Fruitautomaten winnen terrein 1981 Leiden Wassenaar "Er is een vies spelletje gespeeld" -j Politie vreest komst van speelhallen Goklust ill Leiden dit jaar flink toegenomen Mulder, de rebel van Huize Nieuw Rijksdorp: 'Ik loop hier tussen de huizen DONDERDAG 31 DECEMBER 1981 PAGINA 23 r - Voor de Nederlander die een gokje wil wagen staan vele ofTiciele kanalen open. Een lot in de staatsloterij, de lotto en toto, een bezoek aan een van de drie casino's en sinds dit jaar jaar ook via het postkantoor het paardenrennen. En dan zijn er nog de talloze loterijen en prijzenacties voor charitatieve doelen. Naast dit ofTiciele gokcircuit is er ook nog het "grijze" en het "zwarte". Zo draait in diverse steden (o.a. in Leiden) al geruime tijd de "illegale lotto". Op diverse plaatsen worden voor een paar gulden briefjes verkocht met nummers. De uitloting vindt plaats via de officiële trekking op zondagavond na Studio Sport. Uitbetalingen van enkele tientjes tot vele honderden guldens per goed rijtje.Bovendien verwisselt nogal wat geld van eigenaar in illegale speelhuizen. Via de roulette, het kienspel, de dobbelsteen, het luciferhoutje of een spel kaarten. In die hele "amusementswereld" is de fruitautomaat steeds als een vrij onschuldig vermaak gezien. Maar de hypermoderne opvolger van wat eens dééenarmige bandiet werd genoemd is het afgelopen jaar meer dan eens in het nieuws gekomen. De apparatuur zou verantwoordelijk zijn voor verslaving bij goklustige lieden. Exponent daarvan was de Amsterdammer die begin deze maand in het televisieprogramma "Sonja op maandagavond" kwam vertellen dat hij zo'n drie ton in de gleufjes van de gokautomaten had gedeponeerd. Gevolgen: een gebroken huwelijk, tot de nek in de schulden, kortom een toekomst zonder uitzicht. Kort daarvoor gingen in de hoofdstad stemmen op om de minimumleeftijd om gokhallen te mogen bezoeken op te trekken naar achttien jaar. Bedoeld om al te jeugdigen die in eerste instantie komen voor flipperautomaten en videospelen af te houden van echte gokapparaten. In Leiden was de fruitautomaat tot 1 maart taboe. Daarna werd er per horecagelegenheid Cen toegestaan. Het leidde tot een stroom van aanvragen met als uiteindelijke resultaat dat er in de Sleutelstad nu zo'n 300 van dergelijke apparaten staan. Een beetje vlotte speler kan in een kwartier tijd zonder al teveel moeite 25 gulden in het apparaat kwijt- Officieel krijgt hij daarvoor in ruil uitsluitend vrije spelen terug. Hoe is de situatie in Leiden negen maanden na het vrijgeven van de fruitautomaat? Een gesprek met de verantwoordelijke politieman en een onderzoekje in diverse Leidse 'speel ge legen heden'. De goklust in Leiden is het afgelopen jaar flink aange wakkerd. Daaraan hebben zo'n driehonderd flitsende fruitautomaten - links en rechts bij de horeca opge steld een steentje bijge dragen. Sinds 1 maart van dit jaar is de wettelijke teugel die het Leidse gok wezen in bedwang moest houden wat gevierd. Door Bram van Leeuwen Van de twee flipperkasten die de afgelopen jaren per horecabe drijf waren toegestaan mocht er vanaf 1 maart eentje worden om gewisseld voor een zogenaamde fruitautomaat. In vaktermen voor de automatenwereld beter bekend als het "upright-type". Oftewel de hypermoderne opvol ger van wat eens de'éenarmige bandiet werd genoemd. Kernmerk van de gokkast-van-het- verleden: een rijk geornamen teerd zilverkleurig apparaat met rechts een indrukwekkende handgreep waarmee de schijven met fruitfiguurtjes in beweging worden gezet. Bij tijd en wijle braaf zijn muntjes uitspuwend begeleid door een fors mecha nisch geratel. Maar in het chipstijdperk heeft die ouderwetse schurk het veld ge ruimd voor een kast vol elektro nisch geknutsel, dat lichtjes laat opflitsen, roulettes laat draaien en met veel bliebjes en bloebjes af en toe de winst aan vrije spe len registreert. In plaats van