebracht naar de grote RSV-werf in Brazi lië. Mede door een grondige verbete ring van de outillage is de repara- tiewerf tot bloeiend bedrijf uitge groeid. Er werken thans 1500 man, van wie 300 Joegoslaven. De werf heeft vorig jaar een be drijfsresultaat bereikt dat duide lijk hoger lag dan de 11 miljoen die in 1980 werden behaald. Het werk van de werf betreft 40 procent reparaties aan boorei landen en onderdelen daarvan. Van de overige orders komt 95 procent uit het gebied van de Rotterdamse haven. Brood duurder DEN HAAG (ANP) - Brood wordt maandag vier cent duurder. Dat is het gevolg van een verhoging van de minimumprijs van brood met vier cent door de minister van economische zaken. Die mi nimumprijs is nu 1,67 voor een wit en bruin brood van achthon derd gram. De prijsverhoging is vandaag bekend gemaakt door de directeur van de bakkerij- stichting P. Buyze. Volgens Buyze is de stijging van de broodprijs noodzakelijk in ver band met de kostenstijgingen. Een nieuwe prijsverhoging later dit jaar zal volgens hem onont koombaar zijn, "want met deze prijsverhoging komt niemand uit". De BILT - Het hele land is vannacht weer in de greep van de winter gekomen. De temperatuur daalde in het westen in korte tijd van acht, negen graden naar iets onder het vriespunt. In de loop van de ochtend sneeuwde het plaatselijk. De komende nacht zullen de temperaturen vooral in het binnen land flink dalen. In het oosten wordt een vorst van rond negen graden verwacht. Dichter bij zee zal het niet meer dan vier gra den vriezen. Morgen overdag zal het hier plaatselijk licht vrie zen. Op langere termijn gezien is te verwachten dat de vorst zich zal voortzetten. De sneeuwkansen zijn aanvankelijk nog kleiner maar nemen tegen het weekeinde toe. De noordoosten tot noorden wind neemt het komende etmaal geleidelijk tot matig of zwak af. In Scandinavië vriest het op het ogenblik streng tot zeer streng. Ook m Schotland vriest het matig. Daarentegen stijgen de mid dag temperaturen in Spanje en Portugal nog tot 18 graden boven nul. ROTTERDAM (ANP) - De Rotter damse rechtbank heeft vanoch tend twee van de drie Schiedam- se jongens die 8 november een bom in het Feyenoordstadion tot ontploffing brachten, veroor deeld tot een maand gevangenis straf, waarvan twintig dagen voorwaardelijk met twee jaar proeftijd. Het 18-jarige tweetal, heeft de tien dagen die overblijven al in voor- De rechtbank vond in tegenstel ling tot de verdediging dat in de zin van de Vuurwapenwet wel degelijk van een bom gesproken kon worden. Volgens het vonnis van de rechter is er echter geen gevaar voor personen (pu bliek) of stadion geweest. De of ficier van justitie had drie maan den celstraf geëist waarvan twee voorwaardelijk. De bom was gemaakt door een klein sierfiesje te vullen met het kruit van 99 rotjes. Een honderd ste rotje diende als ontsteking. Het projectiel kwam tijdens de wedstrijd Feyenoord - NEC vlakbij doelman Joop Hiele tot ontploffing en veroorzaakte een gat van enkele centimeters in de grasmat. DEN HAAG (GPD) - Een meerderheid in de Tweede Ka mer zal akkoord gaan met de voorstellen van minister Den Uyl en staatssecretaris Dales (sociale zaken) voor bezuinigingen op het ziekengeld. De PvdA heeft op onderdelen bezwaren maar de sociaal-democraten ver wachten zelf "met pijn" te zullen moeten instemmen met de plannen, omdat er geen andere mogelijkheden zijn. De PvdA heeft vooral kritiek op de beperking van de ziekengelduitkering tot 80 procent van het inko- Stuurgroep boos op kabinet GDANSK - Pas nu zijn er in het Westen foto's binnengekomen van een demonstratie in het Poolse Gdansk, die door militairen uiteen werd gedreven. Hier vluchten mensen voor traan gasgranaten nadat een politiewa gen was omgegooid en in brand ge stoken. Het gebeurde bij de Lenin-scheeps- werf van deze Poolse plaats op 16 december vorig jaar, toen de rellen die in Gdansk in 1970 plaatshad den, werden herdacht. PvdA-woordvoerster Elske ter Veld zei vanochtend te hopen dat de overige partijen CDA, WD en D'66 steunen de zieken- geldvoorstellen - in ruil voor steun