'PvdA is bereid tot concessies aan Klein Links' Partijen trekken mist op rond coilegevorming Geld voor verplaatsing tank aan Lammenschans Tjeerd van Rijnieuwe voorzitter: ZATERDAG 19 DECEMBER 1981 LEIDEN LEIDEN - "Op de uitnodiging van Klein Links om te praten over hun kernpunten voor een links gemeentelijk beleid gaan we positief in. In het bestuur is er nog niet over gesproken, maar dat kan ik toch wel met zekerheid zeggen". Tjeerd van Rij Tjeerd van Rij (33) uit zich nogal voorzichtig. De nieuwe voorzit ter van de Leidse afdeling van de Partij van de Arbeid wil liever nog niets zeggen over de koers die de partij bij de verkiezingen zal varen. "Ik zie niet zoveel heil in eindeloze strategie-discus sies". Van Rij mag zich dan nog zo diplo matiek uitdrukken, tijdens het gesprek laat hij toch merken waar zijn sympathie het meest naar uitgaat. "De PvdA is auto matisch bereid om concessies te doen aan PSP en PPR. Want wat zij willen; dat wil de PvdA ook wel, maar wij hebben dan bij voorbeeld problemen met de uit voerbaarheid". Tjeerd van Rij werd vorige maand gekozen tot afdelingsvoorzitter. Hij maakt al vier jaar deel uit van het PvdA-bestuur, waarvan hij tot voor kort vice-voorzitter was. "Het is eigenlijk de minst crea tieve oplossing: de vice-voorzit ter voorzitter maken. Maar ik was op dat moment de meest aangewezen persoon, ook al vond ik mezelf eigenlijk niet zo geschikt". Van Rij zegt liever een ouder ie mand te hebben gehad voor deze functie. "Daar staat tegenover dat ik ingewerkt ben en ik ken de afdeling. Zelf ben ik niet echt omstreden in de afdeling". De 33-jarige belasting-inspecteur heeft in Leiden op bestuurlijk •gebied al de nodige ervaring. Tij dens zijn studie was hij lid van de faculteitsraad en de universi teitsraad. In dat laatste orgaan was hij twee jaar fractievoorzit ter van de Progressieve Partij. Van Rij is ook penningmeester ge weest van de wijkvereniging Pie- ters- en Academiewijk. In die functie kwam hij hardhandig in botsing met zijn partijgenoot, wethouder Waal van ruimtelijke ordening, over het bouwplan in de Kaiserstraat. BROADWAYS No.1 HIT SHOW Kaarten bij Haagsche Crt, Vaderland, Posthoorn. Bespreek tijdig uw plaatsen! In ons restaurant "DE LEPELAAR" Tweede Kerstdag, 26 december Kerstdiner la carte Reservering 070-512851, toestel 319. Tweede Kerstdag na afloop Bubbling Brown Sugar KERSTBAL ^^Toe^ngMO^^ Nimmo overleden LEIDEN De Lord Mayor (burge meester) van Oxford mr. H.B.N.M. Nimmo is na een lang durige en ongeneeslijke ziekte overleden. Hij is donderdag ge cremeerd. Omdat Leiden nauwe banden met Oxford onderhoudt, woonden burgemeester Goe- koop en het raadslid Langerak de plechtigheid bij. Nimmo was in mei van dit jaar tot Lord Mayor benoemd én bracht in de zelfde maand een bezoek aan Leiden. Invloed Van Rij is de eerste om de invloed van het bestuur op het beleid van de gemeente met een korreltje zout te nemen. "Het vaststellen van de ontwerp-lijst van kandi daten voor de gemeenteraad is misschien wel de belangrijkste beslissing van een bestuur in vier jaar. Op het samenstellen van het verkiezingsprogramma hebben we amper invloed. En onze mening over politieke kwesties in de gemeente telt al leen, als de fractie of de wethou ders onderling ergens over van mening verschillen". Van Rij is voorzitter geworden in een tijd waarin - zoals hij zelf zegt - 'best moeilijke beslissin gen genomen moeten worden' De verkiezingen staan voor de deur. Dat betekent een kandida tenlijst maken en een verkie zingsprogramma. En discussie over de te volgen koers na de ver kiezingen. Dan zijn er de onderhandelingen over een nieuw