actief in vrije tijd Sexhuizen, pubs en krakers "Stop plannen Roomburg" Onderzoek verdwijnen ambachtelijke bedrijven Werkgroep Milieubeheer: Huizenbezit van Korswagen, een projectontwikkelaar in ruste PPR boos over zaak V.d. Kwastpanden' Ais gemeenteraad akkoord gaat Woningbouw Waardstraat - ^53 Tfc#8.- De voorinalige tuinderij, waar nu woningen zullen verrijze. LEIDEN - De plannenmakerij voor het gebied Roomburg moet worden stopgezet totdat het eindrapport van het Rijksinsti tuut voor Drinkwatervoorzie ning gereed is. Uit de eerste re sultaten van het onderzoek is al gebleken dat er stoffen in het grondwater aanwezig zijn, die duiden op de aanwezigheid van chemisch afval. Dit schrijft de Werkgroep Milieu beheer Leiden in haar bezwaar schrift tegen de plannen van de gemeente met Roomburg. Het is het tweede zogenaamde ont- werp-bestemmingsplan dat door de gemeente ter inzage is gelegd. "Maar", aldus Milieubeheer "op tal van punten is niet tegemoet gekomen aan onze eerdere be- De werkgroep wijst erop dat het onderzoek van het Rijksinstituut nog steeds niet is afgerond. "Wij zyn het er zeer ri volstaan zou kunnen worden met enkele voorlopige en vol strekt oncontroleerbare conclu- - sies. Ervaringen elders in Neder land leren dat grote voorzichtig heid isgeboden". De werkgroep noemt de plannen voor de aanleg van een insteek- haven en een haventje voor de watersport in de directe nabij heid van de vuilstort. Dergelijke ingrepen kunnen volgens Milieu beheer van grote invloed zijn op de grondwaterstromingen en daarmee op de verspreiding van schadelijke stoffen. "Het is publiekelijk bekend dat er tenminste twee chemische be drijven afval hebben gestort", al dus de werkgroep. De plannen voor woningbouw in het gebied zouden niet opnieuw vertraging hoeven op te lopen. De grond hiervoor is grotendeels in parti culiere handen en de verwerving er van zou gewoon door kunnen gaan. Bezwaar maakt de werkgroep ook tegen het opnemen van rijksweg 11 (als autoweg) in het plan. Het zou onjuist zijn te stellen dat de Tweede Kamer tot de aanleg heeft besloten. "De Kamer heeft alleen de weg opgenomen in het Structuurschema Verkeer en Vervoer. Dat is slechts een richt lijn. Verbindingen die zijn opge nomen komen pas voor realise ring in aanmerking, nadat een nadere belangenafweging heeft plaats gevonden", zo schrijft de werkgroep. De Werkgroep Milieubeheer somt nogmaals de bezwaren op en voegt daar aan toe dat het au toverkeer op de Hoge Rijndijk in anderhalfjaar tijd met zeven pro cent is afgenomen. Verder .maakt de werkgroep onder meer bezwaar tegen de mogelij ke vestiging van een warenhuis (een zogenaamde weidewinkel) in Roomburg. 'was inmiddels februari van dit jaar) verontruste brieven naar Bureau Huisvesting. Zij vrees den dat in 206 een bordeel zou worden gevestigd. Dat 'gevaar' was niet denkbeeldig. Op nummer 204 zat inmiddels 'Hellen'. Nadat een kapper op het hoekpand met zijn herens^lon was gestopt, zet te Hellen de salon op haar eigen wijze voort. Korswagen: "Een ze kere meneer Turk kocht het pand 204 van me, vorig jaar de cember. Wist ik veel. Hij zou er een kantoor van maken maar heeft er een juffrouw in gezet". P. Turk (ook 'beschermheer' van twee dames op de woon- annex werkboot 'Frilandijn' aan de He rengracht) toonde bij Korswagen belangstelling i Grote opwinding bij de kraak van het pand Oude Singel 206 op Koninginnedag vorig jaar. Politie betrapte de krakers 'op heterdaad'en 'constateerde vernieling van de voordeur' bij zijn bordeei up i te trekken. Korswagen voelde daar echter niets voor. Volgens hem kwam Turk toch al slecht over de brug met geld dat hij Korswagen voor nummer 204 verschuldigd was: "In augustus van dit jaar had ik er genoeg van. Ik heb een briefje in de bus ge gooid: "als je er niet uit gaat, dan gooi ik alle ruiten in. Turk is naar Gemeentebestuur onzorgvuldig het bestemmingsplan, aldus Van Oosten, omdat