de krachtige armzwaai kunnen we in ons bewegingsarme tijdperk volstaan met een lichte druk op de knop. Bij de afdeling bijzondere wetten van de Leidse politie heeft men geweten wat een grotere vrijheid op dit punt betekende. Onmid dellijk na het bekend worden van de nieuwe regeling werd de Zonneveldstraat bedolven onder de aanvragen om vergunningen. Maandenlang is men in touw ge weest om alles in goed banen te leiden. Adjudant H. Peet is, nu alles weer in wat rustiger vaarwater is geko men, redelijk optimistisch over de toekomst. Van werkelijke uit spattingen is de afgelopen maan den geen sprake geweest. Al moest de politie in de beginpe riode wel eens tussenbeide ko men wanneer verhuurders wat al te ver gingen in hun enthousias me om kasten geplaatst te krij gen in kroeg, snackbar of restau rant. Er werd met flinke cadeaus gesme ten en af en toe deinsde men er niet voor terug om via allerlei handige manoeuvres een handte kening onder een contract t<2 krijgen. "Toen we daarmee ge confronteerd werden hebben we ons wel eens afgevraagd waaraan we begonnen waren". In het achterhoofd van de Leidse politieman spelen de gedachten over de praktijken in de Sleutel stad tot het begin van de jaren zeventig. Op het punt van de gokautomaten heerste toen een sfeertje van vrijheid-blijheid. "En dat hebben we geweten. Telefooncellen werden regelmatig opengebroken om de kwartjes in de gokautomaat te stoppen. Met hetzelfde doel werd er links en rechts ingebroken. Op een gege ven ogenblik was er zelfs sprake van een zekere groepsvorming van goklustigen. De vorige Leid: se burgemeester Vis vond het welletjes en legde de stad voor de goklustigen vrijwel volledig "droog". Maximaal twee flipper automaten per bedrijf en daar mee uit. Maar voor de steeds grotere aan drang van de automatenhandel, ontwikkelingen in de grote ste den en een door de burgemeester van het Overijsselse Den Ham verloren procedure bij de Raad van State (hij wilde de gokappa raten buiten de gemeentegren zen houden) is men in de Sleutel stad uiteindelijk gezwicht. Niet dat er situaties zijn ontstaan zoals in Amsterdam waar zelfs bij de sigarenwinkelier op de hoek een gokbak staat en zo'n 25 groot opgezette gokhallen draai en. Nee op bescheidener schaal. Omgeven met allerlei voorschrif ten en regels. Zo is de gokkast voor jeugdigen onder de 16 jaar verboden ter rein, moet de naam van de ver huurder duidelijk vermeld staan op de kast, en is het telwerk aan een limiet gebonden. Inworp ma ximaal 'éen gulden tegelijk en niet meer dan twintig vrije spe len per spel. En een streng verbod om zowel di rect als indirect uit te betalen in klinkende munt. Zelfs de tegoed bon is taboe. Zo is het officieel in de verordening vastgelegd. Maar hoe is de praktijk? Een kleine rondgang langs een aantal Leid se etablissementen leert dat er af en toe toch wordt uitbetaald. Niet direct door het apparaat. Maar door de kastelein of snack barexploitant. Voor veertig verzamelde vrije spe len een tientje en voor elke twin tig punten meer vijf gulden er bovenop. Een strafbaar feit, bur gerlijke ongehoorzaamheid vol gens de politie. De tijd ontbreekt echter om de zaak voortdurend intensief te controleren. "Het blijft beperkt tot wat steekproe ven. Met het veel omvattende werk van de afdeling bijzondere wetten staat het opsporen van dergelijke zaken niet bovenaan het urgentielijstje. Adjudant Peet: "We krijgen wel eens een enkele klacht dat er wordt uitbe taald. Daar gaan we dan ook op af, maar van werkelijke uitwas sen is nog niets gebleken. Waar we wel beducht voor zijn is de komst van echte gokhallen. Er zijn de afgelopen tijd al een paar aanvragen binnengekomen. Bijvoorbeeld voor de Haarlem merstraat Je moet voor zo'n hal een plek hebben waar ruime par keer- en stallingsgelegenheid is en waar omwonenden niet ge hinderd worden. Die liggen in Leiden niet voor