college, twee wethouders die hebben aange kondigd weg te willen en de in houdelijke vraagstukken, zoals het probleem dat ingrijpende be zuinigingen noodzakelijk zijn ge worden. Dat alles in een tijd dat de populariteit van Leiden's grootste partij lijkt te tanen. Van Rij: "Het beleid zoals dat de afgelopen acht jaar gevoerd is moet doorgaan. Als we duidelijk kunnen maken, wat de PvdA de afgelopen jaren in Leiden heeft gedaan, dan zal de verkiezings uitslag wel meevallen. Het maakt namelijk ontzettend veel uit of je door de kat of door de hond ge beten wordt". Zo heeft volgens Van Rij Leiden een voortrekkersrol gespeeld op het gebied van de jongerenhuis vesting. "Ik zeg niet dat de nood is opgelost, maar er zijn enorme subsidies binnen gehaald voor Gas en licht voor krakers LEIDEN - De twaalf gekraakte panden van de Westland Utrecht Projectontwikkeling (WUPO) aan de Weddesteeg kunnen op gas en licht worden aangesloten. De WUPO deed deze week deze toezegging. In november werden de flats, die deel uitmaken van het Galgewa- tercomplex (75 woningen) ge kraakt. De krakers werden ech ter niet op gas en licht aangeslo ten, omdat de WUPO zich daar tegen verzette. Omdat de krakers het beu werden in de kou te zitten togen zij don derdagmiddag met beschilderde gezichten - "blauw van de kou" naar het Amsterdamse kantoor van de WUPO Ten burele van de bv. werd - na een uren durende bezetting - de af spraak gemaakt dat de krakers zo snel mogelijk gas en licht zou den worden aangesloten. Ook zou de WUPO zich beraden over het aangaan van een huurover eenkomst met de krakers. Dit weekeinde zullen de krakers echter nog wel blauw van de kou blijven, omdat Rijnland niet van zins is gas en licht aan te sluiten eer zij aan een aantal voorwaar den hebben voldaan. Woordvoer der Vonk van het energiebedrijf over die voorwaarden: "Wij zul len toch eerst de installaties van de woningen waarvoor zij een aansluiting hebben aangevraagd, dat zijn er drie om precies te zijn, moeten controleren. En het is bij ons bekend dat twee installaties niet deugen. Die moeten dus eerst worden vernieuwd" de verbouw van panden voor jongeren. Er is relatief veel aan gedaan en dat was bij een ander stadsbestuur wel anders ge weest". Van Rij noemt ook de stadsver nieuwing als een van de-belang rijkste verdiensten van zijn partij voor de stad. "Leiden ligt op dit gebied vóór. Als je rekening houdt met de grootte van de stad. zelfs op Rotterdam dat in Nederland toch als voorbeeld geldt". Maar de PvdA-voorzitter erkent ook de fouten die er ge maakt zijn en zegt dat de in spraak niet geweest is. zoals dat gewenst was. Keuzes Ook in het tarievenbeleid komt volgens Van Rij de PvdA-in- vloed tot uitdrukking. "De on- roerend-goed belasting is in Lei den voor huurders erg laag. Dat is een keuze voor de laagstbetaal den. En in het nieuwe verkie zingsprogramma wordt een mil joen extra uitgetrokken voor de sociale dienst" "Dat is een heel duidelijke keuze. En dat maakt ook het verschil met andere partijen duidelijk. We zeggen niet alleen hoe het zou moeten, maar we trekken er ook de consequenties uit. Betaal bare woningbouw? Daarvan zul len ook CDA en WD zeggen vóór te zijn. Maar zeggen dat je iets wilt is niet voldoende" Al met al zegt Van Rij erin te blij ven geloven, dat zijn partij in ju ni niet zal verliezen. "Natuur lijk", weet Van Rij "is de televi sie - en dus de landelijke poli tiek - belangrijker dan een sten- ciltje in de brievenbus. Maar als we kunnen overbrengen dat het niet allemaal droefenis is. dan kan er nog veel veranderen in een half jaar". Wat betreft de huidige samenwer king tussen