er in dit deel van de Jan Vossensteeg niet meer dan twee winkels op de begane grond mogen zijn gevestigd. "Thans zijn er al vier". Verder stelt Van Oosten: "De ge meente heeft de krakers aanvan kelijk oogluikend laten zitten en is niet overgegaan tot een ontrui mingsprocedure. Bent u met mij van mening dat hiermede het woonrecht gevestigd is en de eta ges daardoor een woonbestem ming hebben gekregen?" Kokke van de buurtvereniging Ma- PAGINA 4 LEIDEN - Aan de Herman straat/Waard straat wordt be gin volgend jaar begonnen met de bouw van dertig wo ningen. Aan het einde van het jaar moet het project klaar zijn. De woningen zijn ontworpen door architect Stroek, die vo rige week tijdens een verga dering van de raadscommis sies voor ruimtelijke orde ning en volkshuisvesting zijn plan verduidelijkte. Gebouwd worden: drie vijfka merwoningen, zes vierka- merwoningen, zes drieka merwoningen en vijftien tweekamerwoningen. De huizen, die worden gebouwd op de plaats waar vroeger een tuinderij was gevestigd, zul len worden beheerd door wo ningbouwvereniging De Eensgezindheid. LEIDEN - De gepensio neerde projectontwikke laar N. Korswagen (73) zegt zijn uiterste best te doen zijn huizenbezit aan de Oude Singel kwijt te ra ken. Zeker met het pand Oude Singel 206 wil het echter maar niet lukken. Maar 204 staat ook nog leeg. De vorderingscom missie ligt inmiddels op de loer. Bureau Huisves ting wil het pand vorderen voor een woningzoekend gezin van drie mensen. De huur die het gezin moet betalen is door de huur- commissie vastgesteld op ten hoogste 456 gulden per maand. De firma Korswagen had tot voor kort nog het rijtje Oude Singel 204.206.208 en 210 in bezit. Kors wagen slaagde erin nummer 210 te verkopen aan drie tandartsen en nummer 208 aan een kantoor "Berg en Dal". Met de nummers 204 en 206 wil het niet vlotten. Jan Memelink van Bureau Huis vesting noemt het "onaanvaard baar dat nummer 206 al een aan zienlijke tijd leeg staat". Bureau Huisvesting heeft het pand sinds februari 'in de peiling'. Krakers hadden het pand 206 al veel eerder op het oog. Op 30 april 1980 (de dag van de kroning van koningin Beatrix, door kra kers uitgeroepen tot "woningin- nedag") betrok een grote groep krakers demonstratief het pand dat toen precies negen maanden leeg stond. De kraakactie mis lukte. Politie-agenten betrapten de kra kers "op heterdaad" en "consta teerden vernieling van de voor deur"; de krakers hadden de deur namelijk ingebeukt om bin nen te kunnen komen. De politie sleurde de krakers de woning uit en hield ze op een afstand met honden die omstanders pijnlijk beten. PvdA-fractievoorzitter Peters be treurde later in de raadscommis sie voor politiezaken het politie optreden bij de kraakactie. Niet alleen omdat hij vond dat hon den niet ingezet mochten als wa pen. Maar vooral omat hij "niets voelt voor een race tussen kra kers en politie wie er het eerst bij LEIDEN - Volgens PPR-raadslid Van Oosten is dc manier waarop het gemeentebestuur de raadsle den heeft geïnformeerd over de gang van zaken rond het ge kraakte pand aan de Janvossen- steeg 43 op z'n minst onzorgvul dig te noemen. Een tijdje geleden werd het huis, dat evenals nummer 45 ('Van der Kwastpanden') al een jaar leeg stond, gekraakt. Van Oosten: "De gemeente reageert hier niet op totdat de krakers zich melden en een huurovereenkomst van de gemeente vragen". De gemeente weigerde hier op in te gaan en ging een verkooptrans actie aan t.b.v. een winkel annex koffieshop. En dat is in strijd met Parlement blijft LEIDEN - 't Parlement aan de Nieuwe Rijn zal niet worden opgeheven. Dc eigenaar van In den Bierdeghel. de heer de Graaff, heeft de/.o week be sloten het café annex zalen complex over te nemen. Zo is de sluiting van 't Parlement op 22 december slechts van tijdelijke aard. Op 2 januari zal het als In den Bierdeghel II worden voortgezet Een en ander meegenomen LEIDEN - Met medenemen