het opschep pen. Bijkomstig feit is dat ontwikkelin gen in andere steden uitwijzen dat de directe omgeving van zo'n hal de neiging heeft snel te ver pauperen. Vanuit de automaten handel wordt de roep om direct uitbetalende apparaten steeds sterker. Bij het ministerie van justitie studeert men al geruime tijd op de mogelijkheid. Eigen lijk zou de zaak omstreeks deze tijd al aan de Kamer voorgelegd moeten zijn, maar mede door de kabinetsformatie is er vertraging opgetreden. Het beperkt toestaan van winstge vende apparaten zou in de toe komst gekoppeld worden aan een ijking van de apparaten. Ad judant Peet plaatst bij die con trole de nodige vraagtekens. "Kijk je kunt zo'n apparaat voor hij geinstalleerd wordt natuur lijk uittesten. Maar wat is de praktijk? Zo'n ding gaat regel matig voor reparatie terug naar de verhuurder en wie garandeert dat de zaak na een reparatie nog net zo fuctioneert? Met al die elektronica is het nauwelijks meer te controleren. Bij het verlenen van vergunningen hebben we afgelopen maanden ook een aantal apparaten laten proefdraaien. Maar meer zaken dan beperking van het aantal tel lers, het maximum aantal vrge spelen kun je niet regelen. De rest moet goed vertrouwen zgn. Zo is geen speler verzekerd van een bepaalde winstkans. Uitgangspunt is het gezond ver stand van de gokker: hij zal er wel mee stoppen wanneer hg ziet dat zo'n apparaat weinig of niets "geeft". Dat er in de wereld van het gokamusement flink wat geld omgaat is in politiekringen een duidelgke zaak. Meestal is het een kwestie van flfty-fifty. De helft van de winst voor de ver huurder, de andere helft voor de horecabaas. In^ie "wilde" Leidse jaren zijn er gevallen bekend dat een kroeg baas per week tweeduizend gul den verdiende aan een illegaal gokapparaat Van het pilsje en het borreltje dat hij schonk kon de kroeg niet draaien, de gokkers brachten de winst Toen de zaak werd ontdekt en er proces-ver baal werd opgemaakt besloot de cafe-eigenaar direct de tent te sluiten. Adjudant Peet wil ervoor waken dat de zaak in Leiden opnieuw uit de hand loopt Vandaar de be perking dat de apparaten alleen in de horecabedrgven mogen ko men. "Er zijn ook al mensen die ze willen neerzetten in school kantines. maar dan gaan we vol gens mij de verkeerde kant op". Overigens is hg benieuwd hoe het gokapparaat stand zal houden in een economisch steeds slechter wordend klimaat "Kgk de staat is op het ogenblik straatarm, maar onder de mensen zit nog wel wat geld. Vooral bg de jeugd. Maar als straks allemaal nog minder wordtzullen ze dan hun guldentjes nog zo gemakke lijk in het gleufje van de gokkast stoppen"? Het verschil tussen het statige Huize Nieuw Rijksdorp in Wassenaar en het moderne bejaardentehuis 't Seghe Waert in de nog niet afge bouwde Zoetermeerse nieuw bouwwijk nummer 24 is enorm. Begon in Huize Nieuw Rijksdorp de verf al slijtage- plekken te vertonen, in 't Seg he Waert is 'ie bij wijze van spreke nog nat. 't Seghe Waert telt maar liefst 1/5 bewoners, terwijl in Huize Nieuw Rijks dorp slechts negentien be jaarden werden gehuisvest. Door Henny van Egmond De veranderingen zijn dan ook niet onopgemerkt aan F.W. Mulder (71) voorbij gegaan. "Vroeger ging ik altijd wan delen in het bos of in de dui nen met Bas, de hond van meneer De Visser (directeur Huize Nieuw Rijksdorp - red). Hier kan je tussen de huizen lopen". De 71-jarige Mulder was de woordvoerder van de bejaar den die eind mei Huize Nieuw Rijksdorp bezet hiel den. Hij woont nu in het be jaardetehuis 't Seghe Waert. De bezetting kwam na het be sluit van Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland om het bejaardentehuis Nieuw Rijksdorp op 21 juli te slui ten. Het pand is brandgevaar lijk werd de bewoners mee gedeeld en ze kregen een maand de tijd om te verhui zen. De provincie zou helpen zoeken naar een plaats in een ander