PvdA en WD wijst de nieuwe partijvoorzitter op de politieke beschouwingen die de voorzitter van de gemeente- raadsfractie. Jit Peters, onlangs in de raad ten beste gaf. "Peters was tegen de WD niet vriende lijker. dan tegen PPR en D'66 En ook tegenover de CPN was hij positiever dan vorig jaar". Van Rij zegt benieuwd te zijn naar de reactie van D'66 op de zogehe ten kernpunten van PSP, PPR en CPN. En naar het D'66-pro- gramma. Al laat hij er onmiddel lijk op volgen dat het belangrij ker is om naar de opstelling van een partij in het verleden te kij ken dan naar het programma. Want alle programma's beloven veel moois. En dan huivert Van Rij toch als hij denkt aan de nota financieel be leid, die D'66 begin dit jaar uit bracht. "Het kwam erop neer dat de gemeente schoon schip moet maken en geen enkel financieel risico mag nemen. Maar zonder financiële risico's kunnen we niet gaan bouwen in de Stevens- hofpolder. Ik vraag mij af hoe D'66 zich daarbij opstelt" In de kernpunten van Klein Links zegt de PvdA-voorzitter niet op iets te zijn gestuit waarbij onmid dellijk de stekels overeind gin gen. "Een heleboel sluit aan bij ons programma. Maar het is nog erg vaag" "Een van de weinige concrete din gen die erin staan, is het registre ren van woningzoekenden vanaf zestien jaar. Ik vraag me af wie daarmee gebaat is. De wachtlijst wordt enkel langer Is het dan niet nuttiger om meer aandacht te geven aan leegstandbestrij- ding? Ik denk dat Klein Links dat ook zal kiezen". Ook achter het 'bevorderen van woongroepen' zet Van Rij vraag tekens. En het economisch be leid vindt hij nog te vaag. Hij denkt dat Klein Links toch ande re ideeën heeft, waar het gaat om de bebouwing van het Schutters veld. "Wij denken dat de bouw van kantoren erg belangrijk is voor de werkgelegenheid in de toekomst. Bovendien is het wen selijk om dat bij een knooppunt van het openbaar vervoer te doen". Maar ondanks de vraagtekens laat Van Rij duidelijk merken met al le partijen te willen praten en met welke het liefst. Maar, zo vertrouwt hij toe. het allerliefst ziet hij toch een college met al leen PvdA-wethouders. Dat lijkt een gedegen standpunt voor een partijvoorzitter. LEO MAAT LEIDEN - De LPG-tank aan de Lammenschansrotonde wordt verplaatst. Het ministerie van volksgezondheid en milieuhy giëne heeft hiervoor een bedrag van ruim honderdduizend gul den beschikbaar gesteld De tank staat nu slechts enkele tientallen meters van het flatge bouw aan het Lammenschans- plein. Met name de bevoorrading met een tankauto, die achter waarts moet rijden om de tank te kunnen vullen, wordt door de ge meente gevaarlijk geacht. De tank zal nu aan de zuidkant van de rotonde ondergronds worden geplaatst. Daarbij wordt aan de afstandsnorm van het ministerie van 150 meter tot de woonbebou wing nagenoeg voldaan In een brief van de staatssecretaris, die de gemeente deze weck ont ving. wordt waardering uitge sproken voor de wijze waarop de kwestie is opgelost Het ministe rie stelt als voorwaarde aan de subsidie, dat de verplaatsing vóór 1 mei 1982 is voltooid Stratego is nog altijd een popu lair spel. Als politieke partij en praten over strategie trekt dat steevast een volle bak. Ie der partijlid voelt zich geroe pen om zijn zegje doen over de koers en de tactiek die voor zijn partij gewenst is. Ongehinderd door enige ken nis van zaken van heden en verleden, weet een ieder pre cies te vertellen wat het beste is voor de toekomst van de partij. Waar men zwijgt of zelfs wegblijft als het gaat om inhoudelijke zaken, zoals de vaststelling van het verkie zingsprogramma of actuele gemeentepolitiek. daar drommen de