van de PvdA haar partij op andere terreinen tegemoet zullen komen. Zij noemde daarbij de invoering van de kinderbijslag naar inko men. Een kamermeerderheid wees deze PvdA-gedachte in no vember j.l. af. maar "uit een oog punt van rechtvaardigheid" moet daarover nu toch alsnog te spreken zijn, aldus Ter Veld. UTRECHT (ANP) - Een irroep van vijf tig artsen, voornamelijk huisartsen en sociaal-geneeskundigen, beeft zich in een verklaring uitgesproken tegen de plannen van de regering voor de ziektewet. Volgens de artsen brengt een vermin dering van het ziektegeld teveel risi co's voor de volksgezondheid met zich mee. Ze vrezen, dat zieke werknemers uit fi nanciële overwegingen te lang door werken of te snel weer aan het werk gaan, met gevaar voor hun eigen ge zondheid en die van anderen. DEN HAAG (GPD) - Het benodigde geld voor de maatschappelijke discus sie over het toekomstige energiebeleid dreigt een probleem te worden. De stuurgroep, die onder lei ding van jhr. mr. M. L. de Brauw de discussie op gang tracht te krijgen, is boos op het kabinet. Dat heeft nog steeds niet be slist over de begroting, die totaal ruim f35 miljoen aangeeft. Er was aanvan kelijk ongeveer f 13 mil joen uitgetrokken. In november heeft de stuurgroep een begroting ingediend, die bij na op het drievoudige van dit be- Aanhoudende vorst Opklaringen, maar in de kustgebieden nog een enkele sneeuwbui. Mini mumtemperatuur van min 4 graden aan zee tot min 9 graden in het oos ten van het land. Middagtempera- tuur ongeveer min 3 graden. Matige 7 januari 1982 Zon op: 08.47 uur, zon onder: 16.46 uur. Maan op: 14.44 uur, maan onder: 05.49 uur. Waterstanden Katwijk: hoogwa ter 00.18 en 12.45 uur, laagwater 08.45 en 21.06 uur. drag komt. Dat dit problemen zou geven, was tevoren duide lijk, De Brauw heeft daarvan Terlouw ook in kennis gesteld. Er is nog geen gelegenheid ge weest voor de stuurgroepvoorzit ter om met de minister te over leggen. Terlouw is nu met vakan tie. maar de stuurgroep zou graag snel een beslissing willen. Volgens de stuurgroep is vooral veel geld nodig, omdat er aan subsidie-aanvragen voor een be drag van f20 miljoen is binnen gekomen. Tal van groeperingen, die bijdragen wensen te leveren hebben - daartoe aangespoord door grote advertenties van de stuurgroep - voorstellen inge diend en staan nu te dringen om aan het werk te gaan. De stuur groep zal deze week het kabinet aanmanen tot spoed. Het ministerie van economische zaken wijst erop dat de begroting nog maar kort geleden bekend werd en dat Terlouw wegens druk programma nog niet aan een beslissing is toe gekomen. Het is ook mogelijk dat hij de kwestie eerst in het voltallige ka binet wil bespreken. DEN HAAG (ANP) - Wie dit jaar een premiekoopwoning wil aan schaffen moet in 1981 een belast baar inkomen van tenminste 27.500 gulden hebben gehad. Woont de huizenkoper in de Randstad, dan moet hij mini maal 29.500 gulden als belastbaar inkomen hebben opgegeven. Mi nister van Dam van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening heeft deze verhoging met vijf tienhonderd gulden vandaag aangekondigd. Zij treedt met te rugwerkende kracht op 1 januari van dit jaar in werking. De bovengrens is voor dit jaar vast gesteld op 39.500 gulden en 41.500 gulden in de Randstad. Ook dit is ten opzichte van vorig jaar een verhoging met vijftien honderd gulden. De minister heeft ook de maxi mumprijzen voor premiewonin gen verhoogd. In de Randstad mag een huis van het a-type in 1982 hooguit 152.000 gulden kos ten, daarbuiten maximaal 142.000 gulden. Vorig jaar lagen deze bedragen beide zevendui zend gulden lager. B-woningen moeten in het westen tussen de 152 000 en de 187 000 gulden kos ten en in de rest van het land tus sen de 142 000 en 177.000 gulden, aldus de minister. Jongen bekent schoten in Wassenaar (Van één onzer verslaggevers) WASSENAAR - Een Wasse- naarse jongen (15) heeft maandag geschoten op de burgemeesterskamer in het Wassenaarse raadhuis "De Paauw". De jongen heeft gis teravond laat een brief be zorgd bij burgemeester Staab en de politie waarin hij be