van een goed gevulde ijskast, kleurentelevisie, lakens, slo pen en een spiegel heeft een gast van Holiday Inn onge zien en zonder af te rekenen zijn hotelkamer verlaten. De "toerist" had bij inschrijving een naam en adres in Maas tricht opgegeven. In hoeverre dat klopt met de werkelijk heid is de politie aan het on derzoeken. DO/ST een pand is". Peters zei: "Het enige dat voor de politie had mo gen tellen was de vraag: 'Hoe lang staat het pand leeg?' De kraakactie aan de Oude Singel 206 had voor de rechter moeten komen". Hoofdinspecteur Mostert wees Pe ters er destijds op dat tijdens de ontruimingsactie aannemer Bar- then was komen aandraven met de mededeling dat niet Korswa gen maar hij de eigenaar was. "De krakers hadden verkeerde informatie", zei Mostert. Barthen wapperde met een vergunning om het pand te mogen verbou- Engelse pub Korswagen vertelt nu: "Ik wilde indertijd van de panden 204 en 206 een Engelse pub maken. Het kostte eerst heel wat moeite om de kamerbewoners die er zaten, uit nummer 206 te krijgen. Maar dat lukte uiteindelijk. Ik had zelf geen personeel meer, dus heb ik Barthen ingeschakeld. Maar die overeenkomst met Barthen is hopeloos mislukt. Hij heeft hele maal niks aan het pand gedaan. Ik ben van die overeenkomst al leen maar financieel slechter ge worden". De pub ging niet door. 'Ik kreeg thuis ook de wind van voren. Zo van: "Wat moet jij met een pub. Dan ben jij zeker de enige klant"... Het pand stond weer leeg. In de loop van '80 werd nummer 206 echter opnieuw gekraakt. Korswagen liet de krakers een halfjaartje zitten. "Ik heb het ze niet moeilijk gemaakt. Het wa ren geschikte mensen, geen mensen aan de zelfkant van de maatschappij. Ik heb er later mijn advocaat bijgehaald. Door overleg heb ik ze na een maand of vijf het huis uitgekregen". Om het pand leeg te kunnen verko pen. Sexhuis Buurtbewoners schreven toen (het LEIDEN Het Research Instituut Gebouwde Omgeving (RIGO). dat al eerder onderzoeken heeft uitgevoerd voor de gemeente Leiden, is van plan na te gaan hoe het komt dat er zoveel am bachtelijke bedrijven verdwij nen uit de Leidse binnenstad. Als het gemeentebestuur en de raad akkoord gaan met het plan wil het RIGO volgend jaar begin nen. De kosten, ruim 115.000 gul den. worden uitgesmeerd over de jaren '82 en '83. Wat in periode '68-'76 al opviel te kende zich daarna nog duidelij ker af: steeds meer ambachtelij ke bedrijven verdwenen uit de binnenstad. Een ontwikkeling die het gemeentebestuur met le de ogen aanziet, omdat één van zijn doelstellingen toch was deze bedrijvigheid te handhaven. Het RIGO stelt nu voor om in drie fases onderzoek te doen. Aller eerst moet er op een rijtje wor den gezet welke bedrijven nog aanwezig zijn en welke verdwe nen, daarna moet een enquete plaats vinden en in de laatste fa se zullen de voorstellen om het uit het dal te komen worden ge formuleerd. Over het voorstel zegt gemeente ambtenaar Keijser: "Vanzelf sprekend hebben wij kritisch ge keken naar wat dit instituut heeft opgeschreven om zijn plan nen te verduidelijken. Het is ten slotte zonneklaar dat een aantal redenen voor de slechte situatie redorp zegt dat de vereniging vindt dat er wel een winkel in het pand mag komen. "Maar alleen beneden. Boven moet worden gewoond. Die ruimte kan dus niet worden gebruikt voor op slagruimte". De gemeente moet volgens Kokke nummer 45 niet verkopen in ver band met het zogenaamde Kat- tenpoortplan. Ook hét gebied achter de Van der Kwastpanden valt tot dit plan dat de bouw van dertien woningen inhoudt. Om dat het nog wel een tijdje kan du ren eer er daadwerkelijk wordt gebouwd, kan het gebied vol gens de buurtvereniging wel zo lang dienst doen als groenvoor ziening. zo zijn op te sommen. Teveel na druk op stadsvernieuwing, slechte economische situatie; om er maar eens twee te noemen". Toch heeft dit onderzoek wel dege lijk zin, vindt Keijser, want: "Wij kunnen