bejaardentehuis. Ellende "Van Gedeputeerde Staten kwamen ze even vertellen dat binnen een maand iedereen weg moest. Maar wij wilden niet weg. En toen begon de ellende. We besloten Nieuw Rijksdorp te bezetten" zo schetst Mulder het begin van de actie. Hij is er nog onder steboven van. De emoties laaien dan ook weer hoog op als hij terugdenkt aan die roe rige dagen. De verdere loop van de gebeur tenissen is snel geschetst. De provincie hield voet bij stuk en één voor één verlieten de bejaarden het tehuis. Totdat er twee overbleven, mevrouw Hibbeler en Mulder. "Waar moest ik nog voor vechten. Ik heb toen gezegd: dan ga ik ook maar weg". Terugblikkend legt hij uit hoe het allemaal fout ging. "Een F.W. Mulder: "De provincie en de gemeente hebben met Nieuw Rijks dorp een vies spelletje gespeeld. Het zijn maar bejaarden. Daar kun je van alles mee doen. hebben ze ge dacht". (Polo Jon Holvfcst) paar mensen uit Huize Nieuw Rijksdorp wilden al een hele tijd weg. Die grepen de kans aan om te verhuizen. Zo zit in dit bejaardentehuis een me vrouw uit Nieuw Rgksdorp. Al haar kinderen wonen hier in Zoetermeer. Dat kan je niet tegenhouden". De provincie had intussen een aantal inspectrices voor het bejaardenwerk ingeschakeld, die volgens Mulder begon nen met "mensen die een beetje dement waren om te praten". Televisie Uiteindelijk bleven er acht be jaarden over. maar dat veran derde snel toen hun kinderen er zich mee gingen bemoeien. "De kinderen hebben de kranten erbij gehaald en zelfs de televisie. Later zgn ze naar een advocaat gegaan en heb ben een beroepsprocedure aangespannen bg de Raad van State, die werd verlo ren". De kinderen werden ook uitge nodigd voor een gesprek met Gedeputeerde Staten. "En daar werd hun wijsgemaakt dat meneer De Visser het niet lang meer vol kon houden. Hij zal binnen een maand zijn faillissement wel moeten aanvragen werd de kinderen verteld. Dat was helemaal niet waar, maar daardoor werden de mensen bang. Dat was feitelgk het begin van het einde. Zo zijn ze allemaal weggegaan." De kinderen zijn er ingeluisd door de provincie, dat is de stellige overtuiging van Mul der. Die opmerking werd hem niet in dank afgenomen door zgn kinderen, die nu met hem in onmin leven en niet meer op bezoek willen komen. Vies spelletje "De provincie en de gemeente Wassenaar hebben met Nieuw Rgksdorp een vies spelletje gespeeld. Het hele zooitje of het nou Gedepu teerde Staten of B en W van Wassenaar was, ze waren be zig met ons weg te werken. Het zgn maar bejaarden. Daar kun je toch van alles mee doen. hebben ze ge dacht". Mulder wordt bozer en bozer "De commandant van de Wassenaarse brandweer heeft gezegd dat het pand brandgevaarlgk was. Dat deed hg natuurlijk op order van de gemeente. Die hadden toen een reden om naar Ge deputeerde Staten te gaan en ons eruit te laten zetten. Ze werkten allemaal met elkaar mee. En het ging alleen maar om geld. Het pand Nieuw Rgksdorp kan Wassenaar niet verrotten. Het gaat om de grond, die is veel geld waard". Furieus wordt Mulder als de gevolgen van de gedwongen verhuizing van de bejaarden ter sprake komt. Eén vrouw kreeg tgdens de bezetting een hartaanval. Een man overleed nog geen week na zijn verhuizing. "Dat is de schuld van Wassenaar en de provincie Als die weg moet, zeiden wij, dan gaat hg dood. Met een week was hg dood en dat is hun schuld. Het zijn allemaal viezeriken. Nu zeg gen ze dat hij ziek was. maar dat was helemaal niet waar". Een vergelijking maken tussen Huize Nieuw Rgksdorp cn 't Seghe Waert is voor Mulder bgna onmogelijk. "Dit is een nieuw tehuis. Hier heb je al les; een zuster dag en nacht. Daar hadden we een zuster tot twaalf uur 's ochtends. Als er wat was dan deden we het zelf. We hielpen elkaar *t Was cen famihc Hier zitten we met 175 mensen in één ge bouw. Ik ken hier bgna nie mand"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 23