kent de dader te zijn. Knikkers afgevuurd met een katapult veroorzaakten de gaatjes in de ramen en niet zoals eerder werd veronder steld een luchtbuks. De jon gen betuigt in de brief zijn spijt en schrijft dat het niet zijn bedoeling is geweest ie mand te raken. Vanmiddag is de jongen bij de politie geroepen. Hij is daar vermanend toegesproken. Er zal geen vervolging worden ingesteld. TERUG VAN WEGGEWEEST Ja. sinds kort zijn wij weer terug in Leiden. Met dezelfde service en dezelfde gezelligheid. Mogen we zeggen TOT SPOEDIG WEERZIENS. JANE en ANDRË Geopend vanaf 17.00 uur. regering al positief beoordeeld. Daar werden zij ..hard maar noodzakelijk" genoemd. De Unie BLHP vindt de ziekte- geldverlagingsplannen van het kabinet „een negatieve maatre gel". Cao's worden hiermee ge- devalueeerd tot „kladpapier voor de prullenbak", aldus voorzitter Jos Werkhoven van de Unie van Beambten, Leidinggevend en Hoger Personeel. „Waarom moe ten de echte zieken inleveren en worden weer lasten afgewenteld op de werknemers?", zo vraagt hij zich af. 20 PAGINA'S Schmidt deelt de visie van Reagan PAGINA 6 Politie wil af van ME bij Dodewaard PAGINA 7 Nachtarbeid blijft omstreden zaak PAGINA 13 Acties dreigen bij openbaar vervoer PAGINA 17 Behalve een aantal positieve pun ten (bijv. de eerste vijf ziekteda gen voor rekening van de werk gever) ziet de PvdA - in haar of ficiële reactie - ook enkele grote nadelen in de voorstellen van Den Uyl en Dales. De voorstellen van de bewindslieden zouden er toe leiden, dat de gezonde werk nemers er baat bij hebben, ter wijl zieke werknemers hun inko men zien dalen, zegt de PvdA- fractie.De PvdA-fractie heeft ook grote bezwaren tegen de ingreep in de collectieve arbeidsovereen komsten, waarin de aanvulling van de uitkering door de werkge ver doorgaans is geregeld. Ook de vakbonden hebben hiertegen al geprotesteerd. WD-woordvoerder Rudolf de Korte stond gisteren positief te genover de voorstellen. „Het was een al lang door ons gekoesterde wens om nu eindelijk eens wat te doen aan het ziekteverzuim. Dat is hier tweemaal zo hoog als in ons omringende landen". D'66 noemt de voorstellen van Den Uyl en Dales „onaangenaam, maar onvermijdelijk" De Demo craten vinden het essentieel dat de lastenverzwaring die van deze voorstellen het gevolg is gelijke lijk wordt verdeeld over werkge vers en werknemers. Daarom juicht de D'66-fractie het toe dat voor de minimumloners een „vloer" in de ziekengelduitke ring is gelegd. Een CDA-woordvoerder had maandag de voorstellen van de KERKRADE (ANP) - De bedrijfs leiding van het in moeilijkheden verkerende confectiebedrijf Ro- da in Kerkrade is vanmiddag op nieuw besprekingen gaan voeren met het ministerie van economi sche zaken en de Limburgse ïn- dustriebank Liof om alsnog een bedrag van vier miljoen gulden los te krijgen. Deze steunverlening aan het be drijf dat 400 man werk biedt, was al toegezegd, maar is door tegen werking van de grootste aandeel houder, de 69-jarige mevrouw Vreuls, weer op losse schroeven komen te staan. Mevrouw Vreuls, die ruim een der de van de aandelen van het oor spronkelijke familiebedrijf in handen heeft, weigert aan de voorwaarde te voldoen haar pak ket voor het symbolische bedrag van één gulden over te doen aan een speciale stichting. De bedrijfsleiding wil nu proberen andere voorwaarden te bedingen zodat alsnog overheidssteun kan worden binnengehaald Lukt dit niet dan wordt Roda met faillis sement bedreigd en zullen waar schijnlijk 400 arbeidsplaatsen (200 bij Roda en 200 bij toeleve ringsbedrijven) verdwenen. Een poging van bewindvoerder mr. F. Udo om mevrouw Vreuls via een gerechtelijke procedure te dwingen haar aandelen af te staan is inmiddels mislukt De bewindvoerder is nu tegen het vonnis in hoger beroep gegaan. LEIDSCH DAGBLAD Wilt u mij nu metéén noteren als abonnee Naam: Adres: Woonplaats: Gironr.: Tel S vp. bon ingevuld in een open enveloppe zonder postzegel opsturen naarLeidschDagblad. Antwoordnummer 10050. 2300 VB Leiden en de krant komt SNEL in de bus.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 1