niet uit de voeten met een globale schets van de slechte situatie. Precieze gegevens heb ben we nodig. En het moet ge zegd. ruim een ton is echt niet te veel geld. Laat ik dit voorop stel len: als je kijkt hoeveel geld er wordt uitgetrokken voor onder zoeken in de woningsfeer, dan zeg ik: dit is een schijntje. Het geld heb je er bovendien zo weer uit als wij instrumenten in han den krijgen om iets te doen. Dan bevorder je de werkgelegenheid tenslotte". Vrouwen Het vrouwenwerk in het Leids Volkshuis organiseert met in gang van januari een thema- groep voor vrouwen die reeds een VOS, VIDO of praatgroep hebben gedaan. Er is plaats voor twaalf tot vijftien vrou wen. De bijeenkomsten zijn dinsdagochtend van kwart over negen tot kwart over elf. Opgeven op nummer 149180 (vragen naar Riet Roos loot) T.H.D. De Telefonische Hulpdienst zoekt op korte termijn nieuwe vrijwilligers. Voorwaarden zijn: vooral ook nachtdien sten willen doen, zich voor tenminste twee jaar verbin den, enthousiasme en een training volgen. Gezien de huidige samenstelling verdie nen mannen de voorkeur. In teresse? Postbus 495, Leiden. Hengelsport De Ruisvoom visate in de Haarlemmertrekvaart. De uitslag: 1. Th. van Daalen 31 stuks-1900 gram; 2. W. Weenink 22-1450; 3. J. Nieuwenburg jr. 16-825; 4 J. de Hoed 8-500: 5 W. van Weizen 7-425: 6. C. Pierens 7-425 7 L. van Deventer 5-350; 8. J. v.d. Berg 5-275 de politie gegaan en de politie naar mij. De agenten zeiden me: 'Doe dat nou niet, daar gooi je al leen maar je eigen ruiten mee in'. Maar ondertussen zat ik ermee. Iedereen weet dat die huizen aan de Oude Singel van Korswagen zijn. Ik kreeg zelfs een brief waarin stond dat ik een sexhuis zou exploiteren...". Met mijn zoon ben ik nog eens naar 'Hellen' toegegaan om eens pre cies te weten te komen hoe dat daar zat. Mijn zoon stelde ik voor als de deurwaarder. Maar ze zijn op den duur toch uit zichzelf het huis uitgegaan". Turk plaatste Hellen in de Hoef- straat' 50. En evenals de Oude Singel 204 destijds staat Hoef- straat 50 inmiddels op het vorde ringslijstje van Bureau Huisves ting omdat woonruimte als werkruimte gebruikt wordt... Het hoekpand Oude Singel 204 staat intussen ook al weer een aantal maanden leeg, maar Kors wagen heeft inmiddels een voor lopig koopcontract gesloten met Annelies Ponsen, het PSP-raads- lid. "Een hele geschikte me vrouw. Zij is erg blij met het pand", vertelde Korswagen gis teren aan plaatsvervangend voorzitter O. Bik van de vorde ringscommissie. Het is echter de vraag of de ver koop wel doorgaat. Mevrouw Ponsen wil het pand samen met drie anderen kopen. Het pand is uitstekend geschikt voor een woongroep. Het gemeentelijk apparaat is ondanks motie 'groepswonen zus' en uitspraak 'groepswonen zo' nog steeds niet zover dat het mensen die in een groep willen wonen gemakkelijk wordt gemaakt. Ponsep moet nog tal van barrières overwin- Mevrouw Ponsen was overigens één van de deelneemsters op 30 april '80 aan de kraakactie bij het pand 206 dat nu nog steeds leeg staat. Achter de ruit op de benedenver dieping van Oude Singel 206 China In Augustinus, Rapenburg 24, wordt morgenavond om 20.15 uur een avond georga niseerd over China. De avond begint met een lezing van de sinoloog dr. Radthe over de binnenlandse politiek vanaf 1949. Aan de orde komen o.a. de culturele revolutie, de ben de van vier en de allerlaatste politieke ontwikkelingen. Na deze inleiding volgt een fo rum-taal discussie over de dissidenten in China. Milieu Het project Milieu en huishou den van de vereniging Milieu defensie organiseert begin ja nuari een cursus in het Volks huis. De cursusleiders willen mensen bewust maken van de milieuproblemen waarmee ze thuis en in hun omgeving mee te maken hebben. Het betreft acht bijeenkomsten 'op de dinsdag avond, waarvbn de eerste 12 ja nuari om acht uur is. Inlichtin gen bij Louke Vissers of Margo Hoenders (760513). Amnesty De