sprekers samen als het edele stratego-spel ge speeld gaat worden De vergaderingen zijn ten prooi aan eindeloze en oeverloze discussies Hele draaiboeken worden samengesteld om dat ene doel te bereiken een col lege zus of een college zo Oude, doorgewinterde rotten in het vak kijken op dergelijke vergaderingen mismoedig toe hoe leuzen regeren. Soms kunnen zij het niet laten om het spel mee te spelen en soms beperken zij zich ertoe om obstructie te plegen Zo kan het bijvoorbeeld leuk verwarrend werken als de één zich uitspreekt om te gaan praten met de linkse partijen, omdat zij of hij vindt dat er een links college moet komen en de ander ook wil dat er met de linkse partijen gepraat wordt, maar om dui delijk te maken dat een links college onmogelijk is. Dat gebeurde dus op die PvdA- vergadenng in november, waar de eerste schermutse lingen met de rode strategos- tenen plaats hadden. Inmid dels is er aan die kant van het bord al meer geschoven PSP. PPR en CPN hebben el kaar gevonden in het streven naar een links college. Dat lijkt op het eerste gezicht vanzelfsprekend, maar het is nog niet zo lang geleden dat de CPN 'heulde met de vij and' en het typische CDA standpunt steunde, dat het dagelijks bestuur van de ge meente naar politieke kleur gevormd moet worden als een afspiegeling van de ge meenteraad. Zo n standpunt zou met de krachtsverhoudingen van dit moment een college opleve ren van bijvoorbeeld drie PvdA-ers, twee CDA-ers, en één WD-er. Of iets van twee PvdA. twee CDA. één WD en één D'66. Maar de spiegel tjes- theorie is door de CPN vervangen door de kralen- theorie Het gaat nu om de inhoud van het beleid. Dat moet links zijn en of het dat is. kan ge toetst worden aan de hand van zogeheten kernpunten Die kernpunten zijn op de bureau's beland van de be sturen van PvdA en D'66 (Die laatste heet dan welis waar niet links, maar pro gressief en dat is toch ook een eind in de goeie richting) Een woordvoerder van de gemeen te zegt dat de uitvoering wacht op de toestemming van de eige naar van de grond de provincie Zuid-Holland "De provincie moet opschieten, anders gaat het hele project niet door En het is heel belangrijk dat het gebeurt" De provincie is toch al de oorzaak van de nodige vertraging Toen in 1978 bewoners van de fiat hun bezorgdheid hadden geuit over de nabijheid van het LPG-sta- tion. was het de gemeente onmo gelijk om iets te ondernemen Garagebedrijf Rijnland beschikte over een hinderwetvergunning en voldeed aan de eis van 15 me ter afstand tot de woonbebou wing. (Vijftien meter was geba seerd op brandgevaar, niet op het gevaar van explosie) De nieuwe voorschriften met de norm van 150 DKttf gokten al leen voor nieuwe stations Toen de gemeente een aanvraag deed (februari 1980) bij de pro vincie om voor de verplaatsing een stuk grond te mogen gebrui x mCHTERGRDNOI Verkenners Maar hoe progressief het zich ook noemt, van D'66 weet niemand meer precies of de partij nou tot de rode of de blauwe stratego-stenen gere kend moet worden En dat is toch elementair in het spel. D'66 heeft ondertussen ook al met enkele verkenners ge schoven Op de vergadering van 4 de cember was het dilemma van de democraten: duidelijk heid of de kat uit de boom kijken. Het is beter om vooraf niets te zeggen dan iets vaags, wat later bovendien weer ingeslikt moet worden, zo redeneerde de voorzitter. Enkele democraten van het eerste uur wisten zich nog te herinneren, dat D'66 stond voor duidelijkheid. Er moesten dus vooraf wel de gelijk uitspraken gedaan worden. Daar heeft de kiezer recht op. vonden zy. Maar sinds enige tijd is ook de re delijkheid verheven tot par