Leidse Amnesty-werkgroep houdt morgen weer een schrijf- avond in het teken van de cam pagne tegen 'verdwijningen'. Plaats: Rapenburg 100, aan vang: acht uur. Muziek (1) In café Tettero Haarlemmer straat 35) treedt zaterdag van af tien uur de Sweetwood Dixy Stompers op. De groep is be kend van het tv-programma Stedenspel. Muziek (2) In The Jam (Tweede Binnen vestgracht) treedt vanavond al de latin roek-formatie Black Rose op. WOENSDAG 16 DECEMBER 1981 hangt al tijden het briefje: "Hier komt binnenkort de vestiging van een fysiotherapeut". De denkbeeldige fysiotherapeut van het briefje moet krakers af schrikken. Eigen Kamer Korswagen is in februari van dit jaar ook nog met Dick van Leen- en van de Stichting Eigen Kamer in zee gegaan om Oude Singel 206 kwijt te raken. "Ik dacht dat ik gelukkig was. Want 206 is van af het begin een lijdensweg voor me geweest. Krakers voor, kra kers na, politie-optreden", vertel de Korswagen gisteren aan de vorderingscommissie. Van Leen- en staat by de gemeente bekend als een sjaggeraar in huisjes. "Er was een voorlopig koopcon tract met Van Leenen", vervolgt Korswagen zijn verhaal. "Van Leenen zou het pand in april ko pen. Hy kreeg van my alvast de sleutel. Tien procent van de koopsom moest ie voorlopig be talen. Maar dat geld kwam maar niet. Hy ging 't wel opknappen". Volgens L. Meiman van Bouw- en Woningtoezicht is die opknap beurt bepaald niet vlekkeloos ge beurd. De kozynen zijn bijvoor beeld in de verf gezet, maar om dat de raamkoorden niet her steld zyn, zouden de kozynen op nieuw geschilderd moeten wor den als het touw hersteld wordt. Enzovoorts. Maar het pand ziet er in het algemeen volgens Mei man "redelijk" uit. Korswagen: "Nou. ik heb Van Leenen rustig zyn gang laten gaan bij de verbouwing. Ik denk dat hy het heeft willen opknap pen, verkopen en eraan verdie nen". Dat is de werkwijze van de Stichting Eigen Kamer in kort bestek. De stichting ging deze zomer echter failliet. Korswagen kreeg zyn tien procent niet maar werd opnieuw eigenaar van nummer 206; nog steeds leeg. "Neem me niet kwalijk", sprak Korswagen als in een one-man- show tot de vorderingscommis sie, "Maar ik denk alleen maar aan verkopen, niet aan verhuren. Ik wil het pand kwyt, maar dat gaat vandaag de dag niet een- twee-drie". Dat komt ook omdat Korswagen een behoorlyke prys voor het pand vraagt. Naar ver luidt 168.000 gulden voor de uit drie woonlagen bestaande wo ning. Volgens Korswagen ligt de prijs echter lager. "Maar hoeveel precies zeg ik u niet. Of hebt u interesse?". RENÉ VAN DER VELDEN Drie ton voor rondvraag over energie DEN HAAG - LEIDEN - De vak groep Sociale Psychologie van de Leidse universiteit krijgt sa men met het Energie Studiecen trum van het ECN driehonderd duizend gulden voor een onder zoek naar de beleving van risi co's in de energievoorziening. Eerder had de universiteit een dergelyk onderzoek in Leiden gehouden. Het onderzoek, dat wordt betaald door de ministeries van onder wijs en van volksgezondheid en milieuhygiëne, moet een ant woord geven op de vraag hoe mensen denken over risico's van kernenergie, kolen en alternatie ve energiebronnen. Ook moet daarbij worden gekeken waar en onder welke lagen van de bevol king de zaak wordt beleefd. De leiding van het project is in handen van drs. C.J. Midden. Een commissie onder voorzitter schap van prof. dr. O. Wiegman van de TH Twente zal het onder zoek begeleiden. Hulp van universiteits bibliotheek DEN HAAG - LEIDEN - De uni versiteitsbibliotheek aan het Ra penburg in Leiden moet de tijde lijke sluiting van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag opvan gen. In verband met de verhui zing naar een nieuw onderko men in het Haagse Bezuidenhout wordt de uitleen van de Konink- lijke Bibliotheek vanaf 19 de cember stopgezet. Op 13 april volgend jaar wordt het nieuwe onderkomen geopend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 4