tij-beginsel en dus moest er een compromis gevonden worden. Want volgens een diep ingewortelde misvatting in Nederland schijnt het re delijke zich altijd in het mid den te bevinden. Het compromis was snel ge vonden. Er worden straks - na vergelijking van de pro gramma's en zo - wel uit spraken gedaan over welke partijen het meest na aan het democratisch hart liggen, maar hoe het college er pre cies uit moet zien. dat wil D'66 nog niet verklappen. Handen vrij en toch meer duidelijkheid, heet het. Dezelfde slag-om-de-arm tac tiek wil het PvdA-bestuur ook voeren. Als men tenmin ste mag afgaan op de verkla ring van Geert Dallinga, vice- voorzitter van de fractie. Hij verklaarde tijdens de laatste fractie-vergadering dat het bestuur nog driftig aan het discussiëren is. dat men evenwel een links college prefereert, maar zich niet vooraf wil binden. Bij de slag om de college-ban ken verhullen de partijen (voorlopig) zorgvuldig hoe het vaandel er bij staat Bij stratego is dat heel verstan dig Maar er zijn ook in Lei den tijden geweest, dat men trots was om de rode banier te tonen LEO MAAT ken. duurde het meer dan een jaar voordat de provincie in april 1981 in principe toestemde De eigenaar (Garage Rijnland moest dan wel een officieel ver zoek indienen Del versoek Is nu al weer een maand geleden de deur uitgegaan en opnieuw is het wachten op de provincie. Plesmanlaan De LPG installatie aan de Ples manlaan heeft volgens de woord voerder van de gemeente ook de aandacht van B en W De kwestie ligt Uor moeilijker, omdat er in de nabijheid geen g« hikte mo gelijkheden zijn. Het station zou geheel moeten verdwijnen. Op dit moment is het volgens de- gemeente nog niet zo urgent, om dat er een afstand van zo n tach tig-negentig meter tot de bebou wing is. Maar voor de bebouwing van de Leeuwenhoek levert het LPG-station grote problemen op. De 150 metergrens zou ten koste van de woningbouw gaan ADVERTENTIE Kerst-In Jongerenvereniging Augusti- nus zoeket nog medewerkers voor de Kerst-In die in het gebouw aan het Rapenburg worden gehouden. Morgen ochtend vanaf elf uur kunnen belangstellenden terecht voor instructiedag voor medewer kers. Een en ander op ont spannen manier met onder meer een spel. Bingo Speeltuinvereniging "Rondom de Maredijk" houdt maan dag om acht uur een bingo- avond in het clubhuis. Dins dagavond is er vanaf zeven uur een kerstfeestviering voor jong en oud. Roze Salon Vanaf morgen begint er in het gebouw van de Leidse Werk groep Homosexualiteit. Cae- ciliastraat 18. de Roze Salon. Het is de bedoeling dat er elke zondagmiddag van twee tot zes uur thee en koffie kan worden gedronken, gelezen, gepraat en spelletjes worden gedaan. Kerst in Volkenkunde Het Rijksmuseum voor Volken kunde aan de Steenstraat 1 heeft tussen 21 en 31 december dagelijks een programma van 10.30 tot 1630 uur. Er zijn speurtochten door het museum met dia-klankbeeld en film. 's Middags creatieve activiteiten van modeshow tot poppenspelen, maken van kerststalletjes en Chinese snoepjes. Inlichtingen tussen 11.30 en 12.30 via tel. 132641 Morgen geeft Rien Baartmans twee Wayang Kantjilvoor- stellingen in het museum. Aanvang kwart over twee en half vier. Quando Quango In het LVC aan de Breestraat 66 vanavond een optreden van de Rotterdamse groep Quando Quango. Deze groep speelt een soort swingende elektronische funfjazz. Zaal open om negen uur Hot House In Jazzzolder Hot House ts van- avond een optreden van de Loek Dikker's Waterland Big Band. Aanvang 22.00 uur aan Breestraat 66 Situatie bij flat gevaarlijk de